Големина на текста:
Специални разузнавателни средства
Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства.
След 1989 г. Българското общество проявява особен интерес към проблемете, свързани
с използването на специалните разузнавателни срества. Това е така, защото то вижда в тях
един важен инструмент за ефективна борба с нарасналата престъпност в страната.
Същевременно, оценявайки техните големи възможности, то се стреми да ги използва в
рамките на демократичните принципи на развитие на страната и тяхното прилагане да бъде
контролирано по начин, който да не позволява нарушаване на конституционните права и
свободи на човека. За да предпази контраразузнавателните служби от тази опасност,
демократичното общество регулира използването на тези средства чрез създаването на
специални закони и правилници, отнасящи се до тях. В Република България на основата на
Конституцията са разработени два основни закона, касаещи тази материя. Това са Законът на
МВР и Законът за специалните разузнавателни средства. Освен това частично в Наказателно
просуалния кодекс са засегнати проблеми, свързани с използването на специалните
разузнавателни средства. По този начин България се нарежда до европейските страни, в
които проблемът за използването на специалните разузнавателни средства е регламентиран
или в Наказателно просесуалния кодекс, или в Закон за специалните служби, или пък в
специален закон за разузнавателните средства. Общо прието е специалните разузнавателни
средства да се използват и в рамките на фирма по отношение на нейните служители, но при
условие, че при назначаването им на работа те са дали писмено съгласие за такъв начин на
контрол върху тяхното повдение. В Закона за МВР и Закона за специалните разузнавателни
средства изрично се посочват държавните институции, които могат да прилагат тези средства
и се изключва тяхното ползване от страна на частните специални служби, каквито са и
контраразузнавателните звена към службите за фирмена сигурност. Практиката в света и в
България показва, че в частния бизнес фирмените специални служби, независимо от
забраните, реално изполвват възможностите на специални средства за икономическо
разузнаване (шпионаж) и за защита на фирмената сигурност.
Понятието специални разузнавателни средства обхваща два основни елемента. В него се
включват както техническите средства в тяхното многообразие и специфични свойства и
възможности, така и различните оперативни способи за тяхното прилагане. Специални
разузнавателни средства е не само гражданско понятие. То е и правно понятие и е намерило
израз в нормите на Наказателно- просесуалния кодекс, както и в Закона за специалните
разузнавателни средства. В чл. 2 на този закон се казва, че „специалните разузнавателни
средства са технически средства и оперативни способи за тяхното прилагане, които се
използват за изготвяне на веществени доказателствени средства- кинозаписи, видеозаписи,
звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети“. Резултатите от ползването на специални
разузнавателни средства са доказателство за наказателно производство. Според Наказателно-
просесуалния кодекс и ЗСС към техническите средства се отнасят електронни и механични
съоръжения и вещества, които служат за документиране на дейността на контролираните
лица и обекти. Това са например радиоапаратура, фото и видеоапаратура, радиопредаватели,
радиоприемници, микрофони, звукозаписваща апаратура, оптически прибори,
приспособления за отваряне на заключващи устройсва и др.
Органите, който могата да използват специални разузнавателни средства могат да бъдат само
държавни органи и те са следните:
Националните и териториалните служби на Министерството на вътрешните работи с
изключение на Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност“.
Службите „Военна информация“ и „Сигурност- военна полиция и военно
контраразузнаване“ към министерството на отбраната.
Национална разузнавателна служба.
Национална следствена служба, Столична следствена служба и окръжните следствени
служби.
Главният прокурор, Върховната касационна прокуратура, Върховната касационна
прокуратура, Върховната административна прокуратура, апелативните и
военноапелативната прокуратура , Софийска градка прокуратура, окръжните и
военноокръжните прокуратури.
Очевидно е, че законът дава права на държавни органи, чиято дейност е свързасна с
опазването на националната с игурност и обществен ред и чиято основна задача е да
организира и води борба за разкриване, неутрализиране и пресичане на престъпни
посегателства срещу тях. Прилагането на СРС се осъществява от оперативно-техническите
служби на Министерството на вътрешните работи. Това са Дирекция „Оперативно
техническа информация“, Дирекция 'Оперативно издирване“ и Дирекция „Защита на
средствата за връзки“. Инстанциите, използващи СРР могат да правят това само с
разрешение на съдебните органи. То се дава от председателя на Софийския градски съд,
съответно от председателите на окръжните съдилища или от изрично упълномощени от тях
зам. председатели. .За да се даде решение ,е необходимо ръководителят на съответната
инстанция да отправи писмено мотивирано искане до тези съдебни ограни. Това искане
трябва да съдържа:
Пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи
основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко
престъпление, което налага използването и;
Пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от
предварителната проверка или разследването;
Установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се използват;
Срока на използването;
Оперативните способи, които следва да се приложат;
Упълномощеното длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получените
резултати.
Случеите при който може да се изисква използването на специални разузнавателни
средства се следните:
1.Когато за дадени лица са получени данни и има основание да се предполага, че
подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления. Това са онези
престъпления по Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание
липаване от свобода над пет години.
2.По отношение на лицата, за които са получени данни и има основание да се
предполага, че се използват от лица, подготвящи, извършващи или извършили
тежки престъпления, без да им е известен престъпния характер на извършената
от техните познати дейност. Целта е чрез тях да се разкрие и документира
престъпната дейност на техни роднини, приятели, колеги. Например когато
дадено лице се използва „на тъмно“ от установен съучастник на чуждо
разузнаване, за да събира от него разузнавателна информация, това може да се
установи чрез подслушване на разговорите им.
3.По отношение на лица и обекти, свързани с националната сигурност. Например
спрямо лица, към които проявява интерес чужди разузнавателни служби. Или
пък лица, които умишлено или непредпазливо улесняват чужди разузнавателни
служби в тяхната престъпна дейност против България. Или по отношение на
чужди разузнавачи, които под прикритието на дипломатически или други
представителства пробиват разузнавателни позиции в страната.
4.Когато е застрашен животът или имуществото на лица и те са пожелали и дали
писмено съгласие да се използват специални разузнавателни средства по
отношение на тях, за да се разкрие и пресече застрашаващата ги опасност.
Отчитайки възможностите за екстремални ситуации, законодателят е предвидил две
изключения на традиционния разрешителен режим. Първият е предвиден в чл. 18 за
случайте, когато има непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени
престъпления или заплаха от национална сигурност. Тогава използването на СРС може да
стане и без разрешението на съответния съдебен орган, а само въз основа на разпореждане
на министъра (секретаря) на вътрешните работи. В тези слъчей обаче, в срок от 24 часа,
трябва да се получи необходимото разрешение от съдебния орган. С получаването на
разрешението се потвърждават извършените до този момента действия от страна на
оперативно-техническите служби. Ако той не даде това разрешение в срок 25 часа, то
използването на СРС се прекратява, а съдебния орган се произнася какво дасе прави със
събраната информация- да се съхрани или унищожи. Второто изключение е предвидено в
чл.17, когато е получено вече писмено разрешение от съдебния орган, но неотложни
осбстоятелства налагат да се започне веднага провеждането на специалното разузнавателно
средство. В тези случеи не се чака писменото разпореждане на министъра (или секретаря0, а
той само незабавно се уведомява за това. Срокът за провеждането на СРС е до вда месеца.
Той започва да тече от датата, на която съдебният орган е дал писмено разрешение за
неговото прилагане. При необходимост този срок може да се продължи до шест месеца, като
за продължението отнова трябва да се иска писмено разрешение от съдебния орган.
Прекратяването на използването на СРС става след изтичане на срока от два месеца (или
шест месеца). То може дастане и по-рано при три случея. Първият, когато е постигната целта
и не е необходимо повече провеждането му. Вторият, когато очевидно неговото използване не
дава резултати и не е обосновано то да продължи. И третия, когато има опасност от
разкриване на оперативния способ.
Специалните разузнавателни средства се използват за постигането на три основни цели
от контраразузнавателните служби. Първата е да се използват, когато е необходимо, за да се
разкриват и неутрализират тежки престъпления. В компетенцията на контраразузнавателните
служби влизат престъпления по глави първа, единадесета, вданадесета, тринадесета и
четиринадесета от Наказателния кодекс. Втората цел е да се защитава националната
сигурност от посегателства (заплахи). Те могат да се извършат от чужди държави и техните
специални органи, а също от организации, групи или лица вътре в страната. Посегателствата
мога да бъдат в политическата, икономическата, отбранителната, цосиалната,
идеологическата и други области. Опасностите могат да се изразят в опити за завоюване на
определени разузнавателни или други позиции в страната с цел отслабване, подриване,
събаряне на властта в републиката, създаване на затруднения, влошаване на международните
им отношения, въвличане на български граждани в престъпления и пр. Третата цел е да се
опазва живота или имуществото на застрашени физически лица. Няма значение от къде идва
тази заплаха. Хуманността изисква, ако лицето е съгласно, да се провеждат по отношение на
него СРС с оглед да се открие източникът на заплахата, той да бъде неутрализиран, а животът
или имуществото на лицето- опазени. В случея не става дума за национални интереси, а за
защита на основни права на човека. Протоколите, заедно в материалния носител на
информацията (вещественото доказателствено средство), се съхраняват от органите на МВР
до образуване на досъдебно производство. С оглед гарантиране на обективността,
всестранността и пълнотата при събирането на доказателства, и в крайна сметка, гарантиране
на законността и справедливостта в хода на наказателното производство е въведено правило
в Наказателно- процесуалния кодекс (чл.177, ал.1), че обвинението и присъдата не могат да
се основават само на веществените доказателствени средства, както и само на тях и на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2020 в 15:58 студент на 29 години от София - АМВР, факулетет - Полиция, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Държавна власт и държавна администрация
Държавна власт и държавна администрация
изпитен тест по Държавна власт и държавна администрация за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на знанията по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
52
9
1
24 мин
25.07.2019
Организация и функциониране на държавната и общинска администрация
тематичен тест по Държавна власт и държавна администрация за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с административното право и процес, както и с организацията и функционирането на държавната и общинска администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
12
214
1
1 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по държавна власт и държавна администрация

Специални разузнавателни средства

Материал № 694554, от 30 май 2011
Свален: 275 пъти
Прегледан: 328 пъти
Предмет: Държавна власт и държавна администрация
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 4,297
Брой символи: 27,704

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Специални разузнавателни средства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала