Големина на текста:
1.1.Определение на понятието "Спорт за всички".Понятията са главният
"инструмент" на научното мислене.Чрез понятията се характеризират
обективните Факти и явления.Ето защо формирането на понятийния апарат и
правилното му използване има решаващо значение за точността на мисълта,за
нейната адекватност с протичащите процеси и явления,за Формулиране на
верни обобщения и заключения.Понятията определят в най-голяма степен и
стила на изложение.От казаното следва,че понятието трябва да отразява
същността,съдържанието и обема на процесите,явленията и Фактите.Колкото
това е постигнато в по-голяма степен,толкова адекватността и надеждността
на теоретическите постановки,изводите и подходите за практическо решаване
на проблемите са по-големи,В отделни случаи определени понятия се
използват в теорията и практиката с известна условност.Най-често това са
случаи,когато чужди думи навлязат в речника на дадена наука или
понятия,възприети в световен мащаб нямат еднозначен превод на даден
език.Понятието сворт за всички също се използва условно,защото в
съдържанието му се включва не само оздравителния спорт,но и много други
форми,мероприятия и процедури на двигателна активност.Понятието спорт за
всички е възприето най-напред в английски говорещите страни.Постепенно
неговата география се разширява-изградени са
национални,регионални,световни и олимпийски структури,провеждат се най-
различни състезания,тържества,конференции и конгреси.То вече навлиза и в
речника на българските спортни специалисти.У нас,през 1992г,се проведе и 4-
ти Олимпийски конгрес спорт за всички.В учебниците,учебните
ръководства,тълковните речници и речниците на чуждите думи в българския
език,в педагогическите и спортни енциклопедии,издадени в
България,понятието спорт за всички не се среща.Най-често използваните
понятия са масова физическа култура,масово-издравителна физкултура,масов
спорт,физкултура,спорт и туризъм,народен спорт,работнически спорт и
др.Затова проявата на консерватизъм,който се наблюдава при въвеждането на
понятието спорт за всички е естествен.По-прецизният анализ показва,че
използваните до сега у нас понятия също не са напълно адекватни на
съдържанието,което отразяват.Дори поня-тието масова физическа
култура,което се смята за най-точно,има не чалко условност.Сравнителният
анализ на това понятие с понятието спорт за всички показва,че последното
много по-точно отразява обема и съдържанието на конкретната дейност.Тук
заслужават внимание два момента:на първо място,че става дума не за
физическа култура въобще,а само за онази нейна част,която е свързана с
биологичното и личностно зазвитие и усъвършенстване на човека.В този
смисъл понятието спорт е по-подходящо,защото той е система от
упражнения,насочени към физическото и духовно усъвършенстване на
личността,на второ място,много по-ясно е определението,че спортът е за
всички,а не за някаква част от обществото.В заключение:като определение
може да се каже,че с п о р т ъ т з-всички е системаот обществени отношения и
подходи,насочени към практикуване на физически упражнения с цел у
крепванена здравето,постиганена двигателно и физическо
усъвършенстване,подготовка и участие в състезание,подобряване на
трудовата работоспособност,зъзстановяване и развлечение.
1.2.Социална същност на спорта.Спортът е историческа необходимост.Той
се появява още в .зората на -ювешкото общество,като резултат,от социалното
развитие.В същото врече той е и елемент,катализатор на това
развитие.Първичната клетка на збществото е човешкият индивид.Като
природно същество той има определени отношения с останалата част от
природата.Взаимодействието между индивидите и
природата,приспособяването им към променящите се условия
зависят преди всичко от индивидуалните качества и способности.Тяхната
физическа предпоставка се осигурява огестественото развитие на организма и
целенасочения процес на образование и възпитание организиран от
човека.Практическа реализация на човешките възможности се постига в
учебната и трудова дейност.Индивидите с изявени личностни качества,е
постигнатата хармония между тях,имат безспорни предимства.Спортът е
постоянен спътник на обществото,защото развива и усъвършенства
качествата на личността,влияе върху нейното поведение.Социалното значение
на спорта за човека и обществото като цяло е безспорно.То е свързано със
специфичната същност на спорта като средство за развитие и възпитание на
личността..Формите и средствата на спортното въздействие нямат аналог в
социалната практика.Привлекателната сила на спорта се дължи преди всичко
на положителната емоционална основа върху която протича двигателната
активност.Днес към спорта се обръщат стотици
деца,възрастни,мъже,жени,здрави и хора с ограничена дееспособност.Те
очакват от него подобряване на здравето,на физическата и двигателна
подготвеност,висока професионална работоспособност.Спортът
разнообразява ежедневието,предлага естествени условия за възстановяване на
силите и обогатяване на социалните контакти.
1.3.Социални функции на спорта.Спортът е многостранно обществено
явление.Той е необходим за нормалното функциониране на неговите системи
и подсистеми.Категоричността на такова твърдение се налага от условията
при които се развива съвременното общество и изискванията,които то
предявява към биологическите и личностните възможности на
индивида.Широка е гамата от социалните функции на спорта-
оздравителна,възпитателна,лрофесионално
приложна,отбранителна,рекреативнз,престижна,интегративна,информационна
,културна и др.Проявлението на тези функции зависи от конкратната
социална система,от националните особености и политически структури.
Оздравителна функция-здравето е неоценимо богатство.В това е убеден
всеки,който е прекарал едно или друго по-сериозно заболяване.Здравият
човек е жизнен,радостен,бодър,проявява активност и творчество в работата,в
ежедневието,бързо се ориентирали приспособява към променящите се
условия,умората настъпва по-бавно,спи спокойно и дълбоко,напълно се
възстановява след почивка и т.н.Важен елемент на здравето е
дееспособността.Предпоставка за добро здравословно състояние е
функционалната годност на всички органи и системи,пълната съгласуваност
между тях и добрата обща реактивност на организма.Колкото физическото
развитие и физическа дееспособност са на по-високо равнище,толкова
посочените здравни показатели имат по-зисоки стойности.Въпросът за
здравето на хората е актуален за всяко време.Лекари,учени и държавници със
загриженост са се отнасяли към него.Многовековните усилия в борбата за
здраве не са останали безплодни.Дълъг е списъкът на болестите,които човек
познава,но все по-рядко среща,още по-цълъг е на болестите,които се срещат
системно и масово,но не предизвикват усложения поради сполучливата
намеса на медицината.Разбира се,днес усилията на науката са насочени не
към откриването на най-ефикасни лекарства за лекуване на различните
болести,а за тяхното предотвратяване.Борбата срещу заболеваемостта се води
с много средства.Едно от тях е спортът.Той става все по-популярен,защото
хората се убеждават в неговото профилактично формиращо и възпитателно
въздействие.Здравето е неизбежен резултат от системните занимания с
физически упражнения и спортуване.Осигурено със средствата на спорта то
се характеризира с висока степен на жизненост-състояние на организма,което
надеждно лимитира настроението и афинитета за работа,противодейства на
простудните,хронични и професионални заболявания,ограничава
продължителността на боледуването и проявлението на рисковите фактори в
ежедневието.Възпитателна функция-спортната дейност развива и
усъвършенства структурата и функциите на организма,физическата активност
при спортните занимания е строго регламентирана от принципи,правила и
изисквания.Именно затова тренировъчната дейност неизбежно и непринудено
влияе върху личността на занимаващите се,формира поведенчески
качества,редовните занимания успешно възпитават волеви и морални
качества като упоритост,настойчивост,тру-
долюбие,дисциплинираност,съобразителност,инициативност,толерантност и
др.Волевите и моралните качества се възпитават много по-успешно със
средствата на литературата,изкуството,науката,но стореното в това
отношение със средствата на спорта е незаменимо,защото процесът на фор-
миране протича в действена обстановка и положителна емоционална
основа.Професионално-приложна функция-целенасочената спортна дейност
развива качества,умения и навици повишава физическия и моралния
потенциал,формира поведенчески реакции,които предопределят успеха в
професионалната дейност.Професионално-при~ложната функция на спорта се
реализира успешно при насочване на тренировъчното въздействие в следните
четири направления:1.Постигане на общо и специално възстановяване на
изразходваните в трудовия процес сили.Възстановяването е крайъгълният
камък на работоспособността.Невъзстановеният напълно човек не може да
реализира в трудовия процес своите потенциални възможности.Нещо
повече,системното недовъзстановяване наслоява негативните последици от
труда,създава перспектива за трайно понижаване на професионалната
годност-некачественопроизводство,травматизиране и злополуки.Особено
важно е възстановяването в кратките периоди на почивка.През работния ден
възстановяване се постига по-лесно,защото настъпилата умора е само по
отношение на трудовите дразнители.Провежданите мероприятия за активна
почивка трябва да намерят място в режима на деня,когато действително е
настъпила умора и работоспособността започва да се
влошава.Възстановителните занимания,провеждани непосредствено след
работния ден са с най-голямо значение.Те дават инерция на
възстановителните процеси и до началото на следващия работен ден се
получава пълно възстановяване.Не по-малко важно е възстановяването по
време на седмичната и на годишната почивка.То има общ
характер.Наблюденията показват,че след добре организирани и проведени
мероприятия през седмичната и годишната почивка човек е по-
работоспособен,работи по-качествено,умората настъпва по-бавно,вработва се
по-бързо,възстановява напълно силите си и т.н.2.Усъвършенстване на
техниката на трудовите движения и действия и
на общите двигателни възможности.Професионално-приложнатаата функция
на спорта е особено добре изразена във връзката му с техниката на трудови
те действия,физическите упражнения са най-ефективното средство за
усъвършенстване на двигателните възможности на човека.Тяхното
разнообразие и адаптивност към удовлетворяване на различни задачи
позволява да се усъвършенстват както отделни елементи,така и цялостните
трудови движения и действия.За целта се използват три групи упражнения:
първат група включва общоразвиващите упражнения.Приложна стойност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Спорт за всички

Учебен материал по СИП "Спорт за всички"...
Изпратен от:
neri89
на 2011-05-30
Добавен в:
Общи материали
по Физкултура и Спорт
Статистика:
394 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Туристическите ресурси на област Шумен
добавена от joliyoli 27.05.2015
0
7
Възникване на лечебната физкултура и противопоказания
добавена от pironkov 07.04.2014
0
24
развитието на борбата от древногръцките олимпийски игри до наши дни
добавена от 221004r 16.01.2019
1
5
Възстановяване на активно спортуващите.Видове
добавена от vasilka.trendafilova 18.11.2015
1
10
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
780
·
2
·
333
·
1,607
·
2

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Отражение на хипокинезията върху целия организъм

13 юни 2011
·
97
·
11
·
1,988
·
118

Живеем в забележителен период по отношение на общественото здраве. През последните години на двадесети век и началото на двадесет и първи общественото здраве се измени както никога преди това. Икономическото развитие и напредъка в науката промени...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,002
·
92
·
5,175
·
1,520
·
2

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
785
·
6
·
4,512
·
1,162

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

Плуване и стилове

21 сеп 2011
·
168
·
10
·
377
·
343

Стилове плуване, методика, видове, тренировки и подготовка...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(За отличници)
105
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Спорт за всички

Материал № 694372, от 30 май 2011
Свален: 394 пъти
Прегледан: 703 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Общ материал
Брой страници: 60
Брой думи: 26,825
Брой символи: 176,100

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спорт за всички"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
36

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
202

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения