Големина на текста:
ПРЕДМЕТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа
наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много важните
разновидности на социалните норми изобщо. Нормата е общо (не единично) правило за
поведение, което регулира една или друга конкретна дейност на хората. Социалните норми
са твърде разнообразни, като обхващат цялостния живот на обществото, всички жизнени
прояви на човека. Те биват нравствени (морални, етически), технически, религиозни,
политически и мн. др. Измежду тях особено значение имат правните (юридически) норми,
защото регулират най-важните, жизнено необходими социални отношения и са гарантирани
от принудителната сила на държавата. Това (последното) обяснява защо правото е най-
ефективен регулатор на поведението на хората.Съвокупността от всички видове социални
норми, включително юридически, образува нормативна регулативна система (НРС) на
обществото. Централно място в нея заемат правните норпми.
По принцип всяко обществено отношение може да се постави под закрила на държавата, т.
е. да му се придаде официална - юридическа - форма. Общата теория на правото изучава
определен кръгобществени отношения и правните норми, които ги регулират. В своята
съвокупност обществените отношения между хората образуват предмет на правното
регулиране, който и е обект на Общата теория на правото. Всички юридически науки
изучават определен кръг обществени отношения, регулирани от правото, а предметът на
отделната правна наука е онази специална съвокупност от правни норми, която регулира
дадена обособена сфера на обществените отношения.
Общата теория на правото като наука и учебна дисциплина изучава и обяснява най-
общите закономерности, свързани с произхода на правото, етапите на неговото развитие,
същността и формите, целите и неговите задачи. Тя анализира също така
взаимодействието между правото и другите обществени явления. На първо място тя се
интересува от връзката и взаимодействието между правото и държавата, защото те са
генетично и функционално взаимосвързани. Генетично - поради общия си произход,
функционално - предвид иманентната действена взаимозависимост. Нито държавата, нито
правото не могат да функционират отделно и самостоятелно, независимо една от друго.
Така правото не може да съществува без подкрепа на държавния апарат, който
осъществява и следи спазването на правните норми. Правото без държавна сила е само
една сянка, както се изразява един от немските юристи през ХIХ век. От друга страна и
държавата не може да съществува без правото, тъй като тя е правно организирана
институция (учруждение) и всички действия на нейните органи са облечени във формата на
юридически актове.
Спецификата на държавната принуда е в това, че тя се осъществява от
специализиран професионален апарат и на основа на нормите, създадени за тази цел. .
Държавните органи от своя страна са или правотворчески, които създават правото, или
правоприлагащи, които реализират правните норми, или правозащитни
(правоохранителни), които осигуряват прилагането, защитата или охраната на правото.
Общата теория на правото изучава вътрешните отношения между държавата и
правото. Шо се касае до външното взаимодействие между правото и другите -
метаправните - обществени явления, то последното се изучава от Философията на правото
и другите обществени науки. . В исторически план Общата теория на правото се развива
дълго време в своеобразно съперничество с Философията на правото, тъй като и двете
дисциплини (науки) дават най-широки и всеобхватни обобщения за правото .
Разликата обаче е в предмета на изучаването. Ако Общата теория на правото се
ограничава в пределите на чисто правните явления, изучава вътрешния живот на правото,
дава най-широки обобщения, но само в сферата на правото и нейните взаимоотношения с
държавата, то Философията на правото намира своя научен терен в изучаването на
външните (за правото) взаимодействия между правото и метоправните явления (морал,
наука, религия,политика, икономика, военно дело и т. н. ).
МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО.
За да определим предмета на дадена наука поставяме общия въпрос какво изучава тя, но
за да разберем нейните методи трябва да отговорим на друг въпрос - как, по какъв начин, с
какви средства се извършваизследването. Методът е своеобразен път, по който върви
изследването.
Всяка наука се стреми преди всичко да обясни изучаваното явление. Но всеки
предмет, всяко обществено отношение могат да бъдат обяснени по различен и даже
противоположен начин, в зависимост от метода на дадена наука. Ето защо методите се
отнасят до същността на науката, те са съществени.
Методите на всяка наука имат за цел да дават научно знание за нейния предмет. В науката
на всяка категория може да се придаде методологически характер.
Методите, най-общо казано, могат да се разделят поне на две одновни групи. Едната група
образуват общи, или универсални, а другата са частни, или специални методи. Общите
(или универсалните) методи се използват във всички науки, докато частните - само в
специални области.
Историческият метод е един от най-разпространените и има всеобщо приложение. Всички
науки в широк смисъл на думата са исторически. Те изучават история на развитие на
природата или на обществото. При ползването на историческия метод явлението се
изследва в своето зараждане и развитие. Той се противопоставя обикновено на
метафизическия ( догматичен) метод.Другият универсален метод, който се използва от
всички науки, е сравнителен, или компаративен. Без него също не може да се формулира
една или друга обща закономерност на явлението. Понякога (често) историческият и
сравнителният методи се обединяват в един общ сравнително-исторически метод.
Третият общ метод, който се използва от всички науки, е логическият. Той има най-
голямо значение за правото поради самата му (на правото) природа. Всички науки без
изключение боравят с такива логически категории като анализ, синтез, силогизми,
индукция, дедукция и т. н., но за правото те са особено важни, тъй като правото трябва да
бъде логически хармонична и непротиворечива система.
ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО В СИСТЕМАТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ
Мястото на Обща теория на правото в системата на юридическите науки е в раздела на
теоретико-исторически знания за правото. Всички юридически науки могат да се
разпределят условно най-малко в три основни групи.
Първата група образуват правните науки, които дават теоретико-исторически знания. Това
са общотеоретическите и исторически науки за правото и държавата. Към тях спадат Обща
теория на правото (науката, с която ние се занимаваме), Обща теория на държавата,
История на общата и българската държава и право, Политически и правни учения и др.
Втората група е на юридическите (правните) отраслови науки. Те изучават правните норми,
систематизирани по предмета на правното регулиране, или кръга на обществените
отношения, които уреждат: гражданско право, конституционно право, наказателно право,
процесуално и др. По-късно от тези основни отрасли се отделят и стават самостоятелни
други отраслови правни науки: трудово право, семейно и наследствено право,
административно право, финансово право и т. н.
Третата група са приложните правни науки, чията характерна особеност е в това, че
тяхното научно съдържание не е юридическо, а е от друга наука извън правото.
Юридическата практика обаче не може да се развива нормално без да се опира на тези
науки. В тази група влизат съдебна медицина, криминалистика, съдебна статистика,
съдебна психиатрия и др. подобни науки.
Значението на Обща теория на правото като общотеоретическа научна дисциплина е
голямо. Тя изработва общи понятия и методологически категории, които намират широко
приложение във всички, особено в отрасловите правни науки.
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
Правото като наука започва да се изучава още в дълбока древност, когато се появяват
първите държави, дълго преди да се появи Законникът (Кодексът) на Хамурапи през ХVII
век пр. н. е. във Вавилон. Съвременните научни данни сочат, че закони са изучавали още
учениците в първата месопотамска държава Ур- Наму. (ХХV пр. н. е. ).
В основата на гръцко-римската представа за правото стоят и го определят етически, т. е.
нравствени понятия.
В европейските страни идеята за правото като израз на справедливост се изгражда
постепенно като в хода на историческото развитие преминава през различни етапи.
Първият период започва от появата на ранните държави на европейския
ковнтинент. В древногръцката митология богинята Темида е олицетворение на всеобщия и
естествен ред в природата и обществото. От брака й със Зевс се раждат Евномия
(равенство) и Дике (справедливост). Редът се охранява от Сила и Власт, слугите на Зевс,
които той изпраща за да въдворят ред и спокойствие между хората и боговете когато този
ред се нарушава. Така към Равенство и Справедливост се прибавя Сила. Човешкият закон
в своята същност е съчетание на право и сила.
През ранния период на държавността първият гръцки поет Хесиод свързва по вече
сложила се традиция обичайното право с понятието темис и като израз на сраведливостта -
с понятието дике.
Прочутият Питагор прибавя към определението на право математическото понятие
равенство.
Аристотел задълбочава определението на правото и го разглежда вече като историческо и
политическо явление. Правото за него е политическа справедливост, т. е. справедливост,
установена от държавата. Както и другите прочути гърци той свързва правото и с морала.
Обичайното право се изгражда спонтанно и стихийно върху наследените обичаи, които в
своята същност са нравствени норми
Особено забележителен е римският период от историческото развитие на правото и
юридическата теория за него. Римляните създават безсмъртното и величествено частно
право, което урежда предимно гражданскоправните отношения и определя правата и
задълженията на римските граждани. Римските юристи повдигат фундаменталния въпрос
за предназначението на правото. Дългът на юристите, според тях, е да се грижат за
правосъдието, да величаят доброто и истината, да различават справедливо от
несправедливо, позволено от непозволено.
Правото според римляните се дели на няколко групи норми.
Първата група образува публичното право, което включва също религиозни норми (т. нар.
сакра). Правните норми не са диференцирани още от религиозните.
По-късно се заражда, развива и обосновава естественоправната представа, че
правото се корени в природата, в същността на човека, плод е на неговия разум (ratio).
Рационалистите от естественоправната школа се занимават главно с теоретично решаване
на проблема за справедливост и равенство в правото. Великите географски открития
доказват, че държавата е продукт на историческото развитие, а преди нея е съществувало
първобитно, природно, естествено състояние, за което е характерно, считат

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет на обща теория на правото

Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много важните разновидности на социалните норми изобщо....
Изпратен от:
kint_flint
на 2011-06-11
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Международно морско частно право
добавена от jaklina.bratanova_fb 02.06.2016
1
7
позитивен смисъл на правото.правоотношение
добавена от albeni_ko 18.03.2014
1
5
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
6 мин
27.10.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Предмет на обща теория на правото

Материал № 702366, от 11 юни 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 132 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 9,034
Брой символи: 59,629

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет на обща теория на правото"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения