Големина на текста:
УВОДНА ЛЕКЦИЯ: СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ТЯХНОТО
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
Застрашителната честота на болестите на съвременния човек,
която отчитат скрининговите проучвания във всички страни през последните
десетилетия, наложи да се проучат внимателно както лечението им, така и
възможностите им за рехабилитация и профилактика. За успешното
координиране на усилията на различните специалисти, болнични заведения,
клиники и институти заслуга имат Световната здравна организация, различните
международни дружества и организации, като Международното дружество по
кардиология, Международното пулмонологично дружество, Световната
асоциация на ревматолозите и др. Те са насочили своите усилия както към
откриване на съвременни форми на медикаментозно лечение, съвременни
хирургични техники, така и преди всичко към профилактиката им.
Профилактиката се развива в посока към борбата с рисковите фактори,
формиращи атеросклероза, хипертония, затлъстяване, исхемична болест на
сърцето, инфаркт на миокарда и др. Под ръководството на тези дружества и
институции и преди всичко на Световната здравна организация, за борба с
ранната смъртност от тези заболявания се оформи система за интензивно
лечение. За ранното възстановяване на болните се разработиха и въведоха
редица методики на рехабилитация, които в ежедневната практика доведоха до
значително ускоряване на процеса на възстановяване, скъсяване на сроковете за
болнично лечение и намаляване на трайните усложнения.
Рехабилитацията на болните изисква много точна индивидуална
омшка на състоянието и възмолсностите на сърдечяо-съдовата система, както в
началото, така и пре? пялото време до пълното възстановяване. Нуждата от
продължителна рехабилитация при някои болести на В| съвременния човек
изисква с методите на рехабилитацията /всинезитерапията ла бъдат запознати
тесните специалисти, семейните декари, физикалните терапевти,
кинезитералевтите и рехабилитаторите, ИВ социалните работници, психолозите.
ИшШ Това ни кара да дефинираме рехабилитацията и нейните
различни
направления, както и кинезитерапията в частност: Вшш Според
една от най-старите дефиниции „Рехабилитацията е процес
щ приложение на всички медицински мероприятия» които
ускоряват
лечението." Тези мероприятия са преди всичко в областта на
физикалната медицина и допълват специфичното медикаментозно или
хирургично лечение. Тази дефиниция определя само едната страна на проблема:
медицинската, като в нея не намират място въпросите, които трябва да бъдат
решени съобразно социалната значимост на заболяването в живота на болния.
Понякога рехабилитацията е разглеждана като възстановяване на
лица с известен недъг, който ограничава трудоспособността им до максимално
възможната физическа, психическа, социална, професионална и икономическа
пълноценност. за която са годни. При този поглед към рехабилитацията се
отчита само наличието на определен недъг и никакви други обстоятелства.
Според определението на Световната здравна организация от
1956 година под понятието рехабилитация трябва да се разбира:
„РЕХАБИЛИТАЦИЯТА Е КОМПЛЕКС ОТ МЕДИКО-СОЦИАЛНИ
МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО,
КЪМ БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ
ИНВАЛИДИЗАЦИЯ, КОИТО МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ПАТОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС,
ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ЦЕЛЯТ
МАКСИМАЛНО ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПСИХИЧЕСКИТЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА БОЛНИЯ, ЗА ДА ЗАЕМЕ ОТГОВАРЯЩО НА
ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО."
При тази дефиниция се очертават следните акценти:
1. Ранно започване на активните мероприятия; 2. Прилагането им
през целия лечебен период; 3. Комплексен характер на рехабилитациовните
мероприятия; 4. Ресоциализация.
Така че цялостната рехабилитация не е само медицинска, нито
само социална по своята същност, а разумна приемственост на медицинската и
социалната страна на проблема. Поради това тя се нарича медико-социална
рехабилитация. Целта на медицинската й част, която представлява особен
интерес за нас, е оптимално анатомо-физиологично и функционално
възстановяване на заболелите или претърпелите травма липа. Останалите видове
имат за цел оптимално социално възстановяване.
КИНЕЗИТЕРАПИЯТА е основна, съставна част от медико-
социалната рехабилитация. По своята същност тя е неспецифична терапия, която
има функционален характер. Осъществяването на кинезитерапията започва при
болничното легло, преминава през поликлинични условия, домашна и
санаториална среда, за да завърши до пълното ръзс^аиоряване /или до възможно
най-пълното/ възстановяване на болния.
Кинезитерапията е колективна дейност на различни специалисти,
които обединяват усилията си, опита и знанията за практическо реализиране на
комплексните кинезитерапевтични програми. В този екип работят лекари -
специалисти, физикални терапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори,
трудотерапевти и др.
От кинезитерапия на практика се нуждаят почти всички липа,
които са застрашени от получаване на различна степен инвалидност, тези, които
имат вече по една или друга причина инвалидност, застрашените от анатомични
или функционални увреди в резултат от заболяване. В този смисъл обект на
приложение на кинезитерапията са почти всички подостри и хронични
заболявания на сърдечносъдовата система, на дихателната система, на опорно-
двигателния апарат, на други органи и системи в човешкия организъм
/храносмилателна, отделителна, жлези с вътрешна секреция и др./ На
кинезитерапия подлежат и лица, независимо от възрастта, но с
рехабилитационен потенциал, който вследствие на заболявания или други
увреди /вродени или придобити/ са застрашени от инвалшшзация или са вече
инвалидизирани.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
Кинезитерапията си поставя благородната задача чрез
комплексната програма, изградена от различни кинезитерапевтични средства, да
възстанови максимално заболелите или увредени лица, да възстанови
максимално тяхното психо-соматично състояние и да постигне ефективна и
бърза ресоциализация.
Така погледнато, кинезитерапията е дълъг, продължителен
процес, траещ понякога месеци и години. Той започва оше при леглото на
болния и преминава през различните етапи на възстановяване и приложение.
Това оформя един от нейните основни принципи:
1. Ранно започване на кинезитерапевтичното мероприятие.
Последните се прилагат ежедневно за постигане на максимален ефект, което
оформя другия принцип:
2. Системност на приложението. Различните
кинезитерапевтични средства преминават в отделните периоди на лечение,
преплитат се един с друг, променят своята значимост според стадия на
заболяването.
3. Последователност на заниманията и постепенност на
натоварванията.
4. Принципът на комплексна оценка на болния, неговите
способности, стадий на заболяване, степен на увреда осигурява индивидуалния
подход към всеки болен, във всеки момент от развитието на болестния процес.
5. Съставяне на комплексни кинезитерапевтични програми, при
което в лечебния план се включват разнообразни и богати по съдържание
кинезитерапевтични средства /лечебна гимнастика, лечебен масаж, трудотерапия
и пр./
6. Кинезитерапкята се провежда от екип специалисти и включва
голям обем средства.
7. Кинезитерапвята изисква сътрудничеството на самия болен
във възстановителния процес. Хуманността на нашата професия изисква да
гледаме на болния като на човек, носител на рехабилитационен потенциал.
Кинезитерапията, както казахме, е неспецифичен терапевтичен
фактор за лечението на вътрешните заболявания. Различните й средства действат
общо укрепващо върху организма, подобряват обшия тонус. Те имат и определен
психотерапевтичен ефект, подобряват обмяната на веществата,
кръвообращението и интегрираните с него функционални системи /дихателна,
отделителна и пр./. съдейства за ликвидиране на последиците от хиподинамията.
В този смисъл кинезитерапията може да се използва не само като лечебно
средство при вътрешните заболявания, но и като профилактично средство за
нуждите на масовата профилактика, срещу дихателни обструкции. срещу
нарушаване на функциите на вътрешните органи и системи.
Кинезитерапията е функционална терапия при редила сопиално-
значими заболявания, тя има избирателен патогенетичен лечебен ефект. т.е. тя е
саногенна терапия. _ _ Кинезитерапията при вътрешните заболявания решава
няколко общи за повечето от тях задачи:
1. Ликвидира неблагоприятните последици от хиподинамията,
резултат както от начина на живот, така и от постелния режим, от ограничената

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално значимите заболявания и кинезитерапията като средство за тяхното предотвратяване

Застрашителната честота на болестите на съвременния човек, която отчитат скрининговите проучвания във всички страни през последните десетилетия, наложи да се проучат внимателно както лечението им, така и възможностите им за рехабилитация и профилактика...
Изпратен от:
Salih Kaya
на 2011-05-26
Добавен в:
Лекции
по Кинезитерапия
Статистика:
283 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Кинезитерапията

16 сеп 2009
·
232
·
11
·
2,065
·
396

Една от жизненоважните нужди на нашето тяло е движението, което понякога забравяме, защото прекарваме повече време в умствени занимания – все пак живеем в ерата на технологиите...
 

Гонартроза билатералис

25 май 2015
·
29
·
4
·
463
·
52

Подобряване трофиката на долните крайници. Възтановяване обема на движение на коленните стави. Предотвратяване атрофиятя на мускулите. Запазване подвижността на гръбначния стълб и тазобедрените стави...
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Социално значимите заболявания и кинезитерапията като средство за тяхното предотвратяване

Материал № 692657, от 26 май 2011
Свален: 283 пъти
Прегледан: 515 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 4,419
Брой символи: 29,741

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално значимите заболявания и кинезитерапият ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала