Големина на текста:
Т Е М А № 10
Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на
довършителните работи на обекта – мазилки и шпакловки
/1/. Разтвори и материали за мазилки и шпакловки
Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или
специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като
образуват каменовидна маса.
По отношение на свързващите вещества разтворите се наричат обикновен, когато
свързващото вещество е едно (вар или цимент) и смесен, когато свързващите вещества
са две (вар и цимент).
Видът и състава на разтворите за мазилка трябва да бъдат дадени в проекта.
Има следните видове разтвори?
Варопясъчен (В:П) 1:2 /1:4
Вароперлитен (В:Перл.) 1:3 /1:5
Вароциментови (В:Ц:П) 1:1:6 / 5:1:18
Циментови (Ц:П) 1:2 / 1:3
Гипсови (Г) само гипс
Гипсопясъчен(Г:П) 1:0,2:3 / 1:2:9
Варогипсов (В:Г:П)
Вароглинен (Г:В:П)
Материалите за мазилка трябва да отговарят на изискванията на съответните
стандарти.
/2/. Технологии за изпълнение на вътрешни мазилки и шпакловки по стени и
тавани.
Мазилките се правят след поставяне и уплътняване на касите на вратите и
прозорците, монтаж и изпробване на инсталациите, но преди полагането на подовите
настилки.
Повърхностите на тухлени, каменни, бетонни и други конструкции, подлежащи
на измазване, е необходимо да бъдат добре почистени от прах, кал, петна от мазнини,
битуми, соли и др.
Всички оставени дупки при изпълнение на предхождащите строителни работи
се изпълняват преди полагане на мазилките.
Всички повърхности които са гладки и не биха задържали добре положената
мазилка (бетонни стени, изпълнени с метални и с дървен рендосан кофраж, сглобяеми
к-ци и елементи) се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с
циментово мляко.
Всички дървени повърхности, по които се полагат мазилки, се обвиват със
здраво закрепена метална мрежа 10/10 мм., скара от летви с дебелина 10мм. или
камъшитови рогозки. Рабица се закрепва с обикновени гвоздеи или тел.
Мазилка по масивни тавани
Направата на вътрешна мазилка в едно помещение започва от тавана, а след това
отгоре надолу и по стените.
Редът на изпълнение на мазилката по тавани е следния:
-нивелиране хоризонталността на тавана;
-поставяне на марки (пилета) в редовете;
-направа на водещи ивици (ступове-майки) м/у марките в редовете;
1
-нанасяне на основния плат (хастара) м/у водещите ивици;
-нанасяне на фината;
-заглаждане (изпердашване) на фината;
-евентуално нанасяне на мазаческа шпакловка.
Основният плат (хастарът) по масивен таван се изпълнява с варов разтвор 1:3
или вароциментов (вар:цимент:пясък) 5:1:18 или 2:1:10. Хастарът се прави с дебелина
10 мм.
Фината по тавана се прави с варов р-р 1:2. Дебелината на фината е 5 мм.
Грубото заглаждане на фината се прави с маламашка, след което разтворът се
изпердашва с пердашка.
Разтворът се нанася по два начина:
-чрез нахвърляне;
-чрез размазване с табла.
При нанасяне с мистрия от табла на разтвора по тавана, таблата трябва да се
държи на нивото на рамото и непременно под мястото където той ще се нахвърля или
маже. Тогава падащият разтвор ще се събира в/у таблата.
Мазилка по масивни стени
Вертикалността на стените се проверява с отвес или с либела и мастар.
За проверка на вертикалността на стената се забиват гвоздеи в нея, които да
оформят вертикални и хоризонтални линии и които да отстоят един от друг на
разстояние по-малко от дължината на мастара. Крайните линии трябва да са на
разстояние 30-40 см. от ръбовете. В началото се отвесирът двете крайни вертикални
линии, като се стремим най-малкото р-е м/у главичките на някои от гвоздеите по
вертикалата и основата, да бъде колкото е дебелината на хастара, т.е. 15 мм.
Главичките на другите гвоздеи ги подравняваме с отвеса по този гвоздей.
Проверката за равност на стената се прави, като хоризонталите, вертикалите и
диагоналните линии от главичките на гвоздеите, намиращи се на двете нивелирани
вертикали се опъва тънък и здрав канап. Под канапа се търси най-изпъкналото място,
което се отбелязва със забит гвоздей, главичката на който се установява на разстояние
15мм. от основата. Получава се реперната точка на стената, от която се коригират
другите гвоздеи на крайните вертикални линии. По дължината на хоризонталните
линии се оформят със забиване на гвоздеи до нивото на канапа, нови вертикални
линии, на разстояние по-малко от дължината на мастара. Гвоздеите на така оформените
вертикални линии се обмазват с разтвор или чисто гипсово тесто във вид на малки
кръгли купчинки с диаметър 8-10 см., които се наричат марки (пилета).Височината на
марките се оформят с 3-4 мм. над нивото на главичките на гвоздеите. Когато разтвора
се втвърди, марките се изрязват до главичките на гвоздеите така, че да се оформи равна
плоскост в/у тях. Странично купчинките се изрязват наклонено, като се получава
пресечена пирамида. М/у марките се измазват водещи ивици, които се заравняват с тях.
Водещите ивици могат да бъдат както вертикални така и хоризонтални.
В бетонови или стоманобетонови повърхности марките се изграждат с купчинки
от гипсов или варогипсов разтвор и се отвесират с помощта на мастар с прикрепена
към него либела.
Основния плат (хастара) по масивни стени се изпълнява с варо-пясъчен разтвор
в съотношение 1:3 и консистенция 7-9 мм. При бетонови стени в мокри помещения,
основният пласт или и двата пласта на мазилката се изпълнява с ворициментов р-р със
съотношение от 1:1:6 до 5:1:18 (вар:цимент:пясък). При стари сгради долните части на
стените се измазват на височина 30 см. с разтвор в който се добавя натрошено
стъкло.Така стените се предпазват от гризачи. Когато се налага удебеляване на
мазилката, то се прави само с хастара, като той се нанася на отделни пластове с
2
максимална дебелина на всеки пласт до 15 мм. Удебеляването може да се положи на
два или три пъти (на две или три ръце). При наложило се удебеляване на хастара, всеки
нов пласт се нанася, след като предишния е свързал, но не се втвърдил
много.Пластовете се оставят достатъчно грапави и набраздени, за да се захване добре
следващия. Нанасянето на хастара може да се извърши ръчна или механично.
Нахвърляният р-р на хастара се размазва и подравнява с мастара, мистрия или
маламашка, но не се заглажда.
Фината се изпълнява с варов р-р в съотношение вар:пясък 1:2. Дебелината на
горния пласт (фината) по стени трябва да бъде до 5 мм..Около 15-20 мин. Преди
полагането на фината мазилка, основния пласт се наръсва с вода за по добро сцепление
м/у долния и горния пласт. Разтворът за фината се нанася с табла и се заравнява с
маламашка. Изпердашването на фината се извършва с пердашка с кръгови или
праволинейни движения. Кръговото изпердашване се прави в посока обратна на
часовниковата стрелка. През време на изпердашването, стената непрекъснато се пръска
с вода посредством четка – баданарка или бояджийска помпа. Така повърхността
остава гладка.
Изпъкналите към помещението ъгли е добре да се заоблят или скосяват на
височина 2 – 2,20 м., защото практиката показва, че те се изронват.
В/у пердашката може да се сложи филц или кече, при което мазилката става
толкова гладка, че не е нужно да се прави шпакловка.
Ако хастарът се изпълни с вороперлитов р-р с дебелина 2 см., се приема, че
топлоизолационния ефект е равен на допълнителен тухлен зид с дебелина 12 см.
/3/. Видове външни мазилки според състава и технологията на
изпълнението.
Според начина на изпълнението им и влаганите материали биват:
- прости (еднопластови);
- обикновени (двупластови гладки варо-циментови мазилки теранови,
пръскана, влачена, каменоподобно и др.) Наричат ги още „декоративни”.
Простата мазилка почти не се прилага като външна освен при калкани и стени.
Най - голямо приложение намират специалните мазилки, в разтворите на които
свързващото вещество е цимент или гасена вар, а добавъчните материали са пясък,
мозаични камъчета, мраморен прах, слюда и оцветители. Боите за оцветяване трябва да
са светло – и алкалоустойчиви. Използва се бял цимент във всички случаи, когато не
правим сива мазилка. За външните мазилки е необходимо скеле, което трябва да е
здраво и удобно за работа.
/4/. Технология на изпълнение на външна мазилка
Подготвяне стените за измазване. Направа на външни скелета.
Изпълнението на външни мазилки изисква добра организация на работното
място и съответната подготовка на повърхностите, които ще се измазват.
Подготовката за измазване обхваща, почистване на стените, премахване на
евентуални издатини и попълване на вдлъбнатините с циментов разтвор. Ако
издатините са по-големи, се попълват два или три пъти. При равни фуги на зидарията
те се изтъргват, за да се свърже по-добре мазилката с тухлите.
Стоманобетоновите стени се почистват с телени четки, длета или пясъкоструен
апарат. През лятото, преди да се положи основният пласт, стените трябва да се
напръскат с вода. Стоманобетонните стени се шприцоват с циментов р-р. Следи се
шприцът да не пресъхне особено в горещото време.
Отвесирането и хоризонтирането е много важно. От него зависи каква ще бъде
дебелината на мазилката. Отвесирането трябва да се извършва с по-тежък отвес, защото
височината на фасадите е по-голяма от тази на вътрешните стени. При нивелирането се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като образуват каменовидна маса...
Изпратен от:
Симеон
на 2011-06-03
Добавен в:
Реферати
по Строителство
Статистика:
436 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
739
·
6
·
1,157
·
1
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

21 ное 2011
·
540
·
6
·
1,707
·
755

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и колони на обекта.

13 ное 2010
·
891
·
5
·
1,302
·
1,352

1. Материали и технологии за изработването на кофражи на основни конструктивни елементи – единичен фундамент, колона, бетонова стена 2. Приемане и измерване на кофражните работи. 3. Декофриране. 6. Техническо нормиране и технически норми....
 

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

02 юни 2011
·
563
·
2
·
621
·
804
·
1

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции.

11 авг 2009
·
767
·
5
·
859
·
855
·
1
·
2

За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

Материал № 697195, от 03 юни 2011
Свален: 436 пъти
Прегледан: 722 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 3,016
Брой символи: 18,383

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник свързани с изпъл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала