Големина на текста:
Осн. означения:
I – годишна лихва
r – лихвен %
C
0
– първонач. вложените парични ср-ва
n – бр. на годините, за к’ е направена тази инвестиция
m – бр. на периодите в 1 г.
PV – сег. ст/ст
FV – бъд. ст/ст
P
0
– паз. цена
C
1
– пар. поток, к’ ще бъде получен след 1 г.
D – дивидент
g – годишен темп на нарастване на д/да (дивидента)
NPf – очаквана нетна печалба
C
s
– СК
к – коеф. на разпределение на печалбата към дивидента (0 до 100%)
1. Същност, предмет и обект на корпоративните финанси.
Същност – финансите са пар. страна на дейността на ф-мата; капиталът – осн. ресурс на стоп.
дейност.
Обект е управлението на паричните потоци на ф-мата в условията на дадена финансова, правова,
технологична и социална среда.
Предмет – представлява акумулирането, разпределянето, използването на фин. ресурси, както и
организацията на обръщението на паричните средства с цел max. паз. ст/ст на комапанията.
2. Цели, функции и задачи на финансовото управление.
? Цели:
1) Стратегическа – увел. на богатството на собствениците, к’ може да стане ч/з max. на паз. стойност
на ф-мата. При развит капиталов пазар тя може да се измери ч/з увел. на паз. цена на акциите. За опр.
на паз. стойност на компанията важно значение имат:
- количествените параметри – р-р на пр/дите, на активите, на печалбата и на задълженията;
- качествените – квалификация на персонала, имидж на ф-мата, клиентела и т.н.
2) Тактическа – max на печалбата
3) Оперативна – поддържане платежоспособността на компанията, т.е.обслужване на плащанията.
? Ф-ции:
1) Св. с управлявания субект:
- фин. планиране и фин. дейност;
- организиране на фин. дейност;
- координиране на фин. дейност;
- контрол на фин. дейност;
2) Св. с управлявания обект:
- финансиране – осигур. на средства и структуриране на капитала (св. се с пасива);
- инвестиране – обхваща осигур. капитали в различните активи с цел реализиране на целта на ф-мата
(св. се с пасива)
? Задачи:
1) Осигур. на фин.ресурси, ч/з к’ ще съществува предприятието п/з предстоящия период (св. е с
намиране на източници на фин. ресурси и тяхното акумулиране);
2) Ефективно разпределяне на ресурсите с цел те да се използват оптимално;
3) Оптимизиране на пар. оборот – синхронизират се по размер и време постъпленията и
плащанията;
4) Осигур. на max печалба при даден риск ;
5) Осигур. на фин. равновесие – Балансово правило = ДА да се фин-рат от дългоср. източници, а КА –
от краткоср. източници на капитал;
6) Осигур. на възможности за реинвестиране на капитал при изменение на вън. и вътр. условия за
осъществ. на фин дейност;
? Принципи:
1) Документираност – на всяка фин. операция;
2) Max . предвидливост – прогнозиране на състоянието на ф-мата при най-неизгодните условия;
3) Мах. ефективност – при реализирането на вложените ресурси;
4) Формиране на фин. резерви – при среда на риск;
5) Обективност – самооценка на вътр. за ф-мата фактори (капацитет на произв-вото, квалификация на
персонала и др.);
6) Адаптивност – св. с динамично променящите се вън. за ф-мата фактори;
7) Приемственост – тр. да има връзка м/у дългоср. с краткоср. фин. планиране, м/у фин. план и фин.
отчет, м/у стратегическо и оперативно планиране;
8) Интегрираност и приоритетност на стратегическите сили.
3. Преобразуване и обединяване на фирми – финансови аспекти.
? Преобразуване
В широк смисъл – прекратяване на съществуването и дейността на едно ТД, като имуществото му в
актива и пасива преминава към друго ЮЛ.
В тесен смисъл – трансформиране на ТД от една правно- организационна форма в др., при осигурена
правоприемственост на правните субекти.
СД ?ООД – избягва се неогр.отгов.
ООД ? АД – за повече капитал.
Цел на преобразуването:
-избягване на ликвидация;
-концентрация на пр-вото;
-контрол върху конкурентите.
Видове преобразуване:
- Сливане (А+Б=В) – няколко ТД се прекратяват, а тяхното имущество преминава върху 1 ново
дружество, а старите спират да съществуват.
- Вливане (А+Б=Б) – 1 ТД се прекратява, а имуществото преминава върху друго ТД, което съществува.
- Разделяне (А=Б+В) – 1 ТД се прекратява и имуществото му преминава върху 2 или повече
новосъздадени ТД.
- Отделяне (А=А+Б) – има 1 ТД, което не се прекратява, а една част от имуществото му преминава
върху нововъзникнало ТД. За задълженията възмикнали след при отделянето новите дружества
отговарят солидарно.
? Обединяване – получават се мощни икономически групировки. Форми:
1) Консорциум – договорно обединяване за осъществяване на опр.дейност като учасниците запазват
правната си самостоятелност.
2) Холдинг – икономическа група, която вкл.предприятие майка (холдинга) и дъщерни предприятия. М-
у тях има непрекъснато движение на капитали.
Изисквания:
-Холдингът може да бъде организиран като АД, КДА, ООД;
-Най-малко 25% от капитала на холдинга, трябва да бъде внесен пряко в дъщерно предприятие;
-Дъщерно предприятие е това за което холдинга притежава поне 25% от акциите или дяловете му, или
може пряко или косвено да определи повече от половината от членовете на управителния съвет на
дружеството.
4. Финансов пазар. Видове финансов пазар.
?Фин. с-ма – вкл. фин. пазари, посредниците им, ф-мите предоставящи фин. услуги, др. институции,
с помощта на които домакинствата и частните организации реализират приетите фин. решения.
Видове фин. пазари:
1) В зав. от начина на предаване на фин. средства:
а) Прякото предаване е св. с емисия и пласмент на ЦК – участниците, к’ изпитват нужда от средства,
продават ЦК на участниците, които разполагат със свободни средства.
б) Косвено – ч/з фин. посредници. Предимства на спестителите са по-високата ликводност,
възможност за инвестиране на малки суми, намален риск на вложението. Недостатъка тук е по-
високата за вложителите цена на усигирените фин. средства.
2) Според етапа, на к’ се намира емисията на ЦК пазарите биват:
а) първични –обхваща фазата на емисията и продажбата на ЦК до първия инвеститор (т.е. стадий на
акум. на фин. ресурси от ф-мата)
б) вторичен – обхваща фазата, в която закупените ЦК сменят своя собственик. Предимства: те правят
фин. инструменти по-ликвидни и по привликателни за инвестиране, к’ е предпоставка за по-лесното
пласиране на следваща емисия на ЦК
3) В зав. от срока, за к’ се осигуряват фин. средства пазарите са:
а) паричен – тук се предоставят депозити и кредити със срок до 1 г. Той обхваща търговия с дълг.
държ. ЦК, депозитни сертификати и др. Целта на паричния пазар е да осигурява по-добра платежна
дисциплина, предлагане на бързо ликвидни инструменти на собственици на свободни парични
средства.
б) капиталов – той е част от фин. пазар,на която се извършва покупкопродажба на краткосрочни
кредитни инструменти (акции) и смесени или хибридни инструменти. Кап. пазари усигуряват
финансиране на т. нар. дългосрочни инвестиции на ф-мата.
5. Същност и управление на капитала. Фази на управлението на капитала. Кръгооборот и
оборот на капитала.
Kапиталът е паричен израз на вложените в предприятието активи.
? Фази на управление на капитала:
1. Осигуряване на капитала – при новообразуваните фирми е за сметка на собствените средства на
собствениците на компанията. При функциониращите фирми освен заемния капитал се включват и
средства съзадени в резултат на действието на предприятието.
2. Влагане на капитала – инвестиции. Свежда се до набавянето на краткотрайни и дълготрайни
финансови активи необходими за осъществяване на производството.
3. Функциониране на капитала в процеса на производство.: тази фаза цели да се оптимизират
средствата вложени в краткотрайни активи (запаси, вземания и др.)
4. Реализация на създадената продукция. на тази фаза задачите свързани с финансовото
управление са управление на приходите и възстановяване на разходите.
? Кръгооборот и оборот на капитала.
1. Кръгооборот на капитала – периода от време, през който капиталът минава от включване в
производството, самото производство, реализацията и възстановяването му в парична форма.
2. Оборот на капитала – постоянното възобновяване на кръгооборота. Изразява се с брой на
оборотите за една година.
? Принципи при управлението на капитала.
1. Адекватност – да се спазва съответсвие между потребностите от активи на фирмата и осигурените
финансови ресурси.
2. Перспективност – да се отчита не само текущото състояние напредприятието, но и перспективите за
неговото развитие.
3. Оптималност – да се поддържа оптимално съотношение между собствен и заемен капитал.
4. Икономичност – да се минимизират разходите за осигуряване на капитала.
5. Ефективност – осигурените финансови ресурси да се влагат в ефективни проекти
? Финансиране и самофинансиране.
1. Финансиране – съвкупност от фейности, които обхващат:
- осигуряване на капитала
-структуриране на капитала – свързано е с поддържането на оптимално съотношение между собствен
и заемен капитал, между дългосрочни и краткосрочни източници, трансформирането на чуждия
капитал в собствен и обратното, и др.
- извеждане на капитала – при загуба, когато се покрива от собствения капитал; погасяване на кредити
със собствен капитал
освобождаване на капитал – свързано с продажба на част от имуществото на фирмата.
2. Самофинансиране – нужно е фирмата да реализира такива приходи, които да са достатъчни за
покриване на извършените разходи и за получаване на печалба в размер осигуряващ разщирено
възпроизводство. При самофинансирането се акцентира върху възможността фирмата да се развива
предимно със собствени средства и при необходимост да ползва чужд капитал.
6. Класификация на източниците на капитал и тяхното значение за финансовото
управление. Собствен и привлечен капитал.
? Класификация:
1) В зав. от принадлежността на фин. средства и х-ра на задълженията:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни понятия в корпоративните финанси

Същност, основни понятия, функции, задачи на КФ. Капитал, финансирания, лихви, акции, облигации, риск...
Изпратен от:
galq
на 2011-06-13
Добавен в:
Лекции
по Корпоративни финанси
Статистика:
584 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Корпоративни финанси-задачи за самоподготовка
добавена от kate.stone.39 28.03.2014
0
85
Предимства на модифицирана норма на възвръщаемост пред обикновената
добавена от snezhana.v 02.10.2013
0
9
Подобни материали
 

Задачи по корпоративни финанси


Търговско дружество " Напредък" анализира и оценява инвестиционен проект за изграждане, оборудване и въвеждане в действие на нов цех за производство на работни облекла за износ. Предвижда се срок на експлоатация на цеха 5 години. Годишният обем на прои
 

Корпоративни финанси


Въвеждането на тези механизми в националната практика ще бъде една от решаващите стъпки за присъединяването ни към европейските структури и по-конкретно към Единния европейски финансов пазар...
 

Основни парамтри на политиката на фирмата за изплащане на постоянни и нарастващи дивиденти

17 дек 2009
·
31
·
4
·
552
·
34

Не са малко инвеститорите, които предпочитат гаранцията да бъдат почти сигурни, че всяка година ще получават определен дивидент....
 

Основни въпроси за самоподготовка - корпоративни финанси

11 фев 2010
·
137
·
4
·
1,760
·
206

След всеки раздел от учебника има въпроси за самоподготовка, за които е необходимо внимателно да бъде прегледана цялата глава. Това са правилните отговори...
 

Оценка на инвестиционен проект

21 фев 2010
·
123
·
9
·
818
·
154

Определяне на инвестиционните разходи. Определяне на годишната сума на амортизационните отчисления. Определяне на приходите от продажби. Печалба след облагане с данъци. Паричен поток на проекта...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Корпоративни финанси
Тест по Корпоративни финанси за студенти от 2-ри курс
междинен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 2 курс
Тестът е междинен и се състои от 40 въпроса, някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Корпоративни финанси във 2-ри курс.
(Труден)
40
84
1
1 мин
21.10.2016
Тест по корпоративно инвестиране
изходен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 5 курс
Тест по корпоративно инвестиране от УНСС. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
45
18
1
7 мин
09.09.2013
» виж всички онлайн тестове по корпоративни финанси

Основни понятия в корпоративните финанси

Материал № 703440, от 13 юни 2011
Свален: 584 пъти
Прегледан: 840 пъти
Предмет: Корпоративни финанси
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 5,334
Брой символи: 32,230

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни понятия в корпоративните финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала