Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА
Тема 1. Икономиката като обективна реалност
Тема 2. Икономиката като наука
Тема 3. Основни проблеми на икономиката
Тема 1. ИКОНОМИКАТА КАТО
ОБЕКТИВНА РЕАЛНОСТ
Основни въпроси
1. Същност, място и роля на икономиката като
обективна реалност в човешкото общество
2. Четири типа икономически системи
1. Същност, място и роля на икономиката като обек-
тивна реалност в човешкото общество
Естественото поведение на човека е да се стреми да
опознае заобикалящата го действителност, да открие нейните
закони и да намери средствата, с помощта на които може да
овладее обществените и природните сили. Мотивировката за
такъв подход е нуждата от извличане на полза за себе си.
Едно от най-сложните и динамични образования на
заобикалящата ни действителност е обществото, включващо
много компоненти. Връзките между тези компоненти
формират социалната, технологическата, социологическата,
политическата, икономическата и други системи. В основата
на всяка една от тях е човекът със своите потребности и
дейност.
Нашият интерес е насочен към икономическата система.
Човешкият живот е невъзможен без непрекъснатото осигу-
ряване на материалните условия за неговото съществуване.
Това е простата причина икономиката да се разглежда като
неотнимаема част от.човешкото битие, като нещо, с което
постоянно се сблъскваме.
8Микроикономика
доц. д-р Васил Василев9
Първият въпрос, който се задава в почти всеки учебник
е какво е това икономика? А се отговаря обикновено на друг
въпрос: какво изучава икономическата наука, какъв е нейният
предмет. В нашия анализ ще се разграничим от това
погрешно смесване.
От етимологична гледна точка понятието "икономика" е
от гръцки произход - оНюпогшке и в най-широк смисъл озна-
чава "изкуство да се управлява домакинство" (огкос; - дом и
тюцод - закон). Българският еквивалент е понятието "стопан-
ство".
Емпиричното разбиране за икономиката се свързва с
онази нейна страна, с която хората се срещат непрекъснато и
която познават най-добре от позициите на своя опит. На-
пример за предприемача това е изкуството да се правят пари.
За други икономиката е свързана с инфлацията, стагфлацията,
безработицата и т. н.
Етимологичните и емпиричните представи за икономи-
ката не са достатъчни, за да се дефинира вярно понятието
"икономика". То може да бъде разбрано единствено от пози-
циите на същностните процеси, които го характеризират.
Икономиката като обективна реалност, като обект на
изследване е сложна система от процеси на производство,
разпределение, размяна и потребление на материални блага и
услуги. Като такава тя е свързана с природата и с
демографската система. Природата предоставя материала,
който човешкият труд превръща в богатство.
Производството е от една страна икономико-технологи-
ческа категория - промишлена, строителна, селскостопанска и
друга дейност за добиване на определени продукти в рамките
на даден отрасъл. Например зеленчукопроизводство в рамки-
те на отрасъл земеделие..
От друга страна производството е обществено-икономи-
ческа категория - присвояване от човека на продукти от
природата на всеки етап от обществено-икономическото
развитие. В този процес хората използват природните
ресурси и сили за създаването на продукти, необходими за
задоволяване на техните потребности. С тази непрекъсната
дейност, която свързва хората помежду им в определени
производстве-
ни отношения, се осигуряват съществуването и развитието
на човешкото общество.
И така, производството е процес, който протича между
човека и природата, като човекът въздействува върху приро-
дата по такъв начин, че да я направи годна да задоволява
неговите потребности.
Процесът на производството предполага наличието на
елементите труд, предмети на труда и средства на труда (за
тях ще разкажем по-нататък). Те са налице във всички
времена и епохи, но характеристиките им са различни.
Затова и производството винаги е конкретно, а в най-общ вид
може да се разглежда като абстракция, фиксираща общите
признаци на явлението в различните му форми.
Разпределението е процес, в който, в съответствие с
изискванията на специфични икономически закони и принципи,
се определя делът на хората в създадения обществен
продукт. В затвореното натурално стопанство, в условията на
самозадоволяване, продуктът не се отделя от своя произво-
дител. В стоковото производство, т.е. при пазарни условия,
продуктът, след като вече е създаден, не става непосредстве-
но притежание на своя производител. Между производителя и
продукта застава разпределението, което определя размерите
и формите, чрез които производителят ще получи съответния
дял от обществения продукт.
Съществен момент в анализа е, че преди да се стигне до
разпределението на продуктите, се разпределят средствата за
производство. На повърхността на явлението разпределе-
нието като че ли предшествува производството. В
действителност нещата стоят обратно - социално-икономичес-
ката структура на производството определя и начина на раз-
пределение.
Размяната е фаза в обществения възпроизводствен
процес
1
, в която се извършва взаимно отчуждаване на про-
дукти на труда и тяхното превръщане в стока. В процеса на
Възпроизводството е постоянно повторение и непрекъснато възобновяване на
производството във фирмата и в стопанството на страната. При повторение в
еднакви мащаби то е просто възпроизводство, а при повторение в увеличаващи се
мащаби е разширено.
10Микроиконсмикадоц. д-р Васил Василев
11
размяната се осъществява икономическата връзка между
обособените и специализирани в даден вид дейност стокопро-
изводители. В размяната като отношение на отчуждаване се
сменя собствеността върху продукта, основана на принципа на
икономическото равенство и взаимната изгода.
Потреблението е заключителната фаза на обществения
възпроизводствен процес, в която общественият продукт се
използва за задоволяване на личните, производствените и
непроизводствените потребности.
Личното потребление е използване от човека на мате-
риални и духовни блага за задоволяване на личните нужди.
То е в основата на мотивацията на човешката
производствена дейност.
Производственото потребление е използването на сред-
ства и предмети на труда в процеса на изготвянето на мате-
риални блага. Производството е процес на производително
потребление.
Непроизводственото потребление е потребление на
материални блага в непроизводствената сфера.
Основен момент в обществения възпроизводствен про-
цес е производството. То е определящо по отношение на раз-
пределението, размяната и потреблението, защото създава
продуктите, предназначени за производствено и лично
потребление. Между производството и потреблението има
вътрешна връзка. Те взаимно се обуславят и противостоят
като полюси на едно единство. "Производството е непосред-
ствено потребление, потреблението е непосредствено произ-
водство... личната консумация е непосредствено и производ-
ство... При храненето например човек произвежда своето
собствено тяло."
1
В тази сложна система на връзки между елементите на
възпроизводствения процес винаги са налице три момента:
1. Наличието на ресурси на входа на системата. Без тях
производството е невъзможно. Част от ресурсите имат нату-
рален характер - те не са преработени предварително, т.е. не
са плод на човешки труд (например рудата в добивната
К. Маркс. Към критика на политическата икономия. С, 1947, с. 234
промишленост). Други ресурси определено се нуждаят от
предварително въздействие върху тях на човешки труд и то
много често висококвалифициран (например машини, съоръ-
жения, производствени сгради, транспортни средства и др.).
2. Ефектът от използването на ресурсите, т.е. получени-
ят резултат, ползата от тях. Конкретните технически науки се
интересуват от произхода на ресурсите в техническо отно-
шение. Технологията се интересува от начина и режима на
операциите с оглед на получаване на адекватен резултат. На
вниманието на икономистите са производствените услуги на
ресурсите, собствеността върху тях, начина на нейната
реализация чрез пазарните отношения, какво получават
собствениците на ресурси и какво струват те на
предприемачите. От тези позиции, т.е. от икономическа
гледна точка, на преден план излизат други характеристики
на ресурсите като: тяхната оскъдност; алтернативността на
решенията, избора и предпочитанията; минимизирането на
разходите и максимизирането на ефектите и др.
3. Присвояване на ефектите. Как ще се осъществи този
процес зависи много от характера на отношенията на соб-
ственост, на разделение на труда, на размяна, разпределение
и потребление на ресурси и ефекти. Това са икономически
отношения на отчуждаване и присвояване.
При напичието на тези три момента в единство може да
се говори за икономиката като обективна реалност. Това
означава, че икономика има там и където са налице отноше-
нията "влагане на ресурси - попучаване на ефекти - присвоя-
ване на ефектите", т.е. и в материалното производство, и в
бита, и в науката, и в образованието, и в културата и т.н. По-
следователно анализирани, тези отношения са:
Първо, отношенията "ресурси - ефекти", т.е. отношения
на хората към нещата.
Второ, отношения "отчуждаване - присвояване", т.е.
отношенията на хората помежду им по повод на нещата.
В своята съвкупност тези отношения се свеждат до
поведение, на което ще отдепим повече място в една от
следващите теми.
От тези позиции в икономическата литература са дадени
много опредепения за същността на икономиката като обек-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 сеп 2021 в 23:38 в момента не учи на 37 години от София
 
Домашни по темата на материала
Потребителска бюджетна линия
добавена от stoqn_slavov1 16.06.2020
0
4
Приходи, разходи и печалба на фирмата
добавена от mariya.mitrova_fb 01.04.2020
0
14
Прогнозиране с експертни методи DELPHI или RANG
добавена от emito133 14.06.2019
0
3
14. „Съвършен пазар” и пазарни деформации – специфика на пазарите на потребителски стоки
добавена от g_geni 11.01.2016
3
31
Микроикономика, Спешно , Теоретичен и дискусионен въпрос
добавена от umorihsee 01.11.2015
1
5
Подобни материали
 

Замърсяването на околната среда като вторичен ефект налага държавна регулация

01 май 2009
·
98
·
3
·
499
·
32

На замърсяването на въздуха се отделя голямо внимание, защото то е свързано с редица здравни и социални проблеми – заболеваемост, смъртност и миграция. В районите, където въздуха е по-замърсен се наблюдава увеличаване на дихателните...
 

Учебник по Микроикономика (2 част)

10 дек 2007
·
1,027
·
13
·
3,288
·
880

Това е втора част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 

Микроикономика

03 апр 2009
·
67
·
7
·
776
·
93

1.Същност, място и роля на икономиката като обективна реалност в човешкото общество Какво е това икономика? - От етимологична гледна точка понятието ”икономика” е от гръцки произход. Българския еквивалент е понятието „стопанство”. - Емпиричното разбира...
 

Лекции по Микроикономика

30 май 2009
·
143
·
21
·
7,068
·
116

Потребностите са основна икономическа категория, защото човек съществува като биологичен индивид трябва да потребява необходимите му блага...
 

Пазарна структура – същност, видове и пазарно поведение на фирмите в тях

24 окт 2011
·
412
·
12
·
2,370
·
652

Пазарна структура – същност и видове. пазарната структура е начинът на организация и функциониране на обособения пазар, който се предопределя от позицията на продавачите и купувачите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
18
1
1 мин
28.08.2014
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
229
1
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Същност на микроикономиката

Материал № 69843, от 30 дек 2007
Свален: 2,331 пъти
Прегледан: 1,908 пъти
Качен от:
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 159
Брой думи: 36,082
Брой символи: 321,878

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на микроикономиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения