Големина на текста:
МОНИТОРИНГ НА СТРУПЯСВАНЕТО И БРАШНЕСТАТА МАНА ПО
ЯБЪЛКАТА ПРИ УСЛОВИЯТА НА БИОЛОГИЧНО
И ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
Увод
През двадесети и началото на двадесет и първи век, земеделието допринася все по-активно
за увреждане на околната среда и за влошаване на нейните качества. Антропогенното
въздействие върху агроекосистемите и природната среда причинява екологични, икономически
и социални проблеми. Все по-голяма част от тези проблеми придобиват глобален характер,
създават опасност от екологична криза, поради което решаването им не търпи отлагане.
Ябълката е най-разпространената овощна култура, отглеждана в умерения пояс, чиято
съвременна технология е обременена в най-голяма степен с агрохимикали.
Бъдещето на земеделието е в развитието на екологосьобразни системи, каквито са
биологичното и интегрираното производство.
Биологичното земеделие се характеризира с използване на многообразни съвременни
методи, които позволяват получаването на относително стабилни добиви, чиста, безопасна за
здравето на човека земеделска продукция и в същото време се съхранява и подобрява околната
среда. Този тип съвременно земеделско производство запазва земята, водата, растителните,
животинските и генетични ресурси. Всичко това обуславя големия обществен интерес към
биологичното производство и много благоприятната конюнктура за биологичните продукти на
пазара (Каров, Параскевов, Попов, 1997; Каров, Андреев, 2000)
Биологичното производство на ябълки, за разлика от интегрираното, е сравнително слабо
познато. Твърде малко са и проучванията върху развитието на икономически най-важните
болести по ябълката -струпясването и брашнестата мана при условията на такава система, а в
България – изобщо липсват.
Струпясването, причинявано от гъбата Venturia inaequalis (Cooke) Wint, поразява листата и
плодовете. Болестта не само намалява добивите, но и рязко снижава качеството на получаваната
продукция. Като последица от силно нападение, особено в комбинация с брашнеста мана, често
се стига до масов листопад в средата на вегетацията, което е причина за силни физиологични
разстройства в растежа и развитието на дърветата. Поради това, конвенционалното ябълково
производство е свързано с интензивна химическа защита, която влияе негативно върху околната
среда и качеството на овощните плодове. Алтернатива на този тип производство са
интегрираната и биологичната (органична) системи (Тафраджийски, Ангелова, 1984; Каров,
Андреев, 2000).
Целта на разработката е да се направи комплексна оценка на едни от най-
перспективните сортове ябълки по отношение нападението от струпясване и брашнеста мана с
оглед да намерят по-широко приложение при условията на биологично и интегрирано
производство;
Материал и методи
Изследванията са проведени през доста продължителен период – 1995 - 2004, с известни
прекъсвания, при условията на два типа ябьлковo производтво – биологично и интегрирано.
Първият тип беше изследван в насаждението на Демонстрационната биологична ферма на
Агроекологичния център към Аграрния Университет – Пловдив, а вторият - в съседно трайно
насаждение на катедра Ентомология към Факултета по растителна защита и агроекология.
Обект на проучване при биологичното производство бяха ябьлковите сортове: Купьр 4,
Грени Смит, Старкримсон, Мутсу, Голденсарасет и Прима, а при условията на интегрирано
производство участват сортовете: Примаруж, Виста бела, Мутсу, Грени Смит, Мелроуз,
Белголден, Старкримсон, Купьр 4 и Морспьр. И двете ябълкови насаждения са на площ около
20 dka и са създадени през 1988 г.
Биологичната градина се поддържа под чим. Тя е част от смесена биологична ферма, като
насаждението се ползва за паша на около 50 овце, местна порода Бяла маришка овца. Прилага се
растителна защита, съответстваща на стандартите за биологично земеделие (ЕU-2092/91 и
Наредба 22/01 на МЗГ). Фунгицидните третирания се ограничават до 1 – 2 предцъфтежни
пръскания с Бордолезов разтвор и 3 – 4 - с колоидна сяра 1:400, приготвена по метода на
Кръстев и Тафраджийски (1960); Кръстев, Тафраджийски и Кръстева (1964).
При интегрираното производство са прилагани главно системни фунгициди, включени в
т.н. “зелен списък”, които се използват широко и в масовата практика.
Като производствени опити, моментите за борба и схемите на фунгицидните третирания
бяха в компетенциите на ръководителите на двата производствени участъка и се базираха на
официалната прогноза и сигнализация на Регионалната служба по растителна защита –
Пловдив, и конкретната фитосанитарна обстановка.
Динамиката на развитие на двете болести отчитахме по листата. През определен интервал
от време (обикновено 7-10 дни) се вземаше средна проба от 200 листа от всеки сорт на двете
градини, събрани от различни части на короните на дьрветата.
Листата от средната проба се разпределяха в 6 категории (балове) в зависимост от степента
на засегнатата повьрхност:
0 – здрави листа
1 – с 1 до 3 петна
2 – засегнати до 1/4 от листната повьрхност (до 25%)
3 – засегнати до 1/2 от листната повьрхност (до 50%)
4 – засегнати до 3/4 от листната повьрхност (до 75%)
5 – засегнати над 3/4 от листната повьрхност (над 75%).
По аналогичен начин по време на беритбата се отчиташе индекса на повреда от
струпясване върху 200 плода от сорт.
Развитието на болестта представяме като индекс (степен на повреда), изчислен по
формулата на Mc Kinney (Josifovic, 1956).
Комплексната оценка на сортовете ябълки по отношение на струпясване и брашнеста мана
е направена въз основа на Парето анализ (Нагирный, 1989, 1990). Оценката е извършена въз
основа всички изследвания през периода.върху 11 сорта ябълки, общо в двете системи на
производство – биологична и интегрирана. Данните са обработени по метода на еднофакторния
дисперсионен анализ и сравняване на средните стойности при различните сортове. За да се
установи най-добрия сорт по тези показатели от средните стойности на всички сортове за всяко
заболяване е определена минималната. Това са така наречените “оптимални” стойности, които
определят показателите на “оптималния сорт”. Определяно е теглото за всеки от наблюдаваните
в т.ч. и на “оптималния” сорт. Теглото представлява произведение от стойностите на
струпясването по листата, плодовете и брашнестата мана. От теглото на всеки сорт е извадено
теглото на “оптималния”. Сортът, при който абсолютната стойност на разликата е най-малка се
счита за комплексно най-добър.
2
Резултати и обсъждане
Данните от Парето анализа на изпитваните сортове са отразени в таблица 1 и графично на
фиг. 1. В таблицата са посочени теглата на отделните сортове, както и теглото на “оптималния”
сорт, разликите и класирането.
Таблица 1
Парето анализ за комплексна оценка на 11 сорта ябълки
по отношение устойчивост към струпясване и брашнеста мана
Струпясване Бр.мана Тегло РазликаКласира
не
ЛистаПлодове
Прайм руж2,65 0,375 5,1255,092968753,950156251
Прима4,271,1414,12568,75767567,61486252
Мелроуз 37,2514,5 1,15621,14375 620,00093753
Голденсарасет 27,28 11,76 2,5 802,032 800,88918754
Морспър29,35 22,83 2,251507,636125 1506,4933135
Купър 430,66 17,97 3,852121,19677 2120,0539586
Старкримсон29,620,64,22560,992 2559,8491887
Грени Смит23,26 11,58 9,842650,4118722649,269068
Мутсу31,53 11,28 7,962831,040864 2829,8980529
Виста бела25,2129,575 2895,48 2894,337188 10
Белголден40,4 30,755,7757174,2825 7173,139688 11
Оптимален сорт 2,65 0,375 1,151,1428125
Фиг. 1 Комплексна оценка на 11 сорта ябълки за устойчивост към струпясване и
брашнеста мана, при условията на биологично и интегрирано производство
Въз основа на този комплексен подход проучените сортов ябълки може да се групират
както следва: с най-добри показатели срещу струпясване и брашнеста мана са Праймаруж и
Прима. Най-близки до тях са: Мелроуз, Голденсарасет и Морспър. Във втората половина на
3
Парето анализ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Голден сарасет
Стар кримсон
Прима
Купър
Грени смит
Мутцу
Примаруж
Веста бела
Мелроуз
Белголден
Морспър
ОПТИМАЛНИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мониторинг на струпясването и брашнестата мана по ябълката при условията на биологично и интегрирано производство

През двадесети и началото на двадесет и първи век, земеделието допринася все по-активно за увреждане на околната среда и за влошаване на нейните качества....
Изпратен от:
tribal81
на 2011-06-20
Добавен в:
Теми
по Земеделие
Статистика:
26 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Земеделие рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Техника за растителна защита

07 фев 2012
·
264
·
28
·
7,471
·
403
·
1

Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната продукция. За това при отглеждане на ...
 

Система за борба с неприятелите по царевицата

01 ное 2011
·
166
·
16
·
4,013
·
247

За опазване на културните растения е необходимо е да се проведат редица мероприятия целящи да се създадат оптимални условия за развитието им и ефективна растителна защита. Прилагат комплекс от мероприятия за борба с патогенните...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Мониторинг на струпясването и брашнестата мана по ябълката при условията на биологично и интегрирано производство

Материал № 707426, от 20 юни 2011
Свален: 26 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,188
Брой символи: 7,540

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мониторинг на струпясването и брашнестата мана  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала