Големина на текста:
Упражнение 1: Основи на
стратегическото
управление:Стратегията е
елемент, който осигурява
съгласуваност и показва
посоката на действията и
решенията на дадено лице или
организация. Визията е
ръководния принцип на фирмата.
„мисия“ често замества термина
„визия“, но те се различават по
това, че мисията не е ориентирана
към бъдещето. Общата политика
на фирмата обхваща всички
фирмени принципи, които се
споделят
от всички заинтересовани лица и
са или изложени в
писмена форма, или се
разпространяват в устен вид.
Добрата визия се
характеризира със следните три
елемента: Визията не трябва да
се фокусира само върху екипа, но
и да бъде насочена към
благото на всеки отделен
работник, нает във
фирмата.???Визията трябва да
мотивира служителите??Добрата
визия се основава на дългосрочно
виждане за предприятието, затова
осигурява сигурност,
приемственост и стабилност1.1.2
Защо трябва да приемам обща
политика на фирмата?
Основните цели на общата
политика трябва да
бъдат??яснота и упътване за
служителите;
??осъзнаване на проблемите, пред
които е изправена фирмата, и
насърчаване на
намирането на решения;
??постигане на по-голям
ангажимент и приемственост
сред служителите;
??улесняване на комуникацията и
координацията между всички
отдели на фирмата;
??осигуряване на фирмена
идентичност;
??осигуряване на ясен набор от
насоки за фирмената дейност.
Визията подпомага фирмата по
различни начини:
??поражда надежда и мобилизира
силите на служителите;
??създава положителна енергия;
??улеснява постигането на целите
на ръководството и
накрая??подкрепя устойчивостта
на фирмата1.1.3 Към какво
трябва да е насочена фирмената
визия? да намери оптимално
и хармонично равновесие между
всички групи заинтересовани
лица. Визията
трябва да мотивира, да дава
посока на фирмата и да задава
цел на дейностите, която
надхвърля простото печелене на
пари и постигане на максимална
печалба. 1.1.4 Как се впи Важно
е да се разбере, че разработването
на визия и мисия зависи основно
от вашите
вярвания, цели и среда (като
собственик на бизнес) и че това
са цели, които съществуват
съвместно с други стратегически
цели, като например постигане на
максимална печалба Трябва да
положите усилия:
o да бъдете възможно най-точни,
o да покажете кое точно е важно и
защо,
Модул III. Стратегическа
Диагностика
Упражнение 2: Външната среда
2.1.1 Кои са основните
въздействащи сили на външната
среда?
Клиентите и тяхната съвкупност под
формата на пазари се определят в
рамките на
бизнес сделките на пазара като
търсене.
Доставчиците, от друга страна,
снабдяват фирмите със суровини,
продукти и
услуги, които са необходими за
производството на стоките.
Друга възможност за заздравяване на
конкурентната позиция на фирмата е
да се
потърсят потенциални синергии
2.1.2 Защо е толкова важно да
наблюдавате конкурентите си?
Конкурентите на фирмата играят
решаваща роля в анализа на
предлагането на
пазара, тъй като те могат да ви
помогнат да разберете по-добре
собствената си позиция
по отношение на пазарната
конкуренция. 1) Отрасъл:
Отрасълът се дефинира като група от
(конкуриращи се) фирми, които
предлагат подобни продукти или
услуги. 2) Стратегически групи в
рамките на отрасъла: анализът на
отрасъла дава
представа за процесите, които
определят рентабилността на
отрасъла като цяло 3)
Индивидуални конкуренти:
Прякото наблюдение на
индивидуалния конкурент е
последният елемент от
конкурентната среда. 2.1.3 За кого
са предназначени продуктите ни?
на един пазар потребностите и
желанията на различните клиенти са
разнородни и
следователно към всички тях не би
трябвало да се прилага една и съща
стратегия.
1) Потребителски пазари,
съставени от отделни лица и
домакинства, които
закупуват стоки и услуги за свои
лични нужди, и
2) Пазари на организациите, които
могат да бъдат сегментирани на
пазари на
производители, пазари на
дистрибутори и правителствени
пазари. 2.1.4 Анализ на
контекстуалната и транзакционна
среда При анализа на пазарната
позиция на фирмата трябва да се
вземат предвид
следните основни
фактори:???Клиентите имат нужди,
които трябва да задоволите.
??Разграничете групите клиенти и
разгледайте сегментирането на
пазара.
??Анализирайте конкурентите във
вашия сектор и определете по какво
се
различавате от тях.
Доставчици
Успехът на фирмата зависи много от
цените на доставчиците ви.
Следователно
силата за преговаряне на
доставчиците е от първостепенна
важност и зависи от няколко
фактора
??Степен на концентрация
Степен на стандартизация:
Модул IV. Формулиране на
стратегия
Упражнение 5. Вертикална
интеграция на МСП5.1.1 Какво е
вертикална интеграция?
вертикална интеграция, това означава,
че тя
контролира две взаимнозависими
стъпки от процеса на производството
или стойностната
верига. Процесът на производство или
стойностна верига е
последователността от
трансформации, през които
преминават една или няколко
суровини, преди да се превърнат в
крайния продукт.
В този смисъл има три възможности
за вертикална интеграция: (а)
интеграция „назад” или „нагоре”
, (б) интеграция „напред” или
„надолу”
, (в) „странична” интеграция.
5.1.2 Защо да изберем вертикалната
интеграция? Предимства и
Недостатъци Основното предимство
на вертикалната интеграция е
повишеният контрол.
Друго предимство на вертикалната
интеграция, свързано с предишното, е,
че вие ще
можете да инвестирате във
високоспециализирани активи, които
може да ви създадат
предимство пред конкурентите, и
които не биха представлявали интерес
за доставчика или
клиента. Недостатъци
възникват проблеми при балансиране
на капацитета: може да е необходимо
да
изградите допълнителен капацитет, за
да осигурите необходимото
количество доставки за
следващите операции, което
евентуално ще доведе до увеличаване
на разходите. При вертикална
интеграция се правят значителни
инвестиции във фирмата. Тези
5
инвестиции в интеграция "напред" или
"назад", може да намалят гъвкавостта
на
производството ви, най-малко за
известен период от времe
намаляването на гъвкавостта
на фирмата ви по отношение на
разнообразието от продукти поради
увеличаване на нуждите
за вътрешното развитие, които
произтичат от интегриране на
различни задачи в работния
процес
5.1.3 Къде вертикалната интеграция
би могла да бъде добър избор?
Съществуват различни стратегии,
които можете да използвате и които
водят до
подобряване на производителността. В
какъв контекст трябва да се разглежда
вертикалната
интеграция?
5.1.4 Как се разработва стратегия за
вертикална интеграция?
че не съществува избор между пълна
интеграция или
липса на такава. Обикновено се
интегрира една стъпка от
стойностната верига, след това –
още една, ако условията са
подходящи.
през последните години показват, че
вертикалната
интеграция вече не е добър вариант,
особено за МСП
Модул V. Стратегия за
прилагане
Упражнение 10: Контрол и
осигуряване на качеството
10.1.1 Какво е ERP?
Софтуерът за планиране на
ресурсите на предприятието
(ERP- ERP улеснява
движението на информацията
между различните
функционални звена във
фирмата, тъй като обединява
всички бизнес процеси и
управленски дейности в
предприятието
10.1.2 Защо да използваме
ERP?
ERP софтуерът може
значително да подобри
начина, по който се управлява
фирмата ви,
тъй като:
1) Осигурява цялостен поглед
върху фирмата и достъп до
поверителните й данни
(финансови данни, запаси,
данни за персонала и др.),
независимо кога и в каква
форма са ви необходими.
2) Подобрява видимостта на
функциите във фирмата.
3) Води до намаляване на
разходите.
4) Софтуерът може да доведе
до сериозно повишаване на
производителността.
5) Подпомага
усъвършенстването на
фирмената стратегия.
6) Помага на персонала да
работи по по-организиран
начин.
10.1.3 Къде мога да намеря
информация за ERP
софтуер?
1) ERP Central
2) SAP
10.1.4 Как мога да определя
дали в моята фирма е
необходим ERP софтуер?
Процесът на избиране на
подходящия ERP софтуер
зависи от специфичните цели
и
сложността на избраните
приложения.
Ако фирмата ви е процес на
бързо развитие, тогава това е
точното време да се отървете
от ръчните бизнес процеси и
да направите пълно
преразглеждане на системите
й.
10.1.5 Добра практика –
Intel
Intel е мултинационална
компания, която служи като
успешен пример за
прилагането на
ERP, който се използва от
повече от 10 000 активни
потребители и се обслужва от
приблизително 250 сървъра.
Intel следва
децентрализирана ERP
стратегия.
10.2.1 Какво е тотално
управление на качеството?
Тоталното управление на
качеството (TQM) е процес
на постоянно подобрение,
което
може да бъде
характеризирано също и като
управленска философия.
TQM се основава на
1
o да предадете чувство за
целенасоченост,
o да се концентрирате в
бъдещето, да отразите
ценностите, споделяни от вас и
служителите ви (както и от други
заинтересовани страни), и
o да използвате образи и картини,
за да илюстрирате мислите си.
Фаза 1: Колективен анализ на
началната позиция.???Средата на
фирмата: това включва обсъждане
на възможностите, заплахите и
тенденциите, както и
въздействието им върху най-
важните заинтересовани страни.
??Фирмата ви: силни и слаби
страни, както и въздействието им
върху найважните
заинтересовани страни.
??Заинтересованите страни
(служители, участници,
партньори и др.): определете кои
са
най-важните от тях и какви са
основните им проблеми, които
оказват влияние. Фаза 2: Екипно
изграждане на общата
политика на фирмата:
??Специален екип, определен от
ръководството, воден от два-три
точни принципа,
приложими към всеки от
основните участници и партньори
??При обсъждането всеки
участник анализира и
последователно подобрява
очертаните
принципи самостоятелно. ??В
последващи дискусии
участниците включват своите
забележки, потребности и
предложения за подобрение.
Фаза 3: Извеждане и разделяне
на функциите: За да се приложи
фирмената визия в
процеса на разработване трябва
да се включат служители от
всички нива, организирани в
работни групи. В този процес
трябва да се отговори на следните
въпроси:
??Какво предвижда фирмената
политика за нашия
отдел/звено/функция?
??Какви действия и мерки се
изискват от нашия
отдел/звено/функция, за да
допринесем
за прилагане на фирмената
политика? Освен това е
необходимо ясно да се определят
ползите за всички участници.
Основни изводи
Визията и мисията са
инструменти, които могат да ви
помогнат да формулирате
фирмената политика и да
осигурят фокус и посока на
фирмата ви.
Визията е основополагащата идея
за съществуването на фирмата.
Общата политика на фирмата
представлява фирмените
принципите, които са или
писмени, или се споделят от
всички партньори в устен вид. Те
могат да се изразят под формата
на мисия. Фирмените принципи
определят правила за поведение
не само в рамките
на фирмата, но и по отношение на
външната среда. 1.2 Концепция и
обхват на бизнес стратегията.
Елементи на
стратегическото управление
Възможност от интеграция
„напред”:
??Значимост на сектора:
Технологии
При разглеждане на технологиите,
използвани в сектора, изхождайте от
следните
съображения:
Производствени технологии
Заместващи технологии
Иновации при продуктите
Информатика и комуникационни
технологии
Трудов пазар
Служителите са едни от най-важните
ресурси на фирмата. Тъй като
трудовият
пазар е източник на потенциални
служители, струва си той да се
наблюдава редовно??Разходи при
освобождаване на служител:
??Условия на трудовия пазар:
Синергии
Синергия означава съвместно
действие, при което крайният ефект
е поголям от
сумата на ефектите, предизвикани
поотделно от всеки участник или
фактор. синергиите обикновено
предизвикват
увеличаване на разходите, тъй като
изискват много време и ресурси.
2.2 Петте сили на Портър -анализ
на конкурентната позиция2.2.1
Какво представлява моделът на
Портър за петте сили?
Моделът на Портър за петте сили е
инструмент за анализ, който се
фокусира
върху петте конкурентни сили в един
икономически сектор. Той дава
възможност да се
анализира конкурентната позиция на
фирмата в сектора, в който оперира.
Петте сили са:
1) Заплахата от новонавлизащи
участници;
2) Сила за преговаряне на
купувачите;
3) Заплаха от заместващи продукти
или услуги;
4) Сила за преговаряне на
доставчиците;
5) Съперничество между
съществуващите фирми. 2.2.3 Къде
може да се приложи моделът на
ПортърМоделът на Портър е
подходящ за всяка фирма,
независимо от размера й и
икономическия сектор, в който
оперира. 2.2.4 Как да използвам
този метод за анализ?
Заплаха от новонавлизащи
участници
1) Икономии от мащаба: те
възникват, когато производствената
технология е с
високи постоянни разходи в
сравнение с текущите разходи
2) Диференциация на продукта:
диференциацията на продукта
означава, че
продуктите ви се различават много
от тези на конкурентите ви
3) Изисквания към капитала:
трябва много да внимавате за
еднократните разходи.
Тези разходи са направени в
миналото и не могат да се
възстановят, ако фирмата
реши да напусне пазара. 4) Разходи
при прехвърляне: тези разходи се
отнасят до клиентите ви, когато те
решат да се прехвърлят от вашия
продукт на друг. 5) Достъп до канал
за дистрибуция: съществуващите
Модул IV. Формулиране на
стратегия
Урок 6: Интернационализация на
МСП
6.1.1 Какво разбираме под
понятието интернационализация
включва всички дейности, отнасящи
се до връзките с
чуждите пазари, които една фирма
предприема.
интернационализацията може да
приеме много форми
като инвестиране в чужда страна
(преки чужди инвестиции), формиране
на партньорства с
чужди компании, наемане за
подизпълнители на чужди експерти,
участие в международни
мрежи и много други.
6.1.2 Защо трябва да се приеме
стратегия за интернационализация?
Тази стратегия е важен елемент
общата стратегия, който ще формира
целите на фирмата 4
ви, ето защо нейното разработване е от
значение за бъдещето, тъй като касае
дългосрочните
й дейности.
обобщени най-важните предимства, с
които може да се сдобие фирмата ви
от приемането на
стратегия за интернационализация,
базираща се, разбира се, на размаха на
плановете и
проектите ви:
1) Достъп до нови пазари (чрез
диверсификация на пазарите) и
клиенти за
съществуващи продукти или услуги.
2) Капитал, получен от проникването
на чужди пазари.
3) Достъп до ценни производствени
процеси и минимизиране на разходите
за труд:
евтина работна ръка, квалифицирани
работници, суровини и др.
4) Развитие на основни компетенции
(технологии, ноу-хау и др. за
постратегически
ориентираните фирми).
5) Управление на риска във фирмата.
6) Въвеждане в производство на нови
продукти чрез повишена
международна
конкуренция на местния пазар
(колкото по-комплексна е
интернационализацията,
толкова по-голям е ефектът върху
конкуренцията).
7) Работата в мрежа, постигаща се при
взаимодействие между фирмите и
може да
доведе до трансфер на знания и
сътрудничество в проучвания и
развойни
дейности .
6.1.3 Къде да намеря помощ за
реализиране на стратегията си за
интернационализация?
Бизнес мрежи, Интернет,
Национални агенции за инвестиции
(NIAs), Обществени институции и
агенции.
6.1.4 Как да реализирам стратегия
за интернационализация?
Разработване на стратегията-
Формулирането на
стратегия за интернационализация ще
ви помогне не само да постигнете
целите си, но и ще
изчисти всички съмнения, които може
да окажат влияние върху решението ви
за метода за
философията на
намаляване на разходите,
като набляга
по-специално върху
намаляване на отпадъците и
едновременно подпомагане
на
доставчиците да осигуряват
качествени продукти и услуги
за постигане на максимална
удовлетвореност на клиента и
спечелване на висока
конкурентност на пазара
10.2.2 Защо да възприемем
TQM във фирмата?
1) Дава пряка всеобхватна
представа за фирмата и
служителите й.
2) Представлява ефективно
средство за подобряване на
комуникацията.
3) Може да доведе до
повишаване на
производителността и
ефективността.
4) Може да ви помогне да
идентифицирате всички
приоритети и действия, които
трябва да бъдат предприети.
5) Показва слабостите във
фирмата.
6) Прави служителите във
фирмата по-активни по
отношение на ежедневните
дейности в предприятието.
7) Помага всеки във фирмата
да възприеме подход, при
който качеството е
водещо във всички задачи,
независимо от тяхната
сложност.
10.2.3 Източници на
информация за тоталното
управление на качеството
1) EFQM:, 2) EUN TQM:
EUN TQM:,
10.2.4 Как да прилагаме
философията на TQM във
фирмата?
Сиймъс Макнълти е
идентифицирал 10 основни
стъпки към прилагане на
тоталното
управление на качеството
11
, представени в следващата
таблица:
10-те стъпки към тоталното
управление на качеството:
1) Използвайте ново
стратегическо мислене.
2) Опознайте клиентите си.
3) Обърнете се към
истинските изисквания на
клиентите.
4) Концентрирайте се върху
превенцията, не върху
корекцията.
5) Намалете хроничните
загуби.
6) Следвайте стратегия на
постоянно подобряване.
7) Използвайте
структурирана методология
за усъвършенстване на
процесите.
8) Намалете вариациите.
9) Използвайте балансиран
подход.
10) Прилагайте го към
всички функции във
фирмата си.
10.3.1 Какво представлява
подходът „Шест сигма“?
На практика съществуват две
определения
2
стратегията е ориентирана към
дългосрочен период, докато
тактиката се съсредоточава в
краткосрочното реагиране на
средата.
Стратегическото управление е
важно управленско понятие. То се
прилага и в практиката, тъй
като в почти всяка фирма се
използва понятието
„стратегическо управление“.1.2.1
Кои са основните елементи на
стратегическото
управление??Стратегията не
бива да потиска инициативата,
съзидателността и
професионализма
на ръководството и служителите
на фирмата.
??Всеки собственик и членовете
на ръководството трябва да се
подхождат смело и
творчески, за да приспособят
водещите си схващания и
насоките си към функционалните
области, регионалните звена и
партньорските фирми в
съответствие с условията на
конкретната ситуация.
??Изпълнението на стратегията
трябва да се наблюдава
постоянно, докато тактиката се
състои от спешни задачи, които
трябва да се изпълнят в кратки
срокове, като същевременно
са насочени към постигане на
най-важните цели.
??Стратегията се изразява в
действие с оглед на голямата
картина, в което са включени
краткосрочни елементи и
резултати.
Съществуват три важни елемента
на стратегическото управление
1) Стратегически анализ Целта
на стратегическия анализ е да
даде картина на
основните фактори, които може
да окажат въздействие върху
настоящата и бъдеща дейност
на фирмата ви.
2) Стратегически избор
Той се определя като подбор на
възможно най-добрите действия
въз
основа на оценката на
съществуващите стратегически
варианти 3) Реализиране на
фирмената стратегия определя
като начинът, по
13
който превръщате стратегията в
действия Основни
изводи:???Стратегията не бива да
потиска инициативата,
съзидателността и
професионализма
на ръководството и служителите
на фирмата.
??Собственикът и членовете на
ръководството трябва да се
подхождат достатъчно
смело и творчески, за да
приспособят водещите си
схващания и насоките си към
функционалните области,
регионалните звена и
партньорските фирми с оглед
изискванията на ситуацията.
??Разработването на стратегия е
дългосрочна задача и
изпълнението трябва
непрекъснато да се следи, докато
тактиката обхваща спешните
задачи, които трябва
да бъдат свършени в кратки
споразумения и
взаимоотношения между
производителите и основните
дистрибутори на
конкретния пазар също могат да
създадат бариери при навлизане.
6) Разлика в разходите независещи
от размера: утвърдените фирми
често се
ползват от предимства, произтичащи
от използваните производствени
технологии,
достъпа до по-евтини ресурси, по-
изгодното местоположение или
субсидии.
Съперничество между
съществуващи фирми
Засилената конкуренция е резултат
от редица взаимодействащи помежду
си
структурни фактори. Те включват: 1)
Многобройни или равностойно
оборудвани фирми: конкурентният
натиск
нараства автоматично при висока
концентрация на конкурентите. 2)
Бавен растеж на сектора: във фази
с бавен (или липса на ) растеж
започва
убийствена конкуренция, при която
се води битка за основните пазари.
3) Липса на диференциация или
ниски разходи за прехвърляне на
клиентите: ако за клиентите е
трудно да разграничават продуктите
един от друг,
тогава конкурентната борба ще се
осъществява повече чрез реклама,
отколкото на
базата на уникални предложения за
продажба.
4) Високите разходи за съхранение
или малката трайност на
продуктите
принуждават производителите да ги
продават колкото се може поскоро.
5) Стратегическите залози са
високи, когато една фирма губи
пазарната си
позиция или има потенциал за
големи печалби. Това засилва
съперничеството.
6) Сериозните бариери за излизане
от пазара може да предизвикат
високи
разходи при изоставяне на даден
продукт. Фирмата трябва да се бори
с
конкуренцията.
7) Голямото разнообразие от
конкуренти с различна фирмена
култура, история и
философия може да предизвика
нестабилност в рамките на
икономическия сектор.
8) Капани на сектора (насищане на
пазара): Нарастващият пазар и
потенциално
високите печалби примамват нови
фирми да навлязат на него или
утвърдени фирми
да увеличат производството.
Заплаха от заместващи продукти
или услуги Това може да се случи,
ако клиентът може да замени
продукт или услуга с
еквивалентни такива.
Сила за преговаряне на
доставчиците
Доставчиците са важен фактор в
анализа на Портър, тъй като успехът
на фирмата
зависи от качеството на продуктите и
услугите на доставчиците
??Какъв натиск може да окаже
доставчикът върху вас????Могат ли да
интернационализация.
Модел на шестте стъпки- 1)
Установете своите мотиви за
интернационализация (защо?).
2) Ясно опишете текущото състояние
на фирмата си (чрез извършване на
SWOT анализ
на предприятието).
3) Вземете решение за продукта или
услугата, които бихте искали да
изнасяте (какво?).
4) Изберете правилния пазар за
проникване (къде?).
5) Решете какъв ще бъде методът на
навлизане на пазара (как?).
6) Изберете правилния момент да го
направите (кога?).
Методи за навлизане на пазара
Проникването на чужд пазар може да
се постигне чрез следните механизми
на
разширяване: (1) износ, (2) ползване
на лицензи, (3) съвместни
предприятия (джоинт
венчър), (4) преки инвестиции.
6.1.5 Интернационализация на
европейските малки и средни
предприятия
Обсерваторията на МСП в Европа,
създадена от ЕС през декември 1992 г.,
подобри
наблюдението на икономическите
дейности на МСП в Европа и
понастоящем осигурява
информация за МСП на национално и
европейско ниво, като обхваща 30
страни.
Обсерваторията публикува доклад
34
за интернационализацията (пълен с
много интересна
информация, даваща поглед върху
европейския пазар) на МСП, където
беше отбелязано, че
международните връзки за доставка на
суровини са най-честата форма на
интернационализация в Европа на
второ място са свързаните с
износа
Модул IV. Формулиране на
стратегия
Упражнение 7: Диверсификация за
МСП
7.1. Какво представлява
диверсификацията?
Диверсификацията представлява
стратегия за развитие на фирмата,
осъществявана чрез
въвеждане на допълнителни дейности,
различни от съществуващите
продукти, услуги и
пазари.
прилагане диверсификацията спомага
за запазване
стабилността на фирмата дори в
условията на криза, тъй като
обикновено икономическият
спад не настъпва едновременно във
всички сектори и на всички пазари.
7.1.1 Видове диверсификация
• Хоризонталната диверсификация –
усвояване на производството на нови
продукти
или предоставяне на нови услуги с цел
задоволяване допълнителни
потребности на
клиентите на фирмата.
• Вертикалната диверсификация –
възниква при „връщане” на фирмата
назад в
предходни за нея фази от цикъла на
производството или навлизане в
следващи фази от
този цикъл – производство на
суровини или осъществяване на
на „Шест сигма“:
(1) система от инструменти за
подобряване на процесите и
продуктите, и
8
(2) подход за подобряване на
процесите и ефективността
на бизнеса. С други думи,
това е
средство за изграждане на
лидерство и води до
радикални промени в
управленските
умения
15
. 10.3.2 Защо да използваме
подхода „Шест сигма“?
Приемането на подхода
„Шест сигма“ в една фирма
обещава голяма
възвръщаемост и
може да служи за обучение в
лидерство, тъй като за
висшите лидерски позиции
обикновено
се изисква всестранно
познаване на философията на
„Шест сигма“.
10.3.3 Източници на
информация за Six Sigma
(1) Six Sigma Europe:
2) Конференция на ASQ
Lean и Six Sigma:
3) Институт Lean Six Sigma
в Париж
10.3.4 Как дребният бизнес
може да се възползва от
подхода Six Sigma?
Runchana Sinthavalai предлага
някои решения за прилагане
на „Шест сигма“ в малките и
средни предприятия, като
например избягване на
усложняването чрез
осигуряване на прости
термини, прилагане само на
определени части и
инструменти на подхода,
възприемане на
подход за самообучение
вместо наемане на външни
консултанти.
10.4 Надеждност,
ремонтопригодност и
безопасност
10.4.1 Какво означават тези
термини?
RAMS (надеждност,
работоспособност,
ремонтопригодност и
безопасност – първите
букви на съответните
английски термини) включва
в себе си всички стандарти,
които трябва
да притежава системата за
тотално управление на
качеството.
RAMS анализи може да бъда
направени при прегледа на
всяка система, независимо от
нейната същност
RAMS стандартите ясно
показват, че качеството на
изпълнение на всяка задача и
всяка
липса в коя да е от областите,
които те представят
(надеждност,
работоспособност,
ремонтопригодност и
безопасност), ще доведат до
допълнителни разходи
10.4.2 Защо е добре да
използваме RAMS
стандарти в системите за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по предприемачество и иновации

Пищови на упражнения по предприемачество и иновации...
Изпратен от:
minisuzi
на 2011-06-06
Добавен в:
Пищови
по Предприемачество
Статистика:
327 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
предприемачество основни групи процеси
добавена от malka.feq 14.02.2018
2
14
системи за управление на европейско дружество
добавена от gabri005 26.04.2012
1
16
Подобни материали
 

Анализ на риска

03 авг 2011
·
184
·
3
·
656
·
411

Бизнес риск е риска на собственика или на притежателя на акции. Ако фирмата е финансирана с акции или заем тогава е налице финансов риск, който внася допълнителна несигурност по отношение получаването на приходи от собствеността...
 

Предприемачество

09 ное 2010
·
106
·
4
·
1,145
·
177

Предприемачеството е динамичен процес, който създава нарастващо богатство. Това богатство се твори от индивиди, поемащи големите рискове под формата на влагане на средства, време и кариера, създавайки нови стойности под формата...
 

Предприемачество

14 ное 2010
·
256
·
6
·
1,749
·
553

Според своята етимология „Предприемачество” има френски произход и означава „посредник” или „откривател” на възможности за развитие на определена дейност. Дефинирането и изясняването на понятието „ предприемач” се поставя върху основата на концепции...
 

Бизнес план за хотел 3 звезди

17 ное 2010
·
735
·
36
·
5,089
·
1,189
·
2

С разгъната застроена площ 2400м2 Хотела ще бъде категория 3 звезди в Банско с 120 легла и включващ:  Единични стаи – 12бр.  Двойни стаи – 20бр.  Тройни стаи – 10бр.  Студиа – 15бр.  Апартаменти – 2бр...
 

Предприемачество

17 ное 2010
·
425
·
26
·
5,579
·
711

Глобалните промени в нашето общество налагат преосмисляне на досегашните принципи, методи и форми на водене на стопанския живот. Преходът от централ¬но планирана към пазарна икономика е уникален по своя¬та същност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Тест по предприемачество.Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
148
1
15.07.2013
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
29.07.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Пищови по предприемачество и иновации

Материал № 698989, от 06 юни 2011
Свален: 327 пъти
Прегледан: 561 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 6,348
Брой символи: 41,030

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по предприемачество и иновации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала