Големина на текста:
учебен урок
компоненти:
-преговор на предишния урок
-тема
-задачи(упражнения)
-цел на у-ка
-дискусия по темата
-урок в вид на игра
-обощения на у-ка
-питане за подразбиране на
урок
-пояснение и уточнение
-дом. Работа
--------------------------------
формиращи ф-ции на на
учеб.дейност
Обуч.има решав.роля за форм.
На личността
На ученика,защото то
създаване на общес.историч.
опит
на човечеството.Леонтиев,
Брунер,Давидов и др.
предложиха,модели на обуч. С
висок развиващ ефект.
Неоснователно е смощението,в
съвремената психол.
се защитават не един а повече
модели за развиващо обуч.
Това е лесно обяснимо,
защото чов.деиност има
сложен характер.
Втози смисъл,всеки модел
отговаря
На вискоки изисквания на
образователната
практика,защото отразява
отделните страни на на това
сложно явление
Никога тези модели не биха
могли да образят всички
страни на обу.,тъи като
психолог-пдаг. Иследванията
ще откриват все негови страни
сред мнозинството от от псих.
И пед. ,обаче се подкрепя
тезата ,че обу.е основен
решаващ фактор за развитието
на учащите се. Ето кои са и
техните аргоменти
-обуч. Учащите се усвояват
обущен чов.опит и др. Деиност
се условяват знанията и опит ,
но никъде това не става така
организирано ,структорирано,
ситемно,съкратено както това
става в процеса на обучението
в обу. Биват среща
филогенезисът и
онтогенезисът.
В кратък период младите
генерации овладчват усновното
което човечеството е
постигнало за хилядолетия
това свое образно сливане на
онтогенезиса филогенезиса за
отделните клонове на науката
завршва в система на вишето
образование
Обучението има до животна
формираща ф-ия за развитието
на човека тя не се прекратява с
завърването на средното и
вишето образование. Под
формата на само обуч. През
целия си живот човек
условява обществен опит и по
този начин се развива като
личност и като спецелист в
сответната област .
обуч. В поголчма степен от др .
деиности на прекъсното
създава противоречия у
учащите се , които стават
источник на тяхнот о
развитие .става дума за
састочние на т.н. когнетивен
дисонанс това е равнището м/у
достигнатите знания умения и
новите изисквания обуч. За
разлика на др. Деиности не
само знания , но и похвати за
само обуч. По този начин то
формира качесттва на
личноста, които имат
стратегичерско знание за
саморазвитието им през целия
им живот вапреки всичко
посочено , ролята на обуч. За
развитието на личността не
трябва да се
СПЕЦИФИКИ НА Х-КИ НА
АЗ –ОБРАЗ
Аз- образ се разглеждат като
структорно образ. На
съмосъзнанието. Съдърж.на аз-
обр.,обикновено се описва чрез
с-ма от категории,група
изказвания за групата на
деиноста на различни страни
от собствения вътрешен
живот ,използва се от човек
ватрещн от описание .Емоц.,с-
ма на самооценяването е нещо
като сплав от общо шмоц.
Отнош. Към себе си и
собствено оценочно отношение
към себе си.
аз-образ определя избор на
модели и стандарти на
поведение ,форм. На цели
,нивото на претенци които те
изразяват .Аз-о се разгл. И като
фактор на попред соц.
Компенентиност или
функционирането.
АЗ –ОБРАЗ
Аз-о определя избор на модели
/стандарти
на поведение форм. На цели
на нивото на претенци ,които
те определят. В сответствие с
формиранта сао оценкана
нивото на претенци ,аз-о се
о4ертава като устоичива х-ка
на личността.аз-о се разг. Като
1 от личностновите предцтавки
за соц. Ефективност от
определ.знач. за тази
ефективност е както
реалестичността на актуалния
аз –о .
актуал. Аз – о –адектватно
отражение на соб.личностови
собекната в тяхнатавръзка с
конкретната ситуация на
взаимодеиствието
соц. Аз –о – представата на
личнаостта за това как я
възприемат и оценяват в
общуването.
САМООЦЕНКАТА-ВАЖЕН
ПСИХ.ИСТОЧНИК ЗА
ЛИЧ.САМОРАЗИВИТИЕТО
Самооценката се отнася към
ядрото на личноста и е
реголирана от неиното
поведение.от неиното развитие
на С за виси от заимношенията
на подрастващите с
окражената от тях среда :у-
ще,съуч,родит,прият.
СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА
ПОЦЕСА форм на С прави
Божович(жена) . и по
конкретното на С на детето
.тя я определя като
формираща се при децата от
НУВ в роцеса на опред .
деиствиякато и в поцесана на
оценяване на тези деиствия от
възрасните.
Тя подчертава,че процесана
форм. И пътищата за възник.
На С. Показват големи
индивидуални различия.
Интересното е това , което
иследва Лидкина.Тя
илюстрира С. В връзка с
услеваемостта
неуслепеваемостта на малкия
ученик в учебния
процес.авторкатаразкрива
голямо внимание на на сем
,оценката нучителя за фор.на
С.
С определя с-вата на х-ри на
човек,които тои смчта за важни
.
Психолог.процеси на С и аз-
концепцията имат различия .аз-
к представлява по скоро
опиателни,отколкото оценачни
предцтави за себе си .част от аз
–к може да баде +/-.
установена е е вразката на
регулативната ф-ия на С на на
нравствените качества на
личното ниво на условяване на
моралните понятия.Съпоставка
вс.полу.данни разкриване на
връзката м/у живото на
развитие на моралнаа сфера на
детето и реалностан на
оценкатаи самооценката като
механизам за само
реголация .Високото ниво на
развитие на моралната
етическа сфера
На детето се съотнасч с
високо ниво на критичност.
Децата с такава С. Точно
схващат
ите,стизискаванията,които
произтичатор рефехтката за тях
гр. На въстниците стремят се
да се приобщат към тях и да
бъдат приети.
Трябва да се отбележи че
отбележи ,че учеб.дейност
представлява доминираща и
определя факторите за
сформиране С. В у-щана
възраст.различават се няколко
нива С.които тя може бъде
едекватна и не едекватна ,както
и при това неедекват. Оценка
се разгл. 2 разновидни
надвишени и понижени С.
Иследванията показват ,че
нетрябва да носи случаен х-
р.Сравненията трябва да се
осъществат като не се
надценяват един и се
подценява др.,а като се
стимолират децата към
постигане на по-добри
резолтати в личносното
развитие .Необходимо е
сравнението на децатада се
осъществи строго и да се
наблюдава тяхната
индивидуалност.Адективно
устоичива С. Придава
позитивни нюанси в/у всички
страни на живот и личнота на
учещите се.
САМООПОЗНАНИЕ,
САМОВЪЗПРИЧТИЕ,
САМОРЕГУЛАЦИЯ, ПСИХ.
ПРЕПОСТАВКИ, ЗА
ЛИЧНОСТНО
САМОРАЗВИТИЕ
Познанието на себе си се
извършва по пътя на анализа
на резултатите преди всички
по собствена деиност.Самопоз.
се актуализира и в процеса на
общуването ,като при ава
колкото по-шир. Е кръга на
общуване на детето толкова
по-шир. Са възмосжностите
познаване и сравняване на
своята собствена личност.Др.
компоненти на аз-а ,разгл.като
съществена неговата х/ка и
като процес на неговото
формиране е саморагулацичта
(самовъзприятието)
Анализирар на самовъзпр.
Мойе да се разгледа
двупосочно ,като модел на
самосъзнанието и като
процес.Оот емперична гледна
точка се приема това пончтие
да се разглежда като база на
неговите структорни
,съставящи.Аз-о и аз-групата и
динамичните х-ки.
Индивидуалните особен. И
нагласи за саморегул. Биха
могли да се обяснят чрез
установяването на
различята,нивото на
мотивация,а така също и през
призмата на анализаиране
относно прилаганите научни
стратегии.
Обобщ:самосъз. Заема
централно място в форм на
личността .Основните
структорни еденици на
самосъз. Са:самооц.,аз-о,
самоопознанието,
самовъзпр.,саморегул. И др.
развест.на тези психлогич.
Компоненти е условие за
ли4носно развитие и ценостен
разтеж на подрастващите.
Особена ценност за
изменението и форм. На аз-
концепцията е методик на
Роджърс(хуманиетична
психология.
преувлечава,защото обуч .
неможе да реши проблема на
хармон. Развитие на личноста.
В рамките на обуч.не вазмойно
да се осъществи цялосна
релизация на достигната
степен на развитие.
Тази важна органическа час от
целта на образ. В обуч. Мн.
Често се създава авторитарна
атмосвера която сковава
Мисленето и поведението на
ученците и по този начин
скрива от педагозите
личностови особености . друг
не достатак е е когато обуч.
Не винаги се дефенира
собразено взр. И индивид.
Различия на учещите се
понятието съмо съзнание се
използва кото родово
обузначение на една голяма
област , която включва както
поцесоална така и срукторни
х-ки.
термините съмопознание
,предцтава за себеси се
прилагат за описание на
когнетивната страна на
самосънанието.първия означ.
Процес на познанието на
човек са самия себе си , а
втория е резолта от това
познание .
емоц. Страна на
самосъзнанието се описва
термините отношение към себе
си и само оценка , на вско
самосъзнание съотвецтва своя
АЗ концепция на свое
емоционално ценносно
отношение към себе си свои
особености на авто дилога .
Форм. на мислите и
предцтавите за самите
личности се осъщет. В
процеса на контактите на
хората
С различни индивидоални
индивиди през целия ни
живот.форм. на образ на
собствената личност води до
форма.на чуство за
собственото аз т. Е. Чуство за
собствената индентичност
чувството за
собст.индентичност и
предцтавлява 2 –та основ.
Фондементална.на целосната
личност на човек ,детството у
човек се формира
самосъзнанието и започва да се
обособ. 1-та представа за
самия него вазниква устоичиви
фирми на
соц.заимодеиствие .моралните
соц. Норми на една колтура се
условчват до толкова че става
вазможно изграждането на
замостоят. Актове на
поведението. Края на НУВ,
осъзнаването на себеси става
сложна и относителна
остичива система на
възприятие на само
възприятие.детето вече може
да се индентефицира с
определена соц. Група в тази
възраст се наблюдава първите
прояви на емпатия и само
контрол които стават едни от
усновните черти на личноста и
поведението на детето .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогическа психология

Обучението има доживотна формираща ф-ия за развитието на човека тя не се прекратява с завършването на средното и висшето образование. Под формата на само обуч. през целия си живот човек усвоява обществен опит...
Изпратен от:
Nenka Necovska
на 2011-06-22
Добавен в:
Пищови
по Педагогическа психология
Статистика:
109 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Педагогическа психология

Материал № 708105, от 22 юни 2011
Свален: 109 пъти
Прегледан: 191 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,303
Брой символи: 7,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогическа психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения