Големина на текста:
1 Бази от данни: Data base (DB), dBase, БД. База от данни представлява информация, подредена по определени признаци така, че да има пълен достъп до нея с цел актуализация на данни, премахване на
ненужната информация или добавяне на нова.
1.1 Структура на данни, които се съхраняват в базата от данни: Едномерен масив а
1
2
,,a
3
,…,а
n
. Търсенето става по един индекс.
Двумерен масив. Подреждат се по редове. За разлика от първата структура,
търсенето на съответните данни става по два индекса. Списъчни структури. Кръгчетата са указатели, чертичките за липса на указатели. Линеен списък – Линейния списък представлява структура от
последователно свързани клетки в паметта, като всеки елемент от списъка съдържа указател, който посочва адреса на следващия елемент в списъка, свързан с предишния. Наличието на указатели в списъчните
структури позволява да бъдат създавани масиви от данни, които се съхраняват в непоследователни клетки от паметта, а могат да се намират на произволно място в паметта. Допълването на един линеен списък и
отстраняването на ненужните данни от него може да се извърши с помощта на елементарни операции, само чрез промяна на стойностите на указателите. Двумерен списък – При тази структура всеки елемент от
списъка притежава два указателя, като единия служи за връзка с предходния елемент, а другия посочва следващия елемент в списъка. Цикличен списък – Този списък представлява разновидност на линейния
списък с тази разлика, че указателя на последния елемент от базата данни посочва адреса на първия елемент от списъка. В резултат се получава затворен кръг. Стек (Stack) – Стек представлява такава структура,
при която подреждането на информацията се подчинява на правилото LIFO (последен влязъл, първи излязъл). Всеки стек притежава указател, който посочва адреса на първата свободна клетка в стека, където
могат да бъдат поместени новите данни. Дървовидна структура. При дървовидната структура различните елементи от една база данни могат да имат различен брой указатели или въобще да ги няма.
1.2 Предметна област и модели на база от данни: Всяка база от данни обикновено е предназначена за информационно обслужване на определен кръг от потребители. В съответствие с техните информационни
потребности се определя предметната област, за която се изгражда съответната база от данни.
А) Предметна област – Понятието “предметна област” означава онази част от реалната действителност, която се състои от множество обекти, заедно с техните свойства и начини на взаимодействие помежду им,
представляващи интерес за дадена група потребители. За всяка преметна област се съставя модел, който се нарича концептуален модел.
Б) Концептуален модел – Този модел е тясно свързан с потребителите и техните интереси и отразява особеностите на обектите и данните, които са необходими за конкретния потребител. Концептуалния модел
зависи от начините за представяне на данните от страна на потребителите. Концептуалните модели представляват външно ниво в общия модел на база данни.
В) Логически модел – Обединява концептуалните модели като представя в обобщен вид информацията, постъпваща от различните потребители. Логическия модел представлява обобщена структура, отразяваща
особеностите на база данни като цяло. Логическите модели могат да бъдат: Йерархичен – представлява дървовидна структура като върховете на тази структура съответстват на обектите, а клоните показват
отношенията между обектите; Мрежов – при него всички обекти се представят чрез логически записи като всеки запис съответства на един файл, съдържащ полета с номерата на обектите; Релационен – базира
се на теоретично множествено понятие “отношение - relation”. От всички модели най-разпространен е релационния модел.
Г) Физически модел – Съответства на вътрешното ниво на общия модел на база данни. Той е най-близко до физическото представяне на данните в паметта на компютъра, т.е. физическия модел е пряко свързан с
организацията и съхраняването на данните в компютъра.
Д) СУБД – Система за управление на база данни. Обединява и управлява всички модели в база от данни.
1.3 Информационна система с база от данни: Основните функции на една ИС с БД са следните: 1. Въвеждане на данни с различна структура в системата; 2. Бърза обработка и анализ на съхранените данни; 3.
Осигуряване на бърз достъп съхраняваната информация; 4. Представянето на получените данни във вид, подходящ за дадения потребител.
За да се изпълнят всички тези функции ИС обикновено се изгражда като състояща от 5 блока: Блок 1 – съдържа алгоритми, с помощта на които се обработват входните и изходните данни, а също така и заявки
(запитвания) от страна на потребителя, което каква информация му е необходима и какво точно трябва да бъде направено с тази информация; Блок 2 – представлява самата база данни, която може да бъде
различна в зависимост от областта на човешките дейности и от изискванията на потребителя; Блок 3 – в зависимост от постъпилата заявка от страна на потребителя в този блок се избира метод за достъп до
базата от данни, в зависимост от този метод данните се подават към блок 4; Блок 4 – в този блок се извършва самата обработка на данните, като те могат да бъдат само прочетени или актуализирани, или
изтрити, или допълнени; Блок 5 – този блок извършва редактиране и оформяне на търсените от потребителя данни.
2 Интегрирани административни системи (ИАС):
2.1 Принципи на ИАС: С навлизането на компютрите във всички области на човешката дейност най-бавно е вървяло внедряването на компютри в административната област. Причините за това са следните:
никой не прави никакъв опит за формализиране на административната дейност; наличие на много случайни елементи в административната дейност; известна инертност и консерватизъм на хората работещи в
тази област. Някъде след 80-те години на миналия век започва по-активното развитие на административната област. Започва да се развива самостоятелно направление в компютърните науки, което се занимава с
обработка на административни данни. Тогава за първи път се оформя една концепция за създаване и обединяване на завършени информационни технологии, предназначени да обслужват административната
дейност. В резултат се появява понятието ИАС. За автоматизиране на тази област от човешката дейност трябва да разглеждаме основни функции и дейности в различни организации, предприятия, фирми,
учреждения, които биха могли да бъдат автоматизирани. Независимо от това, че различни организации си поставят различни цели в своята дейност, то имат да изпълняват еднакви процеси (дейности). Тези
дейности могат да се класифицират по следния начин: 1 дейност Планиране – Това е основен административен процес, който се състои във формулиране на определени цели за определено учреждение или
фирма и организиране на необходимата стратегия за тяхното постигане. Целите, които си поставят различните организации са различни и зависят от вида и от дейностите на съответната фирма. Например целите
могат да бъдат увеличаване обема на продукцията в някаква фирма, увеличаване обема на продажбите, подобряване на качеството на продукцията, увеличаване на заплатите на служителите. При този процес се
уточняват и основните стратегии за постигане на поставената цел. При планирането се извършват редица дейности, свързани с използването на информационни технологии. При планирането специалистите
трябва да се убедят, че поставените цели са необходими и достижими. Затова се водят различни наблюдения за вътрешната и външната среда на съответната фирма. Събира се необходимата информация като на
този етап най-главната роля все още играе самия човек, т.е. водят се непосредствени наблюдения, организират се различни срещи, съвещания, посещения на др. фирми и т.н. 2 дейност Събиране на
необходимата информация – Състои се в търсенето и подбирането на нужната информация. Обикновено под търсене се разбира някаква вече съществуваща или архивирана информация, или събирането на
тази информация от някакви външни източници. В този процес могат да се използват различни информационни системи, например за архивиране, т.е. този процес е вече частично автоматизиран, но разбира се
все още предстои много работа в тази област. 3 дейност Анализ на събраната информация – Когато информацията е вече събрана започва процеса на нейното анализиране. Обикновено се откриват някакви
грешки, слабости или пропуски, което води до необходимост от допълнително събиране на необходимата информация дейностите свързани с анализа са разнообразни и зависят от характера на изпълняваната
работа в съответните фирми и предприятия. Този етап много трудно се автоматизира, но и тук вече навлизат компютърните средства и технологии, например експертни системи. 4 дейност Синтез на
получената информация – След като е направен съответния анализ започва следващия процес, който се състои в обединяване на информацията. Формулират се различни хипотези и се прави оценка до колко е
възможно постигане на поставената цел, която се разработва още от етапа планиране. Автоматизацията на този процес може да стане чрез използване на различни форми на моделиране на възможните ситуации.
В настоящия момент тази област е съвсем малко автоматизирана, но се извършват много разработки и изследвания. В този случай се използват т.нар. диалогови системи, логически системи за вземане на
решения и експертни системи. Обаче след получаване на резултати от такива системи, те се предоставят на човека, обикновено на ръководствата на съответните фирми, които окончателно се произнасят за
получената информация и взимат окончателни решения.
В резултат на всички тези процеси се утвърждава стратегията на фирмата реализацията на поставената стратегия се състои от следните етапи: 1 Програмиране на административната дейност – Под програми
се разбира списък на дейности в едно предприятие, които довеждат до реализация на поставената стратегия. Тази дейност е свързана и с финансирането. Всяка програма предвижда привличането и използването
на необходимите финансови средства. 2 Изпълнение на различни координационни дейности – На този етап се извършва наблюдение, за това как се изпълнява формулираната стратегия. За целта се събират
допълнителни данни, оценяват се получените резултати и се откриват грешки в дейността на съответната фирма или предприятие. На края се прави заключение дали се изпълнява поставената цел. 3 Ако в
резултата на наблюденията и оценката поставената цел не се изпълнява достатъчно точно се вземат мерки за подобряване на стратегията, а също така се вземат конкретни оперативни решения и се
извършват необходимите корекции.
Всички от изброените административни процеси и етапи са свързани с определена информационна дейност като комуникация, обмен на информация, извличане на нужната информация, организиране и
преобразуване на информация и генериране на нова. При автоматизиране на административния труд трябва детайлно да се изясни връзката между административните процеси и информационната дейност. С цел
да се осигури необходимата информационна дейност се използват компютърни средства, които представляват ИАС. Има създадени много видове такива системи, но независимо от разликата тях ги обединяват
общите функции, които тези системи трябва да изпълняват.
2.2 Основни функции на ИАС: 1. Осъществяване на безотказни комуникационни връзки между административния и управленския персонал с минимална загуба на време. 2. Автоматизиране на всички
учрежденски дейности, свързани със съхраняването, извличането и запомнянето на различни документи. 3. Автоматизиране на дейностите, свързани със създаването, редактирането и коригирането на текстови
документи. 4. Предаване на документите между отделните работни места по електронен път, т.е. чрез електронна поща. 5. Автоматизиране на обработката, съхраняването, търсенето и обмена на различна
технико-икономическа, научна и търговска информация. 6. Изграждане на комуникационни мрежи и създаване на възможността за достъп до съществуващите национални и световни информационни системи. 7.
Свързване на съществуващата в предприятието електронна поща със съответната, т.е. външната електронна поща.
2.3 Характерни особености на ИАС: 1. ИАС трябва да бъде система с разпределена обработка на информация като повечето устройства, включени в нейния състав трябва да имат комуникативни способности. 2.
При изграждането на ИАС трябва да се използва модулен принцип. 3. ИАС са отворени системи, което означава, че те позволяват включването на нови устройства и нови модули, без да се налага да се правят
изменения в техническите средства, използвани до момента. 4. Въвеждането на ИАС в едно учреждение обикновено е свързано с решаването на редица организационни и психологически проблеми.
2.4 Обща (примерна) блок-схема на една ИАС: При изграждането на една ИАС се вземат в предвид особеностите на съответното учреждение или фирма и информационните процеси, които протичат в дадено
учреждение. Съставът на една ИАС не фиксиран твърдо и може да се разширява, като се включват нови устройства с по-добри характеристики и по-големи възможности. Обединението на отделните устройства
става посредством локална мрежа, която функционира в рамките на едно учреждение, но която обикновено се свързва и с някаква външна мрежа, която може да бъде и глобална мрежа (например Интернет).
2.5 Ефективност на ИАС: Ефективността на една ИАС зависи от редица фактори, които съществуват в едно учреждение, фирма или организация. Тези фактори са следните: 1. Броят на видовете носители на
информация – Въвеждането на ИАС обикновено силно намалява броят на видовете носители на информация, които се използват в дадена организация. Тъй като при ИАС се създава единна информационна
среда, това дава възможност да се съкрати количеството на различните форми за представяне на информацията. 2. Фонови функции – В едно учреждение или фирма винаги възникват непредсказуеми действия,
които съпътства административната дейност. Тези действия намаляват производителността на административния служител. 3. Степен на автоматизация – Въвеждането на ИАС позволява редица ръчни
процеси да се извършват с помощта на технически средства. Ефективността от такава автоматизация обаче може да бъде отчетена само за тези действия, за които могат да бъдат извършени измервания. 4. Време
за престой на персонала – ИАС позволява да се намали времето за престой на персонала, благодарение на бързото взимане на решения и увеличаване на скоростта на разпространение на информацията. 5.
Качество на управлението – При използването на ИАС се повишава значително качеството на управлението благодарение на следното: а) бързо събиране и обработка на необходимата информация за
съответната фирма или организация; б) бързо предаване на информацията до всички служители и до всички поделения на съответната фирма или организация, което позволява своевременно бързо
разпределение на ресурсите и избягване на кризисни ситуации; в) намаляване на общия обем на необходимата управляваща информация.
3 Информационна технология групуер ( Group Ware )
3.1 Общи положения: Масовото използване на персонални компютри и развитието на компютърните мрежи става предпоставка за появата на нова информационна технология групуер. Съществуват различни
дефиниции на тази технология, които се дават от различни автори. Една от най-приемливите дефиниции дава Томас Малоун, която е следната: Групуер представлява информационна технология, която се
използва за подпомагане на хората, които работят в група. Тази технология представлява съвкупност от хардуерни и софтуерни средства за работа в разпределена интерактивна среда.
Интерактивна среда означава, че човека комуникира с хардуерни и софтуерни средства в реално време.
Разпределената среда означава, че двама или повече участници в общата работа взаимодействат помежду си като всеки от тях влияе на работата на другия.
Системите за групуер се развиха от системите за подпомагане на вземането на решения, а също така и като развитие на офис-системи. Системите групуер обаче се различават от досегашните информационни
системи с това, че основното им качество е да подпомагат и да улесняват обработката на информация не само от отделни хора, а и от група хора. И това качество е заложено в тези системи още при създаването
им. Отделните лица, работещи в групата могат да се намират в различни географски точки, а също така могат да работят по една обща задача по различно време. Системите групуер се проектират специално, за
да подпомагат взаимодействието на членовете на групата в съвместната обработка на информацията и нейното разпределение. Технологията групуер запълва празнотата, която възниква при работа и
разпределение на информацията в компютърните мрежи. Съществената разлика между група системи и други съществуващи в момента системи (например системи от база данни) се състои в това, че групуер
поддържа динамично групата при обработка, разпределение и използване на информацията.
За да бъде дефиниран един програмен продукт като групуер той трябва да притежава следните характеристики: 1. Да позволява на членовете на групата да комуникират по между си по електронен път; 2. Да
улеснява мениджмънта и използването на информация на групата; 3. Да има вградени още от създаването на такъв продукт възможността за работа в групата, а не само на отделни индивиди от групата.
3.2 Причини за появата и създаването на групуер: 1. Глобализацията на индустрията в световен мащаб и необходимост от регулиране на тази индустрия; 2. В настоящия момент съществува тенденция към
използването на работната сила на договорен принцип, което в момента се налага и в България; 3. Нуждата от нови информационни форми на работа с цел адаптиране към променящата се бизнес среда; 4.
Нарастване на географското разпределение на отделните фирми; 5. Ориентиране на фирмите и организациите към повишаване на тяхната производителност чрез групова организация; 6. Нарастване на влиянието
на неформалните групи в организациите с идеална цел; 7. Екипното ориентиране на отделните фирми и организации като основен модел за постигане на целите; 8. Претоварването на отделните бизнес екипи в
съвременната бизнес среда; 9. Невъзможността до настоящия момент за гъвкаво реагиране на динамичните процеси и промени, които стават както в индустрията така и в бизнес средата; 10. Съществуващия в
момента свръх контрол върху отделните служители в организацията; 11. Съществува тенденция към появата и създаването на дребни предприемачески фирми, организации и екипи.
3.3 Основни предпоставки за реализацията на групуерни системи: 1. Развитие на мрежови инфраструктури в световен мащаб; 2. Подобряване на съотношението между цената и производителността на
апаратните и програмните средства; 3. Необходимост от увеличаването на производителността в офисите; 4. Нарастващата конкуренция в световен мащаб; 5. Нарастващата сложност на съвременните
производствени и бизнес процедури; 6. Групуерните системи позволяват възстановяването на информацията в случай, когато тя е загубена да става в сравнително кратки срокове.
3.4 Причини, които затрудняват развитието и използването на групуерни системи: 1. Все още е сравнително ниско нивото на обучението; 2. Все още не достатъчно ясно се разбира философията на групуер от
хората, занимаващи се със стопанско управление, маркетинг, търговия и т.н.; 3. Дистрибуторските канали за разпространение на групуерните продукти все още не функционират достатъчно добре; 4. Все още
липсва някои стандарти за групуера или те не са разпространени толкова широко, колкото е необходимо; 5. Съществува съпротива от страна на някои фирми и организации срещу въвеждането на нови начини на
работа и правила.
3.5 Допълнителни причини за бавното навлизане на групуер в България: 1. Все още не навсякъде са развити достатъчно добре компютърните мрежи; 2. Сравнително бавното навлизане на компютърната техника
в част от фирмите и организациите; 3. Все още не е на достатъчно добро ниво компютърната грамотност на мениджърите и редица административни служители; 4. Все още слабо се използват възможностите на
групуера за сигурността на отделните транзакции.
3.6 Организация на отделните фирми, организации и учреждения и новите технологии: Различните изследователи и учени често разглеждат отделните организации, учреждения, фирми като системи за обработка
на информация. В този случай една организация може да се представи чрез следния модел. Организацията на едно предприятие или фирма зависи от определена среда (бизнес среда, държавата,
взаимодействието с други фирми). Чрез своята организация фирмата постига поставените цели при спазване на определени критерии за ефективност. 1 блок представлява входната информация, резултат на
която се формират целите за дейността на съответната фирма. Поставените цели се реализират посредством определени задачи (2 блок). За да бъдат изпълнени задачите трябва да се използват определени
технологии (3 блок), а задачите се решават и изпълняват от хората, работещи във фирмата (4 блок). При решаването на задачите хората използват съответните технологии и ресурсите свързани с тези технологии,
т.е. има връзка между хората и технологиите. В резултата на решаването на задачите се получава информация какво трябва да се направи и как да бъде направено, т.е. между отделните елементи на модела
съществуват сложни и динамични взаимовръзки и взаимодействия. За да бъдат реализирани тези взаимодействия всички елементи на модела се свързват посредством определена структура (5 блок). В резултат
на решаването на задачите се получава изходна информация, която отразява ефективност на функционирането на съответната фирма. Околната среда, в която функционират фирмите или организациите се
променя динамично и оказва силно влияние на всеки от разгледаните елементи на модела.
3.7 Промени, довели до появата на групуер: Екипите, които работят в група трябва да са наясно с промените, които стават в околната социална среда, а също така и с промените в техническите средства, които
включват компютърната и информационната техника с помощта на които се решават съответните задачи. Както винаги при използването на нови технологии трудно предварително може да бъде оценено
взаимодействието и взаимното влияние между хората и производствените процеси. В процеса на развитие коренно се променят начините за извършване на редица дейности. Често възниква обратен ефект, когато
новите технологии могат да създадат нови по-големи проблеми. За това при използването на групуера трябва да се внимава и за възможността за възникване на нови проблеми. Трябва да се извършва оценка как
да се използва групуера, какъв да бъде ефекта от навлизането на групуера в дейността на съответна та фирма или организация , освен това трябва да се отчитат и взаимоотношенията между различните
участници в екипите. Също така трябва да се отчита и това как новата технология може да се отрази върху мениджмънта на съответната фирма.
4
4.1 Електронен бизнес (е-бизнес) : През последното десетилетие интернет се превърна от изследователска мрежа в платформа (основа), позволяваща развитието на едно ново поколение бизнес. Първата стъпка
при разработването на този тип бизнес беше решаването на проблема с обмена на информацията. С течение на времето все повече и повече бизнеси се превърнаха в е-бизнес. Технологията променя коренно
начина, по който се прави бизнес. Само, че самия бизнес се адаптира бавно към новите възможности. Новата икономика има нужда от нови неща, но процеса на прехода изисква време. Глобалната обща среда е
втората логична стъпка в развитието на компютрите. Интернет даде възможност за връзка между компютрите и възможност те да обменят информация по между си. Когато всички типове компютри и
устройства ще се свързват по между си, ще бъде създадена мрежа, която ще бъде хиляди пъти по-голяма, от това, което интернет е по настояще. В един такъв взаимосвързан свят всичко става част на една обща
огромна система.
4.2 Бизнесът по интернет днес: В настоящия момент представянето на различни фирми, компании, предприятия в интернет може да се раздели на 6 етапа: Етап 1 “Поздрави! Ние също сме в интернет” – На
този етап дадена компания е организирала своята web-страница, но не се представя никаква реална структура. Липсват т.нар. машини за търсене или търсачки, има в наличност само част от информацията,
например за рекламиране на продукт, без да са организирани връзки към ценови листи и връзки за обмен на информация със служителите на дадена фирма. Етап 2 Структуриран web-сайт – На този етап web-
сайта има създадена структура, може да се използват машини за търсене по ключови думи, може да се види цялата информация за дадената компания и да се разменят съобщения. Етап 3 Опити за е-търговия
На този етап фирмите правят опити да продават стоки, информация и др. в режим на он-лайн. Обикновено системата не е свързана към базата данни в интернет. Процесът на продажбите е бавен, скъп и доста
несигурен. Етап 4 Е-търговия – На този етап web-сайта на някоя фирма има директна връзка към системите в интернет. Може да получава информация от вътрешните бази данни и да се използват защитени
протоколи за предаване на данни между дадена компания и клиентите, или др. компании. На този етап обикновено се спестяват много разходи и фирмите започват да реализират печалби от он-лайн търговия.
Етап 5 Глобален е-бизнес – На този етап всеки потребител може да се свърже с дадена фирма, посредством всяко устройство което съдържа съответен чип (GSM, от кола и т.н.). Потребителят може да получи
необходимата информация за осъществяването на е-бизнеса. Етап 6 “Един свят – един голям компютър”: Всички електронни устройства ще могат да бъдат свързвани по между си и ще създадат един голям
информационен ресурс. Устройствата ще могат да обменят информация във всякакъв вид. Потребителите няма да знаят дори от къде получават отговор на техните запитвания.
По настояще повечето фирми се намират между 2 и 3 етап, но вече голяма част от тях насочват развитието си към 4 , т.е. 5 и 6 са в бъдещето.
4.3 Пространство и време в интернет: В информационното общество по-компетентния има по-голяма вероятност за успех от този, който има достъп до по-малка информация. Познанието става качество и нещото
към което се стреми бизнеса.
Време в интернет – При класическия бизнес клиентите обикновено имат ограничено време за обслужване. По интернет клиентите се обслужват по всяко време, когато имат нужда от това, т.е. времевите зони и
географското разположение не са от значение. Интернет редуцира трите дименсии на света, т.е. пространството и времето към една единствена точка “тук и сега”.
Много хора бъркат двете понятия web и интернет, които са свързани по между си, но не са идентични. Интернет представлява мрежа, която свързва компютрите и устройствата в едно цяло. Web е свързано с
понятието WWW (World Wide Web). WWW e една от безбройните услуги, предлагани в интернет. Тази услуга представлява прост интерфейс за работа.
Интерфейс – Начин на взаимодействие (диалог) между някакви две части (единици – устройства, програми, човек). Този прост интерфейс, който осигурява web услуги, позволява на хора с минимални познания в
областта на компютрите да имат достъп до web услуги в интернет. Тези услуги включват различни продукти и обслужване, които могат да се поръчат и да се видят чрез т.нар. Web-браузър.
Web-браузър – Програма която приглежда web страници в търсене на нужната информация.
4.4 Дефиниране на понятието е-бизнес: За първи път понятието е-бизнес е предложено през 1997 год. от фирмата IBM (International Business Machines). По това време фирмата стартира своята първа тематична
компания, основана на този израз. До този момент за използваше думата commerce, т.е. ел. търговия. Промяната в израза означаваше промяна в смисъла. До 1997 продажбите бяха единственото нещо, което
потребителите можеха да правят в web. Ел. търговия е един аспект на е-бизнеса, както ел. поща, ел. маркетинг и т.н. Ел. бизнеса използва удобството, наличието и достъпа до всички ресурси по света за да
разшири съществуващия бизнес или да създаде нов виртуален бизнес. Дефиниция – Ел. бизнес представлява сигурен, гъвкав и обединен подход за доставяне на разграничена бизнес полза посредством
комбинация от системи и процеси, управляващи бизнеса, благодарение на интернет технологии.
4.5 Причини за он-лайн бизнес: Ще разгледаме най-съществените причини, поради които една дадена фирма трябва да осъществява он-лайн бизнес: 1. Разширяване на достъпа до продуктите, което означава
трупане на опит с нов потребител, сегмент (кръг от потребители); 2. Видимост – Засилване на присъствието на дадена фирма на пазара и популяризиране на нейната дейност; 3. Добър имидж – Подобрява се
впечатлението за предлаганите продукти и услуги на дадена фирма при нейните клиенти и партньори; 4. Предлагане на нови услуги – Фирмите предлагат новите си услуги за клиенти и партньори; 5. Развитие на
бизнес-отношенията – Наличието на данни в реално време увеличава печалбите за всеки партньор на дадена фирма; 6. Намаляване на разходите – Намаляват се разходите за отделните продукти, за тяхната
поддръжка, обслужването и склада; 7. Конфликти в каналите за дистрибуция – избягват се конфликтите във веригите за дистрибуция.
4.6 Предимства на е-бизнеса: 1. Глобална достъпност и продажби – Бизнес компаниите могат да увеличават броя на своите клиенти и броя на предлаганите продукти; 2. По-добри бизнес контакти – Компаниите
или фирмите, които търгуват по между си могат да установяват по сериозни контакти; 3. Безплатни мостри – Посредством web могат да се предоставят по-бързо и по-лесно безплатни мостри на различни видове
предлагани продукти; 4. Намалени разходи – фирмите могат да намаляват разходите за предлаганите от тях продукти посредством динамично определяне на продажните цени; 5. Проблеми с доставката –
Посредством интернет се намаляват проблемите, свързани с транспортирането на продуктите; 6. време за достигане на пазара – То се намалява и в същото време се получава по-бърза реакция на променящите се
изисквания на клиентите; 7. Лоялност на клиентите – Лоялност от страна на клиентите е по-качествени услуги посредством по-лесен достъп до най-актуалната информация.
4.7 Опасения свързани с интернет: Традиционни компании и фирми имат опасения за он-лайн е-бизнес, тъй като имат установени канали,процеси и т.н. Тези опасения са: 1. Конфликти в каналите за дистрибуция
– В някои случаи е възможно да се прекъсне връзката между отделните посредници; 2. Конкуренция – Прераства от локална в световна; 3. Авторски права – Веднъж след като дадена информация е публикувана
в интернет е възможно тя да се използва от всеки без да се заплаща; 4. Приемане от страна на клиента – Много фирми се опасяват, че техните клиенти няма да приемат новия начин на продажби; 5. Юридически
въпроси – За интернет все още няма изградено законодателство; 6. Лоялност – При интернет клиентите не са задължени да работят само с един доставчик, а могат да избират из между много такива; 7. Цени –
Новата икономика улеснява сравнението на цените на различните компании. Поради факта, че цените могат да намалят качеството и рекламата на услугите става от голямо значение; 8. Сигурност – Повечето
компании се страхуват от липса на сигурност; 9. Услуги – Клиентите могат много лесно да сравняват различните компании по отношение на услугите; 10. Приложимост – Много фирми не са сигурни в
приложимостта на е-бизнеса в тяхната област.
4.8 Категории на е-бизнеса: Е-бизнес е съвкупност от различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в интернет. Категориите на е-бизнеса се определят от конкретния бизнес, а не от
технологията, използвана за неговата реализация. Категориите са следните: е- търгове, банки, търговия, справки, инженеринг, франчайзинг, хазарт, обучение, поща, маркетинг, оперативен мениджмънт на
ресурсите, доставки, сделки.
4.9 Е-търгове: Обикновено търговете се ограничават до някакво място в определен кръг от участници. Интернет направи търговете по-демократични. Всеки може да отиде до web сайта на търговете само с
щракване на мишката, без значение къде е разположен дадения сървър. Освен това интернет ускорява процеса на залагане. При класическите търгове залагането може да отнеме доста време, а при интернет това
става за секунди. При интернет освен залагане на живо, големите сайтове предлагат на всеки желаещ условия за участие в залагането. Позволяват да се реализират т.нар. частни търгове. Залагащите дават сумите
на web страниците и собственика на стоките, обекта на търга, изчаква се определено време за най-добрата сума и се извършва търг, т.е. не само че всеки може да залага, но и да дава възможност всеки да
организира собствен търг.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 апр 2020 в 08:36 студентка на 46 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - педагогически, специалност - ПНУП, випуск 2017
07 юни 2019 в 21:52 потребител
28 апр 2018 в 17:08 студент на 24 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Защита на информацията

23 ное 2010
·
415
·
22
·
5,565
·
770
·
3

Защита на информацията в компютрите и мрежите. Защитни стени....
 

Apple

04 мар 2012
·
181
·
19
·
306
·
290

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри...
 

Интернет. Основни понятия

02 мар 2007
·
1,910
·
3
·
294
·
412
·
1
·

Днес съществуват е се използват няколко основни вида комуникационни системи за предаване на информация:телеграфни и телетекст ни системи за предаване на текстове,телефони системи за предаване на звуци, факсилни системи за...
 

Е-бизнес в туризма

16 май 2008
·
272
·
9
·
1,209
·
96
·
1

ИТК са не само средство за автоматизация на бизнес дейностите, но и инстромент за усъвършенстване и оптимизиране на тези дейности като цяло. Успешното развитие на е-бизнеса в българсите туристически фирми предполага наличието на определя условия...
 

База от данни на Access на фирмата “Техносвят”

13 яну 2009
·
420
·
30
·
1,862
·
316
·
4
·
1
·

Търговска фирма „Техносвят” се занимава с доставка и продажба на електроуреди за бита главно бяла и черна техника.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Облачни среди
тематичен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Тестът е за проверка на знанията по ИТ и конкретно по темата. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
64
2
1
14 мин
07.08.2019
Входно ниво по информационни технологии за 8-ми клас
входен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 8 клас
Тестът е за упражнение и да определи входното ниво в началото на 8-ми клас по "Информатика и информационни технологии". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
16
18
1
3 мин
11.07.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Информатика, 2 част (лекции)

Материал № 70710, от 03 яну 2008
Свален: 740 пъти
Прегледан: 243 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 4,144
Брой символи: 26,254

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Информатика, 2 част (лекции)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евелина Събева
преподава по Информатика, ИТ
в град Варна
с опит от  18 години
75

Мирослав Банев
преподава по Информатика, ИТ
в град Плевен
с опит от  2 години
9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения