Големина на текста:
Основна цел на отбраната е гарантирането на суверенитета, сигурността и
независимостта на страната и защитата на териториалната й цялост
Република България трябва да изграждат и поддържат способности за
осъществяване на задачи по:
- гарантиране на суверенитета, сигурността, независимостта и териториалната
цялост на Република България като част от колективната архитектура за сигурност;
- осигуряване на способности за нуждите на НАТО в съответствие с националните
ангажименти;
- подпомагане спазването на принципите и разпоредбите на международното
право и Устава на Организацията на обединените нации;
- изпълнение на ангажиментите на Република България към Европейския съюз,
двустранни и многостранни споразумения за военно сътрудничество;
- подпомагане спазването на принципите на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа и нейните усилия за мирно решаване на съществуващите
регионални проблеми;
- изпълнение на задълженията на Република България за укрепването на
международния мир, сигурност и стабилност;
- подпомагане на населението при природни бедствия, аварии или терористични
актове, както и национално участие в международни хуманитарни действия в други
държави.
необходимост от цялостна трансформация и предефиниране на системата за
сигурност на основата на нови виждания, концепции и доктринални
схващания относно набирането, строежа, подготовката, използването и
поддържането на въоръжените сили. В планирането и програмирането на
бъдещите въоръжени сили трябва да се отчита фактът, че оборудването е само
една част от трансформацията. Промяната в доктриналната база,
организационната структура, подготовката на личен състав, изграждането на
команден състав и инфраструктурата също трябва да бъдат част от процеса на
трансформация
Първата и основна стъпка в този изключително важен процес е
деактивирането на съществуващи способности, които няма да бъдат
необходими в бъдеще. Този процес може да изисква допълнително време и
средства, тъй като е свързан с утилизация на снето от въоръжение оборудване
и техника. Макар и болезнен, процесът е необходим, дори и когато включва
съкращаване на личен състав и структури, за да се осигури съответствие на
възможностите с налагащите се изисквания
Предвид наличието на ограничени ресурси за осъществяване на мащабна
модернизация възможен подход е реализирането на адаптирана модернизация
приоритетно съобразена с националните интереси и ангажиментите към НАТО,
като в същото време се запазват способности, които при необходимост могат
да бъдат развивани в бъдеще.
6. Въоръжените сили могат също така да бъдат използвани за оказване на
съдействие на държавните и местните органи за управление и на цивилното
население както в страната, така и в чужбина, в случаи на екологични
катастрофи, природни бедствия, аварии или терористични атаки.
7. Новите мисии и задачи изискват трансформация на организационната
структура, функционалните връзки и административната практика в
Министерството на отбраната и в Генералния щаб и Българската армия. Целта
на тази трансформация е изграждането на модерни, използваеми и ефективни
въоръжени сили. Нов подход е необходим, за да бъдат реализирани
принципите на съвместност, използваемост, модулност, функционалност и
експедиционност. Основните усилия следва да бъдат насочени към
многофункционалността с цел да бъде повишен оперативният ефект и да
бъдат намалени разходите за личен състав, инфраструктура, бойна
екипировка и подготовка
Създаване и генериране на необходимите способности, които ще подпомогнат
реализирането на целите, е възможно чрез поддържане на готови за
използване въоръжени сили. Елементи от въоръжените сили, които не са
достатъчно подготвени и не поддържат необходимата готовност, се превръщат
във финансово бреме за България. Щабовете на видовете въоръжени сили
трябва да осигурят разпределение на ресурси за подготовка на подчинените
им съединения, части и подразделения с цел постигане на високи стандарти и
поддържане на необходимото състояние на бойна готовност.
все повече ще се разчита на доброволни сили, предполага да бъдат заделени
достатъчно средства за финансовата им издръжка и за повишаване на
качеството на живот, включително подготовка на програми за мотивация,
образование, преквалификация и личностно развитие
Придобиването от въоръжените сили на все повече високотехнологични
системи въоръжения допълнително ще влияе върху привлекателността на
воинския труд и ще представлява мотивационен фактор за хора, притежаващи
съответното образование и квалификация.
. Въоръжените сили винаги са били един от основните генератори на
национални ценности и трябва да продължават да дават принос към
изграждането на национално и гражданско самосъзнание. Основен елемент в
постигането на тази задача е популяризирането на разбирането за средата на
сигурност и ролята на България в нея, аргументите в полза на възприетия
подход за гарантиране на националните интереси и Визията за развитие на
въоръжените силите. Това трябва да стане чрез "информирана" размяна на
мнения на всички равнища на държавното управление с участието на
неправителствени организации. Целта е да бъде постигнато общо съгласие за
провежданата национална политика в областта на сигурността и отбраната
Приоритет на развитието на въоръжените сили е прогресивното изграждане на
необходимите оперативни отбранителни способности. Отбранителните
способности представляват потенциала за постигане на основната мисия на
отбраната в поддръжка на правителствената политика за сигурност и отбрана.
По-малко на брой съединения, по-пълно комплектувани с личен състав, по-
добре екипирани и обучени ще генерират повече и по-ефективни бойни
способности
Активни сили:
- пакет от модулни сили за развръщане, които могат да бъдат използвани в целия
спектър от операции под ръководството на НАТО; нормалният жизнен цикъл на
силите със способност за развръщане трябва да включва етапи на подготовка и
готовност за оперативно използване.
- пакет от малки, но с високи способности сили, от състава на които се формират
силите за незабавно действие за осигуряване на приноса към националната
сигурност в мирно време и по-специално за противодействие на потенциални
асиметрични заплахи.
Поддържащи елементи и сили с по-ниска степен на готовност - включващи
териториални сили за осигуряване и поддръжка, бази, хранилища и др.
Тази функционална структура отчита новите тенденции за оптимизиране на
командните структури в армиите на НАТО и за подготовка на по-малко на брой,
но по-подготвени подразделения, части и съединения с цел увеличаване
процента на използваемите сили. По този начин ще се освободят и допълнителни
средства за модернизация, превъоръжаване и повишаване качеството на живот
на военнослужещите
Графикът за изпълнение на реформите на структурите и трансформация на
силите ще се уточнява, като се дава предимство на създаването на нови
структури. Съответното намаляване на личен състав ще бъде следствие от
естествените процеси на освобождаване от кадрова военна служба и
оптимизиране на съотношението между кадровия и наборния войнишки
състав. Промените в основното въоръжение по години ще се извършват въз
основа на анализ на жизнения цикъл и остатъка от експлоатационния ресурс
на наличното въоръжение и бойна техника, както и необходимостта от
модернизирането им.
финансовото осигуряване на кадровите войници и перспективите за
професионалното им развитие.
- пълната професионализация на Българската армия,
- техническата модернизация на въоръжените сили,
- социалният статус на военнослужещите,
- нивото на бойната и оперативна подготовка и пълната оперативна съвместимост
на Българската армия.
Изграждането на професионална армия е важен приоритет на българската
държава.
Превъоръжаването на Българската армия е задача № 1 за нас.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 дек 2019 в 12:51 студент на 34 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2023
14 апр 2019 в 15:53 в момента не учи на 51 години
20 сеп 2018 в 20:08 учител на 39 години
18 фев 2018 в 12:48 студентка на 34 години от София - СУ "Кл. Охридски", факулетет - Юридическия, специалност - МО, випуск 2013
01 мар 2017 в 16:03 студентка на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2018
10 ное 2016 в 11:12 студентка на 35 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2009
16 апр 2016 в 07:39 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Икономика, випуск 2019
09 ное 2015 в 11:58 студент на 35 години от Шумен - Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факулетет - Артилерия, ПВО и КИС, специалност - АИС, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Методологични идей за управление на риска.


Методика за управление на риска за първи път е описана в исторически писмен източник от първи век преди христа.
 

Природни бедствия


Природно бедствие е явление в природата извън контрола на човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
69
2
2 мин
14.10.2013
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
73
1
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Основна цел на отбраната

Материал № 70287, от 02 яну 2008
Свален: 127 пъти
Прегледан: 53 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 942
Брой символи: 6,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основна цел на отбраната"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения