Големина на текста:
1.Понятието историческа поетика се появява в края на 19в. в Петербург,негов автор е
Веселовски.Първо нарича дисциплината си петика,а след това я води като историческа
поетика ,защото разглежда словестността в исторически аспект,разглежда как се смяна
принципа на поетиката във времето.Веселовски е привърженик на индуктивния
подход-от фактите към тезата.Винаги започва от архаиката към съвремието.”Из
въведение в историческата поетика”.Веселовски дава следното опр.”Поетиката се
занимава с еволюцията на поетическото съзнание и неговите форми.” „За метода и
задачите на истор.лит. като наука” –уводна лекция четена в Санкт Петербург.Задачи на
истор. Литература- да се проследи по какъв начин в новото съдържание на живота
,елементът на свободата ,преминава в старите образи ,които са ф-ма на
необходимостта.”Поетика на сюжетите”Задачата на истор. Поетика е да определи
ролята и границата на преданието в процеса на лично творчество.Формализираната
основа се възпроизвеждакато матрица-Юн.Според Веселовски психиката на човека
била естествена и примитивна –изначална.Тя е породила ф-те на поезията Поетиката
трябва да се съсредоточи в изучаването на преданието.Тя има фолклорен
рекурс.Границата на преданието не е край на личното творчество. Всели поет стъпва в
обл. на готови слова .Важни са следните координати- историята на кулурата към която
има отношение ИП ; словото принцип на словестността.Поетиката се отаняся към
всички нива на словото.
2.Разбирането на Веселовски за генезиса на лит.. Веселовски под синкретизъм има
предвид архаиката ,съдържаща неразличимо цяло.Начин на изпълнение на изкуството е
колективно ,има хор и го наричат песенна игра.Играе се напразници.Появява се първи
тип циклизация в епоса –естествена –за едно и също явление се появяват няколко
текста ;генелогическа; художествена –свободна комбинация м/у първите два във
времето.В един омент в хора се появява корифей .Той започва да създава предания
,защото редуцира импровизацията и в същото време претижава личен талант.Корифеят
има свои песни ,лично творчество.Когато корифеят се заменя с певеца ,той вече е
отделен от хора ,изразява самосъзнание на личността. Е. Мелетински „Митът и истор.
Поетика на фолклора. За материален носител на синкретизма Веселовски смята
религиозно-обредните игри.Мит и ритуал могат да се тълкуват в словесен и действен
аспект на един и същи феномен.
3.Библия и литература –За дълъг период от време Библията се възприема като израз на
Божествена мъдрост,знание. В момента ,в който на нея се гледа като текст ,набор от
сюжети ,тя се превръща в лит. Библията се състои от стар и нов завет –договор м/у Бог
и човечеството.Новият завет е свързан с Христос –любовта да е водещо начало.Новият
завет има 4 евангелия –Матей.Лука , Марко и Йоан. Много от тях са озаглавени –
Деяния ,Послания ...Сатрият завет се състои от петокнижие .Някои от книгите се
наричат Притчи или Премъдрости.Еклисиаст е песимиста в Библията.
Митът за сътворението-Адам озн. –човек = на земя.Втората точка е срамът –голотата е
срамна сама по себе си;те не знаят какво е срам.Човешката история тръгва от
нарушаването на табуто.Първи диалог- жена –змия .Змията е първият тълувател на
Божието слово.Адам е първият пророк.През Възраждането става патриархално
подреждане –Бог-цар-баща.След кръга ‘Мисъл” влизат библейските мотиви.
4.Мит и фолклор. Превръщането от хаос в космос е осн. мисъл в митологията.Основна
черта на мита е свеждане на същността на вещите до техния произход.Митът дава инф.
От времето на първотворението-първи огън.Митичният човек е живеел с представата за
циклично време.Етилогични мотиви-начала; Есхатос- край.Дуална екзогамия –забрана
на бракове от един и същи пол; инцест-забрана на кръвосмешение.Нарушаване на двете
забрани озн. нарушаване на ритуалната тишина. Така се обясняват природните
бедствия.Хаосът се конкретизира със знаците на мрака и нощта,свързва се с
демоничните същества. Хаос- космос; тъмнина –светлина ; вода към сушата;пустота
към вещество и разрушение към съзидание.Зевс е свързан със свещение дъб.Със
световното дърво-ясен или дъб и имат зооморфни свойства –на върха има птица –
феникс или орел ,под корена на дървото има змей,на следващото ниво има тревоядни
животни- коза ,елен.
Хоризонтален космически модел-север=долу; юг= горе,небе.Злите духове могат да
бъдат локализирани на края на земята –север или изток.Веднага след хаосът идва митът
за изгубения рай.
Митът за сушата-Египетска митология
Старогръцка митология –Хезиод представя 5-те века като регрес-от златен към железен
век.Митове и обреди на прехода са раждане ,кръщаване ,инициация, брак,посвещаване
в шаманството ,смърт.Значението на приказките може да се интерпретира чрез
митичното.Отслабва строгата вяра в истинността на мит. Събитие ,загубва се
етнографска конкретност,замяна на мит. герой с хора ,времето се сменя с приказно ,
пренася се вниманието от колектовно към индивидуално.
9.От раждане до смъртта на автора.Типологични етапи-архаически- устна и архаична
худ. словестност;нормативен- Средновековно възраждане Барок; исторически-
индивидуално творчески-романтизъм, реализъм,символизъм до
постмодернизъм.Границите се определят от 2 важни събития: 4-5 в.пр.н.е.-осево време
на древността. В края на 8-ми в. –индустриална епоха.В 1-я период художественото
съзнание се нарича митопоетика.Словестното изкуство се изразява в архаичния
фолклорен мит.Културата от този период е синкретична –слово-ритуал.Риториката се
състои от риторически формули.При прехода от фолкор към лит. Текстове ,започват да
се свързват с някакво име ,но не е автор.Жанровата особеност не е извън лит.
явление.За архаичната лит. е характерна тендензията за формиране на т.нар.
синкретични сводове.Втори период –поетика на стила /жанр/ Понятията
традиция,образец и норма се развиват в риториката.Правилото на конкретното и
идеалнот. Излизат нормативните категории-стил и жанр.Повратна точка е епохата на
Възраждането –сменя се словестната организация на текста –водеща е темата и стилът.
Канонизира се стихът и тропиката.Имената стават символични.През Възраждането се
забелязва плавна смяна на религиозното със светското.Словото се свива в
социалността.За първи път се явява соц. определеност.
Риториката-инвенцио- намиране на материал,парадигматичен избор .Диспозицио –
разгръщане,нареждане на частите на речта.Елокуцио-организиране на детайла.Алцио –
изказване на речта,как да се каже. Меморио- запомняне. 3 етап- индивидулно творческо
съзнание .На първо място вече е романът. Поетика почти няма,замества се с
естетика.Никой не се интересува от готовото слово.Извършва се преход към читателя-
събеседник.От 8-ми в. предпочитани стават личностните жанрове,настъпва лиризиране
на драмата и романа.
‘Смъртта на автора’ -1968г. Роланд Барт (статия) Текстът е тъкан от
цитати.Маларме-‘Езикът е този ,който говори,а не авторът.’Сосюр-„Авторът не е нищо
повече от
този,който пише знак.’Модерният пишещ се ражда едновременно със своя
текст.”Раждането на читателя трябва да се заплати със смъртта на автора.”
8..Разбиране на интертексуалността.Мисълта на Барт –при писането се заличава
личността на автора и акустта се примества в/у текста като мрежа ,множество от
цитати ,скрити и открити като една диалогична с-ма.Частно идеите са му изразени от
Бахтин –езикът не е ничие конкретно притежание,а винаги изразява гледна точка на
адерсат и адресант.Интертекстуалност озн. междутекстовост.Транстекстуалност- без
граници. Палимтекст- присъствието на един текст в др. Под ф-та на цитат ,плагиат или
алюзия.Метатекст- текст анализиращ ,тълкуващ др. текст.
10..Имплицитен автор- Той е абстрактен ,не е въплътен е текста като персонаж
,разказвач,а се създава от читателя в процеса на четене. С.Чъкман предлага
разсъждения за различията м/у повествователя в 3 л. и имплицитния автор.Нормите на
повествование нямат ценностен или нравствен хар. ,писателят не носи отговорност за
своите възгледи.
Експлицитен автор –изявен , видим.Фиктивен- не съвпада с автора като живо лице ,а е
фигура в текста .Води повествованието от свое лице .Такъв автор се среща в ‘Крадецът
на праскови’,”Хайка за вълци”Принцип на движението отаражение-смята се ,че земния
свят е оражение на небесния ,невидимото.Литературата отразява не просто земния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Историческа поетика

Понятието "историческа поетика" се появява в края на 19 век в Петербург, негов автор е Веселовски. Първо нарича дисциплината си "петика", а след това я води като историческа поетика, защото разглежда словестността в исторически аспект...
Изпратен от:
Гюрова Нина
на 2011-06-19
Добавен в:
Лекции
по Литература
Статистика:
343 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Човекът и времето в "Крадецът на праскови" от Ем. Станев.
добавена от rabi6kata 07.11.2013
0
23
Човекът и времето в "Крадецът на праскови" от Ем. Станев.
добавена от sisi7y_92 07.11.2013
0
4
Сравнение между "Кървава песен" на Пенчо Славейков и "Горски венец" на Петър Петрович Нйегош
добавена от lastangeljoin 19.07.2013
0
6
Видове повествователни техники Житието на Софроний Врачански
добавена от gulerman21 12.04.2016
1
2
Трябва да намеря внушенията на израза 'будна кръчма' от 'Немили -недраги' и синонимни и синонимни изрази на думата 'народен'. Благодаря!
добавена от 55112233 05.11.2015
1
17
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по БЕЛ за ученици
изпитен тест по Литература за Ученици
Тест по БЕЛ от 11 въпроса, само с по един верен отговор, предназначен за ученици.
(Труден)
20 минути
11
130
1
1 мин
28.04.2017
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
22
1
1 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

Историческа поетика

Материал № 706648, от 19 юни 2011
Свален: 343 пъти
Прегледан: 489 пъти
Предмет: Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,438
Брой символи: 33,140

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Историческа поетика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
41

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения