Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
6. Кризисна интервенция­ понятие за криза и кризистна 
интервенцияосновни симптоми при кризаСпешни интервенции 
при криза в клинична практикадебрийфингфази при 
дебрийфингКризистна интервенция при скръбзагуба и 
терминално заболяване­ основни етапи на протичанеСуицидни 
опити.
Кризата е нарушеаване на равновесието на човекаТя крие риск за живота и 
е психично състояниепсихичен прблема не болест.Настъпвакогато човек 
се сблисква с невъзможността да преодолее пречка за осъществяване на 
жизнено важни за него цели с обичайния си набор от механизми за справяне
например природно бедствие (пожарнаводнениеземетресениекатастрофа 
смъртсемеен проблемнаслиезаболяванеоперациязагуба и дрКризата 
наподобрява състояние на стрес и дистресКризите са естествена част от 
личностното арзвитие на човекаВсеки човек преживява криза при загуба
провал или застрашаващ живота му проблемВ криза човек загубва 
ориентация за реалността и живее в илюзорния свят на травматаКриза е 
състояниепри който човек загубва равновесието си и не може да се 
приспособи към реалносттабез това да е болестВъзниква остро и 
мъчителнопреживява се силно болезнено в резултат на което настъпва 
цялостна промяна в поведението на личносттаСъстояие на криза крие риск 
за живота на човекаВ младежка възраст кризата е нормалнобиологично
социалнопсихологическо съзряване на личносттаХарактерни за кризата са 
острото протичане изразени промени в  поведениетобезпомощност и 
пасивностпреживяване за опасностВлияние за протичане на криза оказват
личностната структурареактивносттаоценкатакоято индивидът прави 
ситуациятахаректерът на стимула.
 Всяка интервенциякоято се предприема своевременно за да се управлява 
рискасвързан с кризатасе наричат кризисна интервенцияЦелта на 
интервенцията е най­малкото да се намалят вредите и негативните последици 
до възможно най­ниското ниво и в най­добрия случай  да се постигне 
положителна промянаКризисното интервениране осигурява предпазване от 
развитието на по­сериозни психични или психосоматични заболяваниядава 
психологическа помощ и подкрепамного по­различна от психотерапията
краткосрочна е и постига обща целосигурява изход от кризата.Кризисните 
интервенции взимат меркитеза да се предотврати развитието на психично 
заболяване Те  могат да  бъдат  подходящи   за хора,  които  преживяват 
нормативна или инцидентна криза и разполагат с ограничени личнисоциални 
или културни ресурси.
Кризисните   интервенции    се  прилага  и в случаи,  в  които психичното 
разстройство вече се е проявилоЦелта е да намали тежестта и съкрати 
продължителността на болестния епизод или да намали рискасвързан с 
развитието  на  рецидиви.   Тя  се  осъществява  чрез   ранно  откриване  на 
случаите на болестен епизодранно интервениране и противорецидивно 
лечение Подходът  на  кризисни   интервенции   предполага   наличие   на 
готовност първоначалната интервенцията да се извършва на място – там
където кризата се манифестира клиничнот.ете не са ограничават само в 
службата за кризисни интервенцииКоето означава мобилност и готовност за 
активна намеса на професионалиста в разнообразна средаДефиницията на 
Линдеман   за   кризисните   интервенции   като   терапевтичен   подход
систематично обобщава тези характеристики:“Влизане в житейската ситуация 
на индивидсемейство или група с цел облекчаване на напрежението и 
намаляване на влиянието на предизвикващия кризата стресоказване на 
помощ за мобилизирането на ресурсите на директно пострадалитеа също 
така и на тезикоито са в значителна социална близост и са свързани с 
пострадалите.”
При идентифициране на кризапървата задача на професионалиста е оценка 
на  сериозността   на  кризата.   За  да   стане   възможна всяка  оценка   се 
предшества от разпознаване и преодоляване на съпротивите на пациента и 
последващо   създаването   на   психологически   контакт.   Оценката   и 
последващите интервенции се реализира благодарение на този контактОт 
ключово  значение   за  създаването  на  такъв контакт е   включването  в 
системата   на   пациента.   Това   означава   пациентът   да   възприеме 
професионалиста като компетентен и добронамерен и да го допусне до себе 
сиОбикновено това се постига чрез валидизиране тезата на пациента или 
заемане на симетрична позиция спрямо тази на пациента (ТТомов, 1989). 
Паралелно с оценкатаобачепочти винаги интервенцията още от самото 
начало преследва и лечениеразбирано като редуциране на напрежението и 
облекчаване на страданиетоОбичайни техники за постигане на това са
окуражаване   и   оказване   на   подкрепа   по  най­разнообразен   начин
осигуряване на условия за споделянеуспокояване и сугестияинформиране
съветване и психообучениепредприемане на мерки за неутрализиране на 
стреса и междуличностното напрежениеизползване на 
обкръжението/средата,  поведенчески   и  вербални  техники от  най­широк 
спектърПри по­голяма съпротива се препоръчват парадоксални техники
Следващите стъпки обхващат осигуряване на физическа сигурносткато 
например отделяне на пациента от възможния източник на опасност (ако той 
е външен и реален). Последващите типичните интервенции са свързани с 
предоставяне   на   информация   за   природата   на  кризатанейния ход   и 
възможностите за изход от неянапътстване и непрекъснато оказване на 
подкрепаСъщо така е типично фокусирането върху реални проблеми на 
ежедневиетокоито могат да допринасят за кризата или да са следствие от 
неяили и дветеКризисните интервенции не могат и не бива да се опитват да 
компенсират липсата на продължително медикаментозно лечениеако става 
дума за хронично психично заболяванеПри психотична криза често 
кризисните интервенции са насочени директно към осигуряване на такова 
лечение.
Психологичният   дебрийфинг  е   широко   прилаган   и   популярен   метод   на 
интервения за хора/групиизложени на травмаЦел на дебрийфинга е 
постигане на психичен конфорт чрез емпатично изслушване и „обезвреждане“ 
на ужасяващата ситуациядаване израз на тревожността и безпокойствата
нормализиране   на   реакциите.   Методът   се   прилага   успешно   както   в 
индивидуална работатака и при групово консултиранеНезависимо от 
популярността на дебрийфнгаизвестно ече  той не предотвратява 
психологичните последствияПолезен е по скоро превенциятаотколкото 
сподобряване на симптоматикатаФази при дебрийфинг:
­въвеждаяа фаза­ обсъждане на правилата и обстановката на метода
насърчаване на участиетопочертаване на конфеденциалносттаизразяване 
на чувствата
­фактическа фаза­ всеки участник в групата е помолен да опише своята воля 
и преживявания по време на инцидента
­мисловна фаза­ всеки член на групата е поканен да разкаже за първата си и 
най­открояваща се мисъл по време на инцидента
­реактивна фаза­ участниците в групата се питат кои са елементите на 
ситуациятапричинили им най­ голям дистрес и оказали се най­ трудни за 
овладяване след привключване на инцидента.
­симптомна фаза­ членовете на групата биват питани за някакви симптоми на 
дистресс които са се сблъскали.
­обучителна фаза­ екипният водещ обяснява на групата нормалните стресови 
реакции и техниките за редуциране на стреса.
­фаза на повторното встъпление­ дава се отговор на висящи въпроси и се 
прави обобщаващ коментар.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2019 в 16:25 в момента не учи на 24 години
06 май 2019 в 18:10 студентка на 36 години от Варна - Технически университет, факулетет - елекроника, випуск 2017
08 фев 2019 в 23:41 потребител
10 яну 2019 в 13:09 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
11 авг 2018 в 13:17 в момента не учи на 35 години от София
25 юни 2018 в 17:15 в момента не учи на 33 години
10 юни 2018 в 16:42 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2017
12 апр 2018 в 09:52 студентка на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
25 мар 2018 в 18:13 ученичка на 23 години от Велико Търново - ПГТ "Д-р Васил Берон", випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
Какво трябва да бъде отношението на соц.работник с контингента лица с психосоматични заболявания"
добавена от stefan_mom4ev 12.02.2016
1
18
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Формиране на личността

06 май 2007
·
895
·
8
·
1,670
·
173
·
1

Във всички изследвания на личността, особено на личността като субект на дейност, на нейното активно отношение и вътрешна позиция към обркъжаващата я среда, ние се изправяме пред проблема за структурата на личността...
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,090
·
2
·
380
·
573
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Консултативна психология

06 ное 2006
·
2,592
·
5
·
1,179
·
204

1/ Поява и същност на психологическото консултиране /ПК/ а/ Предпоставки за възникване и развитие на /ПК/ -социално икономически -началото на 19-20в.се извършва промишлена революция и индустриализация, появяват се нови транспортни средства и нови...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Кризисна интервенция

Материал № 710525, от 28 юни 2011
Свален: 162 пъти
Прегледан: 200 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,254
Брой символи: 8,277

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кризисна интервенция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения