Големина на текста:
Тема1 - ПРЕДМЕТ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ЧУЖД ЕЗИК- Предмет
на методиката- за всяка
обществено полезна
практика се създава
теория, т.е. това е
система от знания,
която се състой в
изучаването на:
теорията, практиката на
това обучение- това е
предмета на МОФЕ. -
Теоретически и
практически проблеми-
Теоретическите и
практическите проблеми
могат да бъдат
изучавани от различни
страни:-Като проблеми
на обучението изобщо;-
Те се изучават и като
дидактиката на
общата методика;-
Като проблеми на
езиковото обучение се
създават с
методиката „народен”
и/или друг език;-Като
проблеми на
обучението по френски
език- те са предмет
само на МОФЕ.
Различията между език
и реч предполагат
разлика в методиката на
различните езици. Език-
езикът е система;
Речта- система в
действие.- При
изучаването на роден
език се усвояват знания
на българската езикова
система. Докато речта
се владее от детска
възраст. -Изучаване на
чужд език- то се състой
от знания за френската
езикова система, но
също и за речта. ПРИ
ИЗУЧАВАНЕТО НА
ЧУЖД ЕЗИК СЕ
УСВОЯВАТ ЕЗИКОВИ
ЗНАНИЯ И СЕ
ИЗГРАЖДАТ УМЕНИЯ
И НАВИЦИ.-Обучението
по френски има много
общо с обучението по
други чужди езици:
цели, задачи, учебният
процес, принципи,
методи и др.-
Специфични разлики-
фонетична система,
слово-образователна
система и
морфологична система.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
МОФЕ.>Необходимо е
да се изяснят
принципите и основните
методи на обучението:
-Да се посочат
закономерностите на
учебния процес, като
се степенуват
трудностите; -Да се
определят
критериите и нормите
за обем, подбор
пренареждане на
учебният материал с
оглед на особеностите
и възрастта на
ученика; -Да се дадат
норми и методически
упътвания за учебната
работа на
учителите.>Връзка на
методиката с други
науки- нито една наука
не може да съществува
сама за себе си. Винаги
има връзка с някоя
друга наука. -връзка с
езикознанието-
научните проблеми на
съвременният френски
език се разглеждат от:
фонетика,
лексикология и
граматика. Изграждат
се върху теоретически
положения за
съвременният френски
език. От друга страна
често пъти родният език
представлява
теоретически и
практически изходен
пункт.>връзка с
психология и
физиология;-активно и
пасивно владеене;-
чуждият език, като
втора сигнална
система;-процесите за
усвояване и
превръщане на
знанията в умения и
навици;-етапите за
умения и навици;
>връзка с педагогиката-
наука за същността, за
възпитанието,
образованието и
обучението. Отделя
общата представа на
политиката,
образователната
система, цели и задачи
на различните учебни
заведения.> връзка с
философията- чрез
посредничеството на
педагогиката влияе
върху определяне на
целите и задачите на
възпитанието и зависи
от политиката и
идеялогията. Основната
цел е комуникативната-
тя е най-важна.
Съвременното
разбиране за „цел” на
методиката е:
единството от
практически,
образователни и
възпитателни задачи на
обучението.>
Практически цел-
състой се в овладяване
на формите за езикова
дейност, а имено
слушане, говорене,
четене, писане и
превеждане.
Придобиване на
определени езикови
умения и навици,
получени в резултат на
усвояване на знания по
фонетика, лексика и
граматика.>
Образователна цел-
всички знания
обогатяват
филологическата обща
култура, а от друга
страна четенето на
разнообразни текстове
обогатява учениците с
нови знания.>
Възпитателна цел-
изграждане на
положителни
общочовешки качества,
възпитава се в
трудолюбие, логическо
мислене, точност на
израза, поведение и
въобще по отношение
на заобикалящият го
свят. УЧЕБЕН ПРОЦЕС-
Учебен процес- това е
процес на преподаване
и усвояване на научни
знания. Този процес е
двустранен.
Резултатите от
„учебният процес” се
определят от:- от
научните знания и
педагогическо
майсторства на
учителя; -от
работоспособността
и възможностите на
учениците;
-реалността на
задачите и целта на
обучението;
-правилност на
принципите и
системата на
обучението; -избор и
използване на учебни
методи; -качество на
учебниците, учебни
средства и помагала;
-използване на нови
технологии.
Специфика на
обучението по френски-
обект на обучението по
френски език като чужд
език са едновременно,
теоретичните знания и
практическите умения и
навици. Обучението по
френски език е
непрекъснат процес на
усвояване на знания и
превръщането в умения
и навици. >Учебна
работа на учителя в
учебният процес:
-Пълно, точно, ясно
преподаване и
обясняване на новия
езиков материал;
-Продължително,
системно степенуване
на навиците- да се чете,
пише, превежда, говори
и др.; -Коригиране на
допуснатите
грешки.>Усвояване на
знания и изграждане на
езикови умения и
навици; -Естественото
усвояване става чрез
непосредственото
произвеждане на
езиковата практика;
-Усвояване чрез
обучението става чрез
съзнателни умения за
възприемане на знания
и целенасочено и
степенувано
упражняване на езикови
умения и навици.
>Общуването на чужд
език може да се
представи по следният
начин: -При слушане и
четене; -При говорене и
писане. >В резултат на
по- задълбочено
усвояване и
продължителна
практика, родната дума
може да отпадне;
-Чужда дума + понятие
при слушане и четене;
-Понятие при слушане и
четене =чужда дума.
Тези два начина на
езиковото обучение се
нарича – преводен и
без-преводен.
ТЕМА 2 ПРИНЦИПИ И
МЕТОДИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ЧУЖД ЕЗИК:- 1. Общо
дидактически
принципи;Съзнателнос
т;Системност;
Активност; Нагледност;
Достъпност;Интензивно
ст. Съзнателност-
точно и ясно разбиране
на езиковите явления.
Съзнателно изграждане
на явления и навици.
Това е организация на
учебния процес, при
която се осъзнава
структурата и
съдържанието на
речевата
дейност.Системност:
последователност на
подреждане на
езиковите категории;
Последователност на
системата на
упражнения;
Последователност на
развитията на умения и
навици; слушане
произнасяне, четене,
изразяване на писмена
и уста форма.
Активност: интензивна
мисловна дейност;
внимание; дейно
участие на обучаваните
в учебният процес;
максимално
ограничаване ролята на
двигателя; развитие на
навици за
самостоятелна работа в
клас и в училище.
Нагледност:
външна(предметна)-
при без-преводна
семантизация в начален
етап на обучение
(картини, таблици и
системи). Езикова-
използване на синоними
и антоними.
Достъпност: от
познатото към
непознатото; от по-
лекото към по трудното;
съобразяване с
езиковото ниво и
възрастта на учениците;
спазване на принципа:
нова граматика с
позната лексика и нова
лексика с нова
граматика.
Интензивност: честото
на заниманията по
чуждият език;
интензивност в рамките
на часа; смяна на
методи и начини на
метода, на
преподавателя;
ефективни
упражнения.2. Частно
методически
принципи-
Комуникативност:
произтича от
комуникативната
същност на речта и
функция на езика, да
служи като средство за
общуване; съотношения
между знания и речеви
умения в полза на
уменията.
Ситуативност
езиковият материал се
организира така, че да
имитира комуникацията
в ежедневната практика.
Колкото повече
обучението се
доближава до
естествените начини на
общуване, толкова по-
леко се формират
уроците. Отчитане:
родният език е
посредник между
понятието и чуждият
език; Итерфериращо
влияние на родният
език
(положително/пречещо).
Когато се прави
буквален превод;
Положително влияние –
ученикът притежава
лингвистична
компетентност за
граматическите
категории за
българският език.
Принципа на устната
основа: езиковия
материал по лексика и
граматика
задължително се
преподава устно; При
нова граматика се
извършват устни
упражнения преди
обобщения; При лексика
е първо устната беседа
и устната разработка;
Устните упражнения се
правят преди
писмените.
Комплексност-
паралелно развитие на
умението за слушане,
четене, говорене при
взаимно влияние между
речевите дейности и
водеща роля на всяка
от тях за определено
време.УЧЕБНИ МЕТДИ-
Учебен метод- система
от научни похвати и
средства с които се
осъществява една цел.
Основни учебни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика на обучението по френски език

Пищови, предназначени за студенти, изучаващи българска и френска филология...
Изпратен от:
sladur4eto111
на 2011-05-26
Добавен в:
Пищови
по Методика на обучението
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
разработка на уроци за 8 клас по технолоогии
добавена от gerrriii31 17.06.2013
0
17
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
125
2
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
103
3
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на обучението по френски език

Материал № 692979, от 26 май 2011
Свален: 55 пъти
Прегледан: 197 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 3,635
Брой символи: 23,711

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по френски език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала