Големина на текста:
Конституцията – понятие и същност. Конституционализъм. 1
Етимологията на думата конституция, идва от латинското понятие ,,constitucio” и означава
устройство. В общественото развитие това понятие се свързва с устройството на държавата и се
разбира като основополагащ писмен законодателен акт за обществото и държавата.
Конституцията е върховния закон на държавата. Конституцията е връх и основа на правната
система. Всички закони, укази, постановления, заповеди и решения трябва да съответстват на
конституцията. Тя съдържа комплекс от правни норми, които регламентират функционирането на
държавата и обществото, на Народното събрание. Конституцията е комплекс от принципи на
държавното и обществено устройство, на икономическата, политическата и социална система.
Конституцията се приема, може да се допълва и да се изменя. Съществува и ,,европейска
конституция”, която е върховен закон на много европейски държави. Съществува конституционен
съд, който следи за върховенството на конституцията и следи за спазването на законите.
Конституции се приемат в повратни исторически моменти или когато е озряло обществото за
повратни исторически моменти, за обществени искания, искания от учредително (конституционно)
събрание. При нас Учредително събрание се нарича ,,Великото народно събрание”. Задачите на
това събрание са да приеме нов път на дадена държава и приема конституцията с квалифицирано
мнозинство. Конституцията е вид обществен договор, което означава, че страните имат права и
задължения (в случая държава - народ или общество). Една от основните задачи на
конституцията е постигането и задържането на съгласие в основите на човешкото съжителство.
Исторически се диференцират две основни функции на конституцията: да създава и съхранява
политическото единство и да запазва правовия ред.
В своята същност понятието конституция включва:
-устройство на държавата
-характеристика на държавната власт, свързана с принципа за народния суверенитет
-принципи и организация на действие на политическата система
-каталог от права и свободи на личността, който очертава правното му положение в държавата
Промените в конституцията стават по особен ред:
-от обикновеното народно събрание с квалифицирано мнозинство, което ще рече с
2
/
3
гласоподаватели
-най съществените се правят от ,,Великото народно събрание”.
Конституцията е резултат на буржоазните революции, защото политиците осъзнават
необходимостта от конституция като правно установен ред и набор от устройствени и
организационни правни принципи. Появява се идеята на Жан Жак Русо за народния суверенитет,
появява се учението за разделението на властите от Монтискьо, като разделя властите на
законодателна, изпълнителна и съдебна. През 1787г. се приема от Филаделфийския конвент
конституцията на САЩ, а влиза в сила 1789г. Това е първата действаща и до днес конституция на
САЩ. През 1791 година е приета първата европейска конституция във Франция. Конституциите
биват гъвкави и твърди. Европейските конституции са по гъвкави. Съдебната власт включва съд,
прокуратура и следствие. Полицията се занимава с предварителното разследване на дадено
престъпление. 95% от делата се разследват от полицията на този етап.
Конституционализъм представлява модел за управление в съответствие с демократичните
принципи. Конституционализма се появява след Френската буржоазна революция когато е
създадена първата европейска конституция. Днес правата на човека представляват жизнена
съставка на конституционализма и критерии за неговото развитие. Конституционализъм не може
да съществува в тоталитарни и авторитарни страни.
Конституцията и конституционализмът са неделима част от съвременната политическа система в
която участват и гражданите в управлението.
Конституционното развитие на България. 2
България е имала в своята история четири конституции:
-търновска конституция
-конституция от 1947 година
-конституция от 1971 година
-конституция от 1991 година
Тези конституции са създадени в три етапа от развитието на България.
Конституционното развитие е подготвено от идеите на водачите на националноосвободителните
борби, като Левски, Ботев, Каравелов, Раковски и др. духовни и политически дейци, които имат
свои виждания за бъдещото устройство на страната. Томас Джеферсън и Томас Пейн са автори
на американската конституция. Много от основите в конституцията произтичат от берлинския
договор. Там е записано, че ще има три вида народни представители – избрани, назначени и по
право. В берлинския договор е записана и формата на управление. Левски има една интересна
идея: ,,трябва да се организира обществото в организации, които да имат роля в
управлението за да може да контролират властта”. Друга идея е равенството от етническа
гледна точка. Левски казва ,, всички българи, турци, евреи и пр. щът бъдат равноправни във
всяко отношение и ще участват равно при приемането на законите. Любен Каравелов също
има свои идеи за бъдещото държавно устройство. В своите статии пише, че ,,всяка народност,
както и всеки народ учува своята свобода и да се управлява по своята собствена воля”.
Търновската конституция идва след освобождението на България от турско робство и формира
историята на новата българска държава. Търновската конституция влиза в сила на 16 април
1879г. Единият проект е органически устав изпратен от руския император на просветени
българи. Този органически устав се внася в Народното събрание и се преименува в конституция.
Учредителното събрание се открива във Велико Търново на 10 февруари 1879г.
2
/
3
от
търновската конституция са посветени за правата на монарха. България е била конституционна
монархия което означава, че монарха е бил обвързан с конституционни правила и всичко
зависело от него. Съвременните монархии са парламентарни. Учредителното събрание е имало
две партии: либерална (на младите) и консервативна (на старите).
Търновската конституция се отличава и с редица характеристики:
-тя има антифеодален характер – забраняват се съсловия, родови титли и отличия и е записано,
че всеки роб от какъвто да е пол, вяра и народност става свободен щом стъпи на българска
територия
-силно е повлияна от либералния дух на Великата френска революция – отхвърля се идеята
да има назначаеми депутати
-създава предпоставки за развитието на капиталистически обществени отношения – става
чрез провъзгласената неприкосновеност на правата на собственост
-по традиция се съхранява либерализма и консерватизма чрез възприетата форма на
държавно управление, а именно – монархия наследствена и конституционна с народно
представителство
Търновската конституция е било голямо постижение за България. Чрез нея страната ни се вписва
в развитието на европейския конституционализъм. Суспендиране на конституцията означава
премахване. Такова суспендиране става две години след приемането й от княз Александър
Батемберг, като направените промени са за засилване на правомощията на монарха.
Антиконституционен военен преврат става през 1923г. и през 1934г., след което Търновската
конституция престава да бъде в основата на управлението.
Вторият основен етап в нашето конституционно развитие е разположен в периода от приемането
на нова конституция през 1947г. до влизането в сила на сега действащата конституция от 13 юли
1991г.
От 1944г. – 1946г. България продължава да бъде монархия и действа ,,регентски съвет” след
смъртта на цар Борис, защото Симеон бил малолетен и не можел да поеме властта. През 1946г.
се съставя референдум за или против монархия, който е резултат на препоръка на великите сили,
като тогава се провъзгласява България за Народна република (това става на 15 септември
1946г). Конституцията от 1947г. има първо четене, като се приема запазване на частната
собственост, а при второ четене става унифициране. В конституцията от 1947г. се запазват
редица специфични за България решения.
Третата конституция на България е приета чрез всенароден референдум на 16 май 1971г. и е
обнародвана два дни по късно. На практика тази конституция не отбелязва нов етап в
конституционното развитие. През 1971г., конституцията оформя съставения политически режим и
оформя статута. Тази конституция оформя само утвърдените икономически, политически и
обществени отношения.
Периода между ноември 1989г. и юли 1991г. става тотално разминаване между юридическа и
фактическа конституция. Въведено е конституционно изискване за избор и свикване на Велико
Народно събрание от 400 народни представители които да приемат новата конституция на
страната. Тогава се е съставила и кръгла маса на която е имало денонощни заседания.
Конституцията от 1991г. действа и до днес. Тя има няколко общи характеристики, които са начало
на новия конституционализъм:
-Великото Народно събрание е вече утвърдена конституционна формула за учредителната власт
-при изработването на новата конституция са депозирани 16 проекта в това число и текста на
Търновската конституция, че няма официален проект.
-изработения конституционен проект е в съответствие с европейския конституционен опит
-приемането на нова конституция става на фона на изострена политическа борба, като се
консолидира от необходимото квалифицирано мнозинство. Подписана е от 313 народни
представители и влиза в сила на 13 юли 1991г.
Конституционното право – предмет, източници и система. 3
1.Предмет - Конституционното право възниква с развитието на конституционализма.
Конституционното право се занимава със системата на политическата власт – организацията,
действието и принципите на политическата власт и с правата и задълженията на човека.
Конституционното право има три раздела:
а/ учение за конституцията – включва:
-принципите – има принципи на политическата и на икономическата система. Принципите на
политическата система са основните начела според нашата конституция. Те обхващат
държавната и недържавната част на политическата система. Тези принципи са универсални и
дават реална представа за политическата власт. Принципите на икономическата система имат по
обобщен характер и очертават само икономическото развитие на страната.
-гаранциите
б/ гражданина и неговото участие в политическия живот – включва правата и задълженията на
личността. Гражданите имат право на информация. Съществуват и граждански сдружения. От
сдруженията основни значения имат политическите партии. Декларацията за правата на човека и
гражданина е върховно постижение на Великата френска буржоазна революция. Обръщението
във Франция към личността било ,,гражданино”.
в/ държавата чрез нейните институции – държавата заема централно място в предмета на
конституционното право. Политическата власт е немислима без държавата. Конституционното
право изучава субектите и механизмите за упражняване на публичната власт, като механизмите
зависят от характеристиките на дадена държава от формата на нейното устройство и управление.
Още в началото на конституцията е записано, че България е ,,демократична, правова и социална
държава”, с което се откроява народния суверенитет, законността и разделението на властите.
Конституционното право се занимава и с онези механизми, чрез които се осъществява връзката
на гражданското общество с публичната власт. Или това са политически партии или сдружения на
гражданите които са гаранция за демократичността на управлението. Конституционното право
разглежда историята на конституцията, нейната теория, начина на приемане, изменение,
допълване и отмяна.
2.Източници – това са нормативни актове като:
а/ конституцията
б/ закони които….. правилник за организация и дейността на НС
в/ указите на президента които…..
г/ постановленията и нормативните актове на министерския съвет
д/ правилници, наредби, заповеди
е/ решенията на конституционния съд, които уреждат конституционно правна материя
Избирателното право е всеобщо тайно гласуване. Конституционното право е пряко свързано с
политиката, дори правото по някога е политика.
Конституционни принципи на политическата система на Република България. 4
Принципите това са основни положения, ръководни начела. Конституционните принципи са най
общите положения или ръководни начела за управление. Понятието политическа система
включва държавните институции и обществени структури, чрез които се упражнява политическата
власт в дадено общество. Възприетите в конституционните актове принципи на политическата
система често имат универсален характер за демократичните държави. Конституционните
принципи се формулират по различен начин, според различните виждания. Принципите на
политическата система са пет на брой:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституцията – понятие и същност. Конституционализъм.

Етимологията на думата конституция, идва от латинското понятие "constitucio" и означава устройство. В общественото развитие това понятие се свързва с устройството на държавата и се разбира като основополагащ писмен законодателен акт за обществото и...
Изпратен от:
Георги Ранов
на 2011-06-24
Добавен в:
Теми
по Конституционно право
Статистика:
80 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Конституцията – понятие и същност. Конституционализъм.

Материал № 709220, от 24 юни 2011
Свален: 80 пъти
Прегледан: 114 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Тема
Брой страници: 30
Брой думи: 16,262
Брой символи: 107,881

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституцията – понятие и същност. Конституцион ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала