Големина на текста:
“Същностни
характеристики на одита”
Понятията одит /audit/, респективно одитор /auditor/, трайно навлязоха в нашата
практика. В широк смисъл на думата понятието одит следва да се разглежда като
специфична форма на проявлението на контролната функция, под формата на финансов
контрол, в управлението на обществения и частния сектор на икономиката.
В стандартите за одитиране на Международната организация на Висшите
контролни институции - ИНТОСАЙ /International Organization of Supraime Audit
Institutions/ и Европейската организация – ЕВРОСАЙ /European Organization of Supraime
Audit Institutions/ понятията одит и одитор присъстват без да са обяснени подробно.
Комитета по одиторска практика /APC/ на САЩ определя одита като “независим
преглед от специално назначен одитор на финансовите отчети на предприятията и
изказване на мнение за тяхната законност и правилност съобразно установените
правила и закони. ”
В общоприетите стандарти за одит в САЩ /GAAS/ одитът се определя като
процес, посредством който компетентен независим специалист събира и оценява
доказателства за информацията, поддаваща се на количествена оценка и отнасяща се
до специфична стопанска система, за да изрази мнение в заключението си за
съответствието на тази информация с предварително установени критерии. ”
В Национален одиторски стандарт N 1, одитът е определен като “незaвисима
проверка на междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в
одиторски доклад чрез изразяване на одиторско мнение.”
Концепцията за одита е присъщо на управлението на публичните финанси, тъй
като то се основава преди всичко на доверието – изборът на този, който да ни управлява и
който да разходва колективните ресурси за постигане на общи цели и благоденствие.
Одитът на публичните финанси не е самоцел, а необходим елемент от контролната
система, целяща своевременно да сигнализира за отклонения от нормите или за
нарушения на принципите за законосъобразност, ефективност, икономичност и
ефикасност при използване на ресурсите. Това се прави с една основна цел – да може във
всеки случай да се предприемат мерки, за да се предотвратят неблагоприятните
последици, да се уточнят отговорностите на засегнатите страни, да се получи обезщетение
за нанесените вреди и да се предотвратят подобни грешки за в бъдеще.
Като практическа дейност одитът се осъществява от компетентни в счетоводството,
финансовия контрол и финансовото право лица, наречени одитори. Съгласно
действащото в момента българско законодателство /Закона за счетоводствoто и
Правилника за дипломираните експерт-счетоводители/ одит осъществяват само
лицензирани от Българската асоциация на експерт-счетоводителите лица, които са
придобили това си право след получаване на диплом /лиценз/.
В страните със смесена икономика, включваща частен и обществен сектор,
съществуват и одитни институции, които прилагат одита по отношение на действащите в
публичния сектор предприятия и организации и към ефективността от държавното
управление като цяло. Тези институции са определени в стандартите за одитиране на
ИНТОСАЙ като Върховни контролни институции /ВКИ/. Основният им отличителен
белег е, че те са независими институции, на държавна бюджетна издръжка, към
парламентите на съответните страни и осъществяват одит в системата на публичните
финанси /публичния сектор на икономиката/. От 1995 г. и в нашата страна действа
Върховна контролна институция – Сметната палата на Република България.
Една от задачите на Сметната палата е и осъществяване на одит при заверките на
годишните счетоводните отчети на централните органи на власт и държавните
организации, разходващи средства от държавния бюджет. Тези звена от публичния сектор,
при осъществяване на своите функции, акумулират и разходват една значителна част от
публичните средства – от собствени приходоизточници, от държавния бюджет, от
различни проекти и външни финансирания. Разходите им са насочени към издръжка на
държавното управление, инфраструктурни проекти, социални проекти, приватизация и
т.н. По тази причина, обществото иска да бъде информирано и сигурно, че средствата,
управлявани от местните органи на власт са законно и целесъобразно формирани и
изразходвани по предназначение.
От такава позиция, контролът от страна на обществото, респективно от независима
и компетентна контролна институция е наложителен. Одитът, като форма на контрол, има
своето място в процеса на управление на публичните финанси и конкретно на държавните
разходи. Заверката на отчетите на държавните органи и организации от страна на ВКИ
/Сметна палата/ дава възможност за сигурност, че посочените в тях данни и цифри са
достоверни, отговарят на изискванията на действащото законодателство и средствата са
разходвани по предназначение и съобразно изискванията.
? Съдържателни характеристики на одита
В разгледаните по-горе определения за одит се съдържат няколко ключови
понятия, които се нуждаят от допълнителен коментар. Тези именно понятия формират и
така наречените съдържателните характеристики на одита, като конкретна форма на
финансов контрол.
? Първо – информацията в контролираните обекти трябва да се поддава на
количествена оценка по установени критерии. За постигане на целите на
одита е необходимо в обекта да съществува информация в такава форма, че да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същностни характеристики на одита

Според други автори подотчетността се подразделя на национална и локална. Националната се свързва със задължението на централната власт да докладва за своите действия пред парламента, а локалната се отнася преди всичко...
Изпратен от:
ekolcheva_gmail_com
на 2011-07-25
Добавен в:
Лекции
по Одитинг
Статистика:
29 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Одитинг за Неучащи рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
Банков одит
тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
5
1
5 мин
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Същностни характеристики на одита

Материал № 714037, от 25 юли 2011
Свален: 29 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 2,971
Брой символи: 19,598

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същностни характеристики на одита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала