Големина на текста:
Галина Стефчева Димова – фак.№ БИ 14, ПОБЕИ
УстройствоВид властУправлениеУправляващиВидове партии
ЛибералиКонсерват
ори
Княжество
България
Княжество България е официалното
наименование на България от приемането на
Търновската конституция през 1879 г. до
обявяването на независимостта през 1908
г.Търновската конституция е приета от
Учредителното народно събрание на 16
април 1879 г. Тя се състои се от 22 глави и
169 члена. Административно –териториално
устройство Княжеството е разделено на
окръжия, околии и общини. Създадени са 21
окръжия с центрове: Видин, Лом-паланка,
Ряхово (Оряхово), Берковица, Вратца (Враца),
Плевен, Ловеч, Свищов, Севлиево, Търново
(В.Търново), Русе, Разград, Ески Джумая
(Търговище), Шумен, Провадия, Силистра,
Варна, Трън, Кюстендил, София и Орхание
(Ботевград). В състава на тези окръжия са
включени 58 околии. Държавно устройство -
Съгласно чл. 4 от Търновската конституция
Княжеството е провъзгласено за наследствена
конституционна монархия с еднокамарен
парламент
Разделение на властите
изпълнителна, законодателна и
съдебна. Властта се поделя
между държавния глава (княз)
и парламента (Народно
събрание). Князът като
“върховен представител и
глава на държавата”
утвърждава приетите от
парламента закони, той е
върховен главнокомандващ на
въоръжените сили, под негов
надзор действа изпълнителната
власт – правителството и
администрацията.Върховната
изпълнителна власт
принадлежи на княза. Всяко
негово разпореждане
придобива законна сила с
подписа на съответния
министър. Князът получава
правото да разпуска по свое
желание парламента и да
уволнява министри. Князът
утвърждава приетите от
Народното събрание закони и
има право на вето над тях.
Неговото име винаги се
споменава като задължителна
юридическа формула от
съдебните инстанции. Той е
върховен представител на
страната в международните
отношения.
Княжество България е
модерна светска
национална държава с
буржоазно-демократично
управление. Личността на
княза е “свещена и
неприкосновена”. 1879г-
1886г -Княз Ал.Батенберг
1878-1879г – Тодор Бурмов,
Консервативна партия
06.12.1879 -07.04.1880г
Климен Търновски,
Консервативна партия
07.04.1880-10.12.1880 –
Драган Цанков, Либерална
партия 10.12.1880
9.05.1881- Петко Каравелов,
Либерална партия
9.05. 1881 – 13.07.1881, 13
юли 1881 - 5 юли 1882-
Казимир Ернрот, руски
офицери, Консервативна
партия
5 юли 1882 - 19 септември
1883- Леонид Соболев,
руски офицери,
Консервативна партия
19 септември 1883 - 12
януари 1884,12 януари
1884 - 11 юли 1884 Драган
Цанков, Консервативна
партия,
Княз Александър I
Батенберг-
управлява от 1879
до 1886 г., когато е
извършен преврат
срещу него от група
военни. Те не
управляват дълго,
защото Стефан
Стамболов
извършва
контрапреврат и
връща княза на
престола. Руският
император не
одобрява това и
Батенберг отново
абдикира, но този
път доброволно.
Назначен е
регентски съвет
начело със Стефан
Стамболов, който
управлява до
избирането на нов
княз. За първи
председател е
избран Тодор
Бурмов, който е от
Консервативната
партия. Фердинанд
Сакс Кобург Гота е
избран за княз на
България от Третото
велико народно
събрание през 1887
година. Той е княз
до 1908 година,
когато обявява
Либералите
произхождат от
огромната
дребнособствениче
ска маса на
българското
възрожденско
общество. С
конституционните
си идеи те
изразяват
интересите на
селяните и
градските дребни
стокопроизводител
и. Либералите
пледират за
народно
самоуправление, за
всеобщо
избирателно право
на пълнолетните
мъже и се обявяват
за широко
приложение на
демократичните
граждански
свободи и за
ограничаване на
княжеските права.
Либералите вярват
в политическите
качества на
българина и
Консерваторит
е произлизат
от заможните
своеве на
българското
общество:
богати
търговци, едри
земеделци,
лихвари,
висши
духовници,
част от
някогашните
чорбаджии и
т.н. Те не
вярват в
политическата
култура на
свободните
българи и
затова искат да
наложат силна
монархическа
власт,
олигархически
принципи на
управление и
здрава
административ
на власт.
Техните идеи
са взаимствани
от
Основен държавен орган е
Народното събрание, което
бива два вида: Обикновено
народно събрание (ОНС) и
Велико народно събрание
(ВНС).
Най-важните функции на
ОНС са: обсъжда и приема
законите, гласува държавния
бюджет, държавните заеми,
данъците и т.н. ОНС избира
правителство, което е
отговорно пред него. ВНС се
свиква при промяна на
Конституцията, избор на княз
или регентство, промяна на
държавните граници и включва
удвоен брой депутати.
Избирателно права имат
всички български граждани от
мъжки пол над 21 години, а
депутати могат да станат само
навършилите 30 г.
Регламентирано е
демократично местно
управление. За официална
религия е обявено Източното
правослание.
С конституцията се
прокламира свободата на
словото и печата (с изключение
на църковните книги), на
сдруженията и събранията.
Частната собственост е обявена
за неприкосновена. Забранено
е разделянето на съсловия.
Началното образование е
обявено за безплатно и за
задължително.
Прогресивнолиберална
партия
11 юли 1884 - 21 август
1886 Петко Каравелов,
либерална партия
21 август 1886 - 24
август 1886 Климент
Търновски Консервативна
партия,
Прогресивнолиберална
партия
24 август 1886 - 28 август
1886 Петко Каравелов
Либерална партия,
Консервативна партия
28 август 1886 - 10 юли
1887 Васил Радославов
Либерална партия
(радослависти),
Народнолиберална партия,
Консервативна партия
10 юли 1887 - 1 септември
1887
Константин Стоилов
Консервативна партия,
Народнолиберална партия
1 септември 1887 - 31 май
1894
Стефан Стамболов
Народнолиберална партия
31 май 1894 - 21 декември
1894
Константин Стоилов
Народна партия, Либерална
партия (радослависти)
21 декември 1894 - 30
януари 1899
Константин Стоилов
Народна партия
30 януари 1899 - 13
октомври 1899
независимостта и
става цар на
"Царство България".
смятат, че нацията
маже
самостоятелно да
изгради своята
държава. Те
настояват за
еднокамарен
парламент, пред
който да отговаря
всяко
правителство.
Демократичните
възгледи на
либералите
проличават от
исканията им за
забрана на
съсловното
разделение, за
неприкосновеност
на частната
собственост. Те се
противопоставят
на всички
наказания извън
закона, както и на
конфискуването на
имотите. На
практика
либералите се
стремят да
приложат към
българската
действителност
демократичните
идеи на Великата
френска
революция и
либералните
начала на
английския
политическата
теория и
практика на
много от
западноевропе
йските
държави.
Лидери на
консерваторит
е са Димитър
Греков,
Константин
Стоилов,
Григор
Начевич,
Тодор
Икономов,
Марко
Балабанов и
др.
Министерския съвет –
централен изпълнителен орган
Съдебна система-мирови
съдии,окръжни и апелативни
съдилища, Върховен
касационен съд
Димитър Греков
Народнолиберална партия,
Либерална партия
(радослависти)
13 октомври 1899 - 10
декември 1900 Тодор
Иванчов
Либерална партия
(радослависти)
10 декември 1900 - 22
януари 1901
Тодор Иванчов
Либерална партия
(радослависти),
Народнолиберална партия
22 януари 1901 - 4 март
1901 Рачо Петров
4 март 1901 - 3 януари
1902 Петко Каравелов
Демократическа партия,
Прогресивнолиберална
партия
3 януари 1902 - 15
ноември 1902 Стоян Данев
Прогресивнолиберална
партия
15 ноември 1902 - 31 март
1903 Стоян Данев
Прогресивнолиберална
партия
31 март 1903 - 18 май 1903
Стоян Данев
Прогресивнолиберална
партия
18 май 1903 - 4 ноември
1906 Рачо Петров
Народнолиберална партия
4 ноември 1906 - 11 март
1907 Димитър Петков
Народнолиберална партия
11 март 1907 - 16 март
1907 Димитър Станчов,
служебно
16 март 1907 - 29 януари
1908 Петър Гудев
Народнолиберална партия
парламентаризъм.
Водачи на
либералите са
Петко Каравелов,
Драган Цанков,
Стефан Стамболов
и Петко Славейков.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 юни 2020 в 00:54 потребител
08 юни 2020 в 16:16 потребител
07 юни 2020 в 17:08 потребител на 29 години
28 май 2020 в 17:09 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Етнология, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
За Източна Румелия - помощ
добавена от bibia_abv_bg 04.02.2012
1
11
Подобни материали
 

Българското възраждане

16 мар 2011
·
108
·
14
·
247
·
334
·
1

Презентация за Българското възраждане - периоди, съдържание и творци...
 

Презентация за българското Възраждане

06 апр 2011
·
237
·
10
·
564
·
3

Информация за етапите и факторите, които са повлияли за развитието на българското Възраждане...
 

Българският национален въпрос в ръцете на Великите сили (1876-1878)


Българският национален въпрос след отзука от Априлското въстание...
 

Георги Раковски – план, хронология и термини

12 юли 2010
·
90
·
3
·
633
·
307

План за личността и делото на Георги Раковски. Предназначен за кандидатстване в НГДЕК...
 

Приемане на християнството

01 ное 2010
·
59
·
7
·
1,968
·
135
·
1

Въвеждането на християнството в България е породено от редица причини с различен характер....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История на България
Тест по История на България на тема "Българската дипломация в периода 1919–1944 г."
изпитен тест по История на България за Студенти от 4 курс
Тест върху дипломатическите отношения на България в периода 1919–1944 г. за студенти от 4-ти курс. Съдържа 23 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
23
18
1
2 мин
04.09.2018
Тест по История за 11-ти клас на тема "Българско Възраждане"
тематичен тест по История на България за Ученици от 11 клас
Тестът е тематичен и разглежда в 14 въпроса българското Възраждане. Всеки въпрос има само по един верен отговор. Предназначен е за ученици в 11-ти клас.
(Лесен)
14
78
3
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по история на българия

Княжество България и Източна Румелия

Материал № 692565, от 25 май 2011
Свален: 144 пъти
Прегледан: 479 пъти
Предмет: История на България, История
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 1,273
Брой символи: 8,457

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Княжество България и Източна Румелия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Величкова
преподава по История на България
в град Русе
с опит от  1 години
22


виж още преподаватели...
Последно видяха материала