Големина на текста:
Тема 1: Предприятието и фирмата – същност, характеристика, особености. Роля и основни
функции на предприятието в пазарната икономическа система. Класификация на
организационните форми на бизнеса.
1.Предприятието и фирмата
Стопанската дейност се осъществява в две основни форми – предприятие и фирма. Дейността
им се управлява от Търговския закон(ТЗ) – основен документ за изграждане, стартиране,
развитие и преструктуриране на предприятието. Дейността на предприятието може да бъде най-
разнообразна, но според Търговския закон в нея се включват: производство на определени
продукти, извършване на определени услуги, покупка на определени стоки, предприемаческа
дейност, банкова и други видове финансова дейност. Важното е тази дейност на предприятието
да бъде насочена към реализация на други физически или юридически лица.
Основните икономически цели на всяко предприятие и фирма е производство, реализация,
приходи и печалба. Целта е достигане на определен резултат или състояние от предприятието и
хеговите поделения за по-продължителен период от време.
Фирмата в съответствие с ТЗ е наименованието, под което се подписва търговеца с цел
извършване на определена търговска дейност или сключване на търговски сделки. Всяка фирма
трябва да има име, седалище и адрес. Фирмата притежава имущество, произвежда и реализира
продукция.
Предприятието е основна производствено-стопанска единица, която произвежда продукт или
предлага услуги, предназначени за реализация или задоволяване на потребности на физически
или юридически лица. Основни характеристики и особености:
Занимава се с производствена или стопанска дейност и получава определени
ресурси на входа, преработва ги и получава продукти.
Произвежда продукти или услуги, за разлика от фирмата, за която не е
задължително да произвежда.
Целта на предприятието е реализация и задоволяване на потребности
производствени или лични.
Предприятието извършва предприемаческа дейност, в резултат на която се
получават по-високи доходи и разширяване на производството.
Предприятието притежава юридическа, икономическа, административна и социална
отговорност.
Предприятието е съвкупност от техника и технология
Има определена структура и функции
Носител на права и задължения от икономически явления
Всяко предприятие има определена фирма (наименование), но не всяко предприятие е фирма;
всяка фирма може да има повече от едно предприятие с техните наименования
Основна цел на предприятието и фирмата е производство, реализация, приходи, печалба. Целта
е достигане на определен резултат или състояние от предприятието и неговите поделения за по-
продължителен период от време.
2.Функции и дейности:
Маркетингова функция – проучване на пазарите, на потреблението, номенклатурата,
цените, качеството, степента на задоволеност и др.
Финансиране и инвестиране – осигуряване необходимите финансови средства – собствени,
привлечени средства.
Производствена функция – създаване на необходимите условия за ефективно съчетаване
на трите основни фактора – средствата на труда, предмета на труда и работната сила.
Реализация и пласмент – внедряване на съвременни форми на реализация, комуникация,
плащане. Условия за намаляване на времето на реализацията и пласмента.
Иновация и иновационна дейност – това е определяща функция. Нови продукти, нови
технологии, нова организация, нови форми на пласмент и реализация.
Социална и кадрова функция – набиране, разпределяне и използване; осигуряване на
условия за по-висока производителност и по-добро заплащане на труда; създаване на
необходимите условя за квалификация, преквалификация на персонала; подобряване
условията на труда.
Информационна дейност и административни функции – осигуряване на необходимата по
количество, качество и навременна информация, която да гарантира разработването и вземането
на ефективни управленски решения.
3.Класификация на стопанските единици могат да се типизират така:
А) Според формата на собственост върху капитала;
Б) Според големината на фирмата: малки, средни, големи
В) Според предмета на дейност: материалното производство /селско стопанство, промишленост,
търговия, транспорт/; нематериалното производство /услуги/;
Г) Според организацията на дейност:
а) еднолични – едноличен търговец(ЕТ) (според ТЗ): капиталът принадлежи само на един
собственик; ЕТ може да регистрира всеки, отговарящ на изискванията на ТЗ; ЕТ са малки
предприятия в производството и услугите; ЕТ е неограничено отговорен пред своите кредитори,
т.е. гарантира плащанията си с цялото си имущество.
б) колективни
-събирателни дружества СД (според ТЗ): образува се най-малко от две ФЛ и узаконено под нова
обща фирма; всеки съдружник има право да управлява дейността на СД; съдружниците отговарят
солидарно и неограничено за задълженията на дружеството пред кредиторите, дяловете им са
непрехвърляеми, при напускане на участник дружеството се прекратява.
-дружества с ограничена отговорност – ООД (според ТЗ) Всички съдружници /ФЛ и ЮЛ/ отговарят
за задълженията на ООД до размера на своето участие в дяловия му капитал На учредително
събрание се подписва дружествения договор и се избира управител на ООД. ЕООД, ЕАД са
организационни форми с единствен съдружник /акционер/.
-командитни дружества КД (според ТЗ): Образува се с договор между съдружниците; 1 или повече
са със солидарна и неограничена отговорности и участват най-малко с 1/10 от капитала на
дружеството. Те го представляват и управляват. Останалите съдружници са със солидарна
отговорност до размера на уговорената при учредяването вноска. Дяловете им са
непрехвърляеми, при напускане на участник дружеството се прекратява
акционерни дружества – АД (според ТЗ) учредява се с устав капиталът представлява
акции;управлява се от управителен съвет и надзорен съвет; участниците в АД са ограничено
отговорни до размера на акциите си
командитни дружества с акции – КДА (според ТЗ) образува се с договор като за ограничено
отговорните съдружници се издават акции
кооперации - кооперативно предприятие, междукооперативно предприятие( според Закона за
кооперациите)
граждански дружества(според ЗЗД)
Тема 2. - Жизнен цикъл на предприятието – същност, фази, особености,стратегии
1.Същност - жизненият цикъл на предприятието обхваща времето и процеса от неговото
създаване до изпълнението на стратегическите му планове.
Върху него оказват влияние редица фактори като големина, предмет на дейност, стил на
управление, цели, местоположение и др. Познаването на тези фази и способността да се оцени
на какъв етап от развитието си се намира предприятието води до по-добро разбиране на
съществуващите проблеми и до откриване на предизвикателства.
2.Етапи/фази/ на жизнения цикъл - разграничават се следните фази:
фаза Същност
Стартиране Това е началната фаза. Характерно е усилено търсене на начален
капитал, закупуване на оборудване, въвеждане на продукта на
пазара, ниски продажби с ниски печалби и загуби. Обикновено тази
фаза се обслужва от собствен капитал (СК) и привлечен рисков
капитал.
Бързо
развитие
Продажбите се увеличават стремително, почти се натоварва целият
капацитет на предприятието, печалбите растат, заемите се изплащат
редовно.
Забавен ръстПоради достигане на максимума на пазарния дял, продажбите растат
бавно, печалбата – също. В тази фаза настъпва точката на
изравняване на общите разходи и приходи.
ЗрялостНастъпва задържане на обема на продажбите и печалбите. Няма
сериозни промени. Успоредно с остаряването, пазарът на продукта
започва да среща все по-силна конкуренция. Този период може да
трае и години.
УпадъкТърсенето и печалбите намаляват, оборудването се изхабява
морално и физически. Появява се необходимост от цялостно
обновление или изоставяне на този бизнес.
3.Стратегии

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 ное 2019 в 12:32 студент на 40 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет бизнес и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2019
29 окт 2019 в 11:42 в момента не учи на 19 години, випуск 2019
12 окт 2019 в 09:56 в момента не учи на 25 години от Луковит
24 юли 2019 в 17:06 студент на 31 години от София - колеж "Св. Ариадна", випуск 2020
07 май 2019 в 15:25 студент на 32 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет по телекомуникации, специалност - ФТК, випуск 2016
05 апр 2019 в 22:10 в момента не учи на 33 години от Русе
27 мар 2019 в 17:05 ученичка на 18 години от Русе - СОУ "Васил Левски ", випуск 2020
14 мар 2019 в 14:04 потребител на 23 години
02 фев 2019 в 16:32 в момента не учи на 29 години
24 яну 2019 в 09:08 в момента не учи на 21 години от Димитровград
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа Иновации и иновационен процес
добавена от mariya-magdalena.ivanova 04.01.2019
3
10
Закон за малките и средните предприятия (Икономика на предприятието)
добавена от Rum1 24.02.2017
2
7
Подобни материали
 

Персонал на предприятието


Персонал на предприятието - състав, структура. Производителност на труда - същност, показатели и методи за измерване, фактори за повишаване на производителността на труда...
 

Капитал на предприятието


Лекция по икономика на предприятието на тема Капитал на предприятието...
 

Икономика на предприятието


Производствена програма на предприятието – количествени и качествени показатели. Разработване на производствената програма – информация, организация, етапи...
 

Персонал на предприятието


Докладът е по дисциплината Икономика на предприятието към ИУ Варна. Оценен е с максималния брой точки....
 

Производствена мощност


Същност на производствената мощност. Изпълнението на производствената програма зависи от производствените възможности на фирмата които се определят от нейната производствена мощност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за подготовка за текущ контрол или изпит за студенти от специалност икономика на предприятието. Тестът съдържа 10 отворени въпроса, изискващи един верен отговор.
(Труден)
10
198
1
08.12.2014
Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Изходен тест - съдържа 14 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти в 3-ти курс, изучаващи Икономика на предприятието.
(Труден)
14
9
1
3 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Икономика на предприятието

Материал № 705708, от 16 юни 2011
Свален: 713 пъти
Прегледан: 1,129 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 26
Брой думи: 9,656
Брой символи: 67,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
76

виж още преподаватели...
Последно видяха материала