Големина на текста:
На територията на Б-я
осъшществяването на
държавна поли-
тика по у-во на територията и
строит. Се определя със закон
за у-во на територията( ЗУТ).
Основните насоки и принципи
на политиката по у-во на
територията и приемане на
разрешения за финансиране се
вземат от Министерския съвет.
Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството ръководи
осъществяването на
държавната политика по
устроиство на територията ,
дейността на центталните и
териториялни органи на
изпълнителната власт.МРРБ
назначава и организира
работата на националния
експертен съвет по устройство
на теритоята и регионалната
политика.
Инвестиционен процес е
съвкупност от всички
дейности, свързани с
материализиране на
капиталните вложения в
дълготрайни активи - от
замисъла до усвояване на
проектната мощност.
Обикновено тези дейности за
един обект с производствено
предназначение са следните:
проучване, проектиране,
строителство, доставка на
машини и съоръжения,
въвеждане на обекта в
действие и достигане на
проектанта мощност.
Инвестиционният процес се
характеризира със значителна
продължителност (от няколко
месеца до 10 и повече години),
с голяма
капиталопоглъщаемост,
стигаща до милиарди лева за
по-крупни обекти, с голям
брой участници в неговото
осъществяване и с определена
цикличност, т.е.
инвестиционният процес
представлява цикъл
(инвестиционнен цикъл) от
повтарящи се фази. Как ще се
реализира зависи главно от две
неща: от неговата организация
и от участниците в него, т.е.
той има и комплексен
характер, при който
субективният фактор играе
особенно важна роля.
5.Инвестиционния процес се
определя като система ,като се
изпълнява последователната
съвкупност от дейности
насочени в изграждането и
пускането в експлоатациа на
строежа.Инвестиционните
проекти се разработват в
следните фази:идеен проект
,технически проект ,работен
проект.Инвеститора определя
и преценява кои фази на
проектиране да договори за
успешното изпълнение на
инвестиционното
намерение.Той трябва да спази
изискването за минимален
задължителен
обхват.Инвестицонните
проекти може да се
разработват еднофазно
двуфазно трифазно но в
следните случай:
1.еднофазно-разработва се за
обекти,които не са сложни в
технологично, конструктивно
отношение
2.при обекти със средна
сложност ,инвестиционните
проекти могат да се
разработват в две фази:идеен и
технически .идеен и работен
проект
3.трифазен се разработва за
сложни или комплексни
обекти
В работния проект се изяснява
в детайли конкретните
проектни решения.С този
проект се определя
еднозначна технологиа на
изпълнение и да бъде
осигурена възможността за
пресмятане и отчитане на
всички предметни
работи.Когато техническия не
се предохожда от технически
проект, той трябва да покрие и
изискванията за технически
проекти и с него да се изяснят
всички конкретни проектни
решения като се изработят и
необходимите
детайли.Проектните части на
работния прокт включват::
1.работни чертежи в мащаби
1:50
2.обяснителна
записка,обясняваща
проектните
решения3.количествено и
стойностна сметка –като се
обособяват обикновенно на
сметната документация и се
прилага отделно.Когато се
изисква генерална сметка,то тя
се разработва като отделна
част. 7 Скицата за проектиране
представлява копие от
действителен подробен
устройствен план с уточнено
разположение ,начин на
застрояване и предназначение
на обекта и необходимите
пределно допустими
показатели,мерки и
разстояния на застрояване.
Визата е документ даващ
разрешение за започване на
проектните работи.Издава се
от главния архитект на
общината въз основа на
подадено заявлние .Искането
се прави с писмено заявление
от лицата ,които имат право да
строят в недвижимия имот.
8 Участниците в строителния
инвестиционен процес са
собственилът (инвеститора)
строителния предприемач
,строителят (строителния
техник) доставчикът и лицето
управняващо строителен
надзор.Te могат да бъдат и
физически и юридически
лица.Взаимоотношенията м/у
участниците в строителството
се урежда свободно с договори
,които се сключват съгласно
Закона за задължинията и
договорите ,при спазване на
разпоредбите на Закона за
устройство на територията на
РБ и други действащи
нормативни актове в
РБ.Инвеститора е длъжен да
съобщи и уведоми чрез писмо
Дирекцията за национален
строителен контрол за състава
на основните участници в
конкретния строителен процес
,както и да я уведоми при
смяна на някои от тях
съгласуване на участниците на
инвестициония проект.
Разрешение за строеж се
издава от главния архитект на
обшината.Разрешение за
строеж се издава на
собственика на недвижимия
имот.Издава се за целия
строеж или за отделни етапи
от него.След получаването на
разрешение за строеж се
пристъпва към:подготовка за
строителство и изпълнение на
строителството.При
изпълнението на
строителството трябва да се
спазва основното изискването
на ЗУТ- строежите трябва да
бъдат изпълнени в съотвествие
с изискванията на
нормативните актове и
технически
спесификации.Етапът на
строителстовото включва
подетапите:начало на
основното
строителство,ипънение на
СМР ,установяване годността
на приемане.За начало на
строителството се счита деня
на съставяне на протокола за
откриване на строителната
площадка.Откриването на
строителната площадка и
определянето на строителната
линия и ниво се извършва по
писменно заявление от
инвеститора до кмета на
общината.Подподготовка за
изпълнението на основното
строителство се състои с
извършването на на
подготвителните работи по
строителната площадка,
разчистване за започването на
строеж събаряне на стари сгради
и съоръжения ,почистване
отводняване подравняване и
заздравяване на
терена.Изпълнението на
строително-монтажните работи
(СМР) съгласно наредба номер 7
при съставянето на актове и
протоколи трябва задължително
да участва технически
правоспособни лица по частите
„геодезиа”и
„конструктивна”.назначени към
лицето упражняващо строителен
надзор ,както и съответните
специялисти от страна на
проектанта.Въвеждането на
обекта в действие е след
завършването на строителството
и се издава разрешение за
ползване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 май 2016 в 17:38 студент на 44 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Математика и информатика, випуск 2016
05 сеп 2014 в 23:07 в момента не учи на 35 години
09 юни 2013 в 16:01 в момента не учи на 40 години
 
Домашни по темата на материала
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта – бояджийски работи
добавена от svetoslav_to6ev 19.03.2015
0
46
Подобни материали
 

Проект по архитектура

06 дек 2007
·
831
·
5
·
285
·
362

Въз основа на дадената виза и задание за проектиране е разработен проект за едноетажна вила. Според ситуацията, парцела граничи с улица на север и вилни парцели на изток , запад и юг...
 

Да се състави карта на хидроизохипсите в мащаб 1:2000


Да се определи динамичния разход на потока Q за сечение B където: Да се изчисли водното количество B, което трябва да се изчерпва от строителния изкоп с дълбочина 6 m до пълното изсушаване на изкопа.
 

Гипсокартон


Гипсокартон - къде може да се използва, различни видове
 

Анализ на архитектурна композиция (вход на морската градина- Варна)


Първообразът на градска градина за обществено ползване възникнал през 1862 г. С подкрепата на кмета Халил ефенди и турския комендант на Варна...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Държавна политика в строителството - пищов

Материал № 692748, от 26 май 2011
Свален: 7 пъти
Прегледан: 21 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 749
Брой символи: 5,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна политика в строителството - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала