Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Експозенакурса“ ” Финансираненабизнеса
. ДисциплинатавключваследнитетемиЗавсякатемасапредставениосновни
, , . понятиякактоипрезентации коитодаподпомогнатпроцесанаобучение
1. Тема . .ФинансиранеИзточницинафинансираненабизнеса
Краткосрочноидългосрочнофинансиране.
, ,Финансиранетонабизнесавключвасобственкапиталбанковкредит
. дялово и дългово финансиране от капиталовия пазар В практиката все повече се
, срещатпроекти съссмесено финансиранесобственкапиталдяловофинансиране
. и кредитПо отношение на фирмата разграничаване външно и вътрешно
. финансиране , Всяка компанияна определен етап от своето развитие изпитва
. нуждаотпривличане надопълнителновъншнофинансиранеДориприналичиена
, достатъченсобственфинансов ресурс ползванетона заемнисредстваможеда
. опринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирматаВ
, икономикатафинансоватасистемаекомплексотикономическисубектинституции
. иотношения между тяхФинансовата системавключва различни участници на
, пазараноцелтанавсекиединоттяхедаизвлечемаксималнаползаипечалбаида
. диференцирариска
Източниците надългосрочнофинансиранеседелят надвеосновнигрупи
- , , вътрешнипородениотдейносттанафирматаивъншнисвързаниспривличанена
. новкапиталВъншнитеизточници отсвоястрана могатда бъдатоснованина
.собственостиоснованинадълг
, Вътрешни източници са тези които са резултат от досегашното
. функциониранена фирматаОсновнатаформа навътрешни източнициса
. амортизационнитеотчисленияинеразпределенатапечалба Амортизационните
отчисленияпредставляватстойностенизразнаизхабяванетонадълготрайните
. активи - Печалбата е най важният финансов и оценъчен показател за дейността на
. . стопанската единица Тя еи главен източник за увеличениенакапитала По
съществотя сеформирачрезсъпоставяне наприходитеиразходите свързанис
. ( ) . дейността Такаполученатапечалбаебрутнабалансовапечалба След
коригиранетонабалансоватапечалбасустановенитепозаконувеличенияи
. намалениясеполучава облагаематапечалбаОблагаематапечалбанамаленас
. дължимитеданъци от изасметка напечалбатадавачистатапечалба Именно
, .чистатапечалбаереалнатавеличинаскоятофирматаможесвободнодаразполага
. ВъншнитеизточницисасвързаниспривличаненановкапиталТозинов
капиталможедабъдеподформатанаразширяваненаучастиетонасобствениците
.илиподформатаназаем
, . ,Източнициоснованинасобственост Когатосеучредявановафирма
. обикновеноучредителитеразчитатпредивсичконасобственкапиталТевлагат
, . , своисредстваскоитозакупуватнеобходимитеактивиСредстватакоитосевлагат
, - засъздаваненановафирмаособеновновиспо високрисксекторна
икономика , тасенаричатвъвфинансовa (татеориярисковкапиталventure capital).
, Когатоеднафирмасеучредявакатоакционернодружествотяизвършвапървично
, . набираненакапиталкатоиздаваакции
Източниците за дългосрочен капитал са облигационни заеми,
селщритизирани заеми, предимо се характерсизират с две основни характерситики:
цена на финансирането и финансов риск. Цената на финансирането показва
разходите, които прави фирмата, за да използва еденица капитал от съответния
източник.
фирменитекредити - отбанки . кредитикредитзамалкияисреденбизнес
Инвестиционенкредит Спомощтанатозивидкредитфирматащепридобие
( ).дълготрайниактивинезависимодалисаматериалниилинематериални
Кредитзаоборотнисредства финансиратсетекущитенуждинафирмата
. : виСъществуватдваподвидакредитзаоборотнисредствасобезпечениеикредит
. заоборотнисредствабезобезпечение
Микрокредитирането специализирани финансови институции илибанки
- - , отпускат малък размер на заем при префернциални условия по ниски лихвис
. гаранцияотстрананаправителсвото
. Функциинабанкитепоотношениенабизнеса Банкатапредставлява
, специализиранаобщественаинституциявъзникналаиразвиващасепоповод
( осъществяванетоиуправлениетонакредитнитеотношения банкитенабират
- паричните средства под формата на различни влогове и депозитив този процес
, - банкатасеявявакато длъжникавложителите нейни кредиторииразпределят
набраните паричнисредства между нуждаещитесе втози случай банкатасе явява
, , кредиторалицатаполучилипаричнитесредствадлъжници.
Финансиранеоткапиталовияпазар - капиталовиятпазареизточникза
.набиране на средства и заподобряване на капиталовата структура на фирмите
, , Капиталовиятпазарпредоставя чрезфинансовиинструменти възможностза
. , краткосрочноидългосрочнофинансиранеКапиталовиятпазарепазарнакойтосе
, продават икупуватфинансови инструментикоито удостоверяват собствености
. дългТозипазареo . тсъщественозначениезафункциониранетонаикономикатаНа
, капиталовияпазар трансферът нафинансови ресурси се осъществявачрезценни
.книжаиоблигации
2Тема. . -Крактосрочно финансиране характеристикаВидове кредити
, , , , . сконтовакцептенреволвиращ аваловкредитиповносаиизноса
Фирмените кредити могат да бъдат два вида: кредити по вноса (получаван
от вносителя) и кредити по износа (получавани от износителя). Вторият вид се
предоставя под формата на аванс. Той има смисъл не само като кредитна форма, но
и е пряко свързан с осъществяването на сделката, т.е. обвързва вносителя. Той
намира по-широко приложение при търговията с инвестиционни блага. Фирменият
кредит по вноса се предоставя, за да може да се повиши конкурентноспособността
на вносителя на местния пазар. Той се предоставя като се отдалечат двата момента:
на получаване и плащане на стоката. Най-често той се оформя под формата на
менителница (теглена от износителя и акцептирана от вносителя) или на проста
менителница (запис на заповед). Менителницата дава възможност и да се преплетат
фирмения с банковия кредит. Ако износителят я задържи до изтичането на срока,
то той носи кредитния риск и съответно получава възнаграждение за това
лихвата, която обикновено е по-висока, отколкото при банковите кредити. Но,
както вече бе споменато, за ускоряване на обръщението на средствата износителите
могат да предложат тратата на специализираните финансови институции и да се
откажат да носят кредитния риск.
Сконтов кредит - По своята същност сконтовия кредит е е покупка на
менителничен ефект преди падежа с отбив от номиналната стойност. Разликата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 сеп 2019 в 13:45 потребител
03 яну 2019 в 13:00 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
25 окт 2017 в 15:34 потребител на 35 години
18 май 2017 в 20:16 студентка на 36 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2012
03 фев 2017 в 01:13 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - икономика и бизнес , специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
02 дек 2016 в 16:35 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2014
01 ное 2016 в 11:19 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Инвестиционен проект

12 май 2009
·
754
·
12
·
1,948
·
1,120
·
1

Инвестиционен проект на фирма ЕТ "Доди - Славчо Дончев"...
 

Финансиране на здравеопазването

10 май 2010
·
372
·
13
·
2,897
·
371
·
1

Икономика на здравеопазването .Финансиране на здравеопазването - Реферат за студенти - 1 курс на обучение...
 

Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм – създаване на хотел

25 окт 2008
·
1,321
·
30
·
1,981
·
628
·
1

Фирма “Теодор Бочев” е със статут на едноличен търговец.Дейността й се състои в отдаването под наем на вила или самостоятелни легла под наем в село Бойково.Във фирмата ще работят трима служители: управител ,счетоводител и поддръжка...
 

Дългосрочно финансиране

24 окт 2011
·
189
·
24
·
5,099
·
291

Нетната печалба на търговското дружество е основен вътрешен източник за дългосрочно финансиране. Частта от нетната печалба, която се реинвестира и увеличава собствения капитал, се нарича не разпределена печалба....
 

Социално осигуряване

25 окт 2006
·
2,169
·
16
·
2,136
·
612
·
1

Социално осигуряване - същност, значение, роля, осигурителни вноски...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
63
1
5 мин
31.08.2018
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
3 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Финансиране Източници на финансиране на бизнеса. Краткосрочно и дългосрочно финансиране

Материал № 711416, от 03 юли 2011
Свален: 130 пъти
Прегледан: 208 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 27
Брой думи: 6,917
Брой символи: 44,716

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансиране Източници на финансиране на бизнеса ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
46

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 306 71

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения