Големина на текста:
Висше училище “Земеделски колеж”
ЦДО- гр. Велико Търново
КУРСОВА РАБОТА
по
Дисциплина: Защита на населението и околната среда
Преподавател: Ст. Пр. Миладин Иванов Колев
Тема:
Последствия от замърсяването на атмосферата
(промишлен смог, парников ефект, озонова дупка).
Разработила: Десислава Владимирова Банишка
Факултетен No: 0229233
Специалност: Икономика на туризма
Курс II, Зимен семестър, 2010/2011 г.
Един от факторите, които имат изключително важно значение за
съществуването на живота на Земята е нейната газова обвивка,
наречена атмосфера. Тя взема участие в изолирането и
разпределението на земната топлина, без което температурните
колебания през деня и нощта биха били в граници несъвместими с
живота. Играе ролята на щит, който намалява силата на
метеоритния поток и смъртоносната радиация от Слънцето.
Проводник е на звуковите трептения, без които Земята би била
едно от тихите места във Вселената. Източник е на жизненоважния за дишането
кислород. Тази поредица от изброявания може да бъде продължена с още много
примери, доказващи изключителната важност на атмосферата за всички живи същества
на планетата.
Масата на атмосферата се изразява с колосалното число 5,15 .10
15
т. Структурата и е
слоеста и се състои от няколко сфери, разделени една от друга с преходни слоеве,
наречени паузи (преходни слоеве).
Най-плътния слой, граничещ със земната повърхност се нарича тропосфера.
Дебелината му в средните ширини е около 8-10 км, над полюсите 10-12 км, а над
екватора 16-18 км. В тропосферата са съсредоточени около 4/5 от общата маса на
атмосферата, около 80 % от атмосферния въздух и почти цялата количество водни
пари. Характерно за нея е понижаването на температурата по вертикала на всеки 100м с
около 0,65 °C, неустойчивостта и налягането. Тук се формират и развиват циклоните,
антициклоните и другите процеси, определящи времето и климата. Над нея е
разположена стратосферата. Дебелината и варира от 8-10 км над полюсите до 55 км
над екватора. В нея се намира озоновия слой. Над нея е мезосферата с височина 50-85
км. Между 80-100 км е йоносферата, в която се наблюдават полярните сияния.Следват
термосфера 100-160 км и екзосфера 400-1600 км.
Най-интензивно експлоатирания от човечеството компонент на атмосферата е
атмосферния въздух. Той осигурява кислорода за всички живи организми. Чистият
въздух е с еднороден състав. Благодарение на непрекъснатия естествен обмен той
представлява смес от газове с почти постоянен състав. Основната му част е азотът
(78,09 %). Особено значение има кислородът (20,93 %). Останалите компоненти са
инертни газове (около 0,95 %) – аргон, хелий, неон, криптон, ксенон. И 0,03 % са
въглероден диоксид.
В атмосферата, особено близо до земната повърхност, на височина 20-30 км, винаги
присъства и вода. Агрегатното и състояния може да бъде – твърдо, течно и газообразно,
а количеството и може да достигне 4 % от състава на атмосферния въздух. Срещат се
също така и известно количество течни и твърди вещества във вид на аерозоли.
До голяма степен въпросите, свързани със замърсяването на атмосферата, при
изучаване опазването на околната среда се свеждат до изследване замърсяването на
атмосферния въздух. Присъствието над определени граници в атмосферния въздух на
различни газове, пари микроскопични частици, твърди и течни вещества, които
отрицателно действат върху живите организми и влошават условията им на живот, се
нарича замърсяване. Според Световната здравна организация замърсен въздух е този, в
който замърсяващото вещество присъства в такова количество и такова време, че
причинява вреда или допринася за увреждане на хората, околната среда и материални
обекти. Според друга дефиниция под замърсяване на атмосферата се разбира всяко
отклонение на от нормалния състав на атмосферния въздух, получено по естествен път
или предизвикано от човешка дейност. Четвърто определение детерминира
замърсяването на атмосферата като всяко отклонение от нормалния състав на въздуха.
Според друго определение замърсяването на атмосферата представлява попадането във
въздушната среда на нови, нехарактерни за нея физични, химични и биологични
агенти или превишаване на формираното за тях, с течение на годините ниво. В Закона
на чистотата на атмосферния въздух под замърсяване на атмосферния въздух се
разбира всяко постъпване на вредни вещества в него.
Съдържанието на замърсителите се определя от тяхната концентрация, като маса на
замърсителя, намираща се в 1 m
3
въздух [mg/m
3
; g/m
3
; ?g/m
3
] или като отношение на
обем на замърсителя към обем на въздуха (т.н обемни единици – те не се влияят от
температура и налягани по време на измерването).
1 об. част замърсител към 10
6
об. ч. въздух = ppm
1 об. част замърсител към 10
9
об. ч. въздух = ppb
Максималната концентрация на особено опасни вещества, която не оказва вредно
влияние върху човешкото здраве, се нарича пределно допустима концентрация (ПДК).
Тя е най-високата концентрация, която при продължително въздействие върху човека
през целия му живот не оказва пряко или косвено въздействие и не допуска
патологични изменения в организма му и по-отдалечени последствия върху неговото
поколение. Наличието на замърсители до такава концентрация не трябва да намаляват
работоспособността и дълголетието. Определят се два вида ПДК:
Максимално еднократна – за време от 30 минути за дадено място.
Средноденонощна – при провеждане на измерването за 24 часа.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АТМОСФЕРНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ
Според източниците на замърсяване
Естествени (природни)- променят състава на въздуха, включвайки в него постоянно
други вещества, отделяни от природни източници. Естествените източници на
замърсяване на въздуха съпътстват човека от момента на неговото появяване. Това са
прахта отделяна от ерозията на почвата, прах от растителен произход, вулканичен и
космически произход, вулканични газове, дим и газове – отделяни при горски пожари и
други.
Изкуствени (антропогенни)- последствия от дейноста на човека. В основната си част те
са свързани с енергетиката, металургията, химическата промишленост и транспорта.
Антропогенната дейност замърсява атмосферата от дълбока древност. Тя води своето
начало от момента, в който човек за първи път започва да използва в бита огъня. С
промишлената революция в края на 19 век и началото на 20 век антропогенното
замърсяване достига такива размери, които накараха човечеството да се замисли върху
по-нататъшните последствия от своето поведение. Но въпреки осъзнатата опасност от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2020 в 18:10 потребител
16 мар 2018 в 14:12 студент на 39 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - ТХ, випуск 2016
04 юни 2017 в 22:46 студент на 39 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на транспорта, специалност - finansi, випуск 2018
26 окт 2016 в 16:29 студентка на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2015
15 окт 2016 в 11:14 студент на 35 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,459
·
10
·
408
·
445
·
6
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Мерки за опазване на околната среда

26 мар 2007
·
2,584
·
3
·
921
·
1,219
·
1

Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание...
 

Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване

26 ное 2007
·
887
·
2
·
560
·
394

За замърсяване на атмосферния въздух се считат тези вещества, които прибавени в достатъчно количество в атмосферата предизвикват измерим ефект върху човека, животните и растителността.
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
999
·
4
·
666
·
129

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
780
·
6
·
1,504
·
191
·
1
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
150
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Защита на населението и околната среда

Материал № 713981, от 24 юли 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,698
Брой символи: 23,482

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на населението и околната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
175 37

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 37

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения