Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
1
МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕКОЛОГИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Екология и образование
1.1. Същност на екологията
С всяка изминала година интересът към постиженията и проблемите на екологията, към нейния
методологичен и концептуален апарат непрекъснато нараства. Причината е преди всичко в това, че
оживените дискусии за настоящото и бъдещото състояние на околната среда намират научна основа в
екологията. Запазването и по-нататъшното развитие на цивилизацията не може да се постигне, без да се
познават задълбочено екологичните закони и теории и без да се управлява научно взаимодействието на
обществото с природата. Ето защо екологията има съдбовно значение за човечеството. Средствата, с които
обществото въздейства на природата, пораждат все по-дълбоки екологични кризи, преодоляването, на
които изисква комплексно екологично поведение. Няма дейност, която пряко или косвено да не засяга
екологичното равновесие и жизнената среда на човека. Огромният интерес към екологията се съпътства от
методологични и теоретични трудности, които се свеждат до предмета, методите, понятийния апарат и
междупредметния характер на екологията.
Екологията (от гр. oihoz - къща, дом, и logoz - учение) в буквалния смисъл на думата е наука за
"условията на съществуване на живите организми".
1
Отношението организъм - среда в изясняване същността на екологията е доминиращата тенденция. Тя
преобладава в научно-екологичната литература и в много речници, които дават определение на екологията.
Екологията като наука е призната в по-нови дни. Авторите дават различни определения за нея (Е.
Хенкел - "наука за взаимодействието между организмите в средата", Ю. Одум - "наука за структурата и
функциите на природата като цяло", Р. Дажо -"наука, изучаваща условията на живот на живите организми и
на средата, която обитават"). Изследвания в този аспект може да посочим още от миналия век - Ч. Дарвин,
Л. Пастъор, Дж. Лок, ф.Бейкън, Ж.Ж. Русо и др., но до ден днешен за единна екологична теория не може да
се говори.
Днес човечеството разполага със знания, концепции, разработки и изводи, въз основа на които се
формират в края на 70-те години няколко направления, познати с наименованията "утопичен оптимизъм",
"постиндустриализъм" и др. Характерно за всички направления е, че виждат решението на екопроблема в
екологизация на индивидуалното съзнание и преосмисляне на ценностната система.
Съвременните американски учени Лестър Браун, проф. Дж. Рифкин и др. прокарват т. нар. "нова
философия" и разработват тезата, че новата ценностна система ще промени отношението на съвременния
човек към заобикалящия го свят. Те изтъкват взаимоотношенията между явления в природата и
обществото, разбирането, на които би довело до възстановяване хармонията на земята.
В съвместната дейност за сигурността на планетата се включват всички страни, но предприеманите
мерки имат частичен характер. Нарастващият интерес към екологическите проблеми е обективна
потребност на тревожното ни време. Стремежът към хармония между човека и природата е висша ценност,
която трябва да възпитаваме у поколенията и да се превърне в традиция.
От холистична гледна точка обкръжаващият ни свят може и трябва да се разглежда като:
• единна система, включваща в себе си йерархичните нива (локално - глобално );
• интегративна система, основана на многократни взаимовръзки между отделните подсистеми;
• самоорганизираща се система, характеризираща се с веществено-енергетично-информационен обмен;
• развиваща се система, отличаваща се с динамизъм, адаптационен и противоречив характер.
Екологията като фундаментална наука има междупредметен характер. Тя синтезира знания за
абиотичните и антропогенните фактори на средата, за да разкрие сложните взаимовръзки, съществуващи
вътре в различните висши равнища на биологичната организация и между тях.
Днес екологията интегрира знанията и методите не само от биологичните, но и от останалите природни
науки, за да разкрие структурата и функциите на висшите равнища на биологична организация. Тя обаче не
е съвкупност от други науки. Като използва знанията и методите на другите науки, екологията разработва
собствени методи и собствени концепции, фактите от другите науки се използват за решаване на
екологични проблеми и се анализират в светлината на екологичните теоретични концепции. Осъществява
се не сумативен (отнасящ се за нецялостните системи), а интегрален (за цялостните системи) синтез и така
все по-дълбоко и по-пълно се разкрива същността на природните процеси и явления. Обогатява се
екологията и на принципа обратна връзка се обогатява всяка друга природна наука.
1
Одум, Е. Зкология. М., "Просвещение, 1968., с. 12.
2
1.2.Екологията в педагогическата теория
В педагогическата теория и практика понятието екологично образование се използва наред с понятието
природозащитно възпитание, природозащитно образование и образование по опазване на околната среда. В
повечето случаи посочените понятия се тълкуват като синоними. Терминът екологично образование
исторически започва да се прилага по-късно от другите. Това, че той е най-млад, не е случайно. Терминът
природозащитно образование и природозащитно възпитание се въвеждат по-рано във връзка с осъзнатата
тревога за състоянието на природата. Научният анализ на екологичната ситуация позволи да се установят
гносеологичните причини за пораждането й - непознаване и неспазване на екологичните закони. Еколо-
гичните изследвания, преобразуващата и природозащитната дейност трябва да водят до една цел -
поддържане на екологично равновесие. Опитът показва, че отговорно отношение към природата може да
бъде изградено на основата на задълбочени знания по екология. По тази причина в литературата и в
практиката все по-често се налага използването на термина екологично образование. Екологичното
образование има своеобразна същност и характер на проявление и реализация. Неговата специфика е
обвързана с характеристиката на двете, както и с особеностите на педагогическия процес в научното
образование. Системата на това възпитание се изгражда от ясно определени цели, педагогически осмислени
направления, в рамките на които се определят задачите му и целесъобразната методическа реализация.
Ефективността на системата зависи още от умението да не се фаворизира и волунтаризира това възпитание,
както и да се откъсва то от цялостния педагогическа процес, формиращ личността на детето.
1.2.1.0порни понятия
Наред с основните понятия на педагогиката във функционално обръщение влизат и следните опорни
понятия, свързани с екологията:
Екологично образование. В начална училищна възраст то е своеобразен организиран процес на
педагогическо взаимодействие, насочено към конкретни цели - поставяне основите на положителното
отношение наличността към природата чрез усвояване на знания за нея, формиране на интелектуални,
нравствени и естетически качества, както и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на детето
от начална училищна възраст с природата.
2
Екологично съзнание. Съвкупност от ценностни системи, цели, принципи, норми и представи за реда,
които трябва да следват всички в процеса на обществения живот, за да се постигне хармония във
взаимоотношенията между обществото и природата.
3
Характеристика на екологичното съзнание е екологичната нагласа, която представлява обобщено
състояние на готовност към екологично съобразна дейност. В екологичната нагласа се обобщава системата
от отношения към природата. Тя включва единство на три съставни части: познавателна (знания, ценностни
ориентации, убеждения), емоционална (чувства) и поведенческа)
3
. На равнището на екологичната нагласа
съзнанието действа като регулиращ фактор на екологичното поведение. Това се постига чрез
преустройване, преосмисляне на представите и възгледите, благодарение, на което знанията се превръщат в
убеждения. Усвоените екологични норми стават норми на поведение по отношение на природата.
Екологичното съзнание изпълнява особена роля в оптимизирането на отношението към природата. Като
фактор, който регулира поведението, то ограничава преобразуващата дейност на природата в съответствие
с екологичните възможности, формирането на екологично съзнание е много дълъг, последователен и
постепенен процес, който се осъществява в условията на системно организирано екологично образование.
Екологична култура. Тя е съставна част на общата култура и изразява степента на осъзнаване,
подготовка и отношение на индивида към природата съобразно изискванията за хармонизиране на
взаимодействието между човека и природата. Изучаването на съществуващите в обкръжаващия свят връзки
е основно звено при формиране екологична култура на учениците, необходимо условие за отговорно
отношение към природата. На тази основа съвременната екология може да се определи като наука за
връзките на живите системи от различни нива с обкръжаващата среда, взаимовръзки и взаимодействие
между човека и природата.
Положителното отношение към природата е рефлексивно по своя произход образувание, включващо
осъзнаване на външните изисквания (законите на обществото и природата) и превръщането им в съзнателна
2
Психологическии слобарь. М., Педагогика, 1983., с.382
3
Галчева, К. За екологичното възпитание на детето. Пазарджик, 1993., с.8
:
КостоваД Изграждане на
екологично съзнание у учениците. С, 1988., с.7
3
вътрешна позиция на личността. Чувствата към природата са особено важни. Те одухотворяват всяка
човешка дейност. Не чувства на завоеватели, на покорители на природата, а Чувства на загриженост,
любов, преклонение, благодарност към природата трябва да вълнуват младите хора.
Мотивите, които движат младите хора във взаимоотношения-им с природата, са интелектуални,
естетически, икономически, гражданско-патриотични, хуманни и хигиенни. Всяка от посочените групи
мотиви има екологичен оттенък, екологична съобразност. Замазването на природата за днешните и бъдните
поколения е доминираща тенденция във всеки мотив на екологично поведение.
Основна цел на екологичното образование е изграждането на логична култура, съзнание и поведение у
всички ученици, на готовност и способност за опазване и възпроизводство на природата. Осъществяването
на тези цели е свързано с решаването на едните задачи:
• Овладяване от учениците на система от знания като единство от факти, понятия, закономерности,
водещи идеи и теории за устройството и функциите на висшите равнища на биологична организация и
екологичните взаимоотношения в тях, на знания за използване на екологичен подход в отделните области
на науката и практиката; формиране на възгледи и убеждения, на интереси и стремежи за рационално
използване на природата и природните ресурси с цел запазване на екологичното равновесие, осъществяване
на близките и далечните цели на обществото и създаване на оптимална жизнена среда за всеки човек.
• Развитие на умения и навици за извършване на дейности по усвояване на екологичното знание и по
опазване на природата: разкриване на причинно-следствените връзки в процесите и явленията, изясняване
и пропагандиране на екологична политика, провеждане на конкретна практическа работа по опазване и
възпроизводство на природната среда, спазване на екологичните изисквания в процеса на ученето, труда и
почивката, във всекидневното взаимодействие с природата.
• Изграждане на цялостна взаимосвързана система от нравствено, естетическо, интелектуално-
познавателно, действено практически и ценностно отношение към природата, създаване на активна
жизнена позиция по екологичните проблеми. Активно и съзнателно усвоените идеи, социални ценности,
нагласи да се използват целенасочено от учениците като регулиращ фактор на тяхното поведение, да
определят мотивите на тяхната дейност и на отношението им към природата.
Екологичното образование налага единство на познание, преживяване и действие, на интелектуалната,
емоционалната и волевата сфера на личността. В обучението природата трябва да се разглежда като обект
на грижи и труд за непрекъснато развитие на обществото, като обект на целенасочено опознаване, като
пространство, в което протичат дейността и почивката, като обект и предмет на художествено
пресъздаване.
Друга цел на екологичното образование е осигуряване на възможност учениците да изразяват своите
лични нагласи и идеи, свързани с отговорностите им. Хората, които се занимават с екологичното
образование, трябва да обучават учениците за положителните стъпки, правени от другите, за подобряване
на околната среда и да им предлагат начини как да приспособят тези идеи и действия към своя собствен
живот. Преподаването на знания за околната среда трябва да се свързва с удовлетворяване на актуалните
потребности на децата от информация за това, как да се пазарува и кои продукти са "благоприятни за
околната среда" и кои не са. Учениците трябва да научат какво означава да се бойкотира един продукт или
компания, как да се участва в екологични кампании, как да се пишат писма, в които се изразява несъгласие,
и т.н.
1.2.2. Екологично образование и възпитание в началното училище
Целта на екологичното образование и възпитание в началното училище е формиране на положително
отношение у детето към природата. Разгледано като система, положителното отношение към природата
включва знания за нея, мотиви, определящи поведението на личността спрямо природата като позитивни
дейности за разумното преобразуване на околната среда.
Най-важните задачи на екологичното образование са създаване у учениците на съзнателно отношение
към природата - непосредствената околна среда и цялата планета, и предизвикване на екологичното
мислене и поведение във всекидневния живот.
Екологичното образование трябва да се основава на глобални, холистични и систематични принципи.
Най-основното разбиране Щ, че всяко действие (включително и действията на човешките същества)
поражда противодействие и че в сложната система на живота тези противодействия не винаги са съвсем
предсказуеми. Не само естественият свят страда, когато природните богатства се увредят и се изчерпят до
голяма степен, а околната среда се замърси в резултат на човешката дейност. Здравето на човека също е
засегнато. Човешките същества не могат да останат здрави, ако им се наложи да живеят в условия на
замърсяване на въздуха, лоша питейна вода и пестициди или други замърсители в храната. Всяко същество

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методологични аспекти на екологията в образованието

Принципи, които се отнасят до процесите на обучение: цялостно познаване на околната среда, единство на теория и практика при изучаване и решаване на еко логични проблеми, системност и непрекъснатост на екологичното образование...
Изпратен от:
milenatoskova
на 2011-06-10
Добавен в:
Анализи
по Екология
Статистика:
199 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Екологичен фонов и импактен мониторинг
добавена от pavlina76_abv_bg 13.02.2012
1
22
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Методологични аспекти на екологията в образованието

Материал № 702238, от 10 юни 2011
Свален: 199 пъти
Прегледан: 220 пъти
Предмет: Екология
Тип: Анализ
Брой страници: 12
Брой думи: 6,881
Брой символи: 43,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методологични аспекти на екологията в образован ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
219 49

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
37 49

виж още преподаватели...
Последно видяха материала