Големина на текста:
23. Съдебна кримнналистическа експертиза за
установяване на цялото по неговите части
Установяването на цялото /монолити предмети/ по неговите
части е вид трасологнческа криминалистическа експертиза. Назначава
се. когато на едно и също място или на различни места сс открият
части, за които се предполага, че са представлявали едно цяло - напри-
мер намерени на местопроизшествието парчета от стъкла от фар на
автомобил и остатъка от фара на съответния автомобил; къс хартия от
вестник, с която е опакован предметът на престъпното посегателство,
и останалата част от вестника в дома на лицето, срещу което сс про-
вежда наказателно производство; конструктивно свързани детайли от
даден механизъм; функционално свързани части от комплект, по които
има признаци за съвместното им използване, и др.
2. При назначаването на този вид експертиза се поставят следните
основни задачи:
• изпратените за изследване части представлявали ли са едно
цяло;
какьв е механизмът на разделяне на цялото на отделни части
/отчупване, изкъртванс, отрязване, разкъсване и др./;
• какъв вид предмет са представлявали отделните части;
• каква е давността на разделянето на обекта на части.
3. Обект на експертизата са отделните части, за които се предпо-
лага, че са представлявали едно цяло. Такива могат да бъдат части от
скъсани болтове, дървени тояги, листове хартия и т.н.
4. Експертното изследване се осъществява в съответствие с мето-
диката на идентификационното изследване: предварително, разделно
изследване, сравнително изследване на обектите и оценка на резул-
татите. Задачите, които сс решават иа всеки от тези етапи, са анало-
гични, както и при провеждането на другите идентификационни трасо-
логически експертизи.
При предварителното изследване сс установява как са опакова-
ни съответните части, били ли са подложени на някакво въздействие в
процеса на тяхното опаковане и транспортиране и т.н. Разделното
изследване включва: изучаване физическите свойства на отделните
части, техния цвят. релеф и пр. В процеса на сравнителното изслед-
ване сс изучават две основни групи признаци: а/ съществували до раз-
делянето на обекта на части; б/ възникнали в резултат на неговото раз-
деляне. При изследването на първата от посочените групи признаци
се установява дали отделните части има! общи признаци /цвят. релеф
и др./. причинени в резултат на употребата на предмета преди разделя-
нето му на части. Когато се изследват признаците, възникнали в резул-
тат на разделянето на предмета, се цели дасе>сганови дали има струк-
турно съответствие между местата, където е осъществено разделянето
на предмета на части.
5. Наличието или отсъствието на структу рно съответствие меж-
ду отделните части може да се установи чрез тяхното съпоставяне.
Пълното съвпадение на признаци, съществува.'!и преди разделянето
на предмета и възникнали в резултат на разделянето, е основание за
извод, че съответните части са представлявали едно цяло. По този начин
е възможно да се установи и докаже връзката между отделни места,
лица или предмети е разследваното събитие - например, ако на место-
произшествието е открито острието от счупен нож, а в жилището на
заподозряното лице е намерен нож със счупено острие и при съпоста-
вянето им се установи, че двете части са представлявали едно цяло.
Възможно е отделните части да са представлявали едно цяло и
въпреки това да не се установи съответствие между общите и част ни те
им признаци. Причините могат да бъдат две: а/ някои от частите са
били подложени на допълнително въздействие след разделянето им;
б/ не всички части от цялото са изпратени за изследване.
За да се направи категоричен извод за наличие или отсъствие на
тъждество, общите и частните признаци трябва да се оценяват в тяхната
съвкупност. Само по този начин изводът може да бъде правилен и обек-
тивен.
24. Съдебна фоноснопна експертта
През последните голини в доказателствения материал поделото
все no-често се включват звукозаписи на реч и други звуци. В зависи-
мост от обстоятелствата, които имат значение за делото, звукозаписът,
съдържащ се на магнитна лента, може да бъде обект на различни по
своя предмет съдебно-фоноскопни експертизи с цел установяване на:
• обстоятелствата, при които е изготвен звукозаписът;
• техническото средство чрез което е изготвен звукозаписът;
• звуковия фон. при който е изготвен звукозаписът;
• лицето, чийто глас и реч са отразени в звукозаписа.
За провеждането на фоносконна експертиза експертъттрябва да
разполага с магнитна лента, съдържаща звукозаписа, звукозаписвашото
1
средство, с което е възможно да е изготвен звукозаписът, и сравни-
телни образци - свободни, условиосвободнн и експериментални. В ка-
чеството на свободни образци могат да се използват звукозаписи, които
са изготвени /или се предполага, че са изготвени/ при аналогични
условия, както обектът на експертизата.10 Условносвободни са звуко-
записите на лицето по време на разпит. Експерименталните образци
се изготвят от специалистн-технически помощници или от експерта,
на когото с възложена експертизата. Създават се за целите на експерт-
ното изследване. За получаването на качествени експериментални
образци е необходимо във фонограмата да са отразени индивидуални
лингвистични и фонетични признаци на лицето, чиито глас, говор или
реч е обект на отъждествяване. както и спазване на всички други
условия за изготвяне на звукозаписа.
При назначаването на фоноскопна експертиза могат ла се посо-
чат иден i ификационни и нсидснтификационни /диагностични/ задачи.
Идентификационните са свързани главно с отъждествява не на човек
чрез звукозапис на неговия глас. говор и реч. Към тази група задачи се
отнасят и свързаните с ндетгифициранс на техническото средство, чрез
което е направен звукозаписът, както и източникът на шума /автомобил,
стенен часовник и т.н./.
Към идентификационните задачи се отнасят:
с изпратеното за изследване техническо средство /касетофон,
диктофон или вндеомагнитофои/ли е изготвен звукозаписът."
• с едно и също техническо средство ли са изготвени изпратените
за изследване звукозаписи;
• от едно и също лице ли е гласът и речта в звукозаписа;
• от едно и също лице ли е гласът и речта в изпратените за изслед-
ване записи;
при един и сьш звуков фон ли са изготвени изпратените за
изследване звукозаписи:
колко лица са участвали в отразения в звукозаписа диалог.
Неидентификацнонните задачи са свързани с установяване:
съдържанието иа отразената в звукозаписа реч. Такава задача
се поставя, когато звукозаписът не отразява ясно отделни фрази или
думи поради различни причини: неблагоприятен звуков (рои. нзполз-
ване на некачествено записващо техническо средство, което е повре-
дено умишлено или по непредпазливост. Ролята на експерта е да по-
добри качеството на звукозаписа, за да се възстановят неясно произ-
несените думи или фрази.
автентичността на звукозаписа, т.е. дали има монтаж. Монта-
жът на магнитна лента може да бъде извършен но три начина: механи-
чен, електронен и компютърен. Механичният /отрязване на лента и/
или залепване на нова лента/ е най-груб и най-лесно се установява.
Най-сложно е установяването на компютърния монтаж.
естеството на звука. Тази задача се поставя, когато е необходи-
мо да се установи от какъв източник е звукът в звукозаписа - от авто-
мобил, степен часовник, скърцане на врата и т.н. Възможно е да въз-
никне необходимост не само от установяване вида на източника, но и
от неговото идентифициране.
давността на звукозаписа. При решаването на тази задача се
отчитат ви;гът, моделът на магнитната лента, нейното състояние, състоя-
нието на звукозаписа и на отразените на него факти. При изследване
на видео- и звукозапис може да се установи дати видео- и звукозаписът
са изготвени едновременно или отделно.
акустичните условия, при които е изготвен звукозаписът. Тази
задача се поставя, когато е необходимо да се установи дали звукозапи-
сът е направен в затворено помещение или на открито; какви са акус-
тичните свойства на помещението, където е направен, и т.н.
• дали звукозаписът е оригинал или копне;
• какъв е полът на лицето, чийто глас е отразен в звукозаписа.
и др.
Преди ла пристъпи към провеждане на изследването екснергьт
се запознава с обектите на експертизата. Проверява дали правилно са
опаковани и транспортирани. Звукозаписите трябва да се съхраняват
далече от магнитно поле, защото в противен случай е възможно съдър-
жащата се в тях информация да бъде унищожена. Звукозапис вашата
техника не бива да се използва преди започване на експертното из-
следване.
Акустичният анализ на фонограмата. която е обект ма експерти-
зата, и фонограмата - сравнителен образец, се осъществява на базата
на множество измервания па спектрално-времевите характеристики
на речевия сигнал и тяхната статистическа обработка с цел установя-
ване на индивидуалния комплекс от признаци. Въз основа на сравняване
на получените резултати се прави извод за наличие на тъждество или
различие.
2
25. Съдебна фотопортретна експертиза
Фотопортreтна експертиза сe назначава, когато е необходимо да
се установи и докаже, че дадено лице е фотографирано на фотоснимка
или на две или повече фотоснимки е фотографирано едно и също лице.
Обект на експертизата са не само фотоснимки, но и рентгенови снимки
ма черепа на дадено лине. По възможност на експерта трябва да се
изпратят портретни фотоснимки. Най-подходящи са тези. които са ит-
1 от вени за документи.
Същността на експертното изследване се изразява в изследване
и сравняване на комплекса от външни признаци па.ииша в изпратените
на експерта фотоснимки.
Идентификационното изследване сс осъществява посредством
сравнителни, мегрическн. графични, математически и други методи.
Прилагането на тези методи е възможно само ако фотоснимките са
изготвени в еднакъв мащаб. Ако изпратените за изследване фотоснимки
са в различен мащаб, тогава експертът изготвя необходимите за провеж-
дане на нде1гтификационното изследване копия в едни и същ мащаб,
като при всяко идентификационно изследване и при фотопортретната
експертиза се прилага методът на сравнението. То може да се осъ-
ществи чрез съпоставяне /монтаж/ на отделни части от сравняваните
фотоснимки и чрез сравняване на фотоснимките по отделни елемен-
ти - очи, нос. устни, уши и т.н.
Съпоставянето/монтажът/ на отделни части от разрязани фото-
снимки сс осъществява в няколко варианта. Единият от тях с - всяка от
сравняваните фотоснимки сс разрязва на две равни части по дължина
н/нли ширина на лицето и след това половината на едната фотоснимка
се съпоставя с половината на другата /другите/. Изрязването на фото-
снимките може да сс осъществи в някаква геометрична фигура /три-
ъгълник, ромб и др./ на онази част на лицето, където има нли-ярко
изразени индивидуални признаци. Независимо от използвания метод
принципът на установяването на тъждеството е един и същ: когато в
резултат на съпоставянето на две или повече части от едната и другата
фотоснимка се получи единен образ.
Сравняването по отделни елементи от лицето се осъществява
както от количествена, така и от качествена гледна точка. При коли-
чественото сравнение сс използва методът на измерването. Могат да
сс сравняват количествените характеристики на отделните елементи
на лицата на сравняваните фотоснимки. По-сложният вариант на този
метод е отделни елементи на лицето/очи, нос, устни, уши/ да се съеди-
няват с прави линии и по този начин се получават геометрични фигури
/триъгълници, ромбове и др./. които сс сравняват чрез измерване и/
или съпоставяне.
Съпоставянето на признаците на фотографираните лица е въз-
можно чрез диапозитиви и компкттърна техника. Тези методи сс из-
ползват и при сравнително изследване фотоснимка на череп и на лице
с цел установяване на тъждество.
В процеса на идентификационното изследване се използват
и математически методи за обработване на информацията: измерват
се вътрешни ъгли на очите, устните и Други антропологични точки на
лицето и сс сравнява взаимното нм разположение в отделните фото-
снимки.
Изследването завършва с оценка на получения резултат. Изво-
дът за наличие или отсъствие на тъждество се прави на базата на коли-
чеството и качеството на сьвпалашнте признаци- За да сс направи иден-
тификационен извод, се приема, чс е необходимо съвпадение между
6-8 признака в сравняваните портрети. Необходимо да сс отчита и
различието вьв възрастта на фотографираните лица. Колкото това
различие е по-голямо, толкова по-трудна и по-малка с вероятността да
се идентифицира дадено лице.
27. Съдебномедицинска експертиза на труп
1. Съдебномедицинската експертиза на човешки труп и трупни
останки е задължително процесуално действие при решаването на
дела, свързани с убийства, самоубийства, нещастни случаи или такива
за причиняване на смърт при небрежно извършени професионални за-
дължения, при раждане, при аборт, при незаконно лекуване и др. Тя се
назначава при разследване на различни престъпления против лич-
ността, визирани в НК. Основания за назначаването на СМЕ на труп
са. че не с възможно по друг начин да сс установи причината за «гъртта,
времето за настъпването й, средствата и начините, с които е предизви-
кана, и др. Отговорът на тези и други въпроси изисква специфични и
на високо научно ниво медицински знания, без които трудно биха
се решили делата. Такива знания съдът може да получи единствено
чрез назначаване на СМЕ.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2020 в 16:48 в момента не учи на 28 години
23 май 2020 в 11:29 потребител
10 май 2020 в 23:43 студент на 33 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - АКС, випуск 2020
26 апр 2020 в 11:49 потребител на 19 години
15 апр 2020 в 12:22 студентка на 34 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, випуск 2013
09 апр 2020 в 13:57 ученик на 24 години от Перник - ПГТС "Арх. Й. Миланов", випуск 2014
11 мар 2020 в 00:03 потребител
24 яну 2020 в 11:59 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
17 яну 2020 в 16:46 ученик на 24 години от Ямбол - ПТГ "Иван Райнов", випуск 2015
07 яну 2020 в 20:10 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Съдебни експертизи
Тест по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Изпит по Съдебно-счетоводни експертизи, състоящ се от 10 тестови въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Съдебни експертизи в 5-ти курс.
(Труден)
10
11
1
2 мин
26.10.2016
Тест по съдебно-счетоводни експертизи за 2-ри курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по съдебно счетоводни експертизи - студенти 2-ри курс, трудово право - даван в Икономически университет-Варна. Съдържа 12 въпроса като някои имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
23
1
2 мин
16.07.2013
» виж всички онлайн тестове по съдебни експертизи

Съдебни експертизи

Материал № 712200, от 07 юли 2011
Свален: 336 пъти
Прегледан: 582 пъти
Предмет: Съдебни експертизи
Тип: Лекция
Брой страници: 55
Брой думи: 17,653
Брой символи: 110,720

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебни експертизи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала