Големина на текста:
ПРОЗА
44- Развитиенаразказаследтагодина донашидни
1944 . 50- СледгодинанямакойзнаекаквиразказиПрезтегодинивбългарскаталитература
. , . доминираепичнотоначалоТоваевреметовкоетороманътбележисвоявръхПоявяватсе
, , . , трилогии тетралогии аразказътеизтласканвжанроватапериферия Вредкитеслучаивкоито
, . 60- се появяватразказите отразяватголемияконфликтна времетоте години е времетона
. тематичнотоижанровотопренарежданеналитературатаЦентърставачовекътисепоражда
, . интересъткъмразказановелатаиповесттакъмкраткитежанровиформиТова еинай - силното
. .деситилетиезабългарския разказНалагатсеняколкоразличнитипаразкази
1965 . – „ „ ” През гизлизатдвахристоматийнисборникаСвирепонастроениеиГорещопладнена
.ЙорданРадичков
. Тепоказватзначителни променивструктуратанакъсияразказ
1. , Белег на Радичковия разказ и типа писане ече разказът се отличава със събитийна
, , недостатъчностсъбитиетоередуциранодослучкакоятосепреразказвасмножествоповторения
. . иподробностиФиналътнаразказаврезюмеповтаряцелияразказВСвирепонастроение
, събитийнатаситуацияе отиването напазаркато всичко есведено дослучката с изгубванетона
. ,прасето Другахарактернаособеност е пристрастеността към повтарянето надумии изречения
– - .ситуациииразказиотнаймалкияелементдофрагментимаголямастепеннаавтоцитиране
. Следствиеот товавразказите наРадичковсепредаватподробностиидетайли Това определя
, - важнатафункциянасказавразказазащоторазкриванетонанечиесъзнаниееповажноот
. . събитийносттаИмитиратсеособеноститенанаивнопримитивнотомислене
2. Втората особеностобективното изложениее замененоотсвръхобективен и
.свръхцемоционаленмисловенпоток
3. , . ДругаособеностнаРадичковияразказечесобственотоименагероянеезначещоДорикогато
, . едингеройеназован действиятаму сакактодействията надругитегерои Повтарятсе общиза
. всичкигероидействияи реплики
4. , . ДоколкотоимадиалогпостройкатамуеверижнаСлеващиятгеройподхващарепликатана
, , . , предишнияповтаря яили я отричадоразвива я идобавя нещо своеТук се разменятдумино
, , ,героитенесеразбиратпомеждуси редуватсемонолозивсекиразказвасвоятанатрапчиваидея
. , безда чуекакво говори другия Героитеса всъстояние наавтоматизъмлогическиезикови
. битов
5. , , . Друго големиятбройживотникоитоприсъстватнотепритежаватисъзнаниеВсичкое
. оживяло ивсичкоевдвижение
6. , ,Следващатенденциячовекът и вещтачовекът и природатане са в йерархични отношения
, никой невластванад другиянедоминиранад неготовае отказ отсоциализацияна
. ,отношениятаВразказитенаЙорданРадичковфолклорнитемотивисеразгръщатиронично
.пародийно
Създаватсеавторскимитоверазказът„”Верблюд.
, , Внеговитеразказиговоримзастиловосмешениеизползватсефолклорнимотивииформулидо
. тяхстояттехническипонятияипублицистичниоткъсиНеговите текстовебезпроблемно
, консумиратдругитекстовеотбългарскаталитератураигипародиратилинисеприпомнят
. ””. алюзийноилисецитиратдиректноТаковапародийно превръщанееразказътЗмей
. , , Ключоватадумасуматохаебелегнанеговияпочерк Тяевремева пространствена суматохав
. , , . езикаОсвенче целиятсвят еоживялдумите са непредсказуеми иса катоживи същества В
, разказитенаРадичковнеговоримзалокализациивпространствототрудносефиксираивремето
– , , , , . вселото вградавБългариясегавминалотоиливбъдещетоТовадовеждадобезпроблемното
. съществуваненаразличнивремевипластовехарактернаособеностнамитологичнотомислене
. .ЗадвидимияпластиманевидимдругсвятВнегочетемглобалнитеценностниориентири
70 - РазказитенаЙорданРадичковоттегодиниикраткатапрозанаИвайлоПетровналагат
.гротесковопародийнотоизображениекато художественмоделвбългарскаталитература
.Характернаособеностнатозимоделеасоциативноторазколебаваненапостъпателноста втекста
. , Несе търсикулминацияСъзнателно имасвятна повторителносттав койтосе посочват
, . представитезабитовияабсурдвкойтоживеятхоратаОбразитесеградятвърхуосноватана
, ,антитези и ироничнипреобръщания условностите на света и на литературата катоинституция
. . ,всичко сеиронизираЗалага сена провокацията наиграта Свободно сесмесватвисокос ниско
. сериозноисмешно
60 - ”.Друг тип разказдруг модел отте години е разказът на Николай ХайтовДиви разкази
, Първоначалноидеята наХайтове даиздадесборниксРодопскилегенди подобнонаЙовковите
”.Старопланинскилегенди
Отказвасеотидеятазалегендарнотоипише ”.Дивиразкази Тесатясновписанивтрадицията
. . накъсия разказРазличнотооткласическатаструктирае ясно изразенатасказоваформаВ
, , основата има еднагледна точканаповествувателякоято е доминираща но не се изчерпва с
. , гледнататочкананитоединот героитеПовествуванетонаХайтовизвеждасентенцииипоукино
. „ ”, ненизадължавадагиприемем ЗаРадичковехарактеренбитовабсурдза Хайтов засукан
” – , . свят социалнитеикултуранитепластовесаразместени ачовекътеобърканГероятмуегерой
, . „ ”. накръстопътнеразбиращпроменитеТипиченеразказътДървобезкоренГероитеживеятсвоя
, , , собственживотилипонесе опитватдаживеятсизключителнастрастнезависимо чегичакат
. , , .тежкиудариТованегиплашитемислятзаживотакатозаизпиткойтотрябвадабъде издържан
„”, „ ”, „ ”.Неслучайноимаразказ ИзпитдругисаГорскидух Съвест
10 , 5 ВДивиразказиимадвойнавремеваперспектива отразказитесазаминалото саза
. , настоящетоХайтовнегипротивопоставяавадиразличниустойчивичертиотбългарския
. . националенхарактеротминалотоиотнастоящетоТоваегаранциятазатяхнатавечностТоваса
, . - временакоитоседопълватВпо голяматачастотразказитеиманосталгияпо моралния
- „ ”, „ ”. догматизъм на миналотоДервишово семе МъжкивременаПространството вДиви
. , , разказипрераства в символПланината е символ хранилище на българската чест пазителка на
. . духовността набългарина Те разпалваткритическата мисъли духове ПоповодДивиразкази
. 1973 .” започваеднадискусияПрезгодинавъв вЛитературенфронтсепоявяват статиинаНикола
. ГеоргиевинаТончоЖечевВместодасеанализиратДивиразказизапочвадасеспориза
. .грешнияпрочиткойтоправиНиколаГеоргиевДискусиятасепрехвърлявсп Литературна
” 3-4 . мисъли течегодиниОформят се две оделни групизащитници на Никола Георгиев
( ) ( ).структурализъминаТончоЖечев импресионизъм
Характерна 60- особеностнаразказаоттегодининататък иособенопрез70-80 години е
интересъткъммита иособеноститенамитологичнотомислене. Оттози период са
–„ ” „” .сборницитесразказинаЙордан Вълчев Родихмесезмейовеи КоренитенаВасилПопов
70 - През те години сезабелязва тенденцияна циклизиранена разказа около общипроблемни
. – „ ” „” . ядраПриРадичков Барутен буквар иКоренитена ВасилПопов
„” 70- „ ”.Коренитена Васил Поповизлиза през те години ипродължениетому еВечни времена
70- След тегодиниезастъпенатематазаобезлюдяванетонабългарскотоселоипренасочванетона
. хоратакъмграда
, , , Традициянакъсияразказ ноиманяколкозавръзкикулминациииразвръзкикоитосвободно
, разменятместатаифункциитесикатоседавасвободаначитателядапреобразува
. . повествувателнатаструктураНеговиятразказезатворенвпървотоипоследнотоизречениеНяма
, . усложненаобразностидопълнителнисюжетни линиинямаслучкивслучкитеМакардаразказва
, , .зацялосело секонцентриравърхуняколкогероякоитообачепрерастватвсимволинаминалото
. Това обясняваи защосе променятпортретнитехарактеристикина героите Авторът показвакак
. драматичносесрещатвременатав душевността нанеговитегерои Оттук нататъквъввремена
. тотални промени се разгражда патриархалното жизнено пространство Това вади от равновесие
. . селянинаБелегзаразрушенатамувръзкасъссветаечувствотомузасамотностВсичкигероиса
, . самотнициследствие от категоричнияимотказда приемат новитекултурниценности Вярав
. способносттана света да севъзстанови от собственотоси разрушениеВ планана символното
. тезивъзможноститойвижда вритуалнотовръщанекъмначалото
, - , Лунна ноще разказътв койтостарицатаБабаНеделя извършва уникалентанцритуал за
. - . връщанекъмкорените ТозиперсонажепреосмисленкатогероятпаметТяедържалавръцете
, , . си всички новороденистаналигерои тя еизпратилаи мъртъвцитеТова ецентраленразказв
„”. - Корените ТанцъткъмЛунатаеизграденвърхуосноватанаподобиятастарицатаискада
. измолиотЛунатаплодородиеиплодовитост товалипсвавселотоВсяконейнодвижение
, , ритуално повтаря ражданетоскъсването на пъпната връвповиването на новороденото и
. показванетомунамайкатаиразпръскването насеметокъмземята Товатяправисъсспециални
. - . движения Танцътмиторитуалносе опитвада подмениежедневието За БабаНеделядворъте
, , . свещенопространствотяевнеговияцентървръщасевсвещенотовременаначалотоГолотатай
. епредопределенаотритуалността Тяоставанеразбранаотнаблюдателитегорскиятиощеедин
. , . човекотселото Теискатданакажатболнаталудабаба коятозатяхезаразнозлоСелотовечее
, ,разграденомястосразличницентровеотеднастранаецърквата вкоятоесъбиратвярващите
, . там не се говори но всички серазбират помежду сиОт другата странае срещу тозицентър е
, . ,партийниятклубтойевинагипразенисепревръщавмъртвопространство Тукгорскиятесам
. „” не еуспял да интегрира хората около себеси Коренитепоставя проблема за способността с
. , ,думидасеизразиистинатазасветаБосювлизавповествуваниетокатогерой койтоеням
. , . 50 .другиятгеройе Генералът Идвамататърсятсловото за даизразят истинатаза света След г
, , . МълчаниеБосю решава да проговоритой емълчал съзнателноПита защо сме родени и защо
, . , работимкатослед смъртта нине оставанищоСлед като ненамира отговоритетой замлъква
. , .отновоИзводът ечесловотоебезсилноданидадеистинитезасвета
. ,ГенералътзапочвадапишеисториятанасобствениясиживотВнеявплитаисториятанаселото
, . той еубеден чесмао такаще съхраниразказа засебе си Товае символичен актнаповторното
. , , , сътворяванеСловотоевсесилнотощепобедисмърттасамотоостававпаметтавнегосепазят
. корените
. ВъвВечнивременаепоказанакулминациятанаобезлюдвяването Променясетехникатана
. . разказванеУвеличавасеброятнавидениятаивътрешнитемонолозиТесаосноватазачовешкия
. , свят Впървия сборникима всевиждащразказвач койтотук отстъпваправона героитеи вижда
. , разрухатав техните очи Засилвасеизобилието от ретроспекции това водидо разместване във
. времевитепластове
60 - 70- Другразказвач впериодатегодини е ПавелВежинов. ”, Момчето сцигулката Дъх на
”. 30 , 60 -70 бадемиТозиавторвечеенаправилдебютасиощепрез тегодини нопрез годиниима
. -развитиевъвформатананеговияразказАкцентсепоставявърхуморалнопсихологическата
, . . проблематикакоятоесвързана сградскиячовекИмадве схемипокоитосеградиразказътНякой
, ”, геройидванадниквазад табелкитеОбразцовдомнозад табелките е скрита нравствена
, . . „ поквараеснафщинаиегоизъм ИмадвижениеотвъннавътревразказитеОбразцовдомиЗад
”.стените
, -Вторатасхемаенадникваневсъзнаниетонададенгерой драманачовекаотразличнисъбития
„ ” . , Обеднапочивка Въввториявидразказисеувеличаватретроспекциитеанализитеи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развитие на разказа след 9 септмври 1944 година

Лекция, подходяща за студенти, специалност "Българска филология" в ПУ "Паисий Хилендарски"...
Изпратен от:
margarita076
на 2011-08-09
Добавен в:
Лекции
по Съвременна българска литература
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
 

Развитие на разказа след 9 септмври 1944 година

Материал № 714983, от 09 авг 2011
Свален: 88 пъти
Прегледан: 172 пъти
Предмет: Съвременна българска литература, Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,999
Брой символи: 11,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на разказа след 9 септмври 1944 година"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала