Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
Място, роля и функция на планирането в системата на управление
1Планирането е основна класическа функция на управлението. То е сърцевината на
фирменото управление, защото всички негови функции (организиране, координиране,
контрол и корегиране) водят началото си от планирането и са органично свързани с него.
Планирането е ориентирано към бъдещето на фирмата и има за главна задача да я
приспособи към промените на външната и вътрешната среда, да определи какво трябва да се
направи, кога как и от кого трябва да се извърши. Планирането се разглежда като важен
инструмент на фирменото управление, който служи за:
разкриване на перспективите за развитие на фирмата, рисковете и опасностите, които я
заплашват, и препятствията пред нея;
изборът на път за развитие на фирмата, т.е. определяне на целите и избор на стратегии за
тяхното постигане;
оценка, подготовка и осъществяване на необходимите иновации и промени във фирмата;
координиране на действията и насочване на поведението на отделните структурни
подразделения на фирмата за постигане на корпоративните цели;
установяване на критерии за контрол и оценка на работата на структурните звена,
мениджърите и персонала на фирмата;
повишаване способностите на мениджмънта да взема управленски решения в обстановка на
неопределеност риск и изненади;
целенасочено развитие, разпределение, използване и контрол на ресурсите на фирмата.
Практиката недвусмислено потвърждава, че в планирането до голяма степен са заложени
успехът или провалът на една фирма и на нейния мениджмънт. В днешната динамична и
труднопредсказуема обстановкапрогнозата и планът са необходимост за да се опредекят
реалистичните цели, да се изберат подходящи стратегии на действие, да се употребят по
най-добрия начин ресурсите и се използват целенасочено възможностите на фирмата.
Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат широкообхватен процес, които не свършва
и не се изчерпва със съставянето на плановете, продължава с тяхното изпълнение, с
метрифициране и анализ на постигнатите резултати, с извършване на необходимите
корекции. Ето защо планирането се разглежда като итеративен процес, при който върху
основата на непрекъснатото изучаване на миналото и настоящето се вземат решенията за
бъдещето, като се дава конкретен и обоснован отговор на основния проблем в бизнеса – за
кого, какво, колко и как да се произвежда.
Чрез планирането се очертава желаното бъдеще и се проектират пътищата и действията за
неговото постигане.
Управлението взема в суров вид производствените фактори, организира ги и ги подчинява
на определена цел. Трябва да работи в условия на ефикасност.
Фирмата разглеждаме като екип от хора, а те управляват парите и машините. Целта е
идеализирана траектория, характеризираща някакъв процес.
Контрола се състои от наблюдение и трябва да се знае какво да се наблюдава, как да се
наблюдава, как да се измерва, кои индикатори да се вземат и т.н.
Пет показателя (Дракър):
рентабилност;
производителност на труда;
иновации;
1
Университет за национално и световно стопанство
ликвидност;
пазарен дял;
Контрола включва и оценка на изпълнението. Дават се препоръки как да се излезе от
ситуацията. Контрола пренастройва системата и на различните етапи корегира
изпълнението. Възможно е на определен етап системата да бъде рестартирана, поради
промени, които са настъпили внезапно и изискват реакция. Обясняват се с
неопределеността на средата.
Планирането определя целта за бъдещия перид на развитие, определя времевия срок,
определя средствата, ресурсите. Заедно с това планирането определя критериите за
разпределение на ресурсите, то определя мястото на фирмата във външната среда и
отношението и с нея. Дава критериите за контрол на дейността на тази фирма.
Организирането трябва да съчетае човешките, материални и др. ресурси и да възложи
определените задачи по определени отдели групи и т.н. и да се определят връзките между
тях.
Координацията е съгласуваност между тези отдели.
Изпълнението
Със своите функции планирането преопределя останалите функции и етапи на
управлението, т.е. в зависимост от целите и средствата се ранжират всички останали етапи.
Планирането определя перспективата и пътищата за постигането и.
4Оперативно и стратегическо планиране – единство и взаимодействие
Планирането бива оперативно и стратегическо – единство и взаимодействие.
1/Оперативно – баланса на фимата, планрането представлява балансиране, обвързване на
целите с ресурсите.
2/ Функционално – организиране на отделите. Функционални отдели – финансов,
маркетинг, производствен, финансов, управление. Планирането между целите и ресурсите е
функционално.
3/ Стратегическо – появява се п/з 60-те год. и в момента е преобладаващ тип планеране. За
първи път се прилага от компанията „Дженерал електрик”. Стратегията е в това правилно да
определиш мястото и времето на битката и как да победиш. Трябва да се знае
организацията, тактиката, резервите и стратегията на конкурента, поведението му при
отстъпление. Някои определеят стратегията като начин за постигане на целта, чрез
съобразяване с околната среда. Стратегията е начина за свързване на фирмата с околната
среда. Формално стратегия е всичко, което води до успеха. Стратегическо е всичко
дългосрочно. Характеристиките на стратегическото планиране са: да се види перспективата
и да я очертаеш, да оцениш околната среда, да се направи анализ, да се нанесе превантивен
удар на конкурентите. Стратегическото очертава дългосрочната траектория за развитие,
като взаимодействие между възможностите на фирмата и външната среда. То се подчинава
на една главна цел – да реализира мисията на фирмата. Стратегическия план трябва да
начетрае оптималната траектория на използване на ресурсите и оптималния вариант за
развитие на фирмата. Оперативното трябва да осигурява ресурса, то е условие за
постигането на крайната цел. Изпълнението на по-низшите нива е условие за постигането на
2
Университет за национално и световно стопанство
крайната цел. Стратегическия план е единство от, цели, планова, програми, ресурси и
механизми за контрол за тяхното изпълнение. Всяка една стратегия трябва да е ресурсно
обезпечена.
Доказано е, че когато дадена фирма има стратегическа цел, взаимодействието между
различните нива е по-добре организирано. По-ясно се определят функциите, целите,
задачите. По-добре се разпределят и съчетават ресурсите от гледна точка на целите. Всеки
от сужителите е по-добре мотивиран.
Съвкупност от ценности, норми на поведение, традиции, обичаи на фирмата образуват
нейната фирмена култура, която определя нейния облик и нейната уникалност.
Предимства на стратегическото планиране :
Когато е ясно формулирана в смислена форма, стратегията мотивира персонала за
постигане на целите. Служителите участват с по-голям принос, мотивирани са да разкриват
нову възможности за реализирането на целите, поемат по-голяма отговорност, поемат
повече инициатива, при вземане на решения за постигане на целите в рамките на своята
компетенция;
Има ясно очертана цел, на която се подчиняват подцелите;
По-добре се съчетава изразходването на ресурсите, използването им вече е обвързано с
крайната цел;
Самата стратегия е качествена промяна на употребата на ресурсите, подобрява позициите на
функцията на пазара.
Самото изработване на стратегията се извършва от висшето ръководство, но трябва да се
съгласува с политическото ръководство, може да се привлекът експерти за изготвянето й
или одитори за оценка на изпълнението нс програмите. Така се намаляват рисковете. Вътре
фирмата по-обективно оценява обстоятелствата, но се нуждае от повече време и дори
консултации с мениджърите.
3Структура на стратегията и съдържание
Понятието „стратегия” произлиза от двете гръцки думи: „stratos” (армия) и “aro” (водя) или
неговото буквално значение е „водене на войските”. За съвременната трактовка на това
понятие има множество определения. Но едва ли има безупречна и изчерпателна
дефиниция за стратегия, тъй като самото понятие има богато съдържание и различни
смислови значения.
Основните характеристики на стратегията са:
Стратегията е интегративен и целенасочен подход в управлението на цялостната дейност на
фирмата за реализиране на нейната мисия и дългосрочни цели.
Стратегията е оценка на алтернативни пътища и избор на най-добрия начин за постигане на
дългосрочните основни цели на фирмата.
Стратегията е определяне на решеващото направление в дейността на фирмата , което води
до нейния успех.
Стратегията е изкуство за най-целесъобразно използване на потенциала и ресурсите на
фирмата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
Изпратен от:
Екатерина Илиева
на 2011-06-04
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
720 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задание Вие сте ръководтел на отдел "Чвешки Ресурси"
добавена от Toni_Makendjieva 17.10.2013
0
51
планиране и прогнозиране
добавена от yourR 27.05.2013
0
22
Задача по планиране и прогнозиране
добавена от sonia777777 13.05.2013
0
46
Изследване чрез метод Делфи
добавена от desi.ivanova_5965 23.01.2017
1
15
Лекции по "Планиране и прогнозиране".
добавена от bladestz 22.01.2013
2
35
Подобни материали
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
356
·
56
·
12,898
·
725

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
521
·
6
·
5,419
·
930

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Същност и значение на фирменото планиране

20 фев 2006
·
2,443
·
2
·
662
·
285
·
1
·
1

Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Прогнозиране и планиране

14 дек 2007
·
367
·
3
·
704
·
166
·
1

Стопанските субекти в условията на пазарното стопанство функционират като автономни единици, които са равнопоставени и действат при еднакви икономически условия и се конкурират свободно...
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
23.05.2015
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
5 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Лекции по планиране и прогнозиране

Материал № 697999, от 04 юни 2011
Свален: 720 пъти
Прегледан: 1,257 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 18,283
Брой символи: 120,433

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала