Големина на текста:
Увод
Възобновяемата енергия е общото наименование на редица
енергийни запаси, с които човек разполага на Земята. През последните години
на научна и технологична революция много повече усилия бяха посветени на
добива и използването на невъзстановяемите енергийни (запаси въглища,
нефт, газ), и др. отколкото на т.нар. възстановяеми енергийни източници
(ВЕИ) – слънце, вятър, морски вълни, биомаса, геотермални води и др.
Около 80-те години на ХІХ век започва процес на активно популяризиране на
възобновяемата енергетика в света. Интересът към възобновяемите енергийни
източници се повишава в последните години. Това се дължи на настъпилите
изменения в областта на енергийната политика в света и у нас и преди всичко
поради замърсяването на въздуха и измененията на климата като резултат от
производството на енергия. Ограничаването на влиянието върху околната
среда чрез по-икономично производство на енергията ще спомогне за
запазването на екосистемите, като се намалят и емисиите на местно и
глобално равнище и се увеличи делът на новите и ВЕИ в енергийните
системи.
България разполага с потенциали от ВЕИ. Геотермалните ресурси
са в изобилие и са използвани от хиляди години като източник на енергия и за
здравни цели. Нашата страна разполага със значителни водни ресурси, които
са били използвани за производство на електроенергия. Типичната българска
архитектура отчита изискванията към проектирането за пасивно слънчево
отопление от стотици години. Ресурсът от вятърна енергия е добър, макар да е
разработен и усвоен в недостатъчна степен. Другите видове ВЕИ,
включително градските и индустриални отпадъци, също предлагат добри
възможности за получаване на енергия. Въпреки тези добри възможности,
които природата ни е предоставила, усвояването на ВЕИ дълго време не е
било предмет на целенасочена държавна политика.
Вятърната енергия като част от ВЕИ е с висок приоритет, поради това, че тя
дава голям принос в опазване на природната среда от замърсяване, както и
поради това, че добиваната електроенергия от вятъра е с най-приемливи цени
в сравнение с тези на класическите източници. Ветроенергийните агрегати
(ВЕА) са с много голям потенциал, продължителност на живот, достъпност и
надеждност, и оказват незначително въздействие върху околната среда.
Като се изключат традиционните приложения на водната и вятърна енергия,
най-ранните сведения за нетрадиционната енергетика в България са от 50-те
години на ХІХ век. Първоначално, най-популярната тема е използването на
слънчевата енергия, но от 1894 г. се появяват публикации за сметоизгарянето,
Т У Лист
Варна ДИПЛОМНА РАБОТА № 2
1895 г. – за хидроенергетиката, 1898 г. – за океанската енергетика, 1899 г. – за
химическата енергия, 1904 г. – за биоенергетиката и геотермалната енергия.
Популяризирането на ВЕИ продължава до наши дни, като в началото на ХХ
век започва внедрителската дейност. Най-ранното свидетелство за това е от
1906 г. и се отнася за разработването на първия български вълномотор -
Михаил Зидаров построява механично задвижване за добиване на
електрическа енергия. Очевидно конструкцията му е работоспособна, защото
през 1913 г. изобретателят получава австрийски патент. Примерът му се
оказва заразителен и тласка развитието на значителна, за мащабите на
страната, развойно внедрителска дейност.
Най-ранния известен случай за използването на енергия от вятъра в
България е през 1908 г., когато във Варна се използва ветроенергетична
уредба внесена от Англия. Тогава Варненската търговско-индустриална
камара започва обучение и курс от лекции по ветрови двигатели. Това е най-
ранния известен случай за преподаване на ветроенергетика в България.
В техникоикономически аспект, провежданите в последните години
изследвания в България съответствуват на изискванията към съвременните
ВЕА. Появяват се и първите пилотни и действуващи ВЕА (Варна, Ахелой,
Сливен). Благоприятни фактори се явяват добрите инфраструктурни условия у
нас – пътна, електропреносна и разпределителна мрежа, както и развитието на
нормативната база в тази област.
Проблемите, които трябва да се решат за ветровите електростанции са
увеличаване на енергоулавянето, трайността и продължителността на живот,
като същевременно се намалят собствената консумация на енергия на
турбините, производствените разходи и специфичното тегло на компонентите.
Нужни са по-добро прогнозиране на полезното действие за целия период на
живот и по-ниски разходи за производство, действие и поддръжка. Ветровите
турбини увеличават шумовото замърсяване и изследователските усилия се
насочват за намаляване на шумовите емисии.
Т У Лист
Варна ДИПЛОМНА РАБОТА № 3
ГЛАВА І
Обзорно проучване на ЕГС с АГ
1.1. Същност на ветроенергопреобразуването
Същността на ветроенергопреобразуването се състои в
преобразуването на кинетичата енергия на ветровия поток в механична
такава, с последващо преобразуване в друг вид енергия в зависимост от
изискванията на потребителя. Основно е преобразуването на част от
кинетичната енергия на въздушния поток (ВП) в механична такава – чрез
различни видове ветротурбини (ВТ).
Основни съотношения
Ефективността на ветропреобразуването се определя от отношението
на енергията (мощността) на ВТ, към мощността на ВП. Използва се единната
аеродинамична теория, като при анализа се допускат редица линейни
приближения. Ако ВП се разглежда като движеща се въздушна маса (с
плътност
?
и скорост
)(1.1)мощността на ВТ се определя от действуващата
върху нея сила, определена от изменението на количеството на движещите се
маси преди и след турбината. Тя се представя с (1.2), където „а” е коефициент
на смущение (аксиален интерферентен фактор), отразяващ „забавянето” на
потока.
3
..
2
1
?
SP=
(1.1)
()
PaaSP
вт
.14...
2
1
2
3
??
==
(1.2)
2
)1(.4 aa–=
?
(1.3)
С (1.3) се дефинира коефициентът на използване на ВТ, който
характеризира ефективността при използването на енергията на въздушния
поток, преминаващ през ометаемата площ (S) на ВТ. В идеалния случай, ВТ
използва не повече от половината енергия на преминаващият поток.
Зависимостта (1.3) се нарича „критерий на Бетс”. Той формулира теорема,
имаща важно значение за използването на енергията на вятъра: „Идеалният
ветроенергиен агрегат, т.е. агрегат работещ без загуби, имащи хоризонтална
ос на въртене на ветротурбината от пропелерен тип и ометаема площ S, може
да се преобразува в механична енергия не повече от 16/27 от енергията на
преминаващия ВП, като при това скоростта му намалява 3 пъти”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 май 2020 в 21:22 студент на 35 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - EE, специалност - EE, випуск 2020
09 май 2020 в 22:18 потребител на 31 години
03 май 2020 в 22:15 потребител
09 апр 2020 в 09:00 студент на 54 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Минноелектромеханичен факултет, специалност - Електроенергетика и електрообзавеждане в мините, випуск 2019
15 окт 2019 в 11:24 студентка на 45 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Автоматика, специалност - Приложна математика, випуск 2019
01 юни 2019 в 01:16 студент на 30 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Компютърни системи и управление, специалност - Компютърно и софтуерно инженерство, випуск 2019
29 май 2019 в 15:22 ученик на 20 години от Костенец - ОУ " Константин Костенечки", випуск 2021
07 мар 2019 в 08:06 студентка на 45 години от София - botevgrad, факулетет - biznesadministraciq, специалност - Biznesadministraciq, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Физика, електротехника, помощ
добавена от zdravka.georgievas 28.01.2017
0
6
Електродинамично спиране на АД
добавена от diyan89 28.03.2015
0
13
"Управляем трифазен токоизправител"
добавена от l.d.d.lilchi 17.11.2013
0
18
амплитудно честотна характеристика
добавена от pussysani4ka 16.05.2013
1
21
Подобни материали
 

Променливотокови генератори Г-250 и Г-290

14 апр 2007
·
427
·
11
·
2,040

Всеки интересуващ се ще намери информация в лекцията за данни и характеристики на променливотоковите генератори Г-250 и Г-290...
 

Регулиране на оборотите на АД по системата Шраге-Рихтер

18 авг 2008
·
124
·
14
·
2,321
·
138
·
1

Ако на обикновения асинхронен двигател разменим местата на на¬мотките (вторичната поставим в статора, а първичната — в ротора, като я захранваме чрез плъзгащи се пръстени), с това не изменяме с нищо начина на действие на двигателя.
 

Вятрърни турбини

05 ное 2019
·
7
·
27
·
2,109
·
8
·
2

Вятърната енергетика е бурно развиващ се отрасъл, за което свидетелства фактът, че в края на 2008 година общият капацитет на ветрогенераторите в световен мащаб е 120 гигавата...
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
224
1
19.07.2013
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Електрогенерираща система с асинхронен генератор и особености на управлението

Материал № 713656, от 20 юли 2011
Свален: 257 пъти
Прегледан: 408 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 65
Брой думи: 5,273
Брой символи: 33,483

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електрогенерираща система с асинхронен генерато ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
401 70

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
49 70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения