Големина на текста:
1тема- Предмет, задачи и същност на Ландшафтознанието
Ландшафтната екология е група от науки, в които влизат ландшафтознанието, физико-
географското райониране( природно-географското), геохимия, геофизика, приложно
ландшафтознание и съществуват една поредица от научни дисциплини, свързани с
методиката на обучение и приложение на ландшафтните изследвания.
В Ладшафтната екология се отделят природо-ресурсния потенциал на ландшафтите.
Ландшафтознанието и ландшафтната екология са част от физическата география.
Предмета на ландшафт. екология не се отличава и общата физическа география. По
точно това са взаимовръзките и взаимообусловеността м/у природните компоненти,
които са образувани в/у външната сфера на географската обвивка. Географската
обвивка обхваща цялата земя, а природо- териториалния комплекс това е част от
географската обвивка. Географската обвивка е съставена от няколко слоя, които са
компоненти на тази обвивка- твърда скална мантия, земната кора с нейната твърда
маса, масата на хидросферата, атмосферата с въздушните маси, биота( съобщества от
растителни организми и животински макроорганизми), почвата.
Има два субкомпонента- процеси и являния. Взаимната зависимост м/у природните
компоненти развива сложни материални системи, които се изменят от едно място на
друго.
ПТК- Природо-териториален комплекс
Природните компоненти, които съществуват в дадена територия са свързани само в
пространството. Има временен характер. В географската обвивка съществуват
определен брой ПТК. Тези комплекси имат временен характер, съществуват в
определен времеви интервал. Когато се изменя един параметър( климат, вода) ПТК се
променя, има забавена реакция, този комплекс се стреми да се върне в изходно
положение. ПТК е не само сбор или набор от природни комплекси, а това е съвкупност
от тези природни компоненти, които създават едно цялостно материално образование,
което има точно определена и конкретна цялост.
Ландшафта е цялостна система. Всеки компонент влияе на другия.
ПТК- пространствено-времева териториална система от географски компоненти, които
са взаимосвързани и обусловени в своето разпределение и разположение като едно
цяло. Фактически ПТК е определено ниво на организация на веществата и енергията от
земната повърхност.
През 60- те години под влияние на екологията и на системното движение в науката го
създава Берто Ланфи през 1937г., принцип на система, че дадено тяло не се изследва, а
се изследва входящата енергия. През 1963г. акд. Согава предлага ново направление в
Ландшафтознанието и едно ново понятие геосистема- цялостна система от понятия или
цялостна йерархична система на ПТК. Геосистемата е по-обхватно понятие, защото
геосистема може да бъде елемент от природен компонент или пълния ПТК.Това е 1 от
различията м/у геосистема и компонент.
Геосистемата – може да има и външно въздействие и най-често това е Стопанската
дейност на човека. Както ПТК, така и геосистемите имат 3 нива:
*планетарно ниво – обхваща Л. обвивка
*регионално ниво- разглежда големи части от континентите;
*локално(местно) ниво- изгражда регионалното ниво или това са малките територии с
конкретните природни комплекси;
Всички географски науки работят на тези нива.
Предмет на ландш. Екология са : изучаването на ПТК и геосистемите на регионално и
локално ниво като структурни части от епогеосферата(ландшафтната сфера)
Епигеосферата е цялостна материална система, в която ясно се отделят отделни
структурни части т.е отделят се регионалните. Епигеосферата има определена
вертикална структура и се дели на : атмосфера, биосфера, педосфера, йоносфера…
Основните процеси Л. сфера :разтваряне, изпарение, окисляване, акумулация,
биологичен синтез, речен отток, атмосферна циркулация и други.
Основните задачи на Л. сфера – опознаване на всички ландшафти, закономерност на
тяхното разпределение, класификация на функционирането му;
Тясна връзка с всички отраслови компоненти – връзка с билогията, физиката, химията,
екологията, биохимията и др.
а) екосистема- живия организъм и неговата жизнена среда, което означава, че 1 капка
вода може да бъде екосистема ако има нещо живо в нея.
Екологията е моноцентрична и биоцентрична наука.ЛЕ е по-конкретна. Ландшафта е
пълен природен комплекс с ясно изразени критерии, докато при екосистемата нейната
биоцентричност няма граници. Екологията е по-развита от ландшафтознанието.
Екологията е по-напред в изследването на функционалните процеси, които протичат в
екосистемата. Ладшафтознанието приема тези идеи. ЛЕ е по-нов етап в науката.
2. ГЕОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ:
ГеоЕкологичен(ГП) проблем- дисбаланс на веществата. Много често ГП при или
високи или ниски температури, повишени динамични снижения или компесаторни
процеси;Естествена диференциация на геоекологичните проблеми по геосфери, в
предвид спецификата на средата.
Антропогенните прояви пораждат дисбаланс. Резултатите от човешкото въздействие са
непредведими, но винаги надхвърлят очакванията ни заради постоянно възникващите
природни процеси. Ефектът от сумарните въздействия на човека в/у природата води до
деструктивни изменения в природата, които могат да бъдат компенсирани в хода на
естествените само възстановителни процеси т.е природата сама не може да се
възстанови.
Анализ: Човекът възприема природата като ресурс с определени качествени и
количествени стойности.
*Ние хората класифицираме естествени природни процеси като благоприятни или
неблагоприятни за формирането на живата среда.
*Планираме опити за управление на природните процеси, което е процес с много
неизвестни, в предвид на факта, че човекът е само един от компонентите на земните
системи и само 1 от факторите за въздействие в/у тях.
*Множество неизвестни има около обстоятелствата, съпровождащи енергията в
пространството;
*Човекът се намесва на информационно ниво в системите, което е изключително
опасен процес, защото на съвременен етап от познанията на системност и хаос в
природата ни не можем да предвидим поведението на геосистемите и постоянно
възникващите верижни процеси в тях.
Природа – всеобща система на вселената, целият й материално- енергиен и
информационен свят. Състои се от 3 подсистеми:
*всички естествени процеси и явления;
*всички антропогенни форми, но само от гл. т. на свойствата им да формират природни
процеси или явления;
*човекът, но само като биологичен вид;
Природна среда – обкръжаващата човека природа отвъд взаимоотношенията й с него.
Система, която притежава свойството да се самоподдържа и саморегулира без
корегиращото влияние на човека.
Околна среда- съвкупност от биотичната(живата), абиотичната(неживата) среда, които
оказва съвкупно и едновременно влияние в/у човека. Системата и средата обединяват
природата, природната среда и околната среда.
Природна система – саморазвиваща се и саморегулираща се материално-енергийна
съвкупност. Тя съществува като относително, устойчиво и единно цяло, въз основа на
наличните, на постъпващите отвън или продуцирани от тази съвкупност вещества,
енергия и информация. В системата доминират вътрешните връзки.
Географско пространство – зоната от центъра на Земята до точката на разсейване на
земната гравитация. Именно в това пространство става интензивен обмен на вещества и
енергия.
Ландшафтна обвивка – зоната с най-богата наситеност на енергия и изключително
разнообразно състояние на веществата. От свободни частици до сложни биохимични
тела там съществува най-високата потенциална възможност за възникването на
природни системи.
Геосфера – сфера на земята, относително симетрична относно нейния център и
състояща се от вещества единни по отн. на : състав, плътност, температура, йонизация
и др.
Екосистема – произволно съобщество от живи организми и тяхната среда на обитание,
които функционират като 1 цяло въз основа на причинно следствените връзки. Биват:
микроекосистеми(ствол на гниещо дърво) ; мезоекосистеми(гора, езеро);
макроекосистеми(континенти, океани), глобална екосистема( биосфера);
Геосистема – особен род материална система, състояща се от взаимно обусловени
природни компоненти, които са взаимно свързани в пространството и се развиват във
времето като части на едно цяло. Ландшафтите са най-малките възможни геосистеми.
Ландшафт – Пълен природен комплекс в дадена точка от земната повърхност.
ГЕНЕТИЧЕН,ЕМПИРИЧЕН РЕД:
СКАЛИ- ВЪЗДУХ-ВОДА-РАСТЕНИЯ-ЖИВОТНИ-ПОЧВА
Във всеки ландшафт връзките м/у геокомпонентите се проявяват различно, което
изцяло зависи от кол. и кач. характеристики на компонентите, които участват в
системата. Независимо от различията, геокомпонентите взаимно допълват и поддържат
системата в равновесие. Тази зависимост е толкова силно проявена, че дори и само
един от компонентите да претърпи трансформация се променят системните връзки
(дисбаланс). С практиката е установено, че мащабът на промяната зависи от това кой
компонент е бил нарушен. Най- ясния отговор за условията на съподчиненост – в
ландшафтите се съдържа в генетичния ред на геокомпонентите. Геокомпонентите
биват: водещи и подчинени, силни и слаби, индикатори и др.
СВОЙСТВА НА ЛАНДШАФТИТЕ:
1. Цялостност – всеки компонент на ландшафтната обвивка съществува и функционира
под въздействието на свои собствени закономерности, но никой от тях не се развива
изолирано. Всеки компонент изпитва влиянието на останалите на свой ред въздейства
в/у тях.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 окт 2021 в 19:33 в момента не учи на 36 години от Ардино
 
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Предмет, задачи и същност на ландшафта

Материал № 700462, от 08 юни 2011
Свален: 158 пъти
Прегледан: 210 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 4,751
Брой символи: 31,034

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет, задачи и същност на ландшафта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала