Големина на текста:
Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове
Тема 1Същност, функции и особености на маркетинговите изследвания. МИС
Тема 2Класификация и характеристики на основните групи маркетингови изследвания
Тема 3Алгоритъм на провеждане на маркетингови изследвания
Тема 4Кабинетни проучвания
Тема 5Качествени методи за събиране на първични данни
Тема 6Количествени методи за събиране на първични данни –наблюдение
Тема 7Количествени методи за събиране на първични данни –експерименти
8ема 8Количествени методи за събиране на първични данни – допитване
Тема 9Съставяне на въпросници
Тема 10Извадки и приложението им при полеви маркетингови изследвания
Тема 11Подготовка и предварителен анализ на данните, грешки. Докладване
Приложение 3: Конспект за изпит
1.Основни функции на маркетинговите изследвания.
2.Видове маркетингови изследвания според стратегическата ориентация за
развитие.
3.Видове маркетингови изследвания според жизнения цикъл на продукта и етап на
процеса на вземане на управленски решение.
4.Блок-схема на алгоритъма за провеждане на маркетинговите изследвания.
5.План-програма за провеждане на полево проучване.
6.Кабинетни проучвания: същност, източници. Кабинетни проучвания на
маркетинговата среда.
7.Пазарни, фирмени, продуктови кабинетни проучвания.
8.Качествени методи за събиране на първични данни. Дълбочинни интервюта,
групови дискусии.
9.Качествени методи за събиране на първични данни. Проективни методи, казуси.
10. Количествени методи за събиране на първични данни. Наблюдения.
11. Допитване – същност, форми, начин на провеждане, сфери на приложение.
12. Експерименти - видове, начин на провеждане, приложения.
13. Въпросници: видове въпроси, скали за измерване на отговорите, видове
въпросници, приложение.
14. Стъпки при изготвяне на въпросниците, оформление, тестване.
15. Случайни извадки: същност, видове, характеристики, приложения
16. Неслучайни извадки: същност, видове, характеристики, приложения
17. Подготовка и предварителен анализ на данните: видове грешки, пропуски, начин
на коригиране.
18. Докладване на резултатите от изследването.
1
Тема 1
СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ОСОБЕНОСТИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ.
МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.
1. Същност и особености на маркетинговите изследвания.
Маркетинговите изследвания (МИ) или проучвания по своята същност са процес на
събиране, анализиране и тълкуване на маркетингова информация. Тази информация, тези
данни са от значение за идентифициране и решаване на маркетингови проблеми. Това
откроява двете страни на този процес – от една страна, това е събиране на данни и обработка
на данни/информация за продукти, потребители и т.н., а от друга страна извършване на
анализи, на базата на които да се вземат обосновани управленски решения. Затова по-
детайлно МИ могат да се дефинират като система от методологични инструменти за
събиране, обработване и тълкуване на маркетингови данни, имащи за задача за
подпомагат изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали
маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи.
Наличието на адекватна информация, съответно правилно тълкувана и анализирана,
намалява степента на неизвестност, несигурност и риск, съпътстващи определени
управленски решения.
Маркетингови проучвания възникват и под различна форма се проявяват и съпътстват
развитието на размяната, пазара и пазарните отношения, разбира се, съответстваща на
съответното равнище на развитие. За начало на съвременните маркетингови изследвания се
счита 1911 г, когато американската фирма Curtis Publishing Company създава самостоятелен
отдел за маркетингови проучвания.
Развитието на маркетинговите изследвания набира скорост, бавно, постепенно, стъпвайки
на развитието на психологията в началото на миналия век, нарастващия интерес към нея и в
частност към мотивацията на човешкото поведение, довели до разрастване на
мотивационните изследвания.
Бързо развитие и истински бум в маркетинговите изследвания се отчитат от 60-те години
на миналия век. Две основни предпоставки и причини има за това бурно развитие и налагане
на маркетинговите изследвания. Първата е свързана с техническия аспект, с развитието на
нови техники, методология и методи, информационни технологии, компютъризация, които
дръпват напред развитието на по-мащабни маркетингови изследвания, чието провеждане и
обработка стават възможни благодарение на разполагаемите техника и методология. Втората
е свързана с развитието на обекта на изследване - пазарното стопанство и пазарните субекти и
отношения. Възстановяването на икономиките след войната, подемът в икономическото
развитие, наситеността на пазара със стоки в резултат на повишеното предлагане и
превръщането му в пазар на купувача налагат новия маркетингов подход към търсенето,
завоюването и задържането на клиенти. Това изисква добро, задълбочено познаване на
купувачите, реални и потенциални, техните навици, желания, предпочитания, конкурентите и
техните продукти, доставчици, пазари и техните потенциали и т.н., - различна информация,
касаеща маркетинговата среда като необходимо и задължително условие за адекватно и
успешно реагиране.
Маркетинговите изследвания се характеризират със някои специфични особености,
които внасят определени затруднения при провеждането им. По-основните са:
1. голямата сложност на обекта на изследване
Основният обект на маркетинговите проучвания са хората като участници в стоково-
пазарните отношения, формиращи пазара в качеството им на потребители, производители,
търговци, доставчици, конкуренти, експерти и т.н.; хората със сложността, разнообразието и
уникалността на поведението си, преценки, мотиви, членове на групи, начин на влияние на
различните по големина социални групи и т.н.
2. наличие на значителни трудности, свързани с измерването на маркетинговата
информация
2
Човешкото поведение е както сложно, така и трудно поддаващо се на измерване, още
повече когато то се извършва от други хора – каквато е често практиката на МИ. Трудностите
са от различно естество и са свързани със съмнения относно:
достоверност на отговорите поради недостатъчна мотивация за участие
привеждане на субективни мнения, оценки, желания, предпочитания във форма,
удобна за записване и анализ
възможност за изкривявавне на сводната информация, породена от участие на много
сътрудници
адекватност и валидност на ползваните методи и средства, които са с различна степен
на приложимост в различни групи хора, в различни ситуации.
3. влияние на самия процес на измерване върху измерваната среда
Хората включват друг режим на внимание, съблюдаване, самоконтрол, адаптиране към
“очаквано, предполагано, общоприето, насърчавано” поведение/отговор – оттам и
възможност за отклонение от обичайното или действително поведение/отговори на
изследваните лица под влияние на самия акт на събиране на данни от сътрудници .
4. рискове от съпричастност на изследователя
Изследователят почти никога не остава напълно “страничен наблюдател”, а това води до
накърняване на обективността на събраната и представена информация.
5. опасности от оказване натиск /въздействие върху изследователя
Тази опасност съществува при принадлежност към организацията поръчител и е толкова
по-голяма, колкото позицията на изследователя е по-зависима от резултатите на
изследването. Възможен изход ползване на външни изпълнители, агенции, които са
независими и по-обективни.
6. трудности за прогнозиране
Човешкото поведение се поддава по-трудно на предвиждане и прогнозиране,
правдоподобни прогнози могат лесно да се компрометират при смяна на обстоятелствата,
ситуациите, моментни състояния, и др.
2. Функции на маркетинговите изследвания.
Маркетинговите изследвания преследват определени цели, които могат да постигнат
благодарение на основните функции, които изпълняват. Това са информативна, оценъчна и
експериментална. Какво е съдържанието на тези функции?
Информативната функция се изразява във възможността с помощта на МИ да се получи
информация относно:
поведение на потребителя или купувача - желания, потребности, отношения, нагласи,
изменения в желанията, лоялност към марката, честота на покупката и т.н.;
пазар, промени и тенденции потенциал, основни доставчици, пазарни дялове,
продукти, марки, конкуренция, цени, целеви пазари, сегменти, социо-демографски
характеристики и т.н.
междунардни пазари и развитие - характеристики на различни по територия и обхват
чужди, международни, регионални, световни пазари и тенденции в развитието им.
Тази функция осигурява управленския процес с необходимото богатство и разнообразие
от информация , без каквато не може да се осъществява управленски процес, адекватен на
маркетинговата среда, в съответствие с маркетинговата концепция и възприетите стратегии за
развитие.
Оценъчна функция - чрез МИ може да се направи оценка на определени маркетингови
дейности в две основни насоки:
постигане на поставени цели – дали и в каква степен определените цели са достигнати
(напр. определен % пазарен дял, заемане на лидерска позиция в качеството и т.н.); дали се
следва вярната посока към постигането им, има ли отклонение, какви фактори въздействат и
как;
резултати от предприети и проведени действия, акции, кампании оценка дали и в
каква степен тези действия са били успешни, до какви конкретни резултати са довели.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 11:00 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Маркетинг, випуск 2019
28 апр 2019 в 11:58 студентка на 37 години от София - Европейско висше училище по икономика и менджънт, випуск 2019
09 мар 2019 в 16:45 ученичка на 22 години от Севлиево - СОУ "Васил Левски", випуск 2015
18 фев 2019 в 13:52 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
03 фев 2019 в 20:44 потребител
 
Домашни по темата на материала
най-големите настоящи проблеми и предизвикателства пред маркетинговите изследвания.м
добавена от sladur4etata666 15.10.2013
0
14
учебно маркетингово проучване
добавена от sofiq.terzieva 08.06.2013
0
24
Подобни материали
 

По примера на реално съществуваща компания, обосновете какъв конкретен тип допитване или наблюдение е най-подходящо

13 май 2006
·
313
·
17
·
787
·
45

По примера на реално съществуваща компания, имаща нужда от маркетингово изследване за решаване на даден управленски проблем, обосновете какъв конкретен тип допитване или наблюдение е най-подходящо, като имате предвид:
 

Методика на извадката

03 ное 2009
·
136
·
22
·
3,368

При задачи за изучаване на определени съвкупности от единици съществуват три възможни подхода: първият, наречен изчерпателен...
 

Маркетингови проучвания

26 юни 2009
·
601
·
17
·
3,082
·
469

Основни фактори, наложили появата на МП (маркетингови проучвания) като теория и практика. Еволюция в развитието на МП , международен кодекс за лоялна практика в МП....
 

Лекции по маркетингови проучвания

06 апр 2009
·
109
·
5
·
1,698
·
111

Използвани в колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг.
 

Маркетингови изследвания

17 юни 2008
·
653
·
31
·
6,778
·
280

Трябва да се познава основната маркетингова среда, което ражда необходимостта от непрекъсната обмяна на информация. Човек трябва да се инфрмира ежедневно, за да вземе добри решения. Имаме динамика на тези пазарни отношения...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
119
1
23.05.2015
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингови изследвания

Материал № 703564, от 13 юни 2011
Свален: 646 пъти
Прегледан: 1,117 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 19,873
Брой символи: 129,212

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингови изследвания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
286

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения