Големина на текста:
Тема първа
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
1. Значението на качеството в съвременните условия
Успехът на фирмите в сегашния етап на икономическо развитие, характеризиращ се със силна
конкуренция и нарастваща глобализация на производството и пазарите, в много голяма степен
се определя от тяхната способност да произвеждат продукти с качество, което удовлетворява
изискванията на потребителите. При това става дума не само за качество на продуктите,
разглеждани като изделия, т.е. като материално-веществена субстанция, но и като услуги.
Качеството на продуктите на една фирма е обобщен израз на равнището на осъществяване и
управление на комплекса от дейности по тяхното проектиране, производство и контрол, със
съответните технологии и персонал. В него се отразява стратегическото виждане на фирменото
ръководство и ресурсните възможности, квалификацията, опита и организационната култура на
неговите управленски екипи.
Като потребителска категория, равнището на качеството се определя от степента на
удовлетвореност на клиентите. В съвременните условия постигането на качество на продуктите,
което да отговаря на изискванията на потребителите, се явява основен фактор за
конкурентоспособността на фирмите. Затова днес качеството се възприема като синоним на
тяхното успешно развитие.
Качеството на изделията се свързва с техните свойства и параметри, които в силно
конкурентните пазарни условия вече имат стандартизиран характер. Те трябва да
удовлетворяват определени изисквания, предварително зададени или очаквани, а също така и да
провокират дадени потребности. Тези изисквания могат да се основават на договорни
отношения между производители и потребители, да са определени въз основа на законодателни
и нормативни решения, на възприети стандарти на различно равнище – отраслово, регионално и
национално. Качеството на изделията като потребителска категория отразява равнището на
използваните в процеса на тяхното производство инструменти, материали, оборудване,
технологии, методи на планиране, осъществяване и контрол.
В резултат на насищането на пазарите и превръщането им в пазари на купувача и на все по-
засилващата се конкуренция, нараства интересът на потребителите към качеството на услугите.
Съвременните по-високи изисквания към неговото равнище се изразяват в отделянето на много
по-голямо внимание на клиентите. Това означава осигуряване на по-добрата им
информираност, поддържане на по-тесни връзки с тях, на лоялност и оказване на доверие,
използване на етични норми във взаимоотношенията, индивидуализация на обслужването им.
Все повече нарастват изискванията на потребителите за по-високо качество на обслужване на
техните поръчки. Динамичните промени в търсенето на пазара пораждат необходимостта от
задоволяване на по-високата взискателност от тяхна страна към условията на доставка на
поръчаните изделия, а също така и към следпродажбения им сервиз. Това означава тези
доставки да се осъществят в съответствие с изискванията на потребителите по отношение на
време и място, необходимо количество и състояние, в желания от клиентите интервал и по-
висока степен на сигурност при тяхното изпълнение.
На сегашния етап на икономическо развитие фирмите се стремят към оптимално съчетаване на
трите характеристики на продукта, който се предлага на вниманието на участниците на пазара.
Това са качеството на изделието и на услугата по неговото доставяне, в съответствие с
изискванията на потребителя, и цената. Те се намират в тясна взаимовръзка и зависимост, с
което трябва да се съобразява в своята преценка потребителят. Съобразно своите
предпочитания, той определя една или друга характеристика на предлагания продукт като
приоритет. По-високото качество е свързано като правило с по-висока цена. Това се отнася
както за качеството на изделието, така и на услугата. Въпросът е в постигането на такова
съотношение между тях, което да удовлетворява изискванията на различните видове
потребители и да води до увеличаване на обема на продажбите на фирмите и разширяване на
техните пазарни позиции.
2. Определенията за качество
Определения на качеството дават както изявени учени и специалисти в тази област в света, така
и утвърдени специализирани национални и международни институции. Както ще се види, няма
единност в дефиницията на качеството. Има единомислие за критерия на качеството, което се
обуславя от силно променените пазарни условия – висока конкуренция и нарастваща
глобализация. Езиковият корен понятието „качество” е латинската дума „quails”, която означава
„как доставям”.
2.1. Определенията на класиците
Джозеф Джуран дава определението „Качеството е съответствие на употребата”. Неговото
разбиране за качество, представено чрез това определение, се свързва със задоволяване на
очаквани потребности.
Арманд Файгенбаум определя качеството като „Най-добрите изделия, изработени по
спецификация на потребителя”, с което се изразява неговото виждане за необходимостта от
висока степен на удовлетворяване на заявени конкретни потребности на клиентите.
Уйлям Деминг определя качеството като „Най-полезните стоки, желани от потребителя”.
Това определение свързва качеството с изисквания за много високото ниво на удовлетворяване
на очакванията на потребителите.
Каору Ишикава определя качеството като „Удовлетворение на потребности”. Това
определение представя всъщност основния критерий за качеството на продукта (изделие или
услуга). Качеството на продукта е резултат от дейността на производителя, но то придобива
обществено признание, когато получи одобрението на потребителя, от гледна точка на неговата
удовлетвореност. От своя страна тя се определя като възприятие за степента, до която неговите
потребности или очаквания са били изпълнени. Това определение на удовлетвореността на
потребителя се дава в стандарта ISO 9000:2000 (основи и понятия).
За Филип Кросби качеството е „Съответствие с изискванията”. В това определение акцентът
е поставен върху съобразяването с измененията в потребностите на клиентите, поради което
има напълно съвременно звучене. То се определя от високата динамика на търсенето на
съвременните силно конкурентните пазари, на която съответстват все по-високите изисквания
за качество.
2.2. Определенията за качеството на специализираните институции
Определения на качеството се дават не само от отделни изтъкнати учени в тази област, но
и от авторитетни национални и международни институции. На първо място това е
Международната организация по стандартизация (International Standart Organization – ISO) със
седалище в Женева, Швейцария. Предмет на нейната дейност е разработване на международни
стандарти за качество. Създадена е през 1946 г. на заседание на Комитета по координация на
стандартите към ООН.
Целта на Международната организация по стандартизация е да съдейства за облекчаване на
стокообмена между отделните страни и тяхното сътрудничество в интелектуалната, научната,
техническата и икономическата област. Това се реализира чрез установяване на единни норми и
изисквания към качеството на продукцията, оформени в съответни технически документи,
наречени стандарти за качество.
С тяхното въвеждане се засилва ролята на нормативния метод при управлението на качеството,
което се осъществява на основата на национални, отраслови, международни, а също така и
вътрешни за организацията стандарти. Повишаването на изискванията към качеството на
продуктите (изделия и услуги), в условията на висока конкуренция и глобализация на пазара,
води до осъзнатата необходимост да се въвеждат международните стандарти за качество в
организациите. Също така и до получаването на сертификат за гарантиране изпълнението на
техните изисквания.
Нуждата от международни стандарти възниква непосредствено след Втората световна война и е
свързана с удовлетворяване потребностите на военното производство от оборудване, което да
притежава способността за взаимозаменяемост в страните-членки на НАТО. На основата на
стандарти по качеството на Министерството на отбраната на САЩ, НАТО разработва
стандартите AQAP (Allied Quality Assurance Publications), т.е. “Публикации за осигуряване на
качество в съюзническите страни”. Използвайки този опит, Британският институт по
стандартизация (BSI) създава през 1979 г. националните стандарти на Великобритания (BS
5750), които от своя страна довеждат до създаване на стандартите на Международната
организация по стандартизация, серия ISO 9000.
Определенията, които дава Международната организация по стандартизация (ISO) за качество
са следните:
??„съвкупност от свойства и характеристики на изделие или услуга, които им придават
способност да удовлетворяват определени или предполагаеми потребности” (съгласно ISO
9000:1994, Речник по качеството ISO–8402);
??„степента, до която съвкупност от присъщи характеристики (отличителни свойства) на
продукта може да изпълни изискванията на клиентите (съгласно ISO 9000:2000-основи и
понятия).
Японската организация по стандартизация (Japanese Industrial Standard)дава в системата
от стандарти JIS Z8101 следното определение на качеството:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 мар 2021 в 14:35 ученичка на 30 години от Айтос - ПГ по селско стопанство "Златна нива", випуск 2010
02 фев 2021 в 12:14 родител
22 яну 2021 в 09:22 студент на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет производствен и търговски бизнес, специалност - Аграрна икономика, випуск 2019
14 дек 2020 в 14:48 студент на 36 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на хранителната индустрия, випуск 2024
04 дек 2020 в 17:41 студент на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Машиннотехнологичен факултет, специалност - Управление на качеството, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
международни споразумения в областта на техническото регламентиране
добавена от leongi 28.11.2012
2
13
Подобни материали
 

Същност и основни принципи на системата за тотално управление на качеството


В продължение на много години операционните мениджъри поддържат мнението, че продуктивността и качеството на продукцията са в обратно пропорционална зависимост. В наши дни това твърдение многократно доказва своята несъстоятелно...
 

Управление на качеството - пищов

11 фев 2011
·
137
·
7
·
1,637
·
188

Понятия, термини и определения, свързани с качеството...
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
185
·
3
·
2,105
·
305

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
 

Методика на д-р Джуран за извършване на подобрения по качеството


Джоузеф Джуран е роден на 24 декември, 1904 г. в гр. Браила, Румъния. Пристигайки в САЩ, семейството се установява в покрайнините на град Минеаполис (Минесота) в горска колиба...
 

Класификация за качество на Филип Кросби

08 окт 2016
·
10
·
17
·
4,373
·
18

Концепцията за тотално управление на качеството (Total Quality Management - TQM) помага за решаване на проблемите свързани с повишаване на ефективността за управление на производството, ангажираност на служителите, да се увеличи производството на...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството

Материал № 693183, от 27 май 2011
Свален: 971 пъти
Прегледан: 1,210 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 50
Брой думи: 14,979
Брой символи: 98,648

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала