Големина на текста:
Теми по СТВО:
1. PR – стратегии и PR – тактики – същност и видове.
2. PR – стратегии в маркетинга.
3. PR – тактики в маркетинга.
4. PR – стратегии и тактики в медиите.
5. PR – стратегии и тактики на известността.
6. PR – стратегии и тактики в модата.
Тема 1
Целта на PR стратегиите и PR тактиките е да се стигне до решаването на даден PR проблем,
при максимално използване не човешките и материални ресурси.Успехът на тези технолигии
зависи от умението на PR специалистите да мислят стратегически.Стратегическото мислене е
свързано с прогнозиране или предсказване на бъдещото състояние и определяне на онези
фактори и сили, които могат да помогнат при движението към определената цел и
формулиране на конкретна стратегия. Стратегията садържа теоритични насоки и приложени
аспекти, които се отнасят до изпълнението на конкретни действия. Освен това, стратегията
определя дългосрочните цели и задачи на компанията, дефинира тактиките и предвижда
необходимите ресурси – човешки и материални за изпълнението на поставените цели.
Според Томбсън, стратегията се определя като крайна цел.
Според Бенет стратегията е направление , което компанията избира, за да изпъкни своята
мисия.
Според Минцберг понятието стратегии се използва в пет случая.
1.като съзнателно избиране на поредица от действия.
2.като специфична маневра, която заблуждава конкурента.
3.като позиция за утвърждаване на организацията във външна среда.
4.като перспектива в развитието на организацията
5.като закономерно поведение на организацията.
Според Сандра Оливър стратегията е средство или проце, с помпща на който организацията
изпълнява своята мисия. А тактиката представлява набор от решения и действия за постигане
на краткосрочни цели.
Процесът на разработване на корпоративна стратегия се характерезира с няколко елемента –
аналитично и креативно мислене, мобилизиране на интелектуални ресурси, прогнозиране на
сабитията, подготвяне на сценарии за реакция при извънредни обстоятелства, изготвяне на
план за действие, изработване на модел за поведения, девиниране на комуникативни канали,
избор на PR техники.Креативното мислене се характеризира чрез следните елементи:то е
генеративно,различни, нестандартно, субективно, няма фиксиран отговор, асоциативно,
иновативно, визуално и е свързано с работата на дясното полукълбо.
Креативното ми8слене се характерезира чрез така нареченото латерално мислене което
представя игровия модел при изграждането на стратегия. То съчетава разнообразни техники в
различни комбинации и неговата основна характеристика е свободата на мисленетео.
Едуард де Боно – Свободата характерезира латералното мислене, докато при логическото
мислене основно понятие е – възможност.Стратегическото планиране представлява поредица
от ключови действия за постигането на крайната цел, а именно реализацията на корпоративната
мисия.В противен случай хаотичността при вземане на стратегически решения може да има
пагобни последици.Конкретната PR програма отразява корпуративна стратегия за определен
период от време. Основната задача на PR стратегиите е да поддържат в динамично равновесие
отношенията между организацията и околната и среда.
Усилията на PR експертите са насочени в две страни:
1.създаване на PR програма като корпуативна мисия.
2.планиране или формиране на конкретен план за реализацията на програма.
1
Етапът на планирането отговаря на избора на PR тактики за осъществяване на PR стратегии.
Важно условие при стратегическото планиране е да се сагласува общата стратегия на
компанията с конкретните страни, които са посочени към отделни целеви групи.Избраната PR
страна в този случай ще гарантира постигането на желаните резултати и ще бъде част от
мениджмънта на организацията.Повечето от организациите, в своите представителни докуенти
като – устави,отчети,корпуративни програми и т.н. , формулират своята обща стратегия.В нея
се маркират принципите – етични и професионални на които се позовава компанията в своята
дейност т.е. отношението и към служителите, към публиките,към обкръжаващата среда.Целта е
в общата стратегия да се декларира ясно мислията, целите и задачите на организацията.Общата
стратегия представлява вид „морален договор” между организацията и обществото, който се
базира на три основни принципа – гласност, прозрачност и отговорност.
PR програмата включва два типа цели: краткосточно и дългосрочно.
Краткосрочните цели търсят постигането на конкретни резултати за срок от няколко
седмици/месеца.
Дългосрочните цели се отнасят за по дълъг период от време години, дори десетилетия.
PR плана представлява конкретизация на PR стратегията или той е сценарии за нейното
развитие.Планът включва тактиките с които, на практика се осъществяват стратегически
решения.
Според англииския експерт Франк Джефкинс планът включва следните основни елементи:
1.преценка на ситуацията
2.определяне на целите
3.определяне на публиките
4.избор на медии и техники
5.бюджет
6.оценка на резултатите
След формиране на плана се преминава към конкретни действия като следващ етап в
мениджмънта на PR .PR действията са тази част от стратегията, която отчита интересите на
публиките.В PR стратегията трябва да се залагат и коригиращи PR действия.
Тема 2
Стратегическа роля на MPR се свързва с определени конкретни ситуации, например когато се
подготвя представането на нов продукт.PR-ът може да бъде инициатор на кампаниите с
търговци и клиенти да достигне до влиятелни личнисти, индутреиални анализатори, ключови
медии така че да представи в детайли маркетинговия план. Действията на пиарите се
различават от рекламата, защото бюджетите за медиина реклама се насочват към тясно
определени пазари, а PR-ът достига до целеви публики, до които неможе да достигне рекламата
или др. Маркетингови инструменти. Запазена роля на PR e достигането до вторични пазари,
определени по демогравски, психогравски, регионален или етнически принцип.Усилията на PR
насочени към тези пазари, овеличават продажбите извън основните целеви пазари.В
интегрираният маркетингов план PR приъства в следните моменти:
- а аудитория са лидерите – професионалисти, анализатори,влиятелни медии,вторични
пазари.
- PR стойността на новините около представянето на нов продукт или спонсорство на някакво
събитие
- организират се PR събития, които подсилват рекламната или промоционалната кампания и
поддържа висок интерес между другите компании.
Томас Харис идентифицира три вида MPR стратегии:
1.Допълваща (обяснителна) – по принцип PR се занимава с образование и информация на
публиката и той може да допълни предимствата на даден продукт в съзнанието на клиента.Това
може да се постигне като се цитира изследване сред клиенти, които приемат предложението;
може да се създават PR – събития, които да демонстрират предимствата на продукта и да се
генерира публичност.Една от най-важните роли на PR тук е да се доставят допълващи
2
съобщения на различните публики. Например предимството на аспирина за целева аудитория е
премахването на главоболието, но допълващо съпбщението за по възрастни клиенти е че
аспиринат предпазва от сърдечен удар и инсулт.
2.Новини или стратегия за вземане на интерес назаем – тази стратегия се избира при PR
програми съсредоточени около публичността, защото единствено PR може да драматизира
новините около един продукт. Новините около новите продукти са най подходящата и най
често използваната новинарска стратегия, но тя се използва и при ново приложение на стар
продукт, нов модел на кола, нов сладолед и т.н. Новооткритото приложение на известен
продукт може да се превърне в новина, особенно ако е свързано със здравето. Ако продуктат
предизвиква много слаб интерес тогава се използва стратегията „ да се вземе интерес назаем”
3.Бутни – дръпни – премини” – тези три елемента са дефинирани от Филип Котлър, представя я
тази стратегия като има предвид търговските промоции за подбутването на продукта на
различни канали.Производителят промоцира продукта пред търговци на едро, а те от своя
страна го промоцират пред клиентите.Стратегията „дръпни” налага харченето на много пари за
реклама и промоции сред клиентите. Ако тази стратегия има ефект, клиентите ще търсят
продукта при търговците на дребно, те ще го поискат от търговците на едро и така ще се
увеличи неговото производство. Тук ролята на PR е да създава все повече стратегии за
привличането на дилари и на търговци на едро. 1991 г. Т. Харис пише своята книга „PR
пътеводител за специалисти по маркетинг” , която въвежда термина „премини” чрез него се
описва стратегия за неотрализиране на опозицията към даден продукт – защита на животни,
еколози,религиозни групи, които се пторивопоставят на политиката на компанията – наричат се
социални GATEKEEP.
Избиране на най подходящата стратегия или комбиниране на няколко.
Всяко от представените стратегии се отнася за различни елементи в изпълнението на
маркетинговия план, но те не се изключват взаимно, а се подпомагат.Например една стратегия
мове да бъде допълваща ако подпомага усилията на рекламата и промоциите, но тя може да се
основава на новини при въвеждането на нов продукт.И накрая „дърпащото” PR усилие се
използва за създаване.
Друг тип комбинация на стратегиите до вторични пазари с допълнителни съобщения и с
организиране на специални събития, които да предхождат обявяването на новината . След това
стратегията „бутни” за достигане до търговците и групите със специални интереси.
Тема 3
Тактиките са методите и действията за използв. на целите. MPR – плана тактиките се свързват
със съответната стратергия. Бюджетът на планираните тактики е част от цялостния
маркетингов бюджет. Най – добрият стратегически план успява само ако тактиките привлекат
вниманието на целевите пазари.Ако в две конкурентни компании всички други параметри са
еднакви, тактиките единствено проявяват различията.Брилянтната имидж реклама на Nike „Just
do it “ и дава предимство в конкурентна битка с Reebok, защото става дума не просто за обувки,
а за начин на живот. MPR тактиките не трябва да бъдат натрапчиви като рекламите и да
уравновесяват въображениетои логиката. Именно PR предлага на специалистите по маркетинг
повече творчески вазможности от другите компоненти на така наречения маркетингов „микс”.
Има и хибридни тактики, които обединяват PR – реклама и промоции. Появата на нови
технологии добави много вълнуващи тактики, които са свързани преди всичко със
интернет.Най голямата фирма в света „Барсан” – „Марстелър” посочва че интернет е сякаш
създаден за нуждите на PR, защото съществуват хиляди уебсайтове, осигуряващи информация
за продуктите директно на клиента и което е много важно за PR – тази информация е достъпна
за медиите. През 1996 година Microsoft започна публикуването на своето електронно списание,
което излиза само онлайн. Три са основните начини, по които PR използва
киберпространството.
1.да достигне до новинарските медии
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегии и тактики на връзки с обществеността

Целта на PR стратегиите и PR тактиките е да се стигне до решаването на даден PR проблем, при максимално използване не човешките и материални ресурси. Успехът на тези технологии зависи от умението на PR специалистите да мислят стратегически...
Изпратен от:
Petya
на 2011-06-22
Добавен в:
Лекции
по Реклама и PR
Статистика:
189 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Връзки с обществеността

13 ное 2009
·
329
·
8
·
1,087
·
366

Връзки с обществеността в кризисна ситуация.става въпрос за кризата и неините последици...
 

Връзки с обществеността

01 апр 2009
·
446
·
10
·
1,353
·
519
·
1

"Болярка вт" ад е утвърден производител на пиво и безалкохолни напитки с дългогодишен опит. ние се развиваме успешно благодарение на постоянния стремеж за проучване и задоволяване изискванията на клиентите ни. притежаваме висококвалифициран...
 

Възникване и развитие на рекламата

05 юли 2007
·
924
·
2
·
804
·
423

Миналото на рекламата е някъде в мрака на дълбоката древност. Още строителите на пирамидите, жителите на гръцките полиси и гордите римски граждани търсели начин да се осведомят за игри, сравнения, жертвоприношения, както и за разни стоки и услуги...
 

Въведение във връзки с обществеността

11 апр 2011
·
93
·
2
·
736
·
190

Връзки с обществеността - история, етапи на развитие, характеристики...
 

Връзки с обществеността

13 апр 2009
·
289
·
3
·
450
·
281

Връзки с обществеността е практика за управление на потока от информация между организацията и нейната общественост. Връзки с обществеността - често се наричат PR - печалби организация или отделна експозиция на техните аудитории използвате теми...
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
54
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Стратегии и тактики на връзки с обществеността

Материал № 708288, от 22 юни 2011
Свален: 189 пъти
Прегледан: 278 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 4,663
Брой символи: 28,820

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегии и тактики на връзки с обществеността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения