Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
І. ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
1. Педагогическата психология като самостоятелна психологическа дисциплина:
предмет, история
2. Психолого-педагогическите изследвания: цели, подходи и методи, приложения
ІІ. УЧЕЩИЯТ В КОНТЕКСТ
1. Развитие
1.1. Когнитивно и лингвистично развитие
1.2. Личностно, социално и морално развитие
1.3. Фактори за развитие – генетика, родителство, връстници, култура
1.4. Траектории на развитието
2. Учене
2.1. Бихейвиористки възгледи за ученето
2.2. Когнитивистки възгледи за ученето
2.3. Социалното учене
3. Мотивация
3.1. Теории за инстинктите
3.2. Теории за потребностите – Мъри, Маклеланд, Маслоу
3.3. Бихейвиористки теории – Уотсън, Хъл, Скинър
3.4. Когнитивни теории – Теория за Аз-ефикасността, Теория за локализацията
на контрола, Атрибутивни теории, Теория за заучената безпомощност, Теория за
оценка на вероятностите, Теории за целите
3.5. Теории за мотивацията за личностен растеж – Теории за вътрешната
мотивация, Теория за самодетерминацията, Теория за потока, Теории за целите
4. Индивидуални и групови различия
4.1. Базисна диспозиционална структура на личността
4.2. Интелигентност
4.3. Когнитивни стилове и стилове на учене
4.4. Надареност
4.5. Личностни ресурси за приспособяване и успех в училищната среда –
генерализирани очаквания, ценности, цели
4.6. Емоционална интелигентност
4.7. Роля на социалните контексти: семейство, училище, връстници
4.8. Роля на културата
ІІІ. ЕФЕКТИВНИЯТ УЧИТЕЛ
1. Подходи към обучението: традиционен подход и алтернативни подходи
2. Създаване на оптимален учебен контекст
- Дисциплината в класната стая – развитиен подход
3. Приспособяване на преподаването към индивидуалните потребности
4. Стратегии и техники за подобряване на ученето
5. Оценяване
ОБОБЩЕНИЕ НА КУРСА. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРАКТИЦИТЕ
І. ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
1. ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ, ИСТОРИЯ
Съществуваща по дефиниция между два големи океана – на психологията като наука и
обучението като практика, педагогическата психология е подложена на техните силни и
често противоположни влияния. Проблемът за това, дали тя е самостоятелна психологическа
дисциплина, все още предизвиква спорове. Според някои автори тя има своя специфика,
която я разграничава от другите психологически дисциплини, докато други я разглеждат
като набор от общопсихологически теории, поставени в контекста на обучението. С този
проблем на идентичността педагогическата психология като научна област се бори през
цялата си история.
Психологията като наука за човешкото поведение се занимава основно с разкриване на
закони. Като такава, тя се фокусира върху разкриване на човешката природа чрез описване и
предвиждане на нейните проявления. Прогресът на психологията е бавен и постепенен,
защото човешките същества са по-сложни от психологическите теории. Внимателният и
цялостен анализ на това, какво означава да си човек, е дългосрочно начинание, чиято отплата
е в бъдещето. Същевременно теоретиците винаги твърдят, че без теория практиката е нищо:
научните традиции изискват концептуална рамка за практиката.
От другата страна е професията на педагога. Професията има точно противоположен на
науката дневен ред. Обучението е практика, а светът на практиката е съвършено различен от
този на науката. Практиците се сблъскват с предизвикателствата на реалния живот всеки ден.
Те не могат да кажат, че за решаване на належащите проблеми имат нужда от повече
изследвания и теории и да затворят училището, докато такива бъдат предложени на тяхното
внимание от теоретиците и изследователите.
Теорията и практиката са две различни култури, които имат различни възгледи за света.
Ученият ще интервюира стотици изследвани лица, за да разкрие възможни систематични
вариации в когнитивните процеси. Учителят иска да знае какво да прави в даден момент с
ученика. Движението тук е от общото, научното, обективното към частното, активното,
субективното. Педагогическата психология като мост между тези две култури все още се
строи.
Защо теория? Защо практика?
Целта на теорията е да осигури система от абстрактни, логически свързани обяснения
на явленията. Тя изяснява причините и принципите, или – тя описва. Практиката осигурява
серия от конкретни поведения и дейности, които трябва да бъдат извършени и следователно
предписва. Теорията без практика е само една абстрактна спекулация. Практиката без теория
е случайни действия без никаква идея защо се получава така или иначе.
Една или много теории?
Друг важен въпрос е коя теория трябва да бъде избрана като основа за информирана
практика? Има твърде много съперничещи си теории – как можем да знаем коя е най-
добрата? Има ли супертеория за образователната практика?
Научната общност се стреми да оценява теориите по континуума спекулация –
парсимония – редукционизъм (напр. Фройд – бръсначът на Окам – ранен бихейвиоризъм).
Ефективната теория се намира някъде по средата на този континуум. Развитийният
подход осигурява теория, описваща как учениците растат и се променят през серия от
стадии. Този модел за педагогическата психология обединява много от най-добрите теории
от миналото; освен това може да прави промени, когато нова информация е проверена и
намерена за валидна. Теориите, включени в модела, имат директно отношение към
практиката. Моделът позволява и някои аспекти от теориите да бъдат елиминирани, ако са
твърде спекулативни или твърде тесни. И още нещо: не бива да се очаква от теориите да
2
обясняват всичко. Те отразяват само нашето сегашно разбиране. Но човешкото поведение е
отворена система и теориите са динамични, те никога не могат да бъдат завършени и
окончателни.
Трудно е да се даде точна дефиниция на педагогическата психология, която ясно да я
разграничава от другите психологически дисциплини. Една съвременна дефиниция на
фундаменталната цел на педагогическата психология гласи: „Същината на работата в
педагогическата психология е да създава теоретично и добре изследвано психологическо
познание, което има потенциал за подобряване на ученето и социализацията в различни
среди”.
Педагогическата психология се занимава с приложението на психологическите теории
в образователната практика – процесите на развитие, учене и мотивация в структурирана
среда, каквато е училището; значението на индивидуалните характеристики и потребности
на учениците, стратегии за мотивиране на учениците и за управляване на класа, какви от
психологическа гледна точка са оптималните методи на обучение, характера и структурата
на учебните дейности, оптималния учебен контекст и взаимоотношенията в класната стая,
поддържането на дисциплината в класната стая, и т.н. Познанието и разбирането на
релевантните психологически теории помагат на учителя да взема информирани решения и
да се справя с всекидневните проблеми в класната стая. Към всичко това трябва да се
прибави и личността на учителя. Добрият учител е способен да решава всички тези задачи в
работата си, като при това топлотата, ентусиазмът и загрижеността за учениците са от
съществено значение – ефективното обучение не е просто въпрос на това някой с повече
познания да ги предава на учещите по методологически правилен начин.
Педагогическата психология: четири проблема за едновременно решаване
Какъв е фокусът на педагогическата психология? Простият отговор е – процесите на
учене и преподаване. Когато започнем да изследваме въпроса по-задълбочено, се сблъскваме
с четири взаимосвързани въпроса: учещите, учителят, стратегиите в класната стая, учебното
съдържание.
Учещите
1. Физически характеристики
2. Физиологични характеристики
3. Когнитивни характеристики
4. Личностни характеристики
5. Морал и ценности
6. Мотивация
7. Особености на индивидуалното и
груповото поведение
8. Специални потребности
9. Културни и джендърни особености
Учителят
1. Нагласи към ученето
2. Нагласи към учениците
3. Нагласи към себе си
4. Разбиране и прилагане на теориите и
изследванията
Преподаване и управление на процесите в
класната стая
1. Теории за ученето в практиката
2. Методи и модели на преподаване
3. Индивидуални методи
4. Планиране на урока
5. Вариации в структурата
6. Дисциплината
7. Задаване на въпроси
8. Употреба на тестове
Учебно съдържание
1. Структура на дисциплините
2. Основни понятия на учебния материал
3. Последователност
4. Приоритети в учебното съдържание
5. Степен на специализирано съдържание
История на педагогическата психология
В основата на педагогическата психология са практиката на обучението и философията
на образованието. Нейният произход може да се проследи до древността, когато тя се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогическа психология

Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
Изпратен от:
Svetlana Krasteva
на 2011-06-27
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
1,777 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Какво трябва да бъде отношението на социалният работник с контингента лица с психосоматични заболявания
добавена от ads92 15.03.2016
0
20
обобщете най-важните умения за общуване в широк кръг
добавена от tihomira_georgieva 26.09.2014
0
109
специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище
добавена от yuleto85 22.05.2014
0
68
Есе по психопатология на тема "Светът през погледа на един психично болен" Доклад на тема "Синдром на Котар
добавена от momchil_pn 02.11.2017
1
16
размисъл върху предразсъдъците
добавена от petia.sheitanova.5 26.12.2016
2
37
Подобни материали
 

Магистърска програма по консултативна психология

10 мар 2008
·
441
·
11
·
1,544
·
273

Социалната компетентност, това са реалните възможности за едно ефективно социално функциониране..
 

Психологическо изследване

16 ное 2011
·
404
·
16
·
3,929
·
716
·
1

Настоящето психологическо изследване има за цел да се направи личностен профил на лице с девиантно поведение, чрез сравнението на резултатите му по шест тестови методики с тези на лице без девиантно поведение...
 

Лекции по Социална психология

13 юни 2008
·
1,042
·
28
·
9,605
·
2

Това са въпроси, отнасящи се до живота на всички. Когато хората сравняват действията си не просто като индивиди, а като членове на определени групи, те вече се доближават до работата на социалните психолози...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,627
·
22
·
2,400
·
1,464
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Човек - агресия, девиации

10 яну 2008
·
615
·
13
·
2,656
·
347

Агресията.Конфликти в семейството.Агресивното поведение. агресивността в исторически план.Пониятието фрустрация.Враждебност и агресия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
774
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
625
1
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Педагогическа психология

Материал № 710196, от 27 юни 2011
Свален: 1,777 пъти
Прегледан: 3,681 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 176
Брой думи: 87,761
Брой символи: 564,706

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогическа психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
28

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
371

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения