Големина на текста:
Тема 1: Предприятието и фирмата – същност, характеристика, особености. Роля и основни
функции на предприятието в пазарната икономическа система. Класификация на
организационните форми на бизнеса.
1.Предприятието и фирмата
Стопанската дейност се осъществява в две основни форми – предприятие и фирма. Дейността
им се управлява от Търговския закон(ТЗ) – основен документ за изграждане, стартиране,
развитие и преструктуриране на предприятието. Дейността на предприятието може да бъде най-
разнообразна, но според Търговския закон в нея се включват: производство на определени
продукти, извършване на определени услуги, покупка на определени стоки, предприемаческа
дейност, банкова и други видове финансова дейност. Важното е тази дейност на предприятието
да бъде насочена към реализация на други физически или юридически лица.
Основните икономически цели на всяко предприятие и фирма е производство, реализация,
приходи и печалба. Целта е достигане на определен резултат или състояние от предприятието и
хеговите поделения за по-продължителен период от време.
Фирмата в съответствие с ТЗ е наименованието, под което се подписва търговеца с цел
извършване на определена търговска дейност или сключване на търговски сделки. Всяка фирма
трябва да има име, седалище и адрес. Фирмата притежава имущество, произвежда и реализира
продукция.
Предприятието е основна производствено-стопанска единица, която произвежда продукт или
предлага услуги, предназначени за реализация или задоволяване на потребности на физически
или юридически лица. Основни характеристики и особености:
Занимава се с производствена или стопанска дейност и получава определени
ресурси на входа, преработва ги и получава продукти.
Произвежда продукти или услуги, за разлика от фирмата, за която не е
задължително да произвежда.
Целта на предприятието е реализация и задоволяване на потребности
производствени или лични.
Предприятието извършва предприемаческа дейност, в резултат на която се
получават по-високи доходи и разширяване на производството.
Предприятието притежава юридическа, икономическа, административна и социална
отговорност.
Предприятието е съвкупност от техника и технология
Има определена структура и функции
Носител на права и задължения от икономически явления
Всяко предприятие има определена фирма (наименование), но не всяко предприятие е фирма;
всяка фирма може да има повече от едно предприятие с техните наименования
Основна цел на предприятието и фирмата е производство, реализация, приходи, печалба. Целта
е достигане на определен резултат или състояние от предприятието и неговите поделения за по-
продължителен период от време.
2.Функции и дейности:
Маркетингова функция – проучване на пазарите, на потреблението, номенклатурата,
цените, качеството, степента на задоволеност и др.
Финансиране и инвестиране – осигуряване необходимите финансови средства – собствени,
привлечени средства.
Производствена функция – създаване на необходимите условия за ефективно съчетаване
на трите основни фактора – средствата на труда, предмета на труда и работната сила.
Реализация и пласмент – внедряване на съвременни форми на реализация, комуникация,
плащане. Условия за намаляване на времето на реализацията и пласмента.
Иновация и иновационна дейност – това е определяща функция. Нови продукти, нови
технологии, нова организация, нови форми на пласмент и реализация.
Социална и кадрова функция – набиране, разпределяне и използване; осигуряване на
условия за по-висока производителност и по-добро заплащане на труда; създаване на
необходимите условя за квалификация, преквалификация на персонала; подобряване
условията на труда.
Информационна дейност и административни функции – осигуряване на необходимата по
количество, качество и навременна информация, която да гарантира разработването и вземането
на ефективни управленски решения.
3.Класификация на стопанските единици могат да се типизират така:
А) Според формата на собственост върху капитала;
Б) Според големината на фирмата: малки, средни, големи
В) Според предмета на дейност: материалното производство /селско стопанство, промишленост,
търговия, транспорт/; нематериалното производство /услуги/;
Г) Според организацията на дейност:
а) еднолични – едноличен търговец(ЕТ) (според ТЗ): капиталът принадлежи само на един
собственик; ЕТ може да регистрира всеки, отговарящ на изискванията на ТЗ; ЕТ са малки
предприятия в производството и услугите; ЕТ е неограничено отговорен пред своите кредитори,
т.е. гарантира плащанията си с цялото си имущество.
б) колективни
-събирателни дружества СД (според ТЗ): образува се най-малко от две ФЛ и узаконено под нова
обща фирма; всеки съдружник има право да управлява дейността на СД; съдружниците отговарят
солидарно и неограничено за задълженията на дружеството пред кредиторите, дяловете им са
непрехвърляеми, при напускане на участник дружеството се прекратява.
-дружества с ограничена отговорност – ООД (според ТЗ) Всички съдружници /ФЛ и ЮЛ/ отговарят
за задълженията на ООД до размера на своето участие в дяловия му капитал На учредително
събрание се подписва дружествения договор и се избира управител на ООД. ЕООД, ЕАД са
организационни форми с единствен съдружник /акционер/.
-командитни дружества КД (според ТЗ): Образува се с договор между съдружниците; 1 или повече
са със солидарна и неограничена отговорности и участват най-малко с 1/10 от капитала на
дружеството. Те го представляват и управляват. Останалите съдружници са със солидарна
отговорност до размера на уговорената при учредяването вноска. Дяловете им са
непрехвърляеми, при напускане на участник дружеството се прекратява
акционерни дружества – АД (според ТЗ) учредява се с устав капиталът представлява
акции;управлява се от управителен съвет и надзорен съвет; участниците в АД са ограничено
отговорни до размера на акциите си
командитни дружества с акции – КДА (според ТЗ) образува се с договор като за ограничено
отговорните съдружници се издават акции
кооперации - кооперативно предприятие, междукооперативно предприятие( според Закона за
кооперациите)
граждански дружества(според ЗЗД)
Тема 2. - Жизнен цикъл на предприятието – същност, фази, особености,стратегии
1.Същност - жизненият цикъл на предприятието обхваща времето и процеса от неговото
създаване до изпълнението на стратегическите му планове.
Върху него оказват влияние редица фактори като големина, предмет на дейност, стил на
управление, цели, местоположение и др. Познаването на тези фази и способността да се оцени
на какъв етап от развитието си се намира предприятието води до по-добро разбиране на
съществуващите проблеми и до откриване на предизвикателства.
2.Етапи/фази/ на жизнения цикъл - разграничават се следните фази:
фаза Същност
Стартиране Това е началната фаза. Характерно е усилено търсене на начален
капитал, закупуване на оборудване, въвеждане на продукта на
пазара, ниски продажби с ниски печалби и загуби. Обикновено тази
фаза се обслужва от собствен капитал (СК) и привлечен рисков
капитал.
Бързо
развитие
Продажбите се увеличават стремително, почти се натоварва целият
капацитет на предприятието, печалбите растат, заемите се изплащат
редовно.
Забавен ръстПоради достигане на максимума на пазарния дял, продажбите растат
бавно, печалбата – също. В тази фаза настъпва точката на
изравняване на общите разходи и приходи.
ЗрялостНастъпва задържане на обема на продажбите и печалбите. Няма
сериозни промени. Успоредно с остаряването, пазарът на продукта
започва да среща все по-силна конкуренция. Този период може да
трае и години.
УпадъкТърсенето и печалбите намаляват, оборудването се изхабява
морално и физически. Появява се необходимост от цялостно
обновление или изоставяне на този бизнес.
3.Стратегии

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономика на предприятието

18 теми от конспекта по икономика на предприятието при професор Ениманев...
Изпратен от:
sami4ik
на 2011-06-16
Добавен в:
Теми
по Икономика на предприятието
Статистика:
731 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа Иновации и иновационен процес
добавена от mariya-magdalena.ivanova 04.01.2019
3
10
Закон за малките и средните предприятия (Икономика на предприятието)
добавена от Rum1 24.02.2017
2
8
Подобни материали
 

Качество на продукцията на предприятието – същност, значение, методи за оценка и управление


Днес качеството е не само желан признак на един продукт или услуга, но и абсолютна мярка за възможностите на една фирма да се задържи на пазара. По – нататъшните фактори, определящи успеха и са времето и разходите...
 

Персонал на предприятието


Персонал на предприятието - състав, структура. Производителност на труда - същност, показатели и методи за измерване, фактори за повишаване на производителността на труда...
 

Основни функции на предприятието


Посредством маркетинговите планови разработки се търси отговор на основните проблеми, от които тръгва бизнес планирането: какво (продукт), колко (продажби), на каква цена и как (дистрибуция, реклама) може да се продаде?...
 

Персонал на предприятието


Докладът е по дисциплината Икономика на предприятието към ИУ Варна. Оценен е с максималния брой точки....
 

Дълготрайни активи на предприятието


В състава им се включват три основни групи – материални, нематериални и финансови дълготрайни активи. ДМА са натурално веществени ресурси, които се използват в производствено стопанската дейност повече от един отчетен период...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Тест по Икономика на предприятието за студенти от 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 15 въпроса като някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
15
4
1
6 мин
21.10.2016
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 2 част. Въпросите са с избираем отговор, един от които е верен.
(Труден)
15
754
1
12.10.2012
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Икономика на предприятието

Материал № 705708, от 16 юни 2011
Свален: 731 пъти
Прегледан: 1,161 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 26
Брой думи: 9,656
Брой символи: 67,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
81

виж още преподаватели...
Последно видяха материала