Големина на текста:
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
Към всяка община или район, на основание чл. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) се създава Местна
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН).
Съставът на тези комисии е от 7 до 15 души и се определя със заповед на кмета на
съответната община, като обикновено в този състав влизат представители на общинската
администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители
на Дирекция „Социално подпомагане”, на Детска педагогическа стая, педагози, психолози,
юристи, обществени възпитатели и др.
За председател на комисията се определя заместник кмет на общината. Когато общините са с
население над 10 хиляди души се назначава секретар на щат в общинската администрация. За
решаване на текущи въпроси, всяка комисия може да избере от своя състав бюро.
Съгласно чл. 2, ал. 4 издръжката на местните комисии се осигурява от общинските
бюджети и собствени приходи. Средства за издръжка на местните комисии постъпват в общините
и от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетни.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните -
ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на
съответната община, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически
стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от
помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и
непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни с настоящ адрес на територията на
района;
НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до
районния съд за налагане на възпитателни мерки „Настаняване в СПИ” и настаняване във ВУИ”;
НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;
УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на
възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения
по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и
предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на
наказанията;
ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху
изпълнението им;
ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
УПРАЖНЯВА контрол върху намиращите се на територията на района детска педагогическа
стая, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати,
поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху
дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и
непълнолетените в района и прави предложения пред съответните държавни органи и
обществени организации;
ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:
Инспектор детска педагогическа стая при РПУ
Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане”
Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за превенция на
противообществените прояви на учениците;
Централна комисия за БППМН;
Районна и окръжна прокуратура;
Обществени възпитатели;
Към МКБППМН могат да се създават:
- Консултативни кабинети за социална превенция ;
- Общински съвети за наркотични вещества
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ
са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или на
лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.
За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и
опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН.
Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати
безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:
- непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във
възпитателно училище-интернат;
- непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
- непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени
предсрочно;
- малолетни и непълнолетни, чийто престой във ВУИ и СПИ е прекратен;
- малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5 от
ЗБППМН.
Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и
непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.
Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги
заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните или
непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.
Обществения възпитател:
ОКАЗВА на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на
малолетните и непълнолетните;
СЪДЕЙСТВА за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и
непълнолетните;
СЛЕДИ за поведението на малолетните и непълнолетните и полага грижи за правилното им
насочване;
СИГНАЛИЗИРА компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или
психическото развитие на малолетния или непълнолетния;
ПОСТАВЯ за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред
съответната дирекция „Социално подпомагане”;
ПРЕДСТАВЯ информация на съответната дирекция „Социално подпомагане” за решаване на
социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.
Обществения възпитател има следните права:
ДА ПОСЕЩАВА малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на
местоработата му;
ДА ОБРЪЩА внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на
задълженията им;
ДА ИЗИСКВА необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или
непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
ДА ПОСТАВЯ пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или
непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на
съответните мерки.
Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват помощ на обществения възпитател при
изпълнение на неговите задължения.
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТТА
НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ
- Конвенция за правата на детето;
- Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие
по отношение на ненавършили пълнолетие лица;
- Конституция на Република България;
- Семеен кодекс;
- Наказателен кодекс
- Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
- Закон за закрила на детето „ Закон за МВР
- Закон за народната просвета „ Закон за защита срещу домашното насилие;
- Закон за борба с трафика на хора

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Структура и състав на местните комисии. Нормативна база, дейност...
Изпратен от:
subo
на 2011-06-13
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Материал № 703599, от 13 юни 2011
Свален: 20 пъти
Прегледан: 37 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Автор: Христо Ботев
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 871
Брой символи: 5,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местна комисия за борба с противообществените п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала