Големина на текста:
Механизиъм за формиране на РЗ (трудовото възнаграждение)
Работната заплата е материален резултат на доброволно и равноправно юридическо
, . споразумениепостигнатомеждудверавноправнистраниреспмеждустопанскисубекти
, физическолицеилимеждуфизическилицаизразнаеквивалентнаразмянанастойностиив
конкретнияслучай замяна насвободно времеи способностза трудна еднолице за
, . временноползванеотдруголицесрещу паричноилинатуралновъзнаграждение Втози
// случайнаемното отношениеза полаганеползванена трудмеждудвестрани сеприемакато
, - правноиздържанасделкаприкоетоеднатастранасобственицитенаработнатасилана
, принципа на еквивалентната размяна предоставят собственатаси работна сила по договор на
/ /, собственицитена капиталвторатастранакоитоот своястранасе задължават даги
.възнаградят за труда и времетона тяхното използване
Под работназаплатаследвада разбираме , оназипаричнасума коятонаетитеработниции
, .служители получават за труда който влагат илиза резултатите които са постигнали
, Подценанатрударазбирамевсичкионезипаричниразходикоитоработодателяправипо
.наемането и използването на работната силана човека
Определянетонатрудовотовъзнаграждениенанаетителицаилиформиранетона
,номиналнатаработна заплата вотделната фирмае специфична икономическадейност
, , , , съчетаващатехникиметодиисредствахарактерникактозадейноститесвързанис
- – , ,административностопанскотоуправлениенамикроравнище фирмапредприятие
, организациянотакасъщо инапрактикатапосоциалнотоистопанскоуправлениена
държавата на макроикономическо равнище.
: Формиранетоназаплатите серазграничаваидиференцира наследнитеравнищана
национално равнище и на фирменоравнище.
; Подходи за формиране и регулиранена РЗ са
* - Централизиранподходпри негодържаватапосредствомнейнитецентрални органи
.формира и регулира размера и динамикатана заплатите
* - . Децентрализиран подходдържавата не участва в определянето на заплатитеРЗсе
.определя от всеки работодателна база на трудовият договор
* - , Комбиниранилисмесенподходзаплатитеседоговарянодържаватаопределя
. .минималният размер Този подход се прилагав България
.Структура и елементи на механизма заопределяне на РЗ
- , , Подмеханизма заопределяне наРЗразбирамесъвкупносттаот принципиформиметодии
, , практически средтвапосредством които всеки работодател определяравнището динамиката
. исъотношениятавработнатазаплатапоработниместаидлъжностиЕлементитена
: , механизмасаосновната заплатапо трудовдоговордопълнителни идругитрудови
, . възнаграждения годишни бонуси и премеии
- Основнатазаплатапредставлявасложносъставницялоотразяващоотеднастрана
, .сложносттанаизпълняванитеработиаотдругадостигнатиятжизненстандартвстраната
: , ,ТясесъсойотминималнаРЗ системазаоценканасложносттанаизпълняванитеработи
скалаотосновнизаплатидиференциращисложносттанаизпълняванитеработиеотделните
.фирми
Допълнителниидругитрудовивъзнаграждениявсякастранаимаопределеннаборот
. , възнаграждения Частоттяхсерегламентиратотсаматадържава адругачастседоговаря
. : , , междуработникиработодателВидоветедоплащаниясазастаж извънредентруд нощен
, , , труд хора имащи научнозвание тежки и неблагоприятниусловия на труд ежемесечни
, .. . премии т нар целеви и персонални награди идруги
Годишнибонусии премииизплащатсевкраяна годинатаиесвързансфинансовият
, .. .резултат на фирмата т е печалбата
: .Познати са две основни форми назаплащане сделна и повременна
При повременнатаформаразмеранаРЗзависиототработенотовремеиопределената
. основна РЗ на работника
( Присделнаформа размеранаРЗзависиотколичествотоизвършенаработаустановенаот
). предприятието начинЗа прилагането на тази форма е необходимо да имаразработени
. трудови норми и разценки заединица работа
: ( ), ,Функциите на РЗ са възпроизводственаконсумативна стимулираща
( , ),, , .оценъчнамотивираща разпределителнарегулативна осигурителна опосредстваща
- , Номинална РЗпаричнатасума която работниците и служителите получават за техният труд
, Реална РЗколичеството стоки и услуги които работницитеи служителите могат да закупят
.с получената РЗ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Механизъм за формиране на работна заплата

Работната заплата е материален резултат на доброволно и равноправно юридическо споразумение постигнато между две равноправни страни, респективно между стопански субект и физическо лице...
Изпратен от:
tainova_
на 2011-06-03
Добавен в:
Теми
по Труд и трудови отношения
Статистика:
26 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Механизъм за формиране на работна заплата

Материал № 697477, от 03 юни 2011
Свален: 26 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 535
Брой символи: 3,508

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Механизъм за формиране на работна заплата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала