Големина на текста:
1.Възникване и развитие на Сч като
научна дисциплина.Етапи при
развитиет му.Място и роля на Сч
при управление на предприятието.
Възникване и искорическо
развитие на счетоводството
Най-старата икономическа
дисциплина, възниква като отчетност
още в първобитнообщинския строй
при размяната. През средновековието
за разлика от другите науки,
счетоводството се развива. Води се
строга отчетност на притежаваното от
църквата и манастирите.
В историческото развитие на
счетоводството се обосубяват следните
етапи:
І.
Книговодство/аплография/едностра
нно счетоводство – има описателен
характер.
ІІ. Двустранно
счетоводство/диплография/счетовод
ство на предприятието – появява се
през 15 век. Базира се на принципа на
двустранното счетоводно записване.
Основоположник се смята Лука
Пачиоли (1494г.). Той описва
венецианския метод (двустраното
счетоводно записване). През 1458г.
Бенедикт Котрубли пише книга, в
която за първи път се излага този
метод, но не е издадена, за това
родоначалник се счита Лука Пачиоли.
В счетоводството от 15 до 18
век се срещат и двата модела за водене
на счетоводство. След 18 век в
Търговските закони се оказва, че се
използва двустранното счетоводство.
ІІІ. Разходно/калкулативно
разходите и приходите от видовете
изделия.
ІV. Управленско счетоводство – след
1950г. Води се от най-високо
квалифицираните счетоводители.
В наши дни се използват два
вида: финансово и управленско
счетоводство. Ние ще изучаваме
финансовото счетоводство.
2.Правно-нормативна уредба на Сч
в РБ-я
Строго нормативно регламентирано
?Закон за счетоводството от 1991г.
- Всяка година се променя
?Международни счетоводни
стандарти (МСС) създадени
постепенно от 1975г. Към ООН се
създава борд по МСС, членуват
над 140 организации, цел е
изравняване на счетоводството
?Национални счетоводни
стандарти – в закона е
регламентирано кои предприятия
кои стандарти използват.
Държавен вестник 22 брой от
2002г., с поправки от 86 брой от
2007г.
?Търговски закон
?Данъчен закон
?Кодекс за социалното осигуряване
и закон за здравното осигуряване.
3.Принципи на осъществяване на
счетоводната дейност.Специфични
черти и задачи на Сч
Специфични черти и задачи
1. нормативно-регламентирано
2. всеобхванто спрямо обекта на
изучаване
3. практикува се от
специализирани за това лица –
съставители на финансови
отчети. Статута им е
регламентиран от
законодателството. След 2002г.
при данъчни ревизии се
проверява дали водещите
счетодството имат
образователен ценз. Глобите са и
за двете страни. Дипломиран
експерт счетоводител – проверка
на отчетите. Полагат се
допълнителни изпити. Правят
заверка на АД, банки,
застрахователи, пенсионни и
здравни дружества и други
(които управляват чужди
средства).
4. Базира се на строго определени
принципи в чл. 4 от Закона за
счетоводството:
1. текущо начисляване всеки
приход и разход да се посочва в
момента на възникване
2. дейсващо предприятие –
предприятието да обяви ако в
дейността му се придвижда
ликвидация, несъстоятелност
или друго сериозно спадане в
дейността
3. независимост на отделните
отчетни периоди – приключва се
към 31.12. освен данъчните
фактури по ДДС. При тях се
продължава номерацията
4. съпоставимост между приходи и
разходи
5. предпазливост когато
счетоводителя работи да отчита
всички рискове за
предприятието
6. предимство на съдържанието
пред формата
4.Активите на Предпр-то като
предмет на Сч
Предмет е имуществото на
предприятието и промените
настъпващи с него:
активи,пасиви,капитал
Същност и класификация на
активите активите са ресурси на
предприятието, от които се очаква
бъдеща икономическа изгода.
-Дълготрайни активи
регламентирани с СС16. Дълготрайни
материални активи, дълготрайни
нематериални активи, финансови
дълготрайни активи.
Един актив е дълготраен когато:
?собственост на предприятието и
се използва за производство,
продажби, отдаване под наем,
административни цели и други;
?използва се повече от един
отчетен период;
ДМА земи, сгради, машини,
транспортни средства, съоражения,
компютри, офис обзавеждане
?имат натурално-веществена форма
?всяко предприятие трябва да
определи стойностен праг за
признаване на ДМА – в ЗКПО за
данъчни цели прага е 500лв.
ДНА програмни продукти, фирмени
марки, лицензи, патенти, търговски
права
1. нямат натурално-веществена
форма
ФДА акции, облигации, дялове,
образуващи инвестиционния
портфейл на предприятието (да са
собственост на предприятието повече
от една година и предприятието да
получава от тях лихви, девиденти и
други).
1.Краткотрайни активи – СС2 –
ресурси собственост на
предприятието, участващи еднократно
в стопанския процес.
Материални запаси:
?материали
?продукция
?стоки
?недовършено производство
Финансови средства:
?в каса – в лева и във валута
?в разплащателна сметка – в
лева и във валута
Вземания:
?от клиенти
?от подотчетни лица
?от МОЛ
?от надвнесени данъци
?ДДС за възстановяване
?Краткосрочни инвестиции
акции, облигации, дялове,
образуващи оборотен
портфейл (собственост на
предприятието по-малко от
12 месеца).
5.Капитал и пасиви на Предпр-то
като предмет на Сч.
Същност и класификация на
капитала
Капиталът е паричен израз на
собствените нетни (чисти) активи.
Видове:
1.основен/собствен капиталът,
регистриран в съда и капитал не
изискващ регистрация капитали
на ЕТ и допълнителни вноски на
съдружниците в юридически лица
2.резерви – форма на същестуване
на капитал; форми:
?законови – когато по силата на
нормативен акт предприятието
трябва да формира резерв
?допълнителни по
желание/решение на
собствениците
?емисионни резерви – в АД
?преоценъчни резерви
3. финансов резултат
? неразпределена печалба от
минали години
? непокрита загуба от минали
години
? печалба/загуба от текущата
година
1. Пасиви/привлечен капитал
Пасивите са задължение на
предприятието, при погасяването на
което се намаляват различни видове
ресурси (парични, материални).
Видове:
заеми: от финансови институции и от
други фирми
? дългосрочни
? краткосрочни
? облигационни
задължения:
? към доставчици
? към персонала
? за осигуровки
? данъчни: ДДС за внасяне;
данък печалба
? към кредитори – извършили
услуга или дали временно
средства, които трябва за
кратък период да се
възвърнат
6. Стопански процеси и опреции в
Предпр-то като предмет на Сч.
Приходи и Разходи в Предпр-то
като предмет на Сч.
Стопанската операция е равно по
стойност и противоположно по
характер изменение на счетоводните
обекти.
Стопански процес е по-
широко понятие, включващо няколко
стопански операции. Пример: доставка
на суровини, инвентаризация,
ликвидация на дълготраен актив.
От гледна точка на това как
променят имуществото на
предприятието стопанските процеси и
операции биват четири основни вида
І вид: А+ А- - не променят
имуществото на предприятието
ІІ вид: К(П)+ К(П)- - не променят
имуществото на предприятието
ІІІ вид: А+ К(П)+ - променят
имуществото на предприятието в
посока на увеличение
ІV вид: А- К(П)- - променят
имуществото на предприятието в
посока на намаление
Приходи и разходи като обект
на счетоводството:
Разходите са намаление на активи в
хода на нормалната стопанска дейност.
Приходите са възникнали вземания
или получени пари в резултат на
продажби на продукция, стоки, услуги,
активи и така на татък.
Основно счетоводно
уравнение:
А = К + П
А + Разходи = К + П + Приходи
7. Метод на Сч. Методи с
теоретичо значение. Методи на
Сч.практика
Счетоводството е система то научни
знания и практически дейности, тоест
теория и практика. Научните знания
за счетоводството се създават с едни
методи, а като практика
счетоводството се осъществява с
други методи. Тези от тях, които се
използват за създаване на теоритични
знания са общологически, а други се
прилагат за водене на счетоводството
като практическа дейност и се
наричат емпирични. Счетоводството
е научна дисциплина и е един от
клоновете на икономическата нука.
То използва методи прилагани от
икономическата наука, като цяло за
създаване на теоритични знания за
него. Прилаганите от счетоводството
общологически методи са анализ,
синтез, моделиране, индукция,
дедукция и други. Като методи на
счетоводната практика се прилагат
обобщаване, способа на счетоводните
сметки, двойното записване в
системата на счетоводните сметки,
оценката, калкулирането и сводката
на отчетни данни.
8. Балансово обобщаване като
Сч.способ. Счетоводен баланс-
същност и видове
Балансово обобщаване – същността
на този способ се изразява в това, че
всички активи, класифицирани по
признака въплащение и
функционална роля се съпоставят по
стойност с капитала и пасивите,
класифицирани по признака
произход и целево предназначение.
Между тези две величини съществува
стойностно равенство. Това е така,
защото става дума за едно и също
нещо – имуществото на
предприятието, но разгледано от две
гледни точки. Когато тези две
величини се съпоставят чрез
счетоводството се получава
информация за имущественото
състояние на предприятието към
определен момент. Чрез тази
информация имуществото на
предприятието се изучава, анализира,
конкролира и управлява.
Използването на балансовия метод в
счетоводството се свързва с
изготвянето на така наречения
счетоводен баланс. Той е таблица с
определена форма и съдържание,
която служи за групиране и
отразяване на имуществото на
предприятието в паричен израз.
Всеки счетоводен баланс включва
две независими една от друга части –
балансова и задбалансова. В
балансовата част се представя
имуществото на предприятието към
определен момент, а в
задбалансовата част се включват
условните активи и пасиви.
Балансовата част включва актив и
пасив. Активът на счетоводния баланс
показва, изразява и отговаря на
въпроса в какви имуществени форми е
въплатен капитала на предприятието,
а пасивът отговаря на въпроса чие е
това имущество, чии са тези средства.
В пасивът се представя стойностния
размер на собствения и привлечения
капитал. Така се обяснява равеството
между акива и пасива на счетоводния
баланс, което е заложено по начало и
търсенето, на което е само привидно.
Счетоводният баланс се състои от
елементи. Най-малкия елемент е
балансовата статия/перо. То се състои
от наименование и сума, например
материали 200 лева. Няколко
балансови статии с еднороден характер
се обединяват в балансова група.
Балансовите групи изпълват
съдържанието на балансовия раздел. В
практиката ежедневно се извършват
множество и най-разнообразни
стопански операции, след всяка
стопанска операция не е възможно да
се съставя счетоводен баланс. Балансът
е пригоден/подходящ за нуждите на
периодичното обобщаване на
настъпилите изменения в имуществото
на предприятието, поради това се
налага използването на друг елемент
от методологията на счетоводството, с
който бързо, лесно и удобно да се
представят настъпилите изменения в
имуществото на предприятието. Това е
системата то счетоводни сметки.
Видове баланси.
В зависимост от времето на съставяне
на баланса имаме редовни и
извънредни. Редовни са тези по
закона за счетоводството - Баланс към
31 декември. Всички останави се
явяват извънредни. Имаме начален -
встъпителен и обратния на него -
ликвидационен.
В зависимост от организационната
структура балансите биват -
Единичен, сборен и консолидиран.
Единичния е баланс на самостоятелно
предприятие.
Сборния баланс е баланс на
предприятие което има поделения
имащи икономическа самостоятелност
но нямащи юридическа
самостоятелност.
Едно предприятие с различни клонове
в други градове - имат икономическа
самостоятелност но нямат фирма.
Предприятието собственик на фирмата
прави автоматично баланс включващ
балансите на клоновете (механичен
сбор).
Второ предприятие майка собственик
на дъщерни фирми в други градове.
Всяка дъщерна фирма има
самостоятелен баланс. До 30 юни само
майката прави сбор на балансите от
всички дъщерни предприятия. Прави
се сбор по редове от баланса.
Обединение и елиминиране на редове.
Това е консолидиран баланс. Такъв
баланс се прави само в холдинг, не в
ЕТ.
В зависимост от вида на счетоводните
статии балансите биват Брутни и
Нетни баланси .
Брутните баланси съдържат основни и
корективни балансови статии. Нетните
баланси са изчистени от корективните
като съответните корективни статии са
прибавени или извадени към
основните.
Съществуването на основните
корективни статии се определя от
начина оценяване.
9.Същност на способа на
двустранното счет.записване.
Системата на сч.с/ки като
счет.способ.
Метода на двойното записване
по сч.с/ки е метод на
сч.практика,основан на Закона за
двойнствеността. Същността му се
изразява с това,че всяка стоп.операция
засяга най-малко 2 сч.обекта от
имуществото на предприятието и
трябва да бъде отразена най-малко по 2
сч.с/ки по дебита на една или няколко
с/ки,и по кредита на 1 или няколко
с/ки. Сумата на записванията по
дебита и кредита на сч.с/ки трябва да
бъде една и съща.
Система от счетоводни сметки-Те
са друг основен способ на
счетоводството. При тях също намира
приложение принципа на
двустранното счетоводно записване. За
всеки обект от актива и пасива на
баланса се откриват, водят и
приключват счетоводни сметки.
Счетоводната сметка е таблица след
която се следи състоянието и
измененията на всеки конкретен обект
от актива и пасива на баланса. Имаме
два основни вида сметки.
Т-образна форма на сметките. Лява
страна Дебит и дясна страна Кредит.
Идват от Давам и Взимам.
Сметка Стоки - 304(Активна)
Сметка Доставчици - 401(Пасивна)
Класификация на Активите
Всичко в пасива на баланса е Пасивна
сметка
Правила за водене на активна сметка.
0. Начално салдо - взима се от
предходния баланс
Всички увеличения са в дебита, всички
намаления в кредита.
Т-образни сметки се приключват в
края на месеца.
0. Приключват се с крайно дебитно
салдо което е начално за следващия
месец.
Правила за водене на пасивна сметка.
0. Начално салдо - възникнало през
миналия отчетен период задължение.
Всички увеличения са в кредита,
всички намаления са вписват в дебита.
0. Приключват се с кредитно салдо за
уравнение.
Салдото за уравнение се вписва в
Баланса.
10.Класификация на сч.с/ки.
Структура и съдържание на
сметкоплана.
Видове счетоводни сметки :
?според обекта на отчитане –
активни, пасивни и активно
пасивни (129;496)
?според степента на обобщаване –
синтетични(осигуряват
обобщена информация за обекта
на отчинате; характерно е, че
винаги се водят само и
единствено в стойност; всички с
трицифрен шифър) и аналитични
(допълващи сметки, които
осигуряват по-детайлна
информация относно обема,
размера, вида и други за обекта
на счетоводно отчитане; нямат
самостоятелен характер и винаги
се водят към някоя синтетична
сметка; характерно е, че могат да
се водят и чрез мерните
величини използвани от
натуралните и трудовите
измерители)
?в зависимост от
функционалното им
предназначение
1. основни сметки чрез тях се
отчитат всички ресурси и
задължения на предприятието;
със самостоятелно значение са;
почти всички сметки, за които в
счетоводния баланс са
обособени самостоятелни
балансови статии
1. операционни сметки отчитат
процесите протичащи в
предприятието. Осигуряват
оперативна информация за
определени количествени
показатели или служат за
установяване на конкретни
финансови или икономически
резултати
2. регулиращи сметки – служат за
коригиране на основните сметки
известни са два вида: допълнащи
и намаляващи (контрарни). В
България има само намаляващи
3. финансово-резултатни сметки –
за обобщено отчитане на
финансовите резултати от
дейността на предприятието
(12група)
Сметкопланът е систематизиран
списък от счетоводни сметки. В
исторически план той е преминал
през няколко етапа на развитие
І. от 01.01.1968г до 31.03.1991г – през
този период в България се прилага
едиден сметкоплан
ІІ. от 01.04.1991г до 31.12.2001г
национален сметкоплан
ІІІ. от 01.01.2002г до днес – всяко
предприятие съставя индивидуален
сметкоплан, съставен въз основа на
примерния сметкоплан предложен от
националния съвет по
счетоводството. Организацията и
начина на систематизиране на
сметките в него е задача на главния
счетоводител. Индивидуалният
сметкоплан използва десетичната
система за кодиране и сметките в него
са подредени в раздели и групи. С
едноцифрени числа са номерирани
разделите от 1 до 9, като 8 раздел е
свободен. Групите сметки са
номерирани с двуцифрени числа,
които представляват цифрата на
раздела и прибавената в дясно към нея
цифра на групата. Самите счетоводни
сметки са номерирани с трицифрен
шифър, който представлява номера на
групата и поредния номер на
счетоводната сметка в групата. В
примерния сметкоплан е препоръчано
сметките, които ще използва
предприятието да са обособени в 8
раздела:
І раздел – капитал
ІІ раздел – дълготрайни активи
ІІІ раздел – материални запаси
ІV раздел – разчети
V раздел – финансови средства
VІ раздел – разходи
VІІ раздел – приходи
ІХ раздел – условни активи и пасиви
Възможно е сметките да бъдат
записвани освен с трицифрен шифър,
също така и с четири, пет и повече
цифрен шифър, в случаите когато е
необходимо да се създаде по-детайлна
информация относно обекта на
счетоводно отчитане.
11.Способ на документацията.
Инвентаризацията като
сч.способ.
Документация- документирането
като процес е вътрешно присъщ за
Сч. От една страна документирането
се счита за първично
осчетоводяване, първа стъпка в
сч.процес. От друга страна
документирането е нормативно
регулиране със Закона за Сч.чрез
принципа документална
обоснованост.
Счетоводен документ материален
носител на писмена информация за
извършена стопанска операция
изразена стойностно при
необходимост и натурално.
Счетоводният документ с други думи е
писмено свидетелство за действително
извършена стопанска операция.
Материята за счетоводните документи
е регламентирана в закона за
счетоводството. Според закона за
счетоводството счетоводния документ
е хартиен или технически носител на
счетоводна информация. Той може да
бъде и електронен документ по
изискванията на закона за
счетоводството и закона за
електронния подпис.
Видоде счетоводни документи:
1. съобразно съдържащата се в тях
информация счетоводните
документи биват три вида:
първични, вторични и счетоводни
регистри

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по счетоводство

Пищовите са за всички теми по счетоводство...
Изпратен от:
nedkov69
на 2011-06-15
Добавен в:
Пищови
по Счетоводство
Статистика:
396 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
32
51
1
2 мин
24.11.2016
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
20
1
1
23.12.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Пищови по счетоводство

Материал № 705053, от 15 юни 2011
Свален: 396 пъти
Прегледан: 581 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 5,975
Брой символи: 38,903

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
26

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
22 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения