Големина на текста:
ТЕМА 1 Закони - понятие и видове. Законодателен процес
Законът като правна категория синтезира в себе си взаимно свързани признаци, които го
превръщат в специфична качествена определеност.
1. Законът изразява интересите на определена част от обществото. Законът е акт на
органа на законодателната власт . Съобразно мястото на НС в системата на дър.
организация приетите от него закони формализират волята на мнозинството в
парламента в държавна воля.
2. Законът първично и трайно регулира основни обществени отношения. Характерът на
регулираните обществени отношения е съществен признак, който обуславя
юридическата природа на закона. Със закон се регламентират първично обществени
отношения. Той е основа за приемането на други правни актове. Обществените
отношения, които са предмет на регулиране на закона, изисква те да бъдат уредени
трайно, т.е. по начин , който осигурява стабилност на юридическата уредба.
3. Законът е нормативен акт, който съдържа, изменя или допълва правни норми.
4.. Законът е акт, приет от общодържавния представителен орган или чрез референдум
5. Законът се приема по установен ред. Особеният ред на неговото приемане е
установен в К и Правилника.
6. Законът е акт с висша юридическа сила. Висшата юридическа сила изисква
съдържанието на всички други правни актове да съответства на законовите
предписания, т.е. да бъдат подзаконови.
Видове закони
Законите се обособяват в две групи: конституционни и обикновени.
Към конституционните се отнасят законите за изменение и допълнение на К. Те нямат
самостоятелно съществуване наред с К. Те се инкорпорират в текста на основния закон.
Конституционните закони притежават най-висша юридическа сила. К е върховен закон и
поради това е юридическа основа на цялата правна система.
Кодексите заемат основно място в правната система. Те са закони с особена природа, които
регулират всеобхватно обществени отношения от един правен отрасъл или особено важен
негов дял.
Законите са най-голямата по обхват група актове. По своята юридическа сила законите се
нареждат непосредствено след К.
Кодексите и законите се обособяват в групи по отрасли : конституционноправни,
наказателноправни, трудовоправни и др. В зависимост от характера на регулиранете
обществени отношения кодексите и законите да материалноправни и процесуалноправни.
Съобразно материята, която уреждат , и взаимоотношението м/у самите закони, те са общи и
специални. Общите съдържат норми, които уреждат широк комплекс от общ. отношения.
Специалните съдържат норми, които регламентират отделна група отношения, чиято
основна уредба се съдържа в общия закон.
Важно място в системата на законодателните актове заемат устройствените закони.
Самостоятелно обособен вид са бюджетните закони.
Законодателният процес се състои от няколко последователно осъществявани фази
(стадии): законодателна инициатива, обсъждане на законопроекта и гласуване.
Законодателната инициатива е дейност по внасяне на законопроект в НС. Законопроектът
с мотивите се изпраща до председателя на НС и се регистрира по надлежен ред, а той е
длъжен в тридневен срок да го разпредели м/у постоянните комисии.
К от 1991г. предоставя право на законодателна инициатива на народните представители и на
МС.
Най-често вносител на законопроекти е МС. Той е орган , който най-осезателно чувства
необходимостта от законодателно регулиране на едни или други общ. отношения.
Обсъждането на законопроекта се разделя на две фази: предварително обсъждане и
обсъждане в пленума на НС. Предварително обсъждане в постоянните комисии на НС.
Съобразно характера на законопроекта, неговото обсъждане в постоянните комисии може да
стане поотделно в една или повече комисии, или съвместно в няколко.
К от 1991г. възприема идеята обсъждането и гласуването на законопроектите да се извършва
на два пъти в две различни пленарни заседания. Първият път законопроектът се обсъжда в
пленума на НС в неговата цялост. Те го обсъждат по принцип. т.е. необходим ли е този закон
и дали неговите основни положения са целесъобразни и конституционносъобразни. Второто
обсъждане е по същество и по детайлите на отделните предписания. То се извършва по
глави, по раздели или по членове и алинеи.
Гласуване на законопроектите
Гласуването е заключителната и решаващата фаза от процеса по създаване на закона. Както
обсъждането , така и гласуването става на два пъти, на две различни заседания. След първото
обсъждане в пленума народните представители гласуват законопроекта в неговата цялост.
Второто гласуване е окончателно.
Гласуването е явно. Законопроектът се приема с обикновено мнозинство.
До обнародването на приетия закон той все още съществува под условие, защото е възможно
президентът мотивирано да го върне в НС за ново обсъждане (отлагателно вето). Ветото
може да бъде преодоляно, ако срещу него гласуват повече от половината от всички народни
представители.
ТЕМА 2 Президент на Република България- избори,
характеристика на институцията
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА: Конституцията на България от 1991г. въвежда института на
пряко избирания от народа президент. В чл. 92. ал. 1 се постановява : „Президентът е
държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява РБ в
международните отношения”. Президентът е висш държавен орган и символ на
държавността.
Президентът на РБ заема особено място в системата на парламентарното управление. Той
притежава значителни конституционни правомощия и политически средства , за да оказва
въздействие в/у осъществяването на публичната власт.
Президентът е интегриращ и стабилизиращ фактор в обществото и държавата. Чрез
конституционни и политически средства той съдейства за ефективното взаимодействие м/у
държавните органи и стимулира тяхната дейност за постигане на основните национални
цели.
Неговото основно предназначение е осъществяване и създаване на условия за гарантиране на
глобалните национални интереси- териториалната цялост на държавата, националната
сигурност и просперитета на страната.. Той играе стабилизираща роля в кризисни ситуации.
ИЗБОР: Президентът и вицепрезидентът на България се избират на основата на общо, равно
и пряко избирателно право, при тайно гласуване (чл. 93, ал. 1 от К). Прекият избор
стабилизира и прави независима президентската институция в системата на държавната
организация.
Конституцията определя условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да бъде
избрано за президент. Изисква се да само български гражданин по рождение, да е навършил
40-годишна възраст и през последните 5 години да е живял на територията на Р. България.
Освен това кандидатът за президент трябва да отговаря на условията за народен
представител, т.е. да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от
свобода.
Конституцията обявява несъвместимостта на президентския и вицепрезидентския мандат с
представителния мандат в НС, което е логично и в съответствие с принципа за разделение на
властите. Те не могат да заемат други държавни длъжности, да извършват обществени и
стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии. Конституцията не
забранява те да бъдат членове на политически организации.
Президентът и вицепрезидентът се кандидатират с обща листа и задължително са от една
политическа партия или коалиция. Общата листа изключва друго решение.
Избори за президент и вицепрезидент се произвеждат не по- рано от три месеца и не по-
късно от два месеца преди изтичане на 5-годишния срок на пълномощията на действащия
президент. Тези срокове са необходими , за да не остане страната за определен период без
държавен глава. Новоизбрания президент встъпва в длъжност от деня на прекратяване на
пълномощията на предишния.
Редът за избиране на президент и вицепрезидент е регламентиран в К и в Закона за избиране
на президент и вицепрезидент на републиката. Изборът се провежда по мажоритарната
система с абсолютно мнозинство.
Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината от действителните гласове ,
ако в изборите са участвали повече от половината от всички избиратели в страната, вписани
в избирателните списъци. Двете условия се изискват комулативно. Ако едното от тях не е
налице, изборът е неуспешен.
Ако никоя от двойките не е получила необходимия брой действителни гласове или не са
гласували повече от половината избиратели, се произвежда второ гласуване в седемдневен
срок. Във второто гласуване участват първите двама, получили най-много гласове на първия
тур. Ако някой от тях се откаже от участие във второто гласуване , в изборното състезание се
включва кандидатската двойка, класирала се на трето място и т.н. На второто гласуване е
избрана кандидатската двойка , която получи най-много гласове , т. е. това ще е абсолютно
мнозинство от действителните гласове. На втория тур не се изисква да са гласували повече
от половината от всички избиратели, за да бъде избран президентът.
Законността на избора за президент и вицепрезидент може да бъде оспорена при съществени
нарушения на изборната процедура пред Конституционния съд, в едномесечен срок след
изборите. Ако КС признае избора за недействителен , това означава , че изборния резултат се
анулира и НС трябва да насрочи нов избор.
Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани само за още един мандат
ТЕМА 3 Конституционен съд – организация, правомощия
Законът за Конституционния съд предвижда съдът да приеме правилник за своята
организация и дейност. Това е израз на вътрешната му автономия. При установяване на
неговата организация и ред на дейност не могат да му влияят други държавни органи, нито
пък да упражняват контрол в/у него. Вътрешната си организация и ред на дейност съдът
определя в съответствие с разпоредбите на Конституцията и закона.
КС е суверен да определя процедурите за осъществяване на правомощията си, да определя
своите административни структури, които го обслужват.
Според правилника КС изгражда три административни звена: „Съдебна дейност и правна
информация”; „Международно сътрудничество”; „Финанси и счетоводство”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2019 в 22:42 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2015
11 май 2019 в 15:17 ученик на 29 години от Габрово - СОУ "Отец Паисий", випуск 2015
11 май 2019 в 09:12 студентка на 36 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Публична администрация, випуск 2012
03 апр 2019 в 21:17 потребител
21 авг 2018 в 13:53 студент на 39 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - публична администраия, випуск 2016
17 юли 2018 в 19:40 студент на 30 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Публична администрация, випуск 2018
26 юни 2018 в 12:15 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2019
27 мар 2018 в 11:20 студент на 38 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - ПА, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по електронно-административни услуги в публичната администрация за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 30 въпроса, които касаят електронно-административните услуги в публичната администрация - е-документ, е-подпис, е-управление и т.н. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
17
1
7 мин
27.03.2014
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
497
1
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит - публична администрация

Материал № 703170, от 12 юни 2011
Свален: 283 пъти
Прегледан: 347 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 10,513
Брой символи: 66,620

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит - публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения