Големина на текста:
Банки и кредит.
Лихва и лихвен процент. Същност на лихвата и лихвения процент. Кредитът предопределя
съществуването на лихвата. Лихвата произхожда от кредита. Заплащането на лихва е свързано с
използването на кредит,т.е. тя е своеобразна цена на разрешаваните в заем средства. не е
парично изражение на стойността на разрешаваните заемни стойности,а по -скоро заплащане за
потребителната стойност на заемните средства отколкото тяхна еквивалентна цена. Теории за
лихвата
1. морално-етична теория за лихвата.
2. Субективна теория за лихвата /австрииската школа - Бьом Баверк/. - лихвата е субективната
оценка на хората за ценноста на сегашните и бъдещите блага; разлика между по-голямата
ценност на сегашните в сравнение с бъдещите блага.
3. Социално - психологическа теория /Д. М. Кейнс/. - лихвата е възнаграждение за лишаване от
пари и ликвидност за определен период, което е свързано с психологически явления Основният
източник на лихвата, която кредитополучателите плащат на кредиторите за размера на заемните
средства, е формираният доход. Този доход може да е във вид на работна заплата, печалба или
рента. Нормата на лихвата е отношението на размера на платената лихва, към сумата на
разрешения кредит в проценти. Като формула се изразява по следния начин: Нл = Рл /Рк . 100,
където Нл - норма на лихвата, Рл - размерът на лихвата., Рк - размерът на кредита. Нормата на
лихвата се нарича лихвен процент Нормата на лихвата /лихвеният процент/се движи в
определени граници. Най-ниската /долна/ граница зависи от разходите по издръжката на
кредитирането /цената на паричния ресурс/, която има кредиторът. Най-високата /горна/
граница зависи от нормата на печалбата и от предмета на дейност на кредитополучателя. Върху
тези граници оказва влияние търсенето и предлагането на заемен капитал, инфлационната
обезценка на парите, цикличните колебания в икономиката... Видове лихви и лихвени проценти.
Проста е тази лихва, която се изчислява след всеки лихвен период и не се прибавя към
вложената или заета сума, която е постоянна за времето на ползването. В случая лихвата не
носи доход, тъй като върху лихвата не се начислява лихва, т.е. не се капитализира. - по
краткосрочни кредитни операции или по безсрочни влогове и остатъците по сметките на
фирмите. За да може да се изчисли простата лихва трябва предварително да са известни
величини като:* паричната сума, която ще се олихвява * годишният лихвен процент лихвеното
време /лихвен период/, това е времето за което се изчислява лихвата т.е. дните или месеците за
които се изчислява лихвата. L = K ni /100 ; където: L - размерът на лихвата. К - паричният
капитал върху който се изчислява лихва.; n - константна величина:n = tn / t%, при което tn - срок
на кредита, t% - периодът от време за който се начислява лихвения процент., i - лихвен процент
В теорията и в практиката се използва и друга формула за изчисляването на простата лихва. L =
K .p .d/m/ / 100.360.12, където L - размерът на лихвата К - паричният капитал върху който се
изчислява лихва. Р - лихвен процент. d/m/ - броят на дните /месеците/, за които се изчислява
лихва. В практиката се използват две годишни бази за изчисляване на простата лихва. Едната
основа е 360 дни в годината и изчислената лихва се нарича обикновена. Другата база е 365 дни
в годината. Изчислената на тази база лихва се нарича точка. Тя е приета и се използва във
Великобритания, Австралия, Белгия и др. В България се използва базата от 360 дни в годината.
В практиката се използват две годишни бази за изчисляване на простата лихва. Едната основа е
360 дни в годината и изчислената лихва се нарича обикновена. Другата база е 365 дни в
годината. Изчислената на тази база лихва се нарича точка. Тя е приета и се използва във
Великобритания, Австралия, Белгия и др. В България се използва базата от 360 дни в годината.
Формулата по която се изчислява сложната лихва е: S = K . ( 1 + i )n, където: S - сумата на
паричния капитал, увеличен със сумата на начислената лихва. К - паричният капитал върху
който се изчислява лихвата. 1 + i - лихвен фактор , n - срок накредита, периодът от време за
който се начислява лихва. В зависимост от момента на начисляването и плащането на лихвата
тя се разграничава на: декурзивна и антиципативна Декурзивна /от лат. decursus - край/ -
лихвата по заета сума се изчислява и плаща след изтичане на кредита. Плащането става на края,
заедно с връщането на сумата по заема. Декурзивната лихва се изчислява по правилото над 100,
по формулата L = K 1.r / 100+r ,където К1 - увеличеният паричен капитал с лихвата; r - годишен
лихвен процент. Антиципативната /от лат. anticipatio - вземане напред/ лихва се начислява и
взема предварително от кредита по разрешения заем. Още със сключването на договора за заем
лихвата се удържа предварително и заемната сума за ползване е по-малка с размера на лихвата.
Тази лихва се изчислява по правилото под 100, по формулата.L= K 2.a / 100- a ,където К2 -
намаленият паричен капитал с лихвата; А - размерът /процентът/ на антиципативната лихва.
Бъдещата стойност на парите /futur value - FV/, е планираната стойност на парите в един бъдещ
период, при определена настояща стойност /present value - PV/ на парите /капитала/ и определен
сложнолихвен процент /r/. Изчисленията стават по формулата: FV = PV ( 1 + r )n, където: FV -
бъдеща стойност, неизвестна сума.;V - настояща стойност, известна сума /при n = 0/.; r -
сложнолихвен процент; n - брой на лихвените периоди /при неизменно r/.; По тази формула се
извършва сложно декурзивно олихвяване. ; Множителят ( 1 + r )n е известен като сложен лихвен
фактор /Compound factor - компудиращ фактор/. Той се използва за изчисляването на бъдещата
стойност /FV/ на настоящата стойност /PV/, в края на n -тия период при r -тия лихвен процент.
Това изчисляване се нарича компудиране. Настояща стойност и дисконтиране. Оценката на
дохода, който ще се получи в бъдеще може да стане чрез неговата настояща стойност /PV/.
Настоящата стойност на парите /PV/ се изчислява от уравнението на бъдещата стойност /FV/ и
може да се представи по следния начин: Коефициентът r се нарича дисконтов коефициент,
дисконтова норма, норма на възвръщаемост, норма на дисконтиране. При олихвяването този
коефициент се нарича лихвен процент, норма на олихвяване или норма на нарастване на
капитала. Анюитет - това е получаваната или изплащана предварително изчислена годишна,
месечна и т.н. еднаква вноска за лихви и погасителни вноски по заема. Анюитетът е и
годишен /месечен/ доход от актив, който се получава на равни части за определен срок от време.
Настоящите стойности на анюитет / PVA/ се използва за определянето на настоящата стойност
на поредица от еднакви плащания, които започват от настоящия момент. Годишните /месечните/
анюитетни плащания /А/ са известни, а неизвестна е сегашната стойност на анюитета /PVA/.
Изчислението става по формулата: Бъдещата стойност на обикновен анюитет /FVA/, е поредица
от еднакви вноски, които се правят в един и същ момент на всеки един от n - периодите в
границите на определения общ период. Първото плащане започва един период след настоящия
момент, а последното изплащане е без лихва. Изплащаната сегашна сума нараства със сложна
лихва ( 1 + r )n. * два основни вида лихвен процент: Първо - Основен лихвен процент /ОЛП/,
който се определя от централната банка и по който се кредитират търговските банки. . В
условията на паричен съвет /валутен борд/ основният лихвен процент няма регулативни
функции,т.е. основният лихвен процент се пресмята по система от правила, определени от
централната банка, които нямат отношение към останалите лихвени равнища в страната.
Второ - Пазарни лихвени проценти. Те имат за основа ОЛП и зависят от конкретната сделка и
пазарна конюнктура. Те могат да се проявят като:* лихвен процент по влогове и депозити*
лихвен процент по кредитите* лихвен процент за първокласни клиенти* привелигировани
лихвени проценти, например за развитието на определени отрасл Банки и кредит.
Застрахователно дело | 2010-08-07 | 49 сваляния
законова лихва* сконтов процент.контовият процент е отстъпката, която се прави от
номиналната стойност на една полица, когато се продава /сконтира/, преди да е настъпил
падежа на нейното плащане. Отстъпката /отбивът, намалението/ се изчислява по следната
формула : Sc = V.i.d / 360.100, където Sc сконто, V - номиналната стойност на полицата, i -
сконтовият процент, който прилага банката в момента на сконтирането, d - дните от момента на
сконтирането до падежа. Лихвените проценти по икономическата си същност се разделят на:1
Номиналният лихвен процент - той се определя при сключването на договора между кредитора
и заемополучателя. Бъдещите плащания, особено при инфлация, винаги, макар и увеличени с
размера на лихвата, при оценката им като сегашна стойност, са по-малки.2 Реалният лихвен
процент се получава като номиналният лихвен процент се коригира с процента на инфлацията.
Тази корекциа на лихвения процент може да е положителна или отрицателна стойност.3 Ако
инфлационния процент е по-висок от стойността на лихвения процент, то такъв лихвен процент
е отрицателен. Той е изгоден само за заемополучателите. Лихвеният процент е положителен,
когато величината му е по-висока от инфлацията. Такъв процент е изгоден за кредиторите. С
реалния лихвен процент се отчита състоянието на покупателната сила на парите. Реалният
лихвен процент се изчислява по формулата:Рлп = Нлп И / 1+ И .100,където Рлп - реален лихвен
процент. ,Нлп-номинален лихвен процент., Н - темпът на инфлация за периода, за който е
посочен номиналния лихвен процент. Ефективен лихвен процент. Лихвените проценти
обикновено се определят за една година. В следствие на това се образува разлика между
номиналния годишен лихвен процент и ефективния лихвен процент при месечните депозити.
Изчисляването на ефективния лихвен процент става по формулата: където:, Елп - търсеният
ефективен годишен лихвен процент.,Нлп - номиналният годишен лихвен процент;m /12/ - броят
на месеците в годината. Лихвеният процент изпълнява следните основни функции в
икономиката:1 Осигурява възможност на търговските банки чрез него да формират по-голямата
част от банковата печалба.2 Стимулира заемополучателите към максимално ефективно
използване на ползваните заемни средства и формирането на по-висока печалба.3 регулира
търсенето и предлагането на пари в икономиката. С лихвените проценти държавата може да
провежда активна политика, в съответствие с приоритетите които има. Във връзка с
междубанковите кредити широко разпространение получават междубанковите лихвени
проценти,които са относително ниски заради по-ниско рисковия характер на инвестициите в
депозити на междубанковия паричен пазар и от високия кредитен рейтинг на банките, които са
в качеството на кредитополучатели и на платци. *най-широко приложение сред тези лихви има
лихвения процент, при който първокласна лондонска банка отпуска краткострочен кредит на
друга банка с висок кредитен рейтинг -ЛИБОР /London Inter bank Offerd Rate/. -осреднен лихвен
процент, който банките искат да получат, когато разрешават кредит на други първокласни
банки.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банки и кредит

Лихва и лихвен процент. Същност на лихвата и лихвения процент. Кредитът предопределя съществуването на лихвата. Лихвата произхожда от кредита. Заплащането на лихва е свързано с използването на кредит...
Изпратен от:
Janet Metodieva
на 2011-05-31
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
35 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Банково дело рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
328
·
38
·
1,837
·
546

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
94

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
284
·
11
·
2,085
·
246

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Пиреос банк

02 яну 2009
·
173
·
15
·
977
·
281

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
363
·
16
·
4,426
·
421

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
1 мин
20.12.2013
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и кредит

Материал № 695365, от 31 май 2011
Свален: 35 пъти
Прегледан: 72 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,455
Брой символи: 8,885

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и кредит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала