Големина на текста:
9 . 09. 1944 .Съвременнабългарскалитератураследгодина
1944 ПОЕЗИЯТАСЛЕД ГОДИНАДОНАШИДНИ
20 , те години е времето в което българската поезия се отличава с
.мощниестетическиконфронтации Особеностебогатствотона
.лирическитедискурси :Презтовадеситилетиеима
1.Свръхиндивидуалност
2.Психологизъм
3. Високастепеннаексперименталност
30- 40- Презтеитегодинипоезиятаесаморегулиращсепроцес страйни
ценностиижанровоитемa . тичномногообразие Оформятсепоетически
30- поколения Пролетарските поети оттегодини и поетическото
40- .поколениенатегодини
1944 .Следгодинакартинатавпоезиятакоренносепренарежда
Литературата се развива при идеологически натиск и нежелана става
, индивидуалносттаасепредпочитабезличиетоипослушнотоповтаряне
. на определени идеологически тези и темиДори талантливи поети като
НиколаФурнаджиев иЕлисаветаБагрянаса включенивтоваповтаряне
, на идеологическистереотипидори и представителитена поетическото
40 .поколениеоттегодинипопадатвтазипозиция
50- . те годиние времетона СоциалистическияреализъмУ настова
явлениеепривнесеноотСъветскиясъюз свръщанетонаГеорги
. 1947 Димитров През годинаесъздаденСъюзнабългарскитеписателии
. епроведенасаморазправаснякоииздателства ипечатнициВсичките
. сеодържавяват Социалистическиятреализъмсе налагакатоединствен
, 1948 творческиметод вбългарскаталитературааотгодинаима
.известнилиберализации
:ЧертинаСоциалистическияреализъм
- ( ) Партийност ленинов принципкласов подходпри изгражданена
.сюжетнисхемииперсонажнасистема
- 2 Народноств това понятие са включенинещаот една страна
, произведениетотрябва даеясноидостъпнодочитателя ивтора
особеностнепременнодаприсъстват представителинаобраза на
.народа
- Героичност това етретатаособеноствпроизведенията трябвада
, , , имагероигерой партизанинработникграничарнозадължително
.дабъдевключенвгероиченсюжет
- - Историческиоптимизъм впроизведениятаеочертансветлият
.хоризонтнабъдещето
- – Социалистическихуманизъм налагасеценносттаначовекаот
– .позициятанаединственияпрогресивенстрой социализъм
50- , Зате години Пантелей Зарев казва челитературата се мисли като
. , част от политическата дейностТова е времетокогато се провежда
Първатанационалнаконференциянабълграската литератураиКамен
, , .Калчевказва четоваевреметовкоетонесецениталантътнапоетите
.Важноесамодасеспазваправилнатаидеология
() -Потовавремеимадвеосновнитемивпоезияталитературата
. антифашисткото движение и социалистическото строителство За
пример от всички представители на предходната литература се дава
. ,самоНикола ВапцаровСамо тойможе да се следва и то дотолкова
”, доколкото може да сеследва лирическотоАз но трансформирано в
”.лирическото Ние
Това евремето на лирическотоНиеиима пълно пренебрежениекъм
.личностнотоначало
1954 Презгодина излизацикълът наИван РадоевПролетно
” . разсъмване Определенекатолюбовениеотъждественкато
. отклонение от принципите насоциалистиеския реализъмТук любовнто
, чувствоесилнодеформирано подчиненоенаглавното дело
.изгражданетонановотообщество
50 В поезията нате години емоционалният животсе ограничава само
– ( ) ( ). додвесъстояния любовкъмнародаиомразакъмврага Товаводи
– .допсихологическабедностиналаганеначерно бялрисунък
, Всички се напрягат да благодарят на времето че ги е допуснало да
.станатпървостроителинаНовиясвятиНовотообщество
50 ПрезтегодиниизлизастохосбиркатанаВеселинХанчев Стихове
”.впаласките истихосбиркатанаВеселинАндреев Партизанскипесни
- Другомалкопоразличноявлениеетаканаречената Бригадирска
” – , , , поезия ИванРадоев СтанкаПенчева ВътюРаковски Климент
.Сачев
1
- 50- За найдоброто създадено през те годинисе смята поезията на
. , ” ПеньоПеневОщевпървата стихосбиркаДоброутрохора се
забелязва раздвоениетона лирическия героймежду публичнотои
интимнотопространствоиоптимизмаижеланиетозасливанесъс
. съмишленицитеи самотата ВКогато се наливаха основите родното
, , , .място е родният градежтам има скелетакуфражидъх на варТук
. преобладавапубличнопатетичночувствоВ другистихотворениякато
НадсмълчанитебелипътекииТъжнанеделя лирическиятгерой
, пътува заданамериновдомснезаключенавратаикъдетодаимаблага
.думаинеженпоглед тукеналицеинтимното
, В Злочеста песен лирическият герой прави признание че една
мълчалива ръка е ограбила неговия денв строежите са вградени
. .душитенасторителите СамоПеньоПеневизричатазиистинанаглас
. Възторг и вяра се сблъскват с обезверяванетоТова е поезия с два
, !” , ,коренно различни поздраваДоро утронароде и Здравей чаша
...”нийпаксмесами
. ПоематаДни на проверкае сред последнитему текстовеПоказани са
. ,съмненията на лирическия геройИма много емоционални твърдения
показани са неблагополучиятав живота на лирическия герой в
семейството и следствие на крушението на мечтите и на излъганата
.вяра
,Самотуксепоявяваобвинениезасобственататрагедия заради
. недостатъците нановото общество Тойговориза пороцитенасветлото
. 50- социалистическо обществоПрез те годиниключови образи са
( ). , желязото илюбовта към народа Имасамо патетика лозунгии
.клишета
60 – Вначалотона тегодининараствапотребносттаотанализв
. поезиятаиоригиналнотворческо мислене Важноенепросто
, . познаниетоа самопознаниетокато проблемТова едеситилетие на
.Ренесансвбългарскатапоезия
1. Някои автори възкръсват за българската литература Никола
. Фурнаджиевнамираотново себесиКъм своя почеркотново севръща
„ ”. 60-Елисавета Багрянас цикълаУиски следисълзи Поезиятана те
, години няма епическа монументалност публицистични клишета и
. стилова монотонност Търсят се нюансив настроениятаи разнообразни
. . метаформи Обогатяватсепоетическитежанрове Вечеможедасепише
.всичко лирическиминиатюриидорисатира
2. .Напреденпланесамовглъбяванетоиразговорасъссебеси
3. , 60- Основнитетеми коиторазработва поезиятанате годиниеза
, .излъганото довериеи винатадълга и разочарованиетоот преживяното
?”Най честозадаваниятвъпросеНебяхмелиизлишнодоверчиви
60- - През те годинизапочваеднаот най големитеполемики заправото
. на свободниястих впоезията Товаепренесеноивсамите
. произведения Застъпницитенатаканаречениясвободенстихса
. СтефанЦаневи ЛюбомирЛевчев Споредтяхтазипоетика е
, , единственовъзможнатаанестариятстих койтонеотговаряна
. , свръхдинамичността на времето Това е било поетика на Канона а
. свободниятстихесимволанасвободатаначовешкиядухДваматапоети
, „” .саобвинени чесъздават нефелна поезия
– „” ,СтефанЦаневОтражение
– „ ЛюбомирЛевчевДитирамбинасвободниястих
60 , , Къмсредатана тегодини следвременазабрана започватдасе
,издават произведенията набуржоазните авториАтанас Далчев
. поезият на Николай Лилиев и Александър ВутимскиТе са етикирани
. като индивидуалистиЗа отправна точка поетите признават
1960 стихосбиркатаЛириканаВеселин Ханчевотгодина баланс на
. 1956 емоционалноиинтелектуалноначало През годинаунассе
.. .провежда тнарАприлски пленум на БКП отзвук от Съветския съюз
, Развенчан е Червенковтова е политическо събитие но постепенно
започвалиберализираненапоезията рахлабвасеконтролавърху
.творцитеипоетическитепроизведения
60- .. .- През те годинисеоформятнарАприлскопоколениенайярските
.фигури от този период са Любомир Левчеви Владимир Башев
, Характерно за тяхната дейност е че идеята за таланта и вдъхновението
. севписват впредставата забезсмъртиетоСъвремието есвят на
, , . нестихналата буряна тревогана безпокойствоТворецът изстрадва
, своите заблудитой е винаги нащрек и е в състояние на тревога и
. , безсъние Вижда се добре у Башев който се формира като поет под
влиянието на съветските естрадни поетиРождественски и
. / - /.ЕвтушенкоЕстраднипоетипоезиятасееизпълняваланастадиони
2
, Неговатапоезияедиалогсневидимсъбеседник вкойтосепреосмислят
различниобществени проявии сеподлагана анализкомунистическата
.партийност
, Тревогатаезаявена катообричане начовека нетърпениеиочакване на
, . нещонероденокоето непременно щесе появиСамият поетсе опитва
, дабъде примерза пълнаотдаденост наделото да оставигореща следа
, .след себесидасътвори единсвятв койтотойеоткривателят
Творецът нямаправотодалегне впръстта предидаеизпълнил мечтите
. „ ”, си Поетъте тревожнаантенакоятотрябвадауловивсичкитрептения
. на Вселената Характернае свръхчувствителносттана лирическия
, субектвпозиятанаБашев издавастихосбирката Тревожниантени
, ЛюбомирЛевчевтойезападно явлениевъзпитансфренскаи
/ /. английска поезияТомас Елиат Героятна Левчевчесто е спохожданот
, . съмнения нолесногипреодоляваХарактерно езаличаванетона
, границата между реалното и въображаемото абстрактното и
. , конкретнотоВ поезиятамуимаавтобиографизъм иизповедносткато
.освен дълга има и други темиза цената на спасението на човека
Интересуватгопротиворечиятанабитиетотрагическите
. противоречияВголямастепенсеусеща чувствотозасамостносттана
. героя В стихотворението на ЛевчевНовогодишна наздравица
лирическиятгеройеготовда намерятнеговиячерепсдупкиот
.куршуми
– „ ”.Левчев Земятанаубититепоети
60- - Извън това поколение има и други поети от те годиниедна от
водещитефигурие СтефанЦанев неговатапоезияе назованапоезия
. на недоволството Лирическият герой на Цанев поставя акцент върху
. непослушаниетоиизлизането отнормитеГероятму еносител на
, изключителен морално остава неразбранот обществото конфликтът
- междуличностиобщество редуцирандоконфликтапоет общество
. .това еосновна темаПравят се нравственихарактеристики на времето
. Стихътесвободен ПоезиятанаЦеневсеотличава сгражданска
, , злободневност иафористичност говорисе за всичко другоно неи за
. . пластичност на изказа Тук има сблъсък на тези и антитези Една от
, ключовитетезие чеизкуствотоможедаспасидушатанапоета
( ).човека
, Други водещи теми са за смърттаначините заправене накариера и
, , ценатакоято сезаплащаза това кактои къдесакоренитена нашето
. , обществоЗастъпенаетематазаобществотокатокорабкойтовсе
повече иповечесе наспочвакъм дънотопотъващият корабна нашето
. „” – .общество Страннозаобесенаталястовица
60 , .Поетоттегодиниразличен отостаналитее КонстантинПавлов
. . . Тойсесвързваст Нар Неоавангардвбългарскаталитература Търсисе
предизвикателството към читателя и съвсем съзнателно търси
, критически дух иска дастряска читателяи даго карада седистанцира
. . отнегосамия ЗлотоеединственатадоминантаначовешкиясвятЗада
, . секажаттакива думине е нужнаславеева песен аграк нагарванВ
товавремеобаче поетът епринуден да пее като славейи така неказва
. , , истинитеТозикойтосе опитада каже истинатая казватакаче да си
. , , играе с подтекстаМожем да кажемче това е сатирична поезияв
обектана сатиратаепоставено злотовъв всичкитемуформи героите
, , , са доносници централенпустословец тайниагенти коитообаче
, . населяватраяте саразлични видове началнициДразнещае обаче
, . , маската на наивността невинността и безпомощността Тя е знак че
. човекът вече се е предал Смърттана човека идва когато престане да
мисли и да действа и се довери на стереотипите и клишетата и на
.готовитетези
, ПоезиятанаКонстантинПавловналагаидеята чехоратаносят
, . отговорност на за всичкокоето е ставало преди тяхСпоред него
оглушаването и ослепяването на човека е следствие от принудителното
”. участие в бездарната пиеса Живот Грешките на света лежат върху
. .съвестта навсеки един отнасВодеща роляиграе мълчанието тнар
административно смълчаваненаавтораотеднастранавлизане в
.утробатанакита товаеметафората
. От другастрана мълчаниетое темав неговототворчествоТишинатае
. , водещатаметафора Смесватсевремена ипространства тотални
, деконструкциивсичко съществуващо серазрушава от следващотослед
. , негоили сесаморазрушава За лирическиятгеройеясно чее
. непостижима чее непостижимаединната идентичностЧовекът и
. езицитесеразмножаватВнеговитестихотворенияимаразлични
акустични маски на езика еднатамаскае утопичната маската която
, , крие измисленият език другата акустична маска е липсващата която
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 11:46 потребител на 24 години
 
Подобни материали
 

Христо Смирненски - Трагични съдби

23 фев 2006
·
3,539
·
5
·
733
·
141
·
3

Христо Смирненски продължава най-хубавите традиции на литературата ни .........
 

Жанрова картина на новата българска литература


Жанрова картина на новата българска литература. Прояви на жанрово съзнание у различни поколения творци в един и същ художествен контекст. Жанрово съзнание и жанрова динамика. Тематични единства и жанрово многообразие.
 

Септемврийската литература


Съпоставки между Смирненски, Гео Милев, Фурнаджиев, Разцветников.
 

Социалното страдание и безнадежността в “Зимни вечери”от Христо Смирненски


Христо Смирненски се утвърждава като един от първите поети на града в българската литература.В неговата поезия градът е място преди всичко на социалната конфликтност и безнадеждността.
 

Носталгичния копнеж в елегиите "Скрити Вопли" и "Помниш ли, помниш ..."

26 ное 2007
·
1,555
·
2
·
383
·
200
·
11

Димчо Дебелянов е един от най-трагичните поети в българската литература. Творецът със силно изявена „модерна душа” е обречен на безкрайно лутане между свят идеал и скверна действителност.
1 2 3 4 »
 

Съвременна българска литература след 9.09.1944 г.

Материал № 703491, от 13 юни 2011
Свален: 547 пъти
Прегледан: 750 пъти
Предмет: Нова българска литература, Литература
Тип: Тема
Брой страници: 21
Брой думи: 11,893
Брой символи: 69,912

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременна българска литература след 9.09.1944 г."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Димитрова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  35 години
259 38


виж още преподаватели...
Последно видяха материала