Големина на текста:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Факултет Икономически и социални науки
Реферат
на тема:
Принципи при управление на качеството при
организация посещенията в музей
Изготвен от:
Десислава Илинова Димитрова
Специалност „Маркетинг”
III-ти курс, задочно обучение
Факултетен номер: 0708452082
Пловдив 2011г.
1
Управлението на музеите е обща дейност на държавната власт и на местното
самоуправление, на обществените организации и на градските сдружения. Тази дейност е
насочена към ръководството на музея и музейната мрежа, разположена на определена територия
или на цялата държава, към координацията на различните музеи и въвеждането на общи
принципи за работа и развитие на музеите в страната. В управлението на музеите най-често
участват:
1) Директор (отговаря за провеждането на музейната политика и за ежедневните
дейности на институцията; разпределя делегирания бюджет по разходните пера; сключва и
прекратява трудовите договори с музейния персонал; подготвя длъжностните характеристики на
служителите; при необходимост назначава заместник-директор; определя участниците в
оценителните комисии и съвещателните органи към музея; ръководи заседанията на Музейния
съвет; съдейства за осигуряване на необходимите предпоставки за връзката между
управленското тяло, екипа от сътрудници и музейната публика; контролира дейностите на
отделните звена по съхранението, изучаването и обогатяването на колекциите; издава
удостоверения на движимите културни ценности постъпили за оценка; дава разрешение за
изработването на копия, реплики и предмети с търговско предназначение на музейни единици;
сключва възмездни договори между музея и търговски организации; определя цените на
входните билети; отправя предложения и искания към министъра на културата
2) Съвещателни органи
А) Музеен съвет - висш съвещателен орган подпомагащ директора в управлението на
институцията. Изграден от изявени музейни специалисти, изтъкнати културни и обществени
дейци, представители на деловите кръгове и участващ в обсъждането на възловите проблеми и
перспективите за развитието на музея.
Б) Дирекционен съвет – включени са водещи щатни специалисти, подпомагащи
директора в неговите административно-организационни функции.
В) Съвет на специалистите – включени са уредници от музея, които обсъждат и дават
становища по основни теоритически и приложни проблеми на музейно дело.
Характеристиката на съвещателните органи е в пряка зависимост от културната
политика, която музеят защитава. Управлението на музейната дейност изисква голямо
разнообразие от умения, тъй като тя се реализира от голям кръг хора, които работят в различни
направления: специалисти по експонирането на музейните колекции, учени от съответната
профилна специалност, консерватори, сътрудници заети по-активно с публичното представяне
на музея, отдели за охрана, административни служители и други специалисти по поддръжката.
Разнообразието от дейности води до усложняването на управленската структура.
3) Административен отдел - той осигурява цялостното функциониране на
организацията както и координацията между отделните звена. Ръководи се от административен
директор или началник, пряко подчинен на директора на музея. Той е на същото ниво в
йерархията както ръководителите на другите отдели и главната му задача е да осъществява
координацията в общите им дейности. Новите подотдели са:
А) Счетоводство - ръководи се от главен счетоводител. В зависимост от големината
на музея може да се назначи касиер, както и друг счетоводител. Това звено се грижи за
финансите на организацията, управлява бюджета и всички парични постъпления, свързани със
съществуването на музея.То се грижи и за осигуряването на всичко необходимо като материална
база за различните музейни дейности.
Б) Секретариат-подпомага директора в осъществяването на комуникацията с
външните лица и в деловодството.
В) Звено „Охрана и посрещане на публиката”
Г) Ателиета - макар и да се възприемат като част от административната структура, те
в по-голямата част от дейностите си са свързани с експозиционната работа или с подготовката
на други музейни продукти или услуги, така че биха могли да бъдат разположени в друг отдел.
Д) Звено „Помощни дейности” – тук са включени лицата, които осигуряват
цялостната поддръжка на сградата, както и на машините и съоръженията в нея: чистачи,
дърводелец, електротехник и др.
Е) Филиал на музея. Той трябва да има своя собствена структура. Директорът му е на
пряко подчинение на главния музей. По отношение на стопанските въпроси съгласува дейността
си с административния директор. По проблеми, свързани с експозиции и научна работа, той се
консултира със завеждащите на съответните отдели.
4) Отдел „Комуникации и връзки с обществеността”
2
Основната задача на този отдел е със средствата на маркетинга и рекламата да
съдейства за това все по-голяма част от потенциалната аудитория на музея да става негова
постоянна публика.
А) Звено „Вътрешна и външна информация” - осигурява както вътрешната
комуникация, така и връзките на музея със сродни обществени организации, масмедии и
обществени личности.Цялостната дейност на това звено се ръководи от завеждащ, който може
да е един от уредниците.
Б) Звено „Работа с публика” - своеобразен посредник в общуването с различни
категории публика. Работещите тук се грижат за организиране на културната програма, която
може да бъде свързана с експозицията, педагогическата дейност или да е част от общата
културна политика на музея. Част от този екип са екскурзоводите.
В) Издателско звено
5) Отдел „ Документация и консултации” – занимава се със съхраняването на всякакъв
вид документация, свързана с основните дейности на музея и особено във функцията му на
научноизследователски център.
А) Библиотека
Б) Научен архив
6) Отдел „Фондове и научни изследвания” - този отдел осигурява съхранението и
научното изучаване на колекциите, както и развитието на изследователските програми. Той се
ръководи от завеждащ, който влиза в състава на музейния съвет.
А) Звено„Фондове” - тук са включени колекциите определящи тематичния обхват на
музея. Те могат да се групират в тематични или периодични сбирки. Всички колекции се
завеждат от уредници. Те осигуряват както административното управление на колекциите
(комплектуването, документирането на научната обработка на материалите, подготовката за
експониране, съхраняване в депата), така и осигуряват достъпа до предметите на определени
лица.
Б) Лаборатория за консервация и реставрация
В) Научноизследователско звено
Г) Отдел „Експозиции и музеология”
Управлението е социокомуникативен процес на планиране, организиране,
контролиране и мотивиране, благодарение на който се постигат целите на организацията.
Дейности показващи успеха на организацията са: саниране (оздравяване), резултативност,
ефективност, производителност и практическа реализация. Първата най-важна цел за музея е да
се определи неговата мисия. Идеята на мисията трябва да бъде функционална.
Управленския процес се извършва от непрекъснати взаимосвързани действия. Тези
действия са отделни, но в процеса на работа понякога се проявяват като еднородни, тогава се
наричат функции. Най-общите функции на управление са: планиране, организиране, контрол и
мотивиране.
Реализацията на функцията планиране се свежда до отговора на три въпроса:
Къде се намираме в настоящия момент?
Накъде трябва да тръгнем?
Как възнамеряваме да направим това?
Трябва да оценим нашите възможности и състояние, както и целите към които се
стремим и да решим какво и как трябва да свърши всеки музеен сътрудник за постигането на
целта.
Функцията организиране разпределя дейностите по видове и определя задачите и
отговорностите на всеки сътрудник.Функцията мотивация се изразява с това всеки музеен
сътрудник да изпълнява своите задачи в съответствие с пълномощията и целите на музейната
дейност.Функцията контрол дава възможност за осъществяването на музейните цели.Има три
аспекта на управленския контрол:
Установяване на стандартите - точно фиксиране на целите и времето за
тяхното изпълнение;
Извършване на оценка на постигнатото - трябва да може да се извърши във
всеки един момент;
Извършване на коригиращи действия – отстраняване на отклонения от плана
или целите;
Важно за контрола е определяне на стандартите за качество.Това се изразява в
измерване на оперативната ефективност в конкретен музей сравнен с най-добрите от тази
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2020 в 14:52 учител на 24 години
07 дек 2019 в 13:44 студент на 31 години от София - Университет по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Факултет по библиотекознание и културно наследство, специалност - Информационни фондове на културно историческото наслество, випуск 2020
07 ное 2019 в 15:15 родител на 42 години
02 сеп 2018 в 23:01 в момента не учи на 42 години
23 яну 2018 в 11:30 в момента не учи
12 сеп 2017 в 13:08 в момента не учи на 48 години
09 май 2017 в 19:41 ученичка на 25 години
22 мар 2017 в 18:36 учител на 48 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2013
06 мар 2017 в 11:33 студент на 28 години от София - УНИБИТ, факулетет - Информация и сигурност, специалност - ИС, випуск 2016
23 яну 2017 в 21:02 в момента не учи на 31 години
 
 

Принципи при управление на качеството при организация посещенията в музей

Материал № 707555, от 21 юни 2011
Свален: 53 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Музейно дело, Култура и изкуство
Тип: Тема
Брой страници: 14
Брой думи: 5,750
Брой символи: 38,143

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи при управление на качеството при орган ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала