Големина на текста:
Банки и кредит.
Лихва и лихвен процент. Същност на лихвата и лихвения процент. Кредитът предопределя
съществуването на лихвата. Лихвата произхожда от кредита. Заплащането на лихва е свързано с
използването на кредит,т.е. тя е своеобразна цена на разрешаваните в заем средства. не е
парично изражение на стойността на разрешаваните заемни стойности,а по -скоро заплащане за
потребителната стойност на заемните средства отколкото тяхна еквивалентна цена. Теории за
лихвата
1. морално-етична теория за лихвата.
2. Субективна теория за лихвата /австрииската школа - Бьом Баверк/. - лихвата е субективната
оценка на хората за ценноста на сегашните и бъдещите блага; разлика между по-голямата
ценност на сегашните в сравнение с бъдещите блага.
3. Социално - психологическа теория /Д. М. Кейнс/. - лихвата е възнаграждение за лишаване от
пари и ликвидност за определен период, което е свързано с психологически явления Основният
източник на лихвата, която кредитополучателите плащат на кредиторите за размера на заемните
средства, е формираният доход. Този доход може да е във вид на работна заплата, печалба или
рента. Нормата на лихвата е отношението на размера на платената лихва, към сумата на
разрешения кредит в проценти. Като формула се изразява по следния начин: Нл = Рл /Рк . 100,
където Нл - норма на лихвата, Рл - размерът на лихвата., Рк - размерът на кредита. Нормата на
лихвата се нарича лихвен процент Нормата на лихвата /лихвеният процент/се движи в
определени граници. Най-ниската /долна/ граница зависи от разходите по издръжката на
кредитирането /цената на паричния ресурс/, която има кредиторът. Най-високата /горна/
граница зависи от нормата на печалбата и от предмета на дейност на кредитополучателя. Върху
тези граници оказва влияние търсенето и предлагането на заемен капитал, инфлационната
обезценка на парите, цикличните колебания в икономиката... Видове лихви и лихвени проценти.
Проста е тази лихва, която се изчислява след всеки лихвен период и не се прибавя към
вложената или заета сума, която е постоянна за времето на ползването. В случая лихвата не
носи доход, тъй като върху лихвата не се начислява лихва, т.е. не се капитализира. - по
краткосрочни кредитни операции или по безсрочни влогове и остатъците по сметките на
фирмите. За да може да се изчисли простата лихва трябва предварително да са известни
величини като:* паричната сума, която ще се олихвява * годишният лихвен процент лихвеното
време /лихвен период/, това е времето за което се изчислява лихвата т.е. дните или месеците за
които се изчислява лихвата. L = K ni /100 ; където: L - размерът на лихвата. К - паричният
капитал върху който се изчислява лихва.; n - константна величина:n = tn / t%, при което tn - срок
на кредита, t% - периодът от време за който се начислява лихвения процент., i - лихвен процент
В теорията и в практиката се използва и друга формула за изчисляването на простата лихва. L =
K .p .d/m/ / 100.360.12, където L - размерът на лихвата К - паричният капитал върху който се
изчислява лихва. Р - лихвен процент. d/m/ - броят на дните /месеците/, за които се изчислява
лихва. В практиката се използват две годишни бази за изчисляване на простата лихва. Едната
основа е 360 дни в годината и изчислената лихва се нарича обикновена. Другата база е 365 дни
в годината. Изчислената на тази база лихва се нарича точка. Тя е приета и се използва във
Великобритания, Австралия, Белгия и др. В България се използва базата от 360 дни в годината.
В практиката се използват две годишни бази за изчисляване на простата лихва. Едната основа е
360 дни в годината и изчислената лихва се нарича обикновена. Другата база е 365 дни в
годината. Изчислената на тази база лихва се нарича точка. Тя е приета и се използва във
Великобритания, Австралия, Белгия и др. В България се използва базата от 360 дни в годината.
Формулата по която се изчислява сложната лихва е: S = K . ( 1 + i )n, където: S - сумата на
паричния капитал, увеличен със сумата на начислената лихва. К - паричният капитал върху
който се изчислява лихвата. 1 + i - лихвен фактор , n - срок накредита, периодът от време за
който се начислява лихва. В зависимост от момента на начисляването и плащането на лихвата
тя се разграничава на: декурзивна и антиципативна Декурзивна /от лат. decursus - край/ -
лихвата по заета сума се изчислява и плаща след изтичане на кредита. Плащането става на края,
заедно с връщането на сумата по заема. Декурзивната лихва се изчислява по правилото над 100,
по формулата L = K 1.r / 100+r ,където К1 - увеличеният паричен капитал с лихвата; r - годишен
лихвен процент. Антиципативната /от лат. anticipatio - вземане напред/ лихва се начислява и
взема предварително от кредита по разрешения заем. Още със сключването на договора за заем
лихвата се удържа предварително и заемната сума за ползване е по-малка с размера на лихвата.
Тази лихва се изчислява по правилото под 100, по формулата.L= K 2.a / 100- a ,където К2 -
намаленият паричен капитал с лихвата; А - размерът /процентът/ на антиципативната лихва.
Бъдещата стойност на парите /futur value - FV/, е планираната стойност на парите в един бъдещ
период, при определена настояща стойност /present value - PV/ на парите /капитала/ и определен
сложнолихвен процент /r/. Изчисленията стават по формулата: FV = PV ( 1 + r )n, където: FV -
бъдеща стойност, неизвестна сума.;V - настояща стойност, известна сума /при n = 0/.; r -
сложнолихвен процент; n - брой на лихвените периоди /при неизменно r/.; По тази формула се
извършва сложно декурзивно олихвяване. ; Множителят ( 1 + r )n е известен като сложен лихвен
фактор /Compound factor - компудиращ фактор/. Той се използва за изчисляването на бъдещата
стойност /FV/ на настоящата стойност /PV/, в края на n -тия период при r -тия лихвен процент.
Това изчисляване се нарича компудиране. Настояща стойност и дисконтиране. Оценката на
дохода, който ще се получи в бъдеще може да стане чрез неговата настояща стойност /PV/.
Настоящата стойност на парите /PV/ се изчислява от уравнението на бъдещата стойност /FV/ и
може да се представи по следния начин: Коефициентът r се нарича дисконтов коефициент,
дисконтова норма, норма на възвръщаемост, норма на дисконтиране. При олихвяването този
коефициент се нарича лихвен процент, норма на олихвяване или норма на нарастване на
капитала. Анюитет - това е получаваната или изплащана предварително изчислена годишна,
месечна и т.н. еднаква вноска за лихви и погасителни вноски по заема. Анюитетът е и
годишен /месечен/ доход от актив, който се получава на равни части за определен срок от време.
Настоящите стойности на анюитет / PVA/ се използва за определянето на настоящата стойност
на поредица от еднакви плащания, които започват от настоящия момент. Годишните /месечните/
анюитетни плащания /А/ са известни, а неизвестна е сегашната стойност на анюитета /PVA/.
Изчислението става по формулата: Бъдещата стойност на обикновен анюитет /FVA/, е поредица
от еднакви вноски, които се правят в един и същ момент на всеки един от n - периодите в
границите на определения общ период. Първото плащане започва един период след настоящия
момент, а последното изплащане е без лихва. Изплащаната сегашна сума нараства със сложна
лихва ( 1 + r )n. * два основни вида лихвен процент: Първо - Основен лихвен процент /ОЛП/,
който се определя от централната банка и по който се кредитират търговските банки. . В
условията на паричен съвет /валутен борд/ основният лихвен процент няма регулативни
функции,т.е. основният лихвен процент се пресмята по система от правила, определени от
централната банка, които нямат отношение към останалите лихвени равнища в страната.
Второ - Пазарни лихвени проценти. Те имат за основа ОЛП и зависят от конкретната сделка и
пазарна конюнктура. Те могат да се проявят като:* лихвен процент по влогове и депозити*
лихвен процент по кредитите* лихвен процент за първокласни клиенти* привелигировани
лихвени проценти, например за развитието на определени отрасл Банки и кредит.
Застрахователно дело | 2010-08-07 | 49 сваляния
законова лихва* сконтов процент.контовият процент е отстъпката, която се прави от
номиналната стойност на една полица, когато се продава /сконтира/, преди да е настъпил
падежа на нейното плащане. Отстъпката /отбивът, намалението/ се изчислява по следната
формула : Sc = V.i.d / 360.100, където Sc сконто, V - номиналната стойност на полицата, i -
сконтовият процент, който прилага банката в момента на сконтирането, d - дните от момента на
сконтирането до падежа. Лихвените проценти по икономическата си същност се разделят на:1
Номиналният лихвен процент - той се определя при сключването на договора между кредитора
и заемополучателя. Бъдещите плащания, особено при инфлация, винаги, макар и увеличени с
размера на лихвата, при оценката им като сегашна стойност, са по-малки.2 Реалният лихвен
процент се получава като номиналният лихвен процент се коригира с процента на инфлацията.
Тази корекциа на лихвения процент може да е положителна или отрицателна стойност.3 Ако
инфлационния процент е по-висок от стойността на лихвения процент, то такъв лихвен процент
е отрицателен. Той е изгоден само за заемополучателите. Лихвеният процент е положителен,
когато величината му е по-висока от инфлацията. Такъв процент е изгоден за кредиторите. С
реалния лихвен процент се отчита състоянието на покупателната сила на парите. Реалният
лихвен процент се изчислява по формулата:Рлп = Нлп И / 1+ И .100,където Рлп - реален лихвен
процент. ,Нлп-номинален лихвен процент., Н - темпът на инфлация за периода, за който е
посочен номиналния лихвен процент. Ефективен лихвен процент. Лихвените проценти
обикновено се определят за една година. В следствие на това се образува разлика между
номиналния годишен лихвен процент и ефективния лихвен процент при месечните депозити.
Изчисляването на ефективния лихвен процент става по формулата: където:, Елп - търсеният
ефективен годишен лихвен процент.,Нлп - номиналният годишен лихвен процент;m /12/ - броят
на месеците в годината. Лихвеният процент изпълнява следните основни функции в
икономиката:1 Осигурява възможност на търговските банки чрез него да формират по-голямата
част от банковата печалба.2 Стимулира заемополучателите към максимално ефективно
използване на ползваните заемни средства и формирането на по-висока печалба.3 регулира
търсенето и предлагането на пари в икономиката. С лихвените проценти държавата може да
провежда активна политика, в съответствие с приоритетите които има. Във връзка с
междубанковите кредити широко разпространение получават междубанковите лихвени
проценти,които са относително ниски заради по-ниско рисковия характер на инвестициите в
депозити на междубанковия паричен пазар и от високия кредитен рейтинг на банките, които са
в качеството на кредитополучатели и на платци. *най-широко приложение сред тези лихви има
лихвения процент, при който първокласна лондонска банка отпуска краткострочен кредит на
друга банка с висок кредитен рейтинг -ЛИБОР /London Inter bank Offerd Rate/. -осреднен лихвен
процент, който банките искат да получат, когато разрешават кредит на други първокласни
банки.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 ное 2022 в 12:00 потребител
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
328
·
38
·
1,837
·
546

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
94

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
284
·
11
·
2,085
·
246

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Пиреос банк

02 яну 2009
·
173
·
15
·
977
·
281

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
363
·
16
·
4,426
·
421

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
4 мин
03.09.2014
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и кредит

Материал № 695365, от 31 май 2011
Свален: 35 пъти
Прегледан: 72 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,455
Брой символи: 8,885

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и кредит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала