Големина на текста:
В.1:Ист развитие на Упр. Историята на науката на
yпр. води началото си от края на 19 в.Събрала е име-
ната на видни учени-Фредерик Тейлър ,Хенри Форд,
Елтън Мейо и др.Има разл.опр. за понятието упр. и те
се систематизират от 3 изходни позиции-на системн-
ия,функционалния и процесуалния подход.Най-шир-
око разпространено е опр.,че упр. е система, която
обединява взаимосвързани елементи,чиeто функци-
ониране е подчинено на ясна и точна цел.Тази с-ма
има 2 елемента-обект и субект на упр.Друго опр. е,че
упр.е съвкупност от взаимосвързани функции за
въздействие от страна на субекта в/у поведението на
обекта на упр.-функционален подход.От позициите
на процесуалния подход ,упр. се опр.като процес на
изработване на упр. решение,което има за цел рацио-
налното и ефективното използване на ограничените
ресурси за навременно решаване на възникнали
проблемни ситуации.Упр. е съвкупност от функции,
принципи, методи,средства и форми за упр. на дад.
фирма с оглед мах използване на ресурсите и пови-
шаване на ефективността им В процеса на постоянно
подобряване на упр.практика в историята й са се
появили мн.научни доктрини,теории и др.Някои са
загивала в зародиша си,но др. са се развивали. Пока-
зателни са:Движението за научната организация-Фр.
Тейлър и Движението за човешки отношения-Елтън
Мейо.Първият увеличава производителността на тр-
уда ч/з подобряване на организацията,а втория-ч/з
хуманизация През 60-те г.Дъглас Макгрегар извърш-
ва анализ на множеството теории и учения. Свойте
изследвания той обобщава в т.н. теории Х и У.П/з
последните 2 десетилетия особено силен интерес
има към Далечния Изток и най-вече към упр. в Япон-
ия.Причината е в бързия успех на япон.икономика.
отразен в теория Z.Характеристиката на упр. на прага
на 21 в и концепциите за него –Теория W. ^Теория
Х ,чийто основател е Ф.Тейлър се базира на
идеята,че производителността на труда нараства с
подобрява-не на организац. на труда.Тя има няколко
осн. моме-нти:1.ектът от научната организация на
труда се пос-тига в резултат на прилагането на
знания под форм-ата на закони, правила и
принципи.2.Решаването на появилите се проблеми
тава ч/з нови неизползвани досега комбинации на
ел. на упр.3.С по-малък разход на физ.енергия се
постига мах оползотворяване на чов.
потенциал.4.Материално стимулиране на труд.
активност и подбор на най-добрите за дад.операция.
Привърженик на тази теория е Анри Файол-доктрин-
ата Файолизъм.За успешното осъществяване на
административната работа той посочва сл.принципи
:Дисциплина и уважение на ръководителя,Единство
в командването, Единство в целите,Справедливост и
т.н. Др.последовател е Х.Емерсон-‘Дванадесет прав-
ила за успешно производство’. Допълнение към дви-
жението за научната организац.са ’22 закона за орга-
низиране’ на Алфорд.Друг от създателите на органи-
зацията на труда е Хенри Форд. Той изгражда идеята
че оцеляването е възможно не ч/з противосоставяне
на капитал с труда,а ч/з тяхното обединяване. ^Теор-
ия У поставя в центъра на упр.чов. фактор и поведе-
нието му. Базира се на движението чов. отношения.
Тази теория има сл.изх.положения:1.Трудът е осн.
източник за осигуряване на средства за задоволява-
не на чов.потребности 2.Развитието на съзнанието,
образованието и др.пораждат необходимостта от
принадлежност към група.3.Желанието за труд и акт-
ивност зависят от резултатите на труда,с коти се зад-
оволяват вс.потре- -бности на личността.По времето
в което се формира движението научно технич. рев-
олюция се развива с бързи темпове. Човекът в про-
цеса на производство не може и не трябва да се раз-
глежда като придатък на машината,а като личност. В
производителността на труда на отд. личност оказв-
ат влияние неформалните групи.Тогава се развиват
психологическата и социологическата наука.Маслоу
разработва пирамидата на йерархията на потребнос-
тите и теорията за мотиваци-ята,при която той набл-
яга на факта че да има добра мотивация за работа,
трябва и подходящо възнаграждение.Разработва се
тезата за изграждането на хармонично общество с
дух на разбирателство,единство и взаимопомощ.
Теория У се базира на възможностите за въздейств-
ие в/у психическата нагласа на личността да извърш-
ва,предприема или не опр. дейс-твия,ч/з методите и
подходите на моти-вацията.^Уйлям Оучи.,който дъл-
го изследва японското упр. и се опитва да открие
причините за активността на хората и успеха на
япон.ик.,изгражда теорич Z.Осн. черти на тази теория
са : упр.има групов характер;мениджъра упр. с помо-
щна на консултантски групи /методите Ринги и Дел-
фи/,ценностите на отд.личност се опр.от лоялността
към групата, членовете на групата подчиняват свои-
те интереси на интересите на групата и извличат по-
лза за себе си,само след като групата е получила
полза от тяхната дейност.Японското упр е обобщено
в един комплексен принцип,нар. ВА.Съдържанието
му е :лоялност и деловитост във взаимоотношен-
ията, сплотяване около общата цел,способност за
преминаване от една на др.работа,вземане на решен-
ия, само на място,в нужното време и в съответната
форма.^Теория W-нова теория за у-нието през 21 в.
Коренно се отличава от другите,т.к. отразява нов
начин на мислене.Има 2 аспекта-организационен и
мотивационен. Организационният е свързан с
нови-те структури и технологии,а мотивационния с
фор-мирането на нова нагласа на личността.Най-
важни-те моменти характеризиращи ситуацията и
специф-иката на упр. с организационен аспект са:
упр. се осъществява в у-ята на интензивна
промяна, на базата на висока
информираност.Повишава се изи-скването за
квалификация на труда и персонала. Появата на
електронни мрежи и на малки предпри-ятия.По-
важни моменти с мотивационен аспект са: умения
за поставяне на ясна цел,силна вяра и убе-деност в
предприемаческите действия,почтеност,
дисциплина и умения за самоанализ,усилия за
формиране на Магнетична личност. Изучаването на
историята на упр.е условие и предпоставка за нау-
чаване на натрупаните знания,самостоятелно
формиране на поведение на мениджъра и т.н.Прин-
ципите на упр.са съвкупност от правила и норми за
поведение на мениджъра и фирмата му,чието спаз-
ване е предпоставка за успешна дейност и добри
резултати.Принципите се делят на 2осн. групи:
фундаментални и специфични. Фундаменталните
изпълняват основополагаща роля в упр.Към тях се
отнасят: 1.Принцип за целенасоченост-проявява
в 2 направления:Първото е свързано с умението
да се анализира и се поставя ясно и точно целта,а
второто-с умението да се поставят лични цели,
адекватни на целите на фирмата.2.Пр-п за иконом-
ия на персонал.3.Пр-п за мах оперативност-вкл.
умението на мениджъра да взема своевременно
важни решения, от които често зависи оцеляването
на фирмата .4.Пр-п на координацията-съгласуване
и съвместяване поведението на отд.звена във
фирмата, на членовете на персонала ч/з интереси-
те.Важно условие за ефективността му е доброто
познаване на връзките и взаимоотношенията м/у
ел.които се съвместяват.5.Пр-п на извличане на
мах изгода.6.Пр-п на дивирсификация-средство за
увеличаване на гаранциите за оцеляване на фирм-
ата. Той се основава на правилото‘печеля-губя’,
’губя-печеля’,но в крайна сметка печалбата е по-
голяма от загубите и така оцелява фирмата .7.Пр-п
на обратна връзка-установява съответствието м/у
първоначално поставените цели и крайните резул-
тати.8.Пр-п гъвкавост и адаптивност към пазарните
у-я-обединяващ и комплексен принцип. Специфич-
ни принципи са:1.Принципът на постфабричното
производство-насочен към развихрилата се бюрок-
рация. 2.Пр-път на насърчаване на индивидуалнос-
тта-свързан е с новото поведение на работниците,в
т.ч. и на ръководителите.Това ново поведение е
свързано с по-високите компетенции на работниц-
ите,с тяхното възпитани в нагласа да проявяват
активност и предприемачески риск.3.Пр-път на дец-
ентрализация на властта-прехвър-ляне на власт по
вертикала и преразпре-деление на упр.функции по
хоризонтала. 4.Пр-ът за олекотяване на организац-
иите от излишни функции-свързан е с прехвърля-
нето на възможно повече функции и задачи на
отдел.личности,звена или по-малки предприятия,
които обаче високоспециализирани и ще изпълня-
ват по-бързо и по-качествено работата. 5.Пр-път на
координация и взаимодействие м/у частния и
обществения сектор-базира се на съгласуваността
и съвместимостта

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 10:40 студент на 37 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
20 ное 2017 в 08:27 студент на 35 години от София - MУ, факулетет - Фармацевтичен, специалност - Фармация, випуск 2013
03 сеп 2016 в 11:07 студент на 41 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - st, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
55
1
3 мин
01.11.2016
Управление на маркетинга в туризма - тест 3
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
7
1
4 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Исторически типове управление

Материал № 692023, от 25 май 2011
Свален: 22 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 1,144
Брой символи: 6,664

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Исторически типове управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала