Големина на текста:
За предмет на 
търговското право
Търговското право е 
този правен отрасъл
който регулира 
търговските сделки
търговското 
представителство
търговските дружества
едноличния търговец
кооперациите
производството на 
търговска 
несъстоятелност
ликвидация на търговски 
дружества Търговското 
право също така  се 
занимава  с   материята 
свързана  с   търговското 
предприятие и клоновете 
на търговеца.
За   метод   на 
Търговското право
Методът  на ТП  се 
обуславя  от това какви 
правни   норми 
преобладават   в   него 
(императивни или 
диспузитивни). 
Императивните са 
задължителниа другите 
не   са.   ТП  използва   не 
един а два метода
Единият се нарича 
властнически метод 
(напрпри ликвидацията). 
Другият метод е метод на 
равнопоставеност     той 
се използва в материите 
на търговските сделки
в   Търговското   право 
фирмата  представлява 
наименованиетопод 
което търговецът 
упражнява дейността си 
и се подписва
Следователно под 
Търговска фирма 
разбираме  просто  едно 
имеа не отделен субект
поради което фирмата:
­Неможе  да  сключва 
търговски сделки
­Неможе  да  сключва 
трудови договори
­Неможе да плаща 
данъчни задължения
­Неможе да се 
обявява в ликвидация
­Неможе   да   бъде 
конкурист
Търговската фирма 
служи  за  да 
индивидуализира 
търговските субекти. ТФ 
е ценен и стратегически 
важен елемент от ТП и 
като  такава е обект на 
специална  защита.  Тази 
защита   преминава   по 
няколко етапа:
во ниво  – вътрешно­
правна защита
ро   ниво   – 
международна правна 
защита
Седалището на ЕТ 
представлява 
населеното  място
където се намира 
управлението   на 
дейността му.     
Важно е да 
разграничаваме 
седалището   на   един 
търговец   от   неговия 
адрес на управление
Адресът на управление е 
пощенския  адрес  на 
който се намира главния 
офис на търговеца
ТП според ТЗ 
представлява една 
специфична съвкупност 
от  права и задължения 
и фактически 
отношенияКато такова 
то подлежи на 
прехвърляне и може да 
бъде обект на сделките
ТЗ  изисква  подобни 
сделки да са вписани с 
нотариална заверка
ТП включва три основни 
елемента:
­Права (активи)
­Задължения (пасиви)
­Фактически 
отношения
Към 
Фактическите отношения 
на предприятието 
спадат:
­Клиентела
­Счетоводни 
ведомости
­Търговски престиж
Правата  в  рамките  на 
състава на ТП са на три 
основания:
­Граждански договори
­Трудови договори
­Търговски сделки
Задълженията в 
рамките на  ТП могат да 
възникнат на три 
основания:
­Граждански договори
­Трудови договори
­Търговски сделки
Търговското 
предприятие  не е ЮЛ
което означаваче:
­1­во – не подлежи на 
регистрация
­2­ро  –  неможе  да 
бъде   носител   на 
права и задължения
­ то – ТП понеже не е 
ЮЛ и не е стопански 
субект,   неможе   да 
носи юридическа 
отговорност.  Това е 
таказащото ТП е 
обект  на  правотоа 
не субект защото 
субектът притежава 
обектът.
Субект на Търговското 
право са:
­ЕТ
­ТД
­Кооперациите (без 
железостроителните)
Те притежават 
предприятието а не  то 
тях.
Принцип на 
изчерпателно 
посочване   на 
допустимите   ТД 
(  numerous clauses   ):   
­Събирателно 
дружество
­Командитно 
дружество
­Командитно 
дружество с акции
­ООД
­Акционерно 
дружество
Юридическо   лице  – 
всяко  ТД е  титуляр  на 
права   и   задължения  и 
юридическа  отговорност 
и представлява отделен 
субект на правото.
Корпоративно  ЮЛ  – 
решенията се взимат от 
акционерите и 
съдружниците – 
корпорациисдружения с 
нестопанска цел.
Некорпоративн
о ЮЛ  – са тезикоито 
всички стратегически 
въпроси  се   решават  от 
външния субект
Видове ТД:
­Уставни  (АДКДАи 
договорни (СДКД
ООД)  – с  вида на 
учредителния акт
­Капиталови  и 
персонални 
(колективни)
­Еднолични
Според българското 
Търговско 
законодателство се 
оформят  следните 
основни деления на ТД:
­ во деление   – 
уставни и договорни
­ то деление   – 
персонални и 
капиталови 
дружества
­ то деление   – ТД 
биват – на малкия
средния и едрия 
капитал
­ ро деление   – 
еднолични и 
колективни 
В кой момент капитала и 
имуществото съвпадат   ?  
­­преди да е    
започнала 
търговската дейност
Капиталът на ТД 
изпълнява две функции:
­ юридическа
­ икономическа
Видове капитал на ТД:
­ начален капитал
­ рисков капитал
­ заемен капитал
­ допълнителен 
капитал
Еволюцията   на   ТЗ  е 
изпълнено с примери за 
обединенията на  ТД за 
последните век и 
половина  и   са  познати 
няколко обединения на 
търговци:
­ Концерн
­ Тръст
­ Консорциум
­ Холдинг
­ Картел
В   ТЗ   на   България 
откриваме   лаконично 
нормативна   уредба   на 
тези два вида 
обединения на ТДкато в 
корпоративни  отношения 
идентифицира две нива:
­ дъщерни дружества
­ дружество майка
От кой  вид  трябва  да 
бъдат   дружествата  в 
двете нива на 
Холдинга  ?  
­капиталови или ООД
или АДили КДА
Учредители на СД могат 
да бъдатФЛ и ЮЛ
­подготвителен 
договор за 
учредяване на ТД
­Този договор е 
неформален
­Този договор е още 
организационен по 
своя характер.
­То е консесуален
Императивна 
разпоредба 
задължително казваче 
решенията за:
­ придобиване и 
разпореждане с 
недвижими имоти
­ за назначаване на 
управител – 
несъдружник
­ за сключване на 
договор за заем в размер 
по­голям  от   посочени  в 
Дружествения договор
СД   се   вписва   в 
Търговския регистърза 
това е необходимо:
­ да   бъде   сключен 
учредителен договор
­ да се подаде 
заявление за вписване в 
търговския регистър
Заявлението 
трябва да посочва 
данните на СД  фирма
седалищеуправление
Към   заявлението  се 
прилагат – Учредителния 
договор и  образци от 
подписитекоито според 
договора представляват 
ДружествотоАко всички 
документи са 
законосъобразни 
длъжностното лице 
вписва Дружеството
Менителницата е Ценна 
книга.
консесуална,
Тя е абстрактна 
Менителницата е винаги 
и само едностранна 
сделка,
Тя се съставя в писмена 
форма
формалнаТя е 
безвъзмездна сделка 
Тя е кредитно средство
Съдържание:
1. Трябва да се 
посочиче 
Менителницата 
съдържа:
­ заглавието 
Менителница
­ текст посочен от ТЗ 
с задължителната дума 
МенителницаАко липсва 
тази дума може да се 
приемаче няма такава 
ЦК.
­ безусловно 
нареждане за плащане 
на определена парична 
сума
­ издател на ЦК – той 
може да бъде ФЛ 
(гражданинЕТили ЮЛ 
(ООДАД и др.
­ името или фирмата 
на поемателя
2. Падеж – то е факт
който уточнява моментът 
на плащане на парите
Той може да бъде дата 
или събитие на 
определен срок от 
издаването
3. Платец – може да 
бъде ФЛ или ЮЛ
Мястото на плащане е 
седалището на платеца
Възможно е обаче 
мястото на плащане да 
бъде различно от 
седалището или адреса 
на платеца.
Признаците на чека са:
­ формална сделка
­ чекът е 
безвъзмездна сделка
­ чекът е 
едностранна сделка 
МАСА НА 
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА
Тя включва само 
имуществени праваа 
извън нея остават 
задължениятаВ тази 
маса се включват парите
правото на строежправо 
на собственостпарични 
влоговестокиЦК
авторски права и др
Попълване на Маса на 
несъстоятелност
Попълването   означава 
синдикът  да  извърши 
такива действиякоито 
да увеличат  по  стойност 
имуществените права
Това   става  по  следния 
начин:
­   синдикът   приема 
плащанияизвършени от 
длъжници на търговеца
който  е   в  търговска 
несъстоятелност.
­ да се приемат стоки 
или   други   вещи   от 
длъжници на търговеца 
в търговска 
несъстоятелност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговско право

Търговското право е този правен отрасъл, който регулира търговските сделки, търговското представителство, търговските дружества, едноличния търговец, кооперациите, производството на търговска несъстоятелност, ликвидация на търговски дружества...
Изпратен от:
afi_ze
на 2011-05-27
Добавен в:
Пищови
по Право
Статистика:
169 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
562
·
2
·
363
·
91

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451
·
40

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 

Tест по търговско право

15 мар 2008
·
1,287
·
3
·
486

Примерен тест и казус по търговско право. И тестът, и казусът са от затворен тип с по четири възможни отговора.
 

Търговско право

09 дек 2007
·
446
·
47
·
13,485
·
128

Нови лекции, от 2007 година саобразно с промените в тарговския закон.
 

Субективно право

26 ное 2008
·
84
·
5
·
817
·
47

Относно всяко субективно право възникват въпросите: дали е породено, кому принадлижи, как се упражнява и кога се погасява. Тези въпроси възникват и относно право на иск...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
14
1
1 мин
29.05.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право

Материал № 693352, от 27 май 2011
Свален: 169 пъти
Прегледан: 255 пъти
Предмет: Право
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 903
Брой символи: 5,556

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения