Големина на текста:
1ТЕМА
1.1.Социално
осигуряване.Възникване.
С развитие на
индустриализацията се
оформят два момента при
решаване на възникналите
проблеми:
- икономическата
необходимост се налага да се
намери форма на подпомагане
макар и с минимални средства
нетрудоспособните лица-
специални
фондове(осигурителен фонд-с
вноски на осигурени
лица;работодатели;държава)
със заделените средства
разпределени под формата на
обезщетения и пенсии
-за създаването на тези
фондове е необходима
политическа намеса.Тези две
предпоставки са налице при
появата на социално
осигуряване във всички
капиталистически страни.Най-
напред се узаконява в
Германия/1883-1889г./-
Бисмарк.През 1883г. е приет
първият закон за социал.
осигу.(при болест)с който се
полага началото. При
зараждане и оформяне на
капиталистическото общество
се утвърждават,като форма на
издръжка на
нетрудоспособните лица-
застраховането;разпределение
в
семейството;спестяването;благ
отворителните
организации;пенсии на
държавните служители.
Две са формите за издръжка на
нетрудоспособните лица-
кой;кога и колко:
1.форма-колективната
собственост(първобитното
общество и соц.страни)
2.форма -всеки да заделя
средства през целия си живот
за собствена издръжка в
нетру.-застраховането;личното
спестяване; соц.осиг
-индивидуална и колективна
защита,а соц.осиг.-за социална
защита с/у рисковете на труда.
МОТ-1919г.международна
организация на труда със
седалище Женева-тази орг.
през 1946г.се свързва с ООН.
МАСС-1947г.международна
асоциация за социална
сигурност-съдействие за
развитие на социалната
сигурност в международен
мащаб.
1.ТЕМА
1.2.Социално
подпомагане,възникване.
„Законодателство за бедните”-
по тези закони се осигуряват
помощи в пари или натура на
изпаднали в нужда.Така
възниква социалното
подпомагане-края на 19в. в
Дания.По неин образец по-
късно се узаконяват форми на
„социални грижи”-по тези
закони се определят условията
при които гражданите ще
получават обезщетения или
помощи и в какви
размери.Подпомагане при риск
„старост”;”инвалидност”;”смъ
рт”;”безработица”-от
обществени фондове.
Социалното подпомагане (лица
изпаднали в нужда) то
възниква като алтернатива на
социалното осигуряване(лица
добили право на ползване-
стаж,вноски,възраст).Обезщете
нията и помощите от
социалното подпомагане са от
държавния бюджет.
Узаконяване на осиг.при
безработица започва в Англия
с професионални съюзи,които
подпомагат безработните освен
със средства и ги насочват към
свободни работни места.1912г.
в Англия е узаконена осиг. При
безработица.Безработицата
днес е обект на
соц.подпомагане-за определен
период от време и при
определени условия.
Добавките за деца за пръв път
се въвежда във Франция от
работодателите-след 1
та
св.в.
Два са факторите за този вид
плащане:1ф. обществено
признание;2ф. демографски-
намаление на раждаемостта.
Държавно здравеопазване-
Германски модел за плащане
на помощи при болест са два
вида: парични обезщетения и
медицински грижи
Съветски съюз- общонародна
система за медицински грижи-
за сметка на държавния
бюджет
2.ТЕМА
Възникване на соц.осигу. в
България
Възниква на два етапа-на
държавите служители и на по-
късен етап и служителите на
частните предприятия.През
1949г. тези два дяла се
обединяват в общ Държавен
институт за обществено
осигуряване
Пенсии на държавите
служители- начало поставят
пенсиите на учителите
1889г.1891 излиза закон за
пенсии на държавните
служители.С това се поставя
началото на гражданския
пенсионен фонд .Създават се и
други пенсионни фондове на
военните
лица,свещениците,миньори,на
служителите към БНБ
До 1926 за пенсиониране има
тежест прослуженото
време,след 1926 вече и
осигурителна закрила с/у
старост.Размерите на пенсиите
за изслужено време са
определяни от размера на
заплатата.
Социално осигу. На раб.от
частните предприятия
Изграждане на работнически
каси .Началото на социалното
осигуряване е поставено с
влезлия в сила Закон за
обществените осигуровки от
1 юли 1924.Той включва:
-злополука
-болест и майчинство
-инвалидност и старост
Тези осигуровки принадлежат
към Отделението на труда ,а
след това- към Дирекцията на
труда и обществените осиг.
Този закон слага началото на
работническото осиг. у нас, но
не включва осиг. защита при
безработица .През 1925г. се
приема Закон за настаняване
на работа и осигу. При
безработица.
През 1941 възниква
Института за обществено
осиг.Тогава се отделя
обществ. Осиг. от защитата
на труда.1941 се създава осиг.
за умствените работници-до
1947;1941-осиг.на
самостоятелните занаятчии-до
1949; членовете на Трудово-
производителните
кооперации(ТПК)се осиг. от
1953.През 1943 е създадена
осиг. за търговците и 1949 я
сливат с на занаятчиите,а от
1953 е включена в ТПК.
1941 се въвежда осиг. на
земеделските стопани
1943 фонд „Семейни добавки”
Със Закона за обществено
осигуряване от 1949 всички са
включени в Държавния
институт за обществено осиг.
3.ТЕМА
Мястото на соц. осиг. в
общест.-иконом. живот
Социалната политика е
политическа линия, която
решава социалните
проблеми.Тя не е в състояние
да реши всички социални
проблеми и не би трябвало да
се намесва там където самите
индивиди са в състояние сами
да си ги решат.Или да се
обособи друга група,която да
подкрепи и насърчи лицата да
решават своите
проблеми.Действията на соц.
политика трябва да са
насочени към проблеми,
които:- намесата на държавата
е неизбежна;-намесата е
необходима с оглед
обществените интереси и
решението им трябва да е на
определено равнище.
Социални дейности-са
дейности в рамките на
обществото и държавата за
решаване на значими от
обществена гледна точка
проблеми.Те могат да бъдат
групирани:-финансиране за
тяхното извършване
-подхода при разпределение на
средства
-направленията на разходите
-използваната форма-
задължителна и доброволна
-институционалното им
организиране
Соц.дейности се провеждат
заради :управлението на
държавата и нейните
органи;издръжката на
нетруд.;нейната отбрана и
сигурност и др.
Соц.политика може да бъде
определена, като съвкупност
от дейности, насочени към
регулирането на соц. отнош.
Или дейности по регулиране
на отнош. на равенство или
неравенство в обществото.
Нови акценти на соц. поли.
при пазарна икономика-грижа
за всички граждани:
-повишена самоотговорност на
индивидите
-стремежът към максимално
индивидуализиране на
соц.дейности
-превантивните и
стимулиращи действия-
социален ефект
-преструктуриране както на
социалната така и на
осигурителната защита
4.ТЕМА
Обществено осигуряване
Социалното
осигуряване е механизъм, ч/з
който се образува и разпределя
специален фонд при
осъществяване на
осигурителни рискове.
Социалното
осигуряване представлява
провеждане на соц.
икономически мероприятия от
страна на държавата свързани
с осиг. на гражданите при
временна нетрудоспособност и
др. случаи.
Цел: материалната издръжка на
лицата неможещи да
задоволяват своите
потребности ч/з трудови
доходи
Средства:специален фонд
средствата за който идват от
държавата + осиг.вноски на
гражданите
Функции:
-осигурителна-тя осиг.по-
голямата част от средствата за
живот на нетрудоспособните и
компенсира работната заплата
-икономическа функция-
подпомага развитието на
производството
-стимулираща-населението
към труд и увеличава
резултатите
Социалното осиг.влияе в/у
доходите на населението,в/у
процеса на
възпроизводство,в/у
психологическото въздействие
на нетрудоспособните.Ролята е
крайният резултат,който се
получава при изпълнение на
отделните функции.
Социалното осигуряване има
връзка със:-науката за
населението и работната сила
-здравеопазването
-с правната наука
-с финансовата наука
Осигуряването на всички лица
от нац осиг.институт
представлява
ОСИГУРИТЕЛНА
СЪВКУПНОСТ.Тези
съвкупности постоянно се
променят числено,възрастово
и правно
-съвкупност на
трудоспособните
-на нетрудоспособните-
деца,възрастни и лица в
труд.възраст,но
нетрудоспособни
Осигурителен фонд- обема от
парични средства за издръжка
на нетрудоспособните
Форми на организация на
осиг.фонд:
-според начина на събиране и
разпределение
централизирана/всички
парични средства се събират в
НОИ/
-според предметния
израз:парични и
натурални(санаториуми)
Осигурителни вноски са
средствата които се внасят в
соц. осиг.Източници за
набиране на средства са
лицата, които се осигуряват и
държавата(облага гражданите с
данъци,които обогатяват
държ.бюджет и се отделят
средства за соц.осиг.
Фактори влияещи на
финансирането на соц. осиг.
-икономически
-социални-
медицина,здравеопазване
-демографски
-политически
Осигурително
плащане”престадиция”
1.според покритите
сиц.рискове:болест,майчинство
,трудов злополука,пенсия,за
безработни,еднократни
плащания,плащане на
семейства с деца
2.според формата в която се
предоставя:
-в натура
-парични средства
Трудов стаж е времето през
което едно лице е работило
определена професия и това му
е давало правото да бъде осиг.
лице
Управление на соц. осиг.-то
включва следните елементи:
--субект-съвкупност от органи
и звена по набиране на осиг.
вноски;
--обект-е формиране и
използване на осигурителния
фонд;
--цел-да се задоволят най-
пълно потребностите на
нетрудоспособните;
--принципи-правила, които
трябва да са научно признати-
на научност,на законност,на
демократичност;
--методи-начините,подходите
на въздействие в/у
управлявания обект
Организационна структура на
управление на соц. осиг.е
изградена на три
равнища:национално,регионал
но и низово
-централен орган/НОИ/се
отчита пред Народното
събрание,има следните
ръководни органи:надзорен
съвет;управителен
съвет;управител;подуправител

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2021 в 13:26 ученичка на 21 години от Стара Загора - СОУ "Иван Вазов", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
323

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·
526
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
537

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Здравното осигуряване в България


Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
514
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване

Материал № 697973, от 04 юни 2011
Свален: 163 пъти
Прегледан: 362 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,223
Брой символи: 7,803

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала