Големина на текста:
1.Информация за Германия.
Федерална република Германия е държава в Централна Европа. Тя граничи със Северно
море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на
юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад. С население над 82 милиона
жители, тя е държавата с най-голямо население в Европейския съюз, втората в Европа след
Русия и третата страна в света по брой на чуждите имигранти.
Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските
източници от 1 век. От 10 век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя,
просъществувала до 1806 година. През 16 век северната част на Германия става център на
Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след Френско-пруската
война през 1871 година. През 1949 година, след тежкото си поражение във Втората световна
война, Германия е разделена на две самостоятелни държави, Западна Германия и Източна
Германия, които се обединяват отново през 1990 година.
През 1951 година Западна Германия става съосновател на първата Европейска общност -
Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), а през 1957 година и на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом) и Европейската икономическа общност (ЕИО),
преименувана по-късно на Европейска общност, като през 2009 г., с влизането в сила на
Лисабонския договор, последната е преобразувана в Европейски съюз, който става неин
правоприемник.
През 1999 година страната приема новата валута евро.
Германия е съставена от шестнадесет провинции. Федерална столица и най-голям град в
страната е Берлин. Член е на множество международни организации, сред които ООН, НАТО,
Г-8, Г-20, ОИСР, СТО.
Германия е една от водещите икономически сили в света, като заема четвърто място по брутен
вътрешен продукт в номинално изражение и пето - по паритет на покупателната способност.
Страната е най-големият износител и вторият по големина вносител на стоки в света,
жизненият стандарт е висок. В редица области на науката и техниката Германия заема водещата
позиция в света.
2.Исторически факти за Социалното осигуряване в Германия
На 17 ноември 1881 г., император Кайзер Вилхелм I издава указ, с който официално стартира
развитието на една застрахователна система за хората, работещи в Германия въз основа на
инициативата на царския канцлер Ото фон Бисмарк.
През 1883 г. Бисмарк въвежда здравно осигуряване, през 1884 г. застраховка "Злополука" и от
1889 година нататък служителите могат за първи път да се застраховат срещу последиците от
старост и инвалидност. През следващите години системата за социално осигуряване е
непрекъснато разширявана: през 1912 г. е въведено социалното осигуряване на работниците и
служителите с т.нар. "бели якички", а през 1927 г. влиза в сила осигуряването срещу
безработица. Най-новата част от германското социално осигуряване е осигуровката за
дългосрочни грижи, която е въведена през 1994 година.
2.1.Социалното осигуряване в Германия днес
Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните
каси. Отговорност на работодателя е да регистрира работниците и служителите си в здравна
каса. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за
пенсионно осигуряване.
Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и
работодателите. Между 19 и 19,5 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни
вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника.
Германското социално осигуряване е задължително. Основано на солидарността на общността
на застрахованите, осигурява ефективна финансова защита срещу най-големите рискове в
живот и последиците от тях, включително болест, безработица, старост, трудови злополуки и
необходимостта от дългосрочни грижи. Социалното осигуряване гарантира устойчив стандарт
на живот за всеки човек.
2.2. Области и принципи на социалното осигуряване:
Здравно осигуряване - подкрепя поддържането и възстановяването на добро
здравословно състояние и улеснява финансовите последици от заболяване,
Застраховка "Злополука" - помага на служителите да се въстановят след
злополука(свързани с работата),
Осигуровка за безработица - осигурява служителите в случай на безработица,
Пенсионното осигуряване - застрахова членовете в напреднала възраст, както и
в случай на намалена възможност за изкарване приходи и при смърт на
служителя застрахова неговите наследници, и
Застраховка Дългосрочни грижи - осигурява финансова подкрепа за
зависимите от грижи и помощ от другите.
Най-важните основни принципи са:
Принципът на задължителната застраховка
В Германия почти 90% от населението е обхванато или от задължително, или от доброволно
социално осигуряване. Въпреки всички дебати за възможните реформи, системата на
социалното осигуряване е широко приета като основа на социалното осигуряване.
Принципът на финансиране чрез вноски
Схемите за социално осигуряване се финансират предимно чрез вноски, плащани от
работниците и служителите и от работодателите. Размерът на вноските е установен или от
самоуправляващи се фондове (в случай на злополука), или чрез законодателството (за пенсия,
безработица, здравеопазване и дългосрочни грижи застраховка). Размерът на вноските се
определя от надницата или заплата на служителя.
Принципът на солидарност
Рисковете за застраховане се поемат съвместно от общността на всички осигурени лица.
Независимо от това колко всеки човек е платил в системата за социално осигуряване, всички
имат достъп до пълното покритие. Този подход създава равновесие между здрави и болни,
между бедни и богати, както и между семействата и неженените.
Принципът на самоуправление
Друг важен елемент на германското социално осигуряване е принципа на самоуправление. Това
премахва тежестта на държавата, чрез делегиране на задачи и области на компетентност на
фондове (принципа на субсидиарност). Това означава, че фондовете за социално осигуряване,
като корпорации на публичното право, носят отговорност за всички контролни задачи под
правен надзор на държавата Тези средства по този начин са организационно и финансово
независими. Специален аспект на този принцип е, че работниците и служителите и
работодателите пряко участват в тази система за самоуправление.
Принципът на свободното движение
Принципът на свободното движение е въведен в рамките на Европейския съюз в контекста на
единния пазар. Това води до свободното движение на стоки, услуги и капитали в рамките на
държавите-членки на ЕС. Това право се предоставя на всеки гражданин на ЕС, независимо от
статута му на служителя.
Принципът на равностойност
Друг важен принцип е Принципът на равностойността. В контекста на германското социално
осигуряване, този принцип се прилага само за пенсионно осигуряване и описва връзката между
размера на платените вноски и обезщетенията, получени от осигуреното лице. По принцип,
обезщетенията зависят от размера на вноските, платени от осигуреното лице, докато е заето.
3.Полезна информация:
Застрахователни карти:
След присъединяване към Здравноосигурителна каса на работниците се издават
застрахователни здравни карти, които се използват за всички здравни проблеми. На
здравноосигурителна карта са изписани името, датата на раждане и застрахователна компания
на притежателя. "Електронната" карта притежава както административни, така и данни за
здравето на застрахования, както и снимка на притежателя (с изключение на деца под 16 години
и хората, изискващи постоянна медицинска помощ). Тази карта също играе ролята на
европейска здравноосигурителна карта, която дава право на притежателите да получат здравни
грижи в други държави членки на ЕС.
Допълнителни плащания:
Пациентите правят малки допълнителни плащания за определени разходи за здравеопазване и
медицински сметки (около 10% и 10 € на тримесечие за консултации), като например за
рецепти, болнични разходи и транспортни разходи (в случай на използване на линейка за
счупени кости и т.н.) или когато се консултират с техните лекари. Деца под 18г. са освободени
от тази такса, а пациентите, получаващи социални плащания - тя е силно намалена.
Майчинство:
Осигурените жени имат право на обезщетение за болест, също така имат право на отпуск по
майчинство. Родителите имат право на до 14 месеца платен отпуск, разделено между двамата
родители (или 12 месеца, ако само единия родител ще го ползва). Плаща се до 67 на сто от
заплатата; плащанията се основават на приходите и данъците на получателя. Ако отпускът е
споделен, минималното, което всеки трябва да вземе е два месеца. Работодателите трябва да
дадат предизвестие най-малко 7 седмици предварително, че служител възнамерява да се
възползвам от тази полза.Самоосигуряващите се лица имат право на родителски ползи. Тези,
които не работят преди раждането, могат да разчитат на минимална месечна помощ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално, здравно и пенсионно осигуряване в Германия

Исторически факти за социалното осигуряване в Германия, характеристики...
Изпратен от:
skiushy
на 2011-05-17
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
178 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

22 мар 2008
·
1,354
·
51
·
4,942
·
739
·
2

Лекции по Социално осигуряване 1.Същност – процес, при който е на лице формиране на парични фондове и изразходване на тези фондове с цел покриване на тези рискове. Съществуват множество определения на различни автори, но във всички е налице ...
 

Тест по социално осигуряване

09 сеп 2008
·
398
·
4
·
1,153
·
1

Тест по Социално осигуряване, който е под формата на пищови.
 

Здравното осигуряване в България

24 мар 2006
·
1,820
·
19
·
2,942
·
274
·
2

Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
 

Пенсионно осигуряване

27 яну 2009
·
228
·
3
·
492

Началото на задължителното социално осигуряване за наетите работници е поставено през 1883 г. в Германия. Изискванията на принципите на Бисмарк към пенсиите и системите за пенсионно осигуряване и най-вече към пенсиите за изслужено време...
 

Пенсионната система в България

08 окт 2007
·
1,072
·
17
·
3,070
·
323
·
1

Големите демографски проблеми в България, емиграцията на младите хора, големия брой пенсионери и високото ниво на безработица доведоха до неизбежността от реформа в пенсионната система.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
32
1
4 мин
27.02.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
116
1
4 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално, здравно и пенсионно осигуряване в Германия

Материал № 688944, от 17 май 2011
Свален: 178 пъти
Прегледан: 312 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 16
Брой думи: 5,646
Брой символи: 35,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално, здравно и пенсионно осигуряване в Гер ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения