Големина на текста:
ТЕМА # 13
ЛАНДШАФТНАТА СФЕРА КАТО ПЛАНЕТАРНА
ГЕОСИСТЕМА. ФАКТОРИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА
ЛАНДШАФТНАТА СФЕРА.
I.Пространствен обхват и граници на ландшафтната сфера
1. Понятие за ландшафтна сфера. Биосферна идея на Вернадски.
Горна и долна граница на биосферата. Природоенергетичен
потенциал на ландшафтната сфера. Радиационен и топлинен баланс.
Евапотранспирация.
Понятието 'ландшафтна сфера' е въведено от руският природогеограф Ю.
Ефремов през 1950 г. С него се оприличава обектът на изследване на науката за
ландшафтите, или 'ландшафтознанието'. Ландшафтът, от своя страна, представлява пълен
природен комлекс, обхващащ като единно взаимносвързано цяло всички основни
геокомпоненти, съществуващи на дадено място в пределите на ландшафтната сфера.
Основните геокомпоненти са: скали, почви, раститения, въздух, вода и животни. С
развитието на ландшафтознанието различните автори и отделните научни школи дават
различни дефиниции на същноста на географският ландшафт като природен териториален
комплекс. Синоними на пълните териториални комплекси (ландшафтите) са геокомплексите,
геосистемите, ландшафтните комлекси, геоекобиотите, геомерите, геохорите,
геоекосистемите и много други. Думата ландшафт според съвременното и тълкуване описва
относително еднороден учасастък от ландшафтната сфера, отличаващ се със закономерно и
взаимосвъразно съчетание от нейни компоненти.
Ландшафтната сфера е комплексна геосфера, различна по своята материална
същност и степен на сложност. Тя се характеризира със следните характерни и специфични
свойства и черти:
а) Веществата в нея съществуват едновремнно и в трите агрегатни състояния
(твърдо, течно и газообразно)
б) Всички видове вещества в ландшафтната сфера взаимо се проникват и си
взаимодействат едно на друго
в) Природните процеси , които се осъществяват в обхвата на ландшафтната сфера
протичат при едновремнното действие на слънчевата енергия и на вътрешнопланетарните
енергийни източници
г) Всички видове енергия, постъпващи в ландшафтната сфера, се поглъщат,
претърпяват значителна трансформация и частично се акумулират или консервират, при
което се извършва непрекъснат обмен на енергия и вещества между геокомпонентите
д) Единствено в ландшафтната сфера се развива масово организмовия свят,
поради което тя е биологичен фокус и арена на проявление на живите същества
е) В обхвата на ландшафтната сфера живее постоянно човекът и се развива
масовата природопреобразувателна дейност на обществото
ж) Веществата и енергията в пределите на ландшафтната сфера извънредно
силно се диференцират в тангенциално направление с изменение на допирателната към
земното кълбо както по паралелите, така и по меридианите
Понятието биосфера е въведено първоначално в биологията, от Ж. Ламарк в
началото на XIX в. По късно това понятие се използва и в геологията от Е. Зюс , като
значението, което се влага в него е: една от земните сфери, а именно тази, в която са
разпостранени живите организми. В този си смисъл тя се явява еднорангово понятие с
литосферата, педосферата, хидросферата и атмосферата. Някои учени я поделят на
фитосфера, зоосфера и микросфера.
Съвремнното си значение понятието биосфера придобива след като руския учен
В. Вернадски развива задълбочени изследвания по отношение на взаимодействащите си в
природата земни материални тела.. Според него биосферата включва не само сферата на
обитание на живите организми, а и тези части на географското пространствяо, които са
генетично свързани със живото вещество, и в които теоритично е възможен животът. През
1988 г. той доказва че биосферата се състои от: живо вещество, биогенно вещество, костно
(неживо) вещество, радиоактивно вещество, разсеяни атоми и вещество от космически
произход. Според същият този учен атмосферниоте газове (азот, кислород, въглероден
диоксид), водата, нефтът, варовиците, глините и дори техните производни, като мраморите и
шистите са произлезли и са създадени от живото вещество на Земята. Съвремнната биосфера
е мозаична, хетерогенна по състав и структура. Тази концепция на Вернадски придобива
общонаучно значение и днес понятието биосфера се използва все по-често. С това си
значение то има много общо, дори в някои случаи се припокрива, с понятието географска
обвивка на Земята. Това дава повод на някои учени да искат отъждествяване на тези две
понятия, независимо че в понятиято географска обвивка се отчитат три стадия
( добиосферен(минал), биосферен(настоящ) и ноосферен(бъдещ) ), които са характерни само
и единствено за географската обвивка. Може би в последствие понятието ноосфера ще успее
да обедини в себе си тези две други понятия. Самото понятие ноосфера се въвежда в
началото на XX в. във Франция. Самият Вернадски приема този термин и в последствие го
подлага на обширен анализ. За него това е логичен завършек на понятието за биосфера,
понеже в съвремнното развитие на географскта обвивка все по явно и в големи размери
оказва влияние стопанската дейност на човека. Тя води до изменение на ландшафтите и дори
предизвиква промени в планетарен мащаб, което е солиден аргумент за въвеждането на
термина ноосфера, или 'сферата на разума'. Според К. Мишев идеята за ноосферата е твърде
актуална и необходима и изгражда реалистичен методологически мост в системата природа-
човек-общество, като в бъдеще ще определя теоритикo-методологичните основи на
единството на географските науки.
Най-уникално качество на биосферата е процесът живот и то в неговата сложност
и многообразие. В днешно време се срещат над 2 млн. животински и растителни вида. Най-
широко присъствие имат съединенията на белтъците, липидите, въглехидратите и
нуклеиновите киселини. Оформянето на многоиобразието става след поредица от
екологични катастрофи предизвикани от дисбаланса на топлина и влага. Биосферата обхваща
долните части на стратосферата, тропосферата, хидросферата и най-горните части на земната
кора. Структурата на биосферата е непостоянна. Често се стига до деструкция. Освен това тя
е най-голямата сфера в обхвата на ландшафтната сфера.
Биосферата обхваща долните части на Стратосферата, Тропосферата,
Хидросферата, горните части от земната кора и достига до озоновия слой при неговата
маскималната мощност. В нея изцяло влизат педосферата, фитосферата и зоосферата.
2. Кръговрат на вещества и енергия в ландшафтната сфера
Кръговратите са едно от основните свойства на ландшафтната сфера. Обменът,
асимилирането и преобразуването на вешествата, енергията и информацията дават живот на
цялата система. Така се определя и нейната цялостност и единност. Това свойство е
определяло досегашното планетарно развитие и ще продължи да е първопричина за
наличието на жива материя. При протичането на всеки един кръговрат се отприщва
колосално количество енергия. В научните среди се споменава за 4 природни кръговрата:
водни, въздушни, скални и организмови.
Въздушният кръговрат е добре изучен, макар наскоро да се доказа че той се
осъществява в хоризонтално направляние, а не както се смяташе – във вертикално.
Съществуват и вертикални кръговрати, които заедно с хоризонталните са причина за
образуването н зафихрянето на циклони и антициклони. Най-общо той се изразява чрез
общата атмосферна циркулация. Съществуват обаче и други звена на неговото проявление.
Така например след фотосинтезата на растенията и отделянето на кислород за сметка на
въглеродният диоксид, се стига до използването на този кислород, от човека да речем, и
превръщането му отново във въглероден диоксид.
Водните кръговрати са много важна част от състоянието на ландшафтната
система. Това е обусловено, в голяма степен и от факта че водата има три различни агрегатни
състояния под които се среща в ландшафтната сфера. Това опредля и нейната различна
проява спрямо останалите компненти на ландшафта. Установени са два основни вида водни
кръговрати – малък и голям. Малкият се осъществява единствено над акваторията, след
изпарение, кондензация и валеж над морските басейни. Големият включва всички води на
планетата, в т.ч. речните, езерните, подпочвените, ледниковите, атмосферните, морските и
дори тези намиращи се в материята изграждаща организмовият свят. Ето защо този и
кръговрат е много по-сложен. Начините на обмяна и придвижване на тези водни количества
се извършва в различни компоненти на ландшафтната сфера – чрез морски течения, облачни
фронтове, повърхностен и подпочвен отток, приливно-отливни обмени, заледявания и др.
Биосферните(организмови) кръговрати имат съществено значение за
ландшатната сфера. Съвременният живот на нашата планета е в следствие наличността на
биотичен кръговрат. Животът на нашата планета, според проф. Петров, най-вероятно е
възникнал не като появата на даден вид протоорганизъм, а вследствие кръговрата на
органичното вещество, основаващ се на процесите на синтез и деструкция на това вещество.
Биотичният кръгврат е процес, при който едни и същи елементи многократно преминават в
други състояния и образуват органичните съединения на живите организми, като в
последствие преминават отново в минерални съединения. Същноста на тези кръговрати
играе важна роля за миграцията на химичните елементи в ландшафтната сфера, а също и за
характера на взаимовръзките между останалите сфера на географската обвивка.
Литосферните кръговврати се проявяват в литосферата. При втърдяването на
магмата се обравуват скали, които в последствие се трансформират, излезли на повърхноста
на земната кора, от екзогенни и ендогенни сили, достигайки до седиментни наслаги. Тези
наслаги, поради относителни по-голямата си тежест, най-често водят до нарастване на
относителното тегло на змнекорния блок, което причинява неговото потъване. Попаднали
отново в дълбочина, под влияние на висока температура и голямо налягане те
метаморфизират, а понякога се втечняват и се превръщат отново в магма При този кръговрат
се отделят колосални количества енергия.
Причината за съществуванмето на лндшафтните кръговрати се крие в
постъпващата слънчева и вътрешноземна енергия. Тези кръговрати осъществяват миграцията
и рапределението на химичните елементи при определени условия. Всеки един кръговрат
трансформира и причинява миграция на съединенията и молекулите на определен набор от
химични елементи. Така например въздушните кръговрати влияят най-вече на съединенията
на кислорода, водорода, азота, въглерода, докато във водните най-подвижи са тези на сярата,
хлорът, бромът. Темпа на подвижност на различните химични елементи се оказва важен
фактор за развитието и темпа на осъществяване на самите кръговрати.
Първата фаза на един кръговрат никога не е тъждествена с неговата крайна
такава, оказваща се начална фаза за следващия. Именно тази разлика е и една от причините
за непрекъснатото развитие на промяна на ландшафтната сфера.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 окт 2021 в 18:08 в момента не учи на 36 години от Ардино
 
Домашни по темата на материала
Пътешествие в Азия по въздух и вода (СЪЧИНЕНИЕ)
добавена от zori.vylcheva 03.12.2014
0
27
Въведение в маркетинга
добавена от yapanci 24.06.2013
2
25
Помощ по география за 7 клас (преговор от 6 клас)
добавена от preslava_mihova9 25.09.2012
3
33
Подобни материали
 

География на България

15 апр 2007
·
2,631
·
2
·
425
·
261
·
5

Релеф, климат, води, флора и фауна на България................
 

Дунавска равнина

16 дек 2008
·
70
·
3
·
611
·
66

Дунавската равнина е разположена между р. Дунав на север и най-северните части на Предбалкана на юг, на запад граничи с р. Тимок, а на изток с Черно море...
 

Дунавска равнина

02 яну 2008
·
255
·
4
·
741
·
88

Тектонски строеж- като на Мизийската плоча, морфоструктура от по-нисък ранг.......
 

Дунавска равнина

13 май 2009
·
110
·
1
·
394
·
160

Западна Дунавска равнина – най-ниска част, между теченията на Тимок и Вит, равнинно-платовиден релеф, речните долини разделят льосовите плата, наречени златии...
 

Матура по география

02 май 2008
·
3,047
·
12
·
2,265
·
2,293
·
3
·
19
·

Примерна матура по география с няколко компонента за улеснение на учениците.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Общ географски тест (X-XII клас)
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е любознателен за проверка на знанията по география. Състои от 30 въпроса, с един възможен отговор всеки.
(Труден)
30
15
1
6 мин
13.08.2019
География
изходен тест по География за Ученици от 12 клас
Теста ще помогне на ученици от 12-ти клас да упражнят знанията си по география. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
10
11
1
1 мин
15.11.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Ландшафтната сфера като планетарна геосистема

Материал № 710354, от 28 юни 2011
Свален: 100 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 4,892
Брой символи: 32,647

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ландшафтната сфера като планетарна геосистема"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
55

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
250

виж още преподаватели...
Последно видяха материала