Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
І. ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
1. Педагогическата психология като самостоятелна психологическа дисциплина:
предмет, история
2. Психолого-педагогическите изследвания: цели, подходи и методи, приложения
ІІ. УЧЕЩИЯТ В КОНТЕКСТ
1. Развитие
1.1. Когнитивно и лингвистично развитие
1.2. Личностно, социално и морално развитие
1.3. Фактори за развитие – генетика, родителство, връстници, култура
1.4. Траектории на развитието
2. Учене
2.1. Бихейвиористки възгледи за ученето
2.2. Когнитивистки възгледи за ученето
2.3. Социалното учене
3. Мотивация
3.1. Теории за инстинктите
3.2. Теории за потребностите – Мъри, Маклеланд, Маслоу
3.3. Бихейвиористки теории – Уотсън, Хъл, Скинър
3.4. Когнитивни теории – Теория за Аз-ефикасността, Теория за локализацията
на контрола, Атрибутивни теории, Теория за заучената безпомощност, Теория за
оценка на вероятностите, Теории за целите
3.5. Теории за мотивацията за личностен растеж – Теории за вътрешната
мотивация, Теория за самодетерминацията, Теория за потока, Теории за целите
4. Индивидуални и групови различия
4.1. Базисна диспозиционална структура на личността
4.2. Интелигентност
4.3. Когнитивни стилове и стилове на учене
4.4. Надареност
4.5. Личностни ресурси за приспособяване и успех в училищната среда –
генерализирани очаквания, ценности, цели
4.6. Емоционална интелигентност
4.7. Роля на социалните контексти: семейство, училище, връстници
4.8. Роля на културата
ІІІ. ЕФЕКТИВНИЯТ УЧИТЕЛ
1. Подходи към обучението: традиционен подход и алтернативни подходи
2. Създаване на оптимален учебен контекст
- Дисциплината в класната стая – развитиен подход
3. Приспособяване на преподаването към индивидуалните потребности
4. Стратегии и техники за подобряване на ученето
5. Оценяване
ОБОБЩЕНИЕ НА КУРСА. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРАКТИЦИТЕ
І. ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
1. ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ, ИСТОРИЯ
Съществуваща по дефиниция между два големи океана – на психологията като наука и
обучението като практика, педагогическата психология е подложена на техните силни и
често противоположни влияния. Проблемът за това, дали тя е самостоятелна психологическа
дисциплина, все още предизвиква спорове. Според някои автори тя има своя специфика,
която я разграничава от другите психологически дисциплини, докато други я разглеждат
като набор от общопсихологически теории, поставени в контекста на обучението. С този
проблем на идентичността педагогическата психология като научна област се бори през
цялата си история.
Психологията като наука за човешкото поведение се занимава основно с разкриване на
закони. Като такава, тя се фокусира върху разкриване на човешката природа чрез описване и
предвиждане на нейните проявления. Прогресът на психологията е бавен и постепенен,
защото човешките същества са по-сложни от психологическите теории. Внимателният и
цялостен анализ на това, какво означава да си човек, е дългосрочно начинание, чиято отплата
е в бъдещето. Същевременно теоретиците винаги твърдят, че без теория практиката е нищо:
научните традиции изискват концептуална рамка за практиката.
От другата страна е професията на педагога. Професията има точно противоположен на
науката дневен ред. Обучението е практика, а светът на практиката е съвършено различен от
този на науката. Практиците се сблъскват с предизвикателствата на реалния живот всеки ден.
Те не могат да кажат, че за решаване на належащите проблеми имат нужда от повече
изследвания и теории и да затворят училището, докато такива бъдат предложени на тяхното
внимание от теоретиците и изследователите.
Теорията и практиката са две различни култури, които имат различни възгледи за света.
Ученият ще интервюира стотици изследвани лица, за да разкрие възможни систематични
вариации в когнитивните процеси. Учителят иска да знае какво да прави в даден момент с
ученика. Движението тук е от общото, научното, обективното към частното, активното,
субективното. Педагогическата психология като мост между тези две култури все още се
строи.
Защо теория? Защо практика?
Целта на теорията е да осигури система от абстрактни, логически свързани обяснения
на явленията. Тя изяснява причините и принципите, или – тя описва. Практиката осигурява
серия от конкретни поведения и дейности, които трябва да бъдат извършени и следователно
предписва. Теорията без практика е само една абстрактна спекулация. Практиката без теория
е случайни действия без никаква идея защо се получава така или иначе.
Една или много теории?
Друг важен въпрос е коя теория трябва да бъде избрана като основа за информирана
практика? Има твърде много съперничещи си теории – как можем да знаем коя е най-
добрата? Има ли супертеория за образователната практика?
Научната общност се стреми да оценява теориите по континуума спекулация –
парсимония – редукционизъм (напр. Фройд – бръсначът на Окам – ранен бихейвиоризъм).
Ефективната теория се намира някъде по средата на този континуум. Развитийният
подход осигурява теория, описваща как учениците растат и се променят през серия от
стадии. Този модел за педагогическата психология обединява много от най-добрите теории
от миналото; освен това може да прави промени, когато нова информация е проверена и
намерена за валидна. Теориите, включени в модела, имат директно отношение към
практиката. Моделът позволява и някои аспекти от теориите да бъдат елиминирани, ако са
твърде спекулативни или твърде тесни. И още нещо: не бива да се очаква от теориите да
2
обясняват всичко. Те отразяват само нашето сегашно разбиране. Но човешкото поведение е
отворена система и теориите са динамични, те никога не могат да бъдат завършени и
окончателни.
Трудно е да се даде точна дефиниция на педагогическата психология, която ясно да я
разграничава от другите психологически дисциплини. Една съвременна дефиниция на
фундаменталната цел на педагогическата психология гласи: „Същината на работата в
педагогическата психология е да създава теоретично и добре изследвано психологическо
познание, което има потенциал за подобряване на ученето и социализацията в различни
среди”.
Педагогическата психология се занимава с приложението на психологическите теории
в образователната практика – процесите на развитие, учене и мотивация в структурирана
среда, каквато е училището; значението на индивидуалните характеристики и потребности
на учениците, стратегии за мотивиране на учениците и за управляване на класа, какви от
психологическа гледна точка са оптималните методи на обучение, характера и структурата
на учебните дейности, оптималния учебен контекст и взаимоотношенията в класната стая,
поддържането на дисциплината в класната стая, и т.н. Познанието и разбирането на
релевантните психологически теории помагат на учителя да взема информирани решения и
да се справя с всекидневните проблеми в класната стая. Към всичко това трябва да се
прибави и личността на учителя. Добрият учител е способен да решава всички тези задачи в
работата си, като при това топлотата, ентусиазмът и загрижеността за учениците са от
съществено значение – ефективното обучение не е просто въпрос на това някой с повече
познания да ги предава на учещите по методологически правилен начин.
Педагогическата психология: четири проблема за едновременно решаване
Какъв е фокусът на педагогическата психология? Простият отговор е – процесите на
учене и преподаване. Когато започнем да изследваме въпроса по-задълбочено, се сблъскваме
с четири взаимосвързани въпроса: учещите, учителят, стратегиите в класната стая, учебното
съдържание.
Учещите
1. Физически характеристики
2. Физиологични характеристики
3. Когнитивни характеристики
4. Личностни характеристики
5. Морал и ценности
6. Мотивация
7. Особености на индивидуалното и
груповото поведение
8. Специални потребности
9. Културни и джендърни особености
Учителят
1. Нагласи към ученето
2. Нагласи към учениците
3. Нагласи към себе си
4. Разбиране и прилагане на теориите и
изследванията
Преподаване и управление на процесите в
класната стая
1. Теории за ученето в практиката
2. Методи и модели на преподаване
3. Индивидуални методи
4. Планиране на урока
5. Вариации в структурата
6. Дисциплината
7. Задаване на въпроси
8. Употреба на тестове
Учебно съдържание
1. Структура на дисциплините
2. Основни понятия на учебния материал
3. Последователност
4. Приоритети в учебното съдържание
5. Степен на специализирано съдържание
История на педагогическата психология
В основата на педагогическата психология са практиката на обучението и философията
на образованието. Нейният произход може да се проследи до древността, когато тя се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юли 2022 в 12:48 потребител
 
Домашни по темата на материала
Как учениците да не заспиват в час?
добавена от iv4o190 25.03.2020
0
16
Какво трябва да бъде отношението на социалният работник с контингента лица с психосоматични заболявания
добавена от ads92 15.03.2016
0
25
обобщете най-важните умения за общуване в широк кръг
добавена от tihomira_georgieva 26.09.2014
0
118
Есе по психопатология на тема "Светът през погледа на един психично болен" Доклад на тема "Синдром на Котар
добавена от momchil_pn 02.11.2017
1
34
размисъл върху предразсъдъците
добавена от petia.sheitanova.5 26.12.2016
2
41
Подобни материали
 

Магистърска програма по консултативна психология

10 мар 2008
·
461
·
11
·
1,544
·
323

Социалната компетентност, това са реалните възможности за едно ефективно социално функциониране..
 

Психологическо изследване

16 ное 2011
·
537
·
16
·
3,929
·
1,031

Настоящето психологическо изследване има за цел да се направи личностен профил на лице с девиантно поведение, чрез сравнението на резултатите му по шест тестови методики с тези на лице без девиантно поведение...
 

Лекции по Социална психология

13 юни 2008
·
1,078
·
28
·
9,605
·
684
·
2

Това са въпроси, отнасящи се до живота на всички. Когато хората сравняват действията си не просто като индивиди, а като членове на определени групи, те вече се доближават до работата на социалните психолози...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,748
·
25
·
9,400
·
612

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,137
·
4
·
2,035
·
263
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
120
1
13.03.2015
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
787
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Педагогическа психология

Материал № 710196, от 27 юни 2011
Свален: 2,134 пъти
Прегледан: 4,471 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 176
Брой думи: 87,761
Брой символи: 564,706

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогическа психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
114

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
537

виж още преподаватели...
Последно видяха материала