Големина на текста:
1.Понятие за
гражданско право.
Има 4 значения, като
обективно; като
субективно; като
учебна дисциплина;
като наука;
Гражданското право е
част от субективното
право и е отрасъл на
частното право.
Предмета на гр пр е
това в/у което
въздействат неговите
пр норми. Според др
теза предмета на гр п
е правния статут на
гражданина. Гр пр
като отрасъл е
съвкупност от правни
норми които уреждат
статута на гр пр
субекти и
отношенията м/у тях.
Клонове на гр право
са облигационно,
вещно, авторско,
семейно,
наследствено.
2.Съпоставяне и от
отграничаване на гр
пр то търговското ,
трудовото, гр
процесуално и
международно
частно.
Общото м/у гр и
търговско е че
уреждат отношенията
м/у равнопоставени
субекти.
Разграниченията м/у
гр материално и гр
процесуално е че
процесуалното
урежда
процесуалните
действия на
гражданите. Гр
материалното урежда
защитата на
материално правните
норми. Разлика м/у гр
и трудово е че
трудовото урежда
правоотношенията
във връзка с
предоставянето на
работна сила.
Международното
частно право урежда
частно правните
отношения с
международен
елемент.
3. Основни принципи.
Принципът се
дефинира като
основно ръководно
начало на правото
като цяло. То може да
е записано в пр норма.
Пр принципи имат
идейно и практическо
значение. Пр принцип
е призован да усигури
вътрешна
непротиворечивост на
ценостите. Пр
принципи се
използват при
тълкуването на пр
норми. Основните пр
са 2:
-принцип на забрана
за злоупотреба с
право и принцип за
равнопоставенос на
субектите.
6. Видове гр пр норми
Разделят се според
приложното си поле,
според съдържанието,
според интереса за
които се установяват,
според личното
действие се делят на
общи и специални. По
отношение на обхвата
– общи и специални.
По отношение на
територията са –
общи и локални.
Според съдържанието
– самостоятелни,
несамостоятелни.
Според целта са
заповядващи,
забраняващи и
овластяващи.
Презумпция въз
основа на установени
факти ч/з
предположение се
прави заключение за
др несъществуващи
факти.
Фикция лежат в/у
очакването на това
което може да стане.
7. Действие на гр пр
норми по време
Под действие се
разбират следните
изменения на пр
норма: действие във
времето,
пространството, по
отношения на лицата.
Закона произвежда
действие в определен
начален момент и
прекратява
действието си в краен.
Влиза в сила след
обнародването си в
държавен вестник. С
отномяна законакона
загубва правната си
сила. При изричната
отмяна новия закон
заповядва кой стар
закон да се отмени.
Мълчаливата отмяна
се основава на
презумпцията, че не
могат да существуват
две правни норми,
които да уреждат
едно и също
отношение по
различен начин. По
начало гр закон няма
обратно действие.
Обратната сила се
касае за действие на
пр норма в/у
юридически факти
които са произвели
своето действие до
влизането в сила на
новия гр закон.
Гр закон действа
върху цялата
територия на РБ.
Нормите с общо
действие регулират
отношенията на
лицата, които са бъл
граждани.
4. Източници.
Под източник се
разбира юридически
факт който е визиран
в закона и има за
последица
създаването на нови
гр пр норми. Преки
юридически факти са:
пр норми, решенията
на КС, косвени са:
тълкувателните
решения на КС и на
ВАС.
Автономното право
не въплащава в себе
си волята на
държавата, а волята
на частно правния
субект изразена чрез
сделка.
Опеделение на
нормативен акт –
волеизявление на
овластени от закона
лица извършени по
установени от
правото ред.
Йерархия на
нормативните актове:
Конституция,
международните
договори, кодекси,
закони,
постановленията на
МС, правилниците,
наредбите на МС,
наредбите и
нормативните актове,
решения на
общинските съвети.
Закона е главна форма
на източник на
позитивното право.
Той е нормативен акт
на МС.
Някой от бъл
държавни стандарти
са задължителни
подзаконови
нормативни актове.
Правен обичай –
формират го
продължителното му
прилагане и
създаденото
убеждение в
правосъзнание за
неговата
задължителност.
5. Значение на
правилата на морала
на ГП
Морал синтез на
неограничени правила
и норми които не
могат да се включат в
правните норми. Това
са онези възгледи
които обществото
възприема за
господстващи и на
яхна база се формират
етични правила за
поведение. Към
морала се причислява
и добросъвестността.
Тя преставлява
незнание за
определени
обстоятелства които
лицето макар и да е
могло не длъжно да
знае.
Справедливостта е
адресирана към
правоприлагащия
орган (съда).
8. Тълкуване на гр
закон.
Под пилагане на
закона се разбира
един тип правно
логическа дейност
при която фактите от
действителността се
подвеждат под
хипотезата на пр
норма. Тълкуеането
представляа
изясняване точния
смисъл на
юридическият акт.
Нужда от тълкуване
се налага поради
абстрактното
формулирана на пр
норма. Целта на
тълкуването е да се
въздейства в/у
поведението на
правните субекти.
9. Видове тълкуване.
Тълкуването бива
официално и не
официално, според
правното положение
на лицата които
тълкуват гр пр норма.
Конкретно и
потвърдително е
според резултатите.
Според средствата с
които се извършва е
граматическо и
логическо и
логическо. Тълкуване
според резултатите –
установява се
съответствието м/у
логическото и
граматическото тълк.
10. Нисша и висша
критика на
гражданския закон.
Критика е – дейност
по установяване
автентичността на пр
норма.
Нисша критика –
остановява дали
текста на закона не
съдържа печатни
грешки и дали
обнародвания текст
отговаря на
оригинала.
Висша критика –
правоприлагане –
когато различни пр
норми даващи
различни права и
задължение могат да
уредят едни и същ юр
факт.
11. Правоприлагане
по аналогия.
До празнота се стига
когато 2 пр норми се
самоизключват.
Способи за
предотвратяване са:
по аналогия – когато
по логически път се
разбира как би го
уредил законодателя.
12. Гражданско
правоотношение.
Това е последица от
действията на лицата
в/у които са
въздействали юр
факти. При простото
правоотношение има
едно събективно
право и
кореспондиращото му
субективно
задължение. При
сложното има повече
от едно субективно
право и задължение.
Комплексно
правоотношение е
съвкупност от
правоотношения
обединени от общ
правопораждащ юр
факт. В зависимост от
начина по който са
определени
насрещните страни
отншенията биват с
относителен и
абсолютен характер.
13. Субективно право.
То е предоставената и
гарантирана от закона
възможност на едно
лице да има собствено
поведение и да
изисква спазване на
определено поведение
от др правни субекти.
Правно задължение е
едно лице да спазва
определено поведение
изразяващо се в
действие или
бездействие.
Под притежание не
трябва да се разбира
изпълнението на
субективното право
да става
принудително, а да
бъде изпълнено
доброволно. Титуляра
на субективното
право да може да
изисква изпълнение
на задължението.
Разликата между
абсолютни и
задължителни права е
дали можем без
чуждо съдействие да
осъществим своето
суб право.
Потестативно право –
дава възможност на
едно лице по своя
воля да предизвика
изменение в правната
воля на др лице.
Въражение –
възможност да се
откаже изпълнението
на едно суб право.
18. Упражняване на
суб право.
Субективното право
се упражнява от
правноя субект и от
титуляра на суб
право, от лица
оправомощени от
закон да упражнняват
суб право на
титуляра, трети лица
които имат интерес да
упражняват суб права.
Установителен иск
претенцията на едно
лице да бъде признато
с присъдено нещо
съществуването или
несъществуването на
твърдяното от ного
право.
Ревандикационен иск
собственика може
да иска своята веш от
лицето което я владее
без да има основание
за това.
Негаторен иск
когато отнемаме
частично от
собствеността.
Конститутивен иск –
по съдебен ред да
беде упражнено едно
потестативно право.
Основни мерки за
обезпечавене са
възбрана, запор.
19. Субект на ГП.
Гражданско
правоотношение
може да има само
между реални
юридически и
физически лица.
Правосубектността
съдържа 3
компонента:
правоспособност,
дееспособност,
деликтоспособност.
Правоспособност –
това е годността на
правния субект да
бъде носител на онези
права и задължения,
които могат да
съществуват по
силата на обективното
право.
Дееспособността
социално-правно
качество, което е
критерий и оценка
(условие за
допустимост) за това,
до каква степен
лицата, участващи в
оборота притежават
необходимата
зрялост. Такава
правосьздаваща сила
законодателят
признава на онези
лица, които са
достигнали
определена зрялост,
едно определено
интелектуално и воле-
състояние.
У нас е възприет
стъпаловидният
подход при
определяне на
дееспособността:
- от раждането до
14 години –
малолетни и напълно
недееспособни
- от 14 до 18
години - -
непълнолетни и
ограничено
дееспособни
- с навършването на
18 години на лицата
се признава пълна
дееспособност
Специална
дееспособност – това
е способността на
лицата да придобиват,
изменят, прекратяват
и погасяват права по
отделните клонове на
гражданското право.
Гражданската
дееспособност се
прекратява, както
със смъртта на
лицето, така и чрез
поставянето му под
пълно запрещение.
ПОСТАВЯНЕ ПОД
ЗАПРЕЩЕНИЕ
Поставяне едно лице
под пълно или
ограничено
запрещение може да
бъде поискано с
искова молба от
съпруга, от близките
роднини, от
прокурора и от всеки,
който има правен
интерес от това.
Лицето, чието
запрещение се иска,
трябва да бъде
разпитано лично и ако
стане нужда, се
довежда
принудително.
Когато лицето е в
болнично заведение и
здравословното му
състояние не
позволява да бъде
доведено лично в
съдебно заседание,
съдът е длъжен да
придобие
непосредствено
впечатление за
неговото състояние.
След като влезе в сила
решението, с което
лицето се поставя под
пълно запрещение,
съдът съобщава за
това на органа по
настойничество, за да
се учреди
настойничество или
попечителство
Нормите, които
уреждат този
институт са
императивни
Производството по
поставяне под
запрещение е исково
Материално-правните
предпоставки за
поставяне под
запрещение са
следните:
1. Под запрещение
могат да бъдат
поставяни както
непълнолетни, така и
пълнолетни лица.
Непълнолетните се
поставят само под
пълно запрещение,
докато пълнолетните
могат да бъдат
поставени както под
пълно, така и под
ограничено
запрещение
Настойничество и
попечителство
Настойничество
се учредява над
малолетни (деца,
ненавършили
четиринадесет
години), чиито
родители са
неизвестни,
починали,
поставени под
пълно запрещение
или лишени от
родителски
права.
Настойничество
се учредява и
над лица,
поставени под
пълно
запрещение.
Попечителство се
учредява над
непълнолетни
(деца от
четиринадесет до
осемнадесет
години),
родителите на
които са
неизвестни,
починали,
поставени под
пълно запрещение
или лишени от
родителски
права, а също и
над лица,
поставени под
ограничено
запрещение.
23. въпрос
Правна
индивидуализация
на физическите
лица. Право на
име.
Местожителство
1.Гражданска
регистрация -
вписванията от
събитията от живота
на едно физическо
лице, правени в
регистрите за
гражданско състояние
и вписванията в
регистрите за
населението. От друга
страна обаче, под
регистриране, по
смисъла на чл. 1 от
ЗГР, се разбира
съвкупност от данни
за едно лице, които го
отличават от
останалите лица в
обществото и
семейството му, като
име, гражданство,
семейно положение,
родство и т.н.
2.Гражданско
състояние по смисъла
на Наредбата се
разбират правно-
индивидуализиращит
е белези, за които се
събират данни (чл.1
от Наредба ГСъст. от
1975 г.).
Връзката между двете
понятия се
осъществява
посредством
института на актовете
за гражданско
състояние, тъй като
чл. 2, ал. 1 ЗГР казва,
че гражданската
регистрация на
физическите лица у
нас се основава на
данните от актовете за
гражданско
състояние.
Правно-
индивидуализирани
белези на
физическите лица -
Нито ЗГР, нито
Наредбата
Гражданско
състояние ги
изброяват. Те са
много и различни, но
за определянето на
гражданско-правния
статут на физическите
лица от значение са
само онези белези, на
които правната норма
отдава правно
значение. Съгласно
чл. 8 от ЗГР
основните данни за
гражданската
регистрация са:
1.Име
2.Дата и място на
раждане
3.Пол
4.Гражданство
5.ЕГН/Личен
за чужденците
– това не е нито
правна, нито
естествена
връзка с други
лица, а е един
уникален
номер, чрез
който
физическото
лице се
определя
еднозначно.
24 въпрос. Актове за
гражданско
състояние – понятие
и видове. Съставяне
на актове въз основа
на съдебно решение.
Отбелязвания.
Правно действие на
АГС
Под АГС се
разбира правен
акт, който има в
основата си
волеизявление на
властнически
орган на местно
самоуправление
Видове актове за
гражданско състояние
Акт за раждане
Акт за
граждански брак
Акт за смърт
АГС за
военнослужещи при
извънредни случаи.
АГС съставяни при
пътуване по море
АГС на български
граждани, съставени
в чужбина
АГС на чужди
граждани
Регистрите за
гражданско
състояние
представляват
специални книги,
които съдържат
съставените през
годината актове за
гражданско състояние
по видове. Част от
регистъра е азбучният
указател на вписаните
в регистъра лица.
Регистър на
населението се води
във всяка
община/кметство и се
състои от личния
регистрационен
картон на лицето,
съдържащ всички
данни за лицето
25 въпрос Безвестно
отсъствие и
обявяване на смърт
Безвестно отсъствие –
когато 1 лице
отсъства
продължителен
период от време.
Правоспособността се
прекратява само при
смърт.
Процедурата се
стартира ако: -
отсъствие на лицето,
да е изчезнало, да не
се е появявало в
населеното място,
където живее, да не се
знае дали е живо, да
няма сведения за него.
Правни последици:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гражданско право - пищови

Понятие за гражданско право: има 4 значения, като обективно; като субективно; като учебна дисциплина; като наука...
Изпратен от:
swetlio
на 2011-05-19
Добавен в:
Пищови
по Гражданско право
Статистика:
90 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове гражданско правни норми


Курсовата работа съдържа описание на гражданското право,определение за правна норма,действие на правните норми,видове гражданско правни норми,презумпции и фикции...
 

Лекции по гражданско право

07 юни 2009
·
407
·
61
·
25,489
·
466

Използвани са в ЮЗУ - Благоевград - успешно, като се има предвид преподавателя. Успех на всички...
 

Гражданско право

08 юни 2009
·
260
·
9
·
3,068

Пищови по гражданско право предназначено за студенти от втори курс - право...
 

Гражданско право

21 окт 2009
·
40
·
24
·
2,535
·
54

Бракът в нашето общество е доброволен и равноправен съюз м/у мъж и жена,сключен с цел за създаване на семейство при спазване...
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по Гражданско Процесуално право за 5-ти курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 5 курс
Тест по Гражданско Процесуално право, от упражнения. Пети курс студенти ПРАВО. Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
23
17
1
3 мин
21.08.2014
Тест по гражданско право за 2-ри курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината Право.
(Труден)
18
83
2
1 мин
02.09.2014
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Гражданско право - пищови

Материал № 689658, от 19 май 2011
Свален: 90 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 4,348
Брой символи: 27,528

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданско право - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения