Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
Големина на текста:
1
Тема 1  .   СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА НА   
СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
 1. РОЛЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗБИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА
Стопанската логистика е съвременно направление на научното знание и вече широко разпространена практика 
в страните с развити пазарни икономикиВсе повече в световната литература се утвърждава разбирането за 
нея като
аважна  функционална област на фирменото управлениеразходите за която се движатв зависимост от 
отрасловите и технологични особеностиот 8 до 22% от стойностния обем на продажбите в развитите страни
б)   модерен   подход   на   интегрирано   управление   и   съответно   стратегически   инструмент   за   формиране   на 
конкурентни   предимства   на   фирмите   с   помощта   на   използването   на   съвременни   информационни   и 
комуникационни системи и технологии
всфера на бизнесспециализирана в оказване на логистични услуги на производствени и търговски фирми
която се развива твърде интензивно;
г) област на изследвания, засягаща фирмения и междуфирмен мениджмънт, и неговото  инфраструктурно 
осигуряване в националенрегионален и глобален аспект;
дсъвременна учебна дисциплиначийто предмет е управлението на материалните ресурси на фирматакоято 
е широко  застъпена в  университетите на  развитите страни, главно в учебните планове  на  специалностите 
мениджмънт”, ”търговия”, „маркетинг”. 
Направени   международни   изследвания   сочат,   че   между   20   и   25%   от   трудоспособното   население   в 
индустриално   развитите   страни   е   заето   с   изпълнението   на   логистични   дейности,   а   разходите   за   тях 
представляват около една четвърт от брутния им вътрешен продукт. Интересът  към това научно знание и 
бизнес   практика   все   повече   нараства,   за   което   свидетелстват   създадените   многобройни   национални   и 
международни сдружения в областта на логистикатаголемият обем провеждани научни конференции в света 
и издавана специализиранаи периодична литературашироко разпространеното изучаване на логистиката в 
университетите и в създадените програмиреализирани във вид на курсове за повишаване на квалификацията 
в тази област
Нарастващата   роля   на   стопанската   логистика   в   съвременните   условия   е   тясно   свързана   с   динамичните 
промени в пазарната средаПостоянно засилващата се конкуренция на вече глобализирания пазар принуждава 
фирмите   да   търсят   реализация   на   възможности   във   всички   функционални   области   на   управлението   за 
открояване на произведения от тях продукт (изделие и/или услугаспрямо този на конкурентите и за постигане 
равнища на общите разходикоито да им осигурят предимства по отношение на ценитеТези възможности 
могат да се осъществят както в процеса на производство, така и на дистрибуциятаВ по­голяма степен те 
могат да се реализират при прилагането на съвременния подход за интегрирано управление на логистичните 
дейности (на фирмено и междуфирмено равнище), особено в условията на очертаващото се ново разделение 
на трудапри което нараства броя на малките и средни предприятиятехнологически обвързани в един процес
Световната бизнес практика познава възможностите на съвременната логистика за конкурентоспособното 
развитие   на   фирмите.   Поради   това   нейният   инструментариум   намира   все   по­широко   приложение   при 
управлението на фирмитекато интересът към това знание постоянно нараства
Стопанската   логистика   е   съвременно   направление   на   научното   знание   и   широко   разпространена   бизнес 
практикаТя е важна област в дейността на всяка индустриална и търговска компания в развитите страни
Разходите за логистика в стопанската сфера в тези страни представляват между 20 и 30% от техния БВП
Само в САЩ през 2001 гте са в размер на един трилион долара
Стопанската логистика  се  свързва със създаването  и развитието на   комплекса от знания  за управленски 
умения   и   решения   в   областта   на   оптималното   протичане   на   материалните   потоци   и   съпровождащата   ги 
информация през всички фази до крайните клиентиот гледна точка на удовлетворяване на повишените им 
изисквания към качеството на обслужване по отношение на условията на доставки и реализиране на целите на 
участващите фирми
2. ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ НА ЛОГИСТИКАТА
Разбирането за логистиката има своите исторически коренидостигащи до древна ЕладаВ тази епоха с тази 
дума се е изразявало изкуството да се разсъждавада се правят сметки. Тя произлиза от гръцкия езиков 
корен   „logos”,   с   който   са   свързани   думи   като   мисля”,   понятие”,   разсъждение”,   сметка”.   По   времето   на 
Римската империя логистиката се е свързвала с правилата за разпределение на продоволствиятаВ епохата 
на Византийската империя (Х вектя е изразявала изкуството да се снабдява войската при всеки боен поход с 
необходимите боеприпаси, техника, коне и продоволствия, като за целта се е пресмятало  пространство  и 
време,   тяхното   отражение   върху   движението   на   войската   и   необходимостта   да   се   изграждат   мостове
укрепителни и други съоръжения
През ХVІІ век думата „логистика” е изразявала практическо смятане с числаза разлика от математикатакоято 
се е възприемала  като теория.  Впоследствие (в началото  на ХVІІІ  век тя се е използвала в  трудовете на 
немския   математик   Г.   Лайбниц   за   означаване   на   понятието   математическа   логика”,   за   разлика   от 
традиционната логика
През ХІХ век известният военен теоретик Анри Жомини в своя труд „Очерк за военното изкуство за решаване 
на военни задачи” използва думата „логистика” за изразяване на начина на придвижване на войскитев който 
се   включва   както   транспортирането,   така   и   планирането   на   потребности,   снабдяването   с   необходимите 
боеприпаси   и   продукти,   разполагането   на   войските   на   определените   места,   строителството   на   пътища   и 
мостовеНовото тук е включването на управленски аспекти в значението на думата „логистика” във военната 
област
Разработените   принципи   и   методи   на   логистиката   при   управлението   на   военни   операции   след   Втората 
световна   война   започват   постепенно   да   се   прилагат   в   стопанската   сфера.   Стимулиращо   влияние   за   това 
2
оказват както промените в икономическите и пазарните условиятака и развитието на важни научни области
като   изследване   на   операциите”,   съпроводени   с   прогреса   в   електронно­изчислителната   техника.   С 
използването на  техните  достижения се  ускорява процеса на обработване на информацията  и вземане  на 
оптимални решения по отношение на логистиката в стопанската област
3. ДЕФИНИЦИИ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА
В направения кратък преглед на семантиката на думата „логистика” проличава връзката със съвременното й 
значение и разбиранеотнасящо се главно до нейното приложение в стопанската област. Като сравнително 
ново и бързо развиващо се направление на научното знаниестопанската логистика е обект на непрекъснати 
дискусииТе намират израз в даваните дефинициикоито се характеризират с различна степен на пълнота и 
обхват
Дефинициятакоято дава Европейската логистична асоциация е следната:
Логистиката   е  организация,  планиране,  контрол   и  осъществяване  на  потока   от  продукти  от 
проектирането   и   закупуването,   през   производството   и   дистрибуцията   до   крайния   потребител   с   цел 
удовлетворяване изискванията на пазара с минимални текущи и капиталови разходи”. Прави впечатление
че  в  тази дефиниция не е включена информациятакоято съпровожда материалния поток и осигурява по­
доброто негово управление чрез вземането на навременни решения
Друга дефиниция представя стопанската логистика като
„..наука за планиранеконтрол и управление на транспортиранетоскладирането и други материални и 
нематериални   операции,   извършени   в   процеса   на   доставяне   на   суровините   и   материалите   до 
производственото предприятиевътрешнозаводската преработка на суровинитематериалите и 
полуфабрикатитедовеждане на готовата продукция до потребителя в съответствие с неговите интереси 
и изискванияа също така предаването, съхранението и обработката на съответната информация”.  За 
разлика от предишнататази дефиниция включва обмена и обработката на съответната информацияно ясно и 
пълно не е подчертан обхватът на логистиката.
В почти всички дефиниции на стопанската логистикададени в литературата се отбелязваче неин обект са 
материалните   потоци,   т.е.   съвкупността   от   продукти   в   различен   вид   (суров,   незавършен   и   завършен)   в 
зависимост от фазите през които преминават (снабдяванепроизводстводистрибуцияв рамките на отделната 
фирмаНе във всички от тях обачеясно проличава целта на логистиката и подхода за нейното постигане в 
съвременните условия.
Стопанската логистика се определя от преуспяващи участници в световния бизнес като:  Перфектно цяло
съставено   от   много   детайли     снабдяване,   складиране,   транспорт,   дистрибуция   и   информационни 
потоци,   които   се   съчетават   в   гладко   функционираща   система,   когато   са   изпълнени   две   условия   – 
абсолютна точност и стопроцентова надеждностпри това без компромиси
По­обстойният преглед на чуждестранната литература в тази област дава основание да се обобщиче най­
разпространена и призната от специалистите в света е дефиницията на стопанската логистика дадена от 
Съвета за управление на логистиката на САЩ  
Тя е процес на планиранеизпълнение и контрол на ефикасното и ефективно протичане и съхранение 
на   сурови  материали,   незавършени,   готови   продукти   и  свързаната   с   тях   информация   от  мястото   на 
тяхното възникване до мястото на потребление (вклвходящиизходящивътрешни и външни движения
с   цел   удовлетворяване   изискванията   на   клиента”. Включването   в   дефиницията   на   двете   понятия 
ефективно” и „ефикасно е свързано със стремежа този процес да се осъществи по най­добрия начин от 
гледна точка на поставената цел, а именно ­ да се удовлетворят изискванията на клиента по отношение на 
доставянето на необходимите му продуктино с възможно по­малки разходи и съответно на по­ниска цена
Понятието   ефективност   изразява   степента,   до   която   са   реализирани   поставените   цели   и   са   постигнати 
планираните резултатиС понятието „ефикасност” се означава съотношението между постигнатите резултати 
и   използваните   ресурси   и  направени   разходи.   По   отношение  на   тези   понятия  най­често   се   цитира   Питър 
Дракър, който дефинира понятиетоефективно”  като   правенето   на  правилните неща, а ефикасно –  като 
правенето на правилните неща правилно
Характерното за тази дефиниция ече тя се откроява с по­голяма пълнота и обхватпроцесно ориентиран 
подход на управление и съответно интегриран характер на осъществяваните логистични дейностиВ нея в най­
пълна степен се  проявява   съвременното разбиране за  стопанската   логистика, свързано с прилагането   на 
системния подходотнасящо се не само за отделната фирмано и за обвързаните в една верига фирми
 
Тема 2  .   СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА  
 
1. ОБЕКТЦЕЛ И ОБХВАТ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА
От посочените дефиниции и особено от тазидадена от Съвета за управление на логистиката (СУЛна САЩ
става ясноче обект на стопанската логистика са материалните и свързаните с тях информационни потоци
Материалните   потоци   преминават   през   три   фази   ­   снабдяване,   производство   и   дистрибуция.   За   тяхното 
протичане  се  осъществяват редица операциикато в обекта на логистиката не се включват операциите по 
трансформирането на изходните суровини и материали в готови продуктикоето се осъществява във фазата 
на производството
Материалните потоци са продукти в различен вид (суровнезавършен и завършен), намиращи се в движение
върху които се извършват определени дейностисвързани с тяхното физическо преместване и разпределение 
в пространството Когато   продуктите не  са   в състояние  на  движение, в определен  момент те придобиват 
формата   на   запас   в   различен   вид   (суровини,   материали,   незавършено   производство,   готова   продукция). 
Последователно   преминават   през   фазите   на   снабдяване,   производство   и   дистрибуция   и   върху   тях   се 
3
осъществяват отделни логистични операции (транспортиранескладиране, опаковане, комплектоване и др.). 
Отнасят се за определен интервал от време
От гледна точка на системата и нейната средаматериалните потоци се разграничават на външнивътрешни
входящи и изходящиОсвен това се използват понятията „прави материални потоци”, т.екогато са в посока на 
създаване на продукта и „обратни материални потоци”, когато са в посока на вторично оползотворяване на 
продуктит.нарпроцес на рециклиранеОсновните характеристики на материалните потоци саинтензивност
ритмичностпрекъсваемостдетерминираност и др.). 
Информационните   потоци   са   съвкупност   от   постоянно   обменящи   се   съобщения   (в   говорна,   хартиена
електронна и друга формав дадена система на управлениеа също така между нея и външната средакоито 
са   предназначени   за   осъществяване   на   различни   управленски   функции.   Основните   им   характеристики   са 
направлениепериодичностобемскорост на предаване и др.
Целта на стопанската логистика се изразява в изпълнението на две основни подцели:
Първата   е   осигуряване   на   високо   ниво   на   обслужване   на   клиентите,   което   е   ясно   посочено   в 
дефиницията на логистиката,   дадена   от СУЛ на   САЩ.   В  контекста на  логистиката,   това   означава 
осигуряване на условия на доставка по отношение на срокмястонадеждностточностинтервал и 
съответно количество на една партидасъстояниет.екачество и вид опаковкакоито удовлетворяват 
изискванията на клиента;  
Втората е намаляването на общите логистични разходикоито се правят във връзка с 
осъществяването   на   дейностите   при   протичането   на   материалните   и   информационните   потоци.   В 
посочената дефиниция тази   подцел  намира израз в  словосъчетанието   „..ефикасно придвижване и 
съхранение на продуктите...”. Понятиетоефикасноозначава по­добро осъществяване на 
набелязаната целт.е.тя да бъде постигната с по­малко ресурси и съответно намалени разходиТо  е 
близко по смисъл до понятието „рентабилност”. Понятието „ефективно” се  свързва със степента на  
реализиране на поставената цел.В литературата често се цитира Питър Дракър по повод изясняване 
значението на тези понятияПосочва сече ефективно e: 
товакоето трябва да се прави (от гледна точка на поставената цел), 
а ефикасно е
товакоето трябва да се правида бъде направено по най­добрия начин.
Формулираната цел на стопанската логистика може да се изрази с познатото в литературата правило на „7­те 
R” (от английската дума „right” – правиленподходящ). Това означаваче за нейното реализиране е необходимо 
да се осигури подходящият продукт (right product), в подходящото количество (right quantity), на подходящото 
място (right place), в подходящото качество (right condition), в  подходящото време (right time), на подходящия 
клиент (right customer), с подходящите разходи (right cost). 
Между двете подцели на стопанската логистика съществува тясна и силна взаимовръзкаПо­високото ниво на 
обслужване на клиентитесвързано с условията на доставкикато правило изисква  по­големи разходиЗатова 
при реализирането на целта на логистиката правилно е да се говори за необходимостта от оптимизиране на 
съотношението между нивото на обслужване и нивото на общите логистични разходиТова означава  да се 
преследва целта за постигане на по­високо ниво на обслужване на клиентитено на приемливи за тях цени,  за 
да направят и възпроизведат своите поръчкиПо друг начин казаноцелта на стопанската логистика е да се  
удовлетворят изискванията на клиентите по отношение на качеството на обслужване на техните поръчки и 
условията на доставки на желаните от тях продукти с по­малки разходи
В обхвата на стопанската логистика на една индустриална фирма се включват трите фазипрез които протича 
материалният поток(фиг.1). Началната точка е източникът на изходния   суров или преработен в различна 
степен материалкойто се използва за производството на даден продукт ­ предмет на дейност на фирмата
Оттам   тръгва   материалният   поток,   като   последователно   преминава   през   фазата   на   снабдяване,   на 
производство и на дистрибуцияза да достигне до крайния клиент на съответния целеви пазарВъв всяка една 
от трите  фази  на протичане на материалните  потоциизвършваните логистични  операции от управленска 
гледна точкаса еднотипни и поради осъществявания непрекъснат кръгооборот ­ постоянно повтарящи се
Такива са транспортиранетоформирането и поддържането на запаситеопакованетоскладовите дейности
Както се вижда от фигура 1, запаси се формират на четири места – на входа на преработвателната фирма 
(суровини и материали), в  отделните   участъци   на  производството (незавършена продукция), на изхода  на 
преработвателния процес (готова продукцияи в  участниците в дистрибуцията (запаси от стоки в отделните 
търговци). Операциите по придвижване на продуктитет.етранспортирането както вътре в 
преработвателната фирма, така и извън нея присъстват във всички фази. Това определя важната роля на 
управлението на дейноститесвързани с транспортирането и с поддържането на запасите за изпълнението 
целта на логистиката
 
 
 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и значение на стопанската логистика

Първата е осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите, което е ясно посочено в дефиницията на логистиката, дадена от сул на Сащ. В контекста на логистиката, това означава осигуряване на условия на доставка по отношение...
Изпратен от:
steli07
на 2011-05-16
Добавен в:
Лекции
по Логистика
Статистика:
355 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задача по стопанска логистика
добавена от olena_at 01.03.2013
0
31
збут при работа с горива
добавена от simeon_vl83 09.05.2012
0
14
Подобни материали
 

Логистична система

19 мар 2011
·
128
·
3
·
699
·
266

Понятието логистична система е фундаментално за съвременната логистика. То е конкретизация на понятието система. В специализираната литература се отдават предпочитания на прагматично ориентирани понятия като...
 

Проектиране на логистична верига във фирма

08 юни 2011
·
202
·
12
·
2,040
·
353

Предприятие „Буллес холдинг” ЕООД е на пазара от 1997 г. и регистрирано в софийския окръжен съд като еднолично дружество с ограничена отговорност (еоод), с едноличен собственик...
 

Транспортна логистика

23 юни 2011
·
232
·
4
·
590
·
360

Транспортна логистика Превозването на стоки е особено важна дейност, тъй като преодолява разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяване на потребностите....
 

Логистична система

10 апр 2012
·
382
·
21
·
3,598
·
561

В придвижването на материалните и съпътстващите ги потоци от доставчиците до получателите участват множество стопански субекти...
 

Историческо развитие на логистиката

01 май 2007
·
548
·
2
·
432

В понятието логистика както в миналото, и сега се влага различен смисъл и съдържание. Произходът на думата логистика е свързан с гръцки и френски корени.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Логистика
Логистика
изпитен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Тест за студенти по логистика. Време за попълване на теста – 35 минути. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
35 минути
20
4
1
5 мин
08.08.2019
Тест по логистика за 2-ри курс
тематичен тест по Логистика за Студенти от 2 курс
Тест по логистика за студенти 2-ри курс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
66
1
2 мин
16.07.2013
» виж всички онлайн тестове по логистика

Същност и значение на стопанската логистика

Материал № 688073, от 16 май 2011
Свален: 355 пъти
Прегледан: 491 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 44
Брой думи: 25,336
Брой символи: 171,230

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и значение на стопанската логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
с опит от  19 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала