Големина на текста:
Одиторски процедури при проверка на дългосрочните и
краткосрочни задължения
1.Цел на проверката: класификация- краткосрочни и дългосрочни.
2.Цел на проверката: представяне и оповестяване- сравнение на
информацията от предходния период и анализ на съответните
отклонения.
3.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност- проверка на
изпълнението на договорни взаимоотношения по сключени договори за
заеми и анексите към тях.
4.Цел на проверката: права и задължения- кредити, преглед на осигурените
обезпечения и получените заеми и на учредените особени залози.
5.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност – проверка на
начислените дългосрочни отсрочени пасиви по намаляеми временни
разлики.
6.Цел на проверката: настъпване и точност- преглед на задълженията по
дата на падеж с цел идентификация на задълженията с изтекъл давностен
срок, които би следвало да бъдат отписани.
7.Цел на проверката: точност и ........- главна книга, некоректни операции.
8.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност- преглед на условията
по договори за получени дългосрочни аванси.
9.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност, класификация-
финансов лизинг –проверка на задълженията по сключен договор при
равни вноски.
10.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност, класификация-
финансов лизинг –проверка на задълженията по сключен договор при
намал. вноски.
11.Цел на проверката: оповестяване и представяне в ГФО- проверка
адекватността на оповестяванията, свързани с дългосрочните
задължения.
Проверка на краткосрочните задължения
1.Цел на проверката: класификация- проверка на правилната класификация
на задълженията като краткосрочни.
2.Цел на проверката: представяне и оповестяване- сравнение на салдата по
сметките, отчитащи заемите с тези от края на предходния период и
анализ.
3.Цел на проверката: съществуване, пълнота, точност, оценка- проверка на
задълженията към свързани лица.
4.Цел на проверката: съществуване, пълнота, точност, оценка- проверка на
задълженията по получени заеми.
5.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност, оценка- проверка на
изпълнението на договорни взаимоотношения и анексите към сключени
договори за заем, проверка на начисляването и погасяването на
главницата и лихвите за произволно избран договор за заем.
6.Цел на проверката: права и задължения- преглед на наличието на
обезпечения по получени заеми.
7.Цел на проверката: пълнота и точност- сравнение на начислените
разходи за лихви с очакваните (среден остатък по главницата, умножен с
очаквания среден лихвен процент). Анализ на съществени отклонения.
8.Цел на проверката: настъпване, права и задължения, разграничаване на
периодите- преглед на сключените договори с основните доставчици.
9.Цел на проверката: съществуване, пълнота, точност, оценка
-преглед на задълженията по дата на падеж;
-компенсиране на задълженията с вземания в баланса;
-преценка за необходимостта от прекласифициране;
-проверка задълженията към доставчици.
10.Цел на проверката: настъпване, разграничаване на периодите- преглед на
първичните документи за правилното определяне датата на сделките и
анализ на необичайните салда (за сделки, сключени в края на периода и
началото на следващия; сделки , сключени със свързани лица).
11.Цел на проверката: некоректни операции по главна книга
12.Цел на проверката: точност и класификация- анализ на кредитните
известия (причини за прекратяване на сделката, повтарящи се суми,
големи стойности).
13.Цел на проверката: съществуване, пълнота, точност, оценка- проверка на
авансите от клиенти.
14.Цел на проверката: отписани задължения, представляващи неотчетени
приходи.
15.Цел на проверката: настъпване, права и задължения, точност и
класификация- анализ на счетоводните операции по отписани
задължения.
16.Цел на проверката: пълнота, точност, класификация- необичайни суми п
аванси, възникнали в края на периода и началото на следващия;
свързани лица.
17.Цел на проверката: настъпване, пълнота : персонал- проверка на
произхода на задълженията към персонала (видове, размер).
18.Цел на проверката: настъпване, точност- съответствие между сумите по
трудов договор, щатно разписание, начислени възнаграждения по
ведомост за заплати (извадка).
19.Цел на проверката: точност и класификация- проверка правилното
определяне на чистата сума за заплати (извадка).
20.Цел на проверката: настъпване- проучване политиката на предприятието
по отношение на отпуските- спазване начина на документиране на
неприсъствените дни.
21.Цел на проверката: пълнота, точност, оценка: как са усвоени сумите от
провизираните разходи от предходни години
22.Цел на проверката: пълнота, точност- преглед на данъчното
преобразуване на финансовия резултат с формираните провизии и
усвоените провизии за компенсируеми отпуски.
23.Цел на проверката: точност и класификация- преглед на некоректни
операции по главна книга, свързани с разчетите с персонала.
24.Цел на проверката: пълнота, точност- договори за управление и контрол
– проверка на съответствието на сумите по договорите и начислените
суми по тях, както и правилното определяне на осигурителните и
данъчни задължения.
25.Цел на проверката: пълнота, точност, оценка – правилно осчетоводяване
на усвоените суми за провиз. отпуск от предходни години и формиране
на провизии за неизползван отпуск.
26.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност и класификация-
преглед на произхода на задълженията към осигурителните предприятия
за всеки вид осигурителни вноски.
27.Цел на проверката: пълнота, точност- граждански договори- проверка на
съответствието на сумите по договорите и начислените суми по тях,
както и правилното определяне на осигурителните и данъчни
задължения.
28.Цел на проверката: проверка на изплащането на осигурителните вноски.
29.Цел на проверката: настъпване, права и задължения- проверка на
спазването на сроковете за погасяване на осигуровките; преглед на
дължимите по законов ред лихви.
30.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност и класификация-
проучване на наличие на съставени актове относно осигурителните
вноски на предприятието, правилно осчетоводяване.
31.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност – проверка на
отсрочени данъчни пасиви.
32.Цел на проверката: проверка на начисления корпоративен данък
33.Цел на проверката: проверка на авансови вноски- съответствие на
салдото по сметката, отчетени разчети по корпоративен данък, лихви за
просрочени данъци.
34.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност и разграничаване на
периодите- ДДС:
-съответствие между салдата, отчитащи ДДС и данъчната
декларация
-проверка внасянето в срок на дължимия ДДС
-преглед на наличие на начислени лихви при просрочени плащания
на ДДС
35.Цел на проверката: настъпване, права и задължения- проверка на извадка
от първичните документи за правилно начисляване на ДДС на
покупките.
36.Цел на проверката: настъпване, права и задължения- проверка на
съответствието на салдото по сметките, отчитащи ДДФЛ.
37.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност- проверка на
дължимите от предприятието алтернативни данъци, тяхното внасяне в
срок и съответствие на салдото.
38.Цел на проверката: настъпване, пълнота, точност и разграничаване на
периодите- ревизионни актове, констативни актове- наличие,
осчетоводяване.
39.Цел на проверката: пълнота, точност, класификация- др. дългоср.
задължения.
40.Цел на проверката: оценка на др. дългоср. задължения – съответствие на
аналитичното и синтетичното отчитане, давностен срок, отписване на
задължения.
41.Цел на проверката: права и задължения, оценка- потенциални
задължения, провизии, съществуване, анализ на юрид. справка и
преценка на ръководството.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 мар 2020 в 15:15 студентка на 40 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ " Черноризец Храбър", специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Проверка на приходите и разходите

19 май 2009
·
241
·
10
·
1,609
·
358

Как се извършва одитна проверка на приходите и разходите в дружеството...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одитинг
изходен тест по Одитинг за Студенти от 2 курс
Тест по одитинг. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
3 мин
18.07.2013
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
1
2 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Одиторски процедури при проверка на дългосрочните и краткосрочни задължения

Материал № 693035, от 27 май 2011
Свален: 97 пъти
Прегледан: 123 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 969
Брой символи: 6,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одиторски процедури при проверка на дългосрочни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала